Temperament

4 klasické temperamenty a jejich určování v grafologii


temperament
Kombinací 1) extroverze - introverze a 2) lability - stability získáme 4 klasické temperamenty: flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik.


sangvinik cholerik flegmatik melancholik
Stabilní extrovert .............. Labilní extrovert
SANGVINIK ......................................... CHOLERIK

-----------------------------------------------------------------------

FLEGMATIK ................................ MELANCHOLIK
Stabilní introvert .............. Labilní introvert


Rozdělení temperamentů pochází už z doby antického řecka (Hippokratova teorie tělních tekutin), kde byl každý typ dáván do souvislosti s nadbytkem určité "životní šťávy": Sangvinik - krev, cholerik - žluč, flegmatik - sliz, melancholik - černá žluč.

Na Hippokrata navázal doktor Galénos a na něho nakonec Eysenck, který škálu neuroticismu (labilita - stabilita) propojil s Jungovou typologii (extrovert - introvert).

Ačkoli se nás mnoho testů snaží přesvědčit, že lidstvo může být jednoduše rozděleno do čtyř skupin, nenechme se zmást: čisté typy jsou ve skutečnosti vyjímkou. Čistý typ je totiž evolučně málo adaptabilní, nedokáže se přizpůsobit různým podmínkám, je připraven reagovat stále stejným způsobem, který při nenadálé změně prostředí neobstojí. (Vzpomeňme životaschopnost psích voříšků.) Stejně tak my - obvykle jsme zázrakem evoluce "namícháni" v různém poměru z několika temperamentů (barev, ingrediencí) jako životaschopný "koktejl" :-) Někdy zůstáváme klidní jako flegmatik - jindy se necháme vytočit jako cholerik - k prvnímu nebo druhému máme však větší tendenci.

Temperament je nám ve větší míře geneticky vrozený.


SangvinikSangvinik je spojován s elementem vzduchu. Stejně jako vzduch je ho všude plno a nikde nevydrží příliš dlouho. Smyslem jeho bytí je pohyb a změna. Co ho dusí a uzavírá, jsou pevné hranice. Musí proudit, aby žil. Volně dýchat, předávat informace a rozšiřovat se do všech stran. Vzduch volně těká, ale ve své neurčité rozpínavosti ztrácí svůj střed.

Typický sangvinik je stabilní extrovert, člověk, který k životu potřebuje druhé lidi, vzrušení a zábavu. Je spíše optimistický, živý, společenský a bezstarostný, s ničím si příliš neláme hlavu. Ve svém okolí je většinou oblíbený, je zábavný a komunikativní. Na druhou stranu bývá povrchnější a přestože snadno navazuje vztahy, hůře chápe problémy druhých lidí. Nedobře snáší samotu a nerad se zabývá svým nitrem nebo tím, co se mu zdá příliš hluboké nebo problematické.

Sangvinický typ je v současné společnosti zvýhodňován - kult mládí, energičnosti, krásy, zdraví a prosperity. Tato jednostranná preference si však odnáší svou daň v podobě neochoty zabývat se smutkem, smrtí nebo hlubšími aspekty života. Tyto negativní věci jsou potlačovány - nikdo si nesmí dovolit vypadat ustaraně, nemocně nebo staře - a hromadí se v nevědomí jako časovaná bomba, která může propuknout v neurózu nebo se projevit psychosomatickými příznaky (zdravotními problémy) . Někteří lidé nedbají své přirozenosti (neboť temperament je z velké míry vrozený) a vzhledem k tlaku a očekávání společnosti se snaží navenek tvářit jako sangvinik, ačkoli sangviniky nejsou. Tím však jedinec ztrácí svou přirozenost a ocitá se v tenzi se sebou samým. Ztotožnil se příliš se svou personou.

Přestože sangvinik může životní obtíže zvládat snadněji než ostatní typy, neboť si problémy příliš nepřipouští, a přestože je vlastně předurčen k úspěchu, neboť do dnešního světa dobře zapadá, jeho stinnou stránkou je ztrácení se v banalitách nebo v druhých lidech, přelétavost a neschopnost koncentrovat se na něco podstatného, najít si čas sám na sebe. Obtížněji nachází rovnováhu a stabilitu, neboť se, ztráceje ve své rozpínavosti, neumějí setkat se svým středem.

Podle Pavlova je sangivnik charakterizován silnou excitací a silným útlumem.

Pozitivní vlastnosti sangvinika:
 • sangvinik je zvědavý, veselý, optimistický a užívá si legrace
 • přitažlivý pro druhé lidi
 • snadno navazuje kontakt, začíná hovor
 • mluví častěji a hlasitěji než ostatní typy, touží být středem pozornosti
 • pamatuje si spíše barvy než jména nebo fakta
 • sangvinik je kontaktní: rád se dotýká, objímá a hladí
 • je naivní až dětinský
 • sangvinik je otevřený a bezprostřední
Negativní vlastnosti sangvinika:
 • sangvinik nepromýšlí důsledky svého jednání
 • nedokáže věci dotáhnout do konce
 • nestálý a nespolehlivý společník
 • neuvědomuje si své chyby
 • příliš se zaobírá sám sebou, věnuje pozornost jen sám sobě, bývá egocentrický
 • sangvinik neumí naslouchat, nepamatuje si jména
 • skáče lidem do řeči nebo mluví jen o sobě


Cholerik


Cholerik je spojován s elementem ohně. Náhle vzplane a náhle pohasne. Disponuje intenzivní, vášnivou energií, jejíž běh však nedokáže plně ovládat. Důležité je, aby se dokázal zapálit pro správnou věc, smysluplně zacílit svou energii, jinak hrozí, že popálí své okolí.

Cholerik je labilní extrovert. Jeho reakce není možno předvídat, protože i drobný podnět může přivodit explozi. Taková je asi typická představa o cholerikovi (ačkoli ne každý, kdo zrovna vybuchne, musí být cholerik.)

Často se zapomíná na pozitivní vlastnosti cholerika: jeho spontaneitu, improvizaci, odvahu až smělost, schopnost prosadit a realizovat svůj záměr navzdory okolí, činorodost a samostatnost, ale také vůdčí, iniciativní nebo inspirující schopnosti.

Obtížnější budou však partnerské a mezilidské vztahy: Cholerik bývá zbrklý, impulzivní až nedůtklivý, jeho nálady rychle kolísají, může se chovat jako neřízená střela. Prožívání emocí je u cholerika intenzivnější, ale krátkodobé, zase rychle odezní.

Podle Pavlova je cholerik charakterizován silnou excitací a slabým útlumem.

Pozitivní vlastnosti cholerika:
 • cholerik bývá dynamickou, ctižádostivou osobností směřující za svým cílem
 • má vůdčí sklony a organizační schopnosti
 • má silnou touhu po změně, když vidí, že něco není v pořádku
 • cholerik je rozhodný, rychle řeší problémy
 • nikdy nezůstává apatický, dokáže se zastat těch, kdo jsou v právu
 • rád zápasí s překážkami, miluje soupeření, touží excelovat nad svými protivníky
 • nejde mu o to, aby se zalíbil, ale aby dosáhl svého cíle
Negativní vlastnosti cholerika:
 • cholerik je přesvědčen, že má vždy pravdu
 • cholerik chce zvítězit za každou cenu, je netrpělivý
 • cholerik nechce ztratit svou tvář, nechce připustit, že by se mohl mýlit
 • musí vždy stát v čele a pociťovat nadvládu
 • svým nadřazeným postojem deptá okolí
 • cholerik je netolerantní vůči slabostem a nerozhodnosti druhých
 • cholerik neumí dobře jednat s lidmi


Flegmatik


Flegmatik, stabilní introvert, je spojován s elementem vody.

Je mírný, klidný, vyrovnaný a uvážlivý. Dobře se ovládá, bývá pečlivý a soustředěný. Méně reaguje na vnější podněty, jen tak ho něco nerozhodí, protože jeho prožívání je spíše dlouhodobé a s menší intenzitou.

Flegmatici bývají praktičtí realisté, upřednostňují spíše předvídatelné a jisté prostředí. Jsou schopni odvádět stabilní výkon a nejsou přehnaně nároční.

Slovo flegmatik ("flegmouš") má občas trochu pejorativní nádech, zatímco se opomíjejí flegmatikovy klady, které vyjdou na povrch především v partnerském soužití: stálost, věrnost, spolehlivost, schopnost být druhému stabilní oporou, uchovat si humorný nadhled a chladnou hlavu, nenechat se stahnout do víru emocí.

Flegmatik má také tendenci prožívat životní spokojenost daleko snadněji něž ostatní typy. Své okolí však může vytáčet svou přílišnou pasivitou (tam kde by "měl konečně něco udělat") nebo nedostatkem citlivosti (protože on to ze své perspektivy jako problém nevidí).

Symbolika vody pronikla nejvíce do taoistické životní filozofie. Je spojována s klidem, neúsilím ("vyhledává sama nejnižší hladinu"), pasivitou, stabilitou, moudrostí, akceptací toho, co je. Přitom voda není slabá - snad tkví její síla právě v tom, že se tak jeví - jako jediný ze všech elementů ji nemůžete stlačit, takže zachovává stále stejný objem. Lao'c říká:

"Nejvýš dobrý je člověk, který uskutečňuje svatost ve formě. Je jako voda, v níž se odrážejí všechny tvary tak, jak jsou. Je natolik svobodný, že dopřává každému z těchto tvarů svobodného projevu ve formě, aniž by je znásilňoval svým poznáním. Nesváří se s nikým, neboť je klidný sám v sobě."

Podle Pavlova je flegmatik charakterizován slabou excitací a silným útlumem.


flegmatik s příměsí sangvinika
Pozitivní
vlastnosti flegmatika:
 • s každým dobře vyjde
 • nevadí mu společnost přátel, kterých může mít hodně, protože je nekonfliktní, ale je spokojený i o samotě
 • snadno se přizpůsobí, odolává tlakům
 • flegmatik přistupuje k věcem klidně, postupně, od jedné ke druhé
 • působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů
 • flegmatik nespěchá, nenechá se vyvést z míry, zachovává si soustředěnost
 • flegmatik nemá přílišné nároky vůči životu, příjmá nedostatky a léčky života
 • je spolehlivý a vytrvalý, zvládá i rutinní práci
 • nikoho neuráží, umí naslouchat, chápat, být zpovědní vrbou - i publikem
Negativní vlastnosti flegmatika:
 • nemá v sobě dostatek nadšení
 • neumí se rozčílit
 • nemá rád změny a novinky
 • působí jako lenoch, práci odkládá nebo se jí vyhýbá
 • nerad nese zodpovědnost za svůj život
 • nedává najevo své city
 • nerad se rozhoduje

Melancholik

 • slabší tlak
 • adynamický tah
 • třaslavé a lomené (labilita)
Melancholik, labilní introvert, je tradičně spojován s elementem země. Více než ostatní temeperamenty zakouší zemskou tíži, tlaky života a vnější omezení. Země je však také cosi hlubokého, pradávného, skrytého pod viditelným povrchem - stejně tak je melancholik, více než jiné typy, schopen proniknout pod povrch do hloubky věcí.

Melancholik hluboce prožívá to, co by zanechalo jiné typy klidnými. Je náladový, i letmé podněty jej mohou hluboce rozrušit, ačkoli navenek to nemusí být poznat, neboť své emoce nevyjadřuje tak odvázaně jako cholerik nebo sangvinik - naopak je spíše zdrženlivý a ostýchavý. Své pocity může vyjdřovat spíše umělecky. Je obrácený dovnitř, do světa svých myšlenek a pocitů. Jeho prožívání je dlouhodobé a intenzivní. Obvykle trpí nižší sebedůvěrou.

Jak už jsme naznačili, více se ovládá, jeho dynamika a vitalita je slabší, utlumená. Spadá sem široké spektrum povah od umělecky křehkých a citlivých přes introvertní přemýšlivce až po typy rigidní a odměřené, ale pečlivé a svědomité, kterým může vyhovovat podřízená pracovní pozice.

Pro svůj složitější vnitřní vesmír melancholik poněkud hůře navazuje vztahy, potřebuje více času, aby získal důvěru a otevřel se. Můžeme ho snadno přehlédnout pro jeho nenápadnost. Melancholik se svou meditativní a úzkostnou povahou se zřejmě nejobtížněji adaptuje na podmínky dnešního světa, který očekává vlastnosti dynamické a předvádivé. Melancholik však může nabídnout něco, co mnoho lidí hledá a nenachází: intenzivní a opravdovou hloubku citu a také schopnost vcítit se a porozumět lidským duším.

Podle Pavlova je melancholik charakterizován slabou excitací a slabým útlumem.

Pozitivní vlastnosti melancholika:
 • nenáročný, tichý, hloubavý, má rád samotu
 • oceňuje řád, krásu a inteligenci
 • stanovuje si dlouhodobé cíle odpovídající jeho vnitřním hodnotám
 • je pro něj důležitá duševní činnost
 • bývá talentovaný a tvůrčí (mnoho géniů bylo melancholiky)
 • mívá sklony k perfekcionismu, čistotě, pořádku; potrpí si na kvalitu; vyžívá se v detailech
 • melancholik umí být starostlivý a soucitný ke druhým lidem, o něž má upřímný zájem
 • partnera si vybírá velmi obezřetně; je náročný
 • problémy si uvědomuje dříve, než vzniknou
Negativní vlastnosti melancholika:
 • melancholik bývá přecitlivělý, zranitelný a nejistý ohledně sebe: snadno se urazí
 • je k sobě příliš přísný, a proto se neumí rozhodnout
 • je příliš perfekcionistický i vůči ostatním
 • mnoho času stráví plánováním a hloubáním, spíše než "aby žil"
 • melancholik snadno podléhá skepsi nebo depresi
 • všude vidí problémy a překážky

Upozornění:
Člověk je směs různých temperamentů. Nenechte se oklamat myšlenkou, že byste měli být buď tím nebo oním, jen proto, že vám to vyšlo v nějakém testu. :-)4 klasické temperamenty odpovídají 4 živlům - existují mezi nimi silné paralely:
Živly v kontextu dalších typologií

18 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Tahle strána je fakt goooooooooood jsem ráda že jsem jí našla..... pač tam jsou všechny informace co jsem scháněla... je plostě goooooood...........

Anonymní řekl(a)...

jůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů.....

Anonymní řekl(a)...

je to váážne super...len keby to bolo po slovensky:DD ale ja to preložím:DD dík

Anonymní řekl(a)...

jůůůů já se z tooooohoooo poserůůůůů

Anonymní řekl(a)...

Umíte si představit život melancholika? Já sem sangvinik jako víno a bejt na pustym ostrově s melancholikem tak si utrhnu banán, snim ho a jdu plavat na jinej ostrov radši :-)))

Anonymní řekl(a)...

vím jaká jsem, tady je to černé na bílém, naprostá trefa

Anonymní řekl(a)...

Já jsem melancholik ... a po pravdě sedne to na mě tak napůl ... dělala jsem si ještě test MBTI a tam mi zas vyšlo, že nejsem ani extrovert ani introvert. V praxi to prostě znamená, že jsem schopna vyjít s každým, pokud není extrém. Takže nevim nevim ... ale rozhodně bránim melancholiky ... oni za to nemůžou :-D a já si sama jako melancholik moc nepřipadam ...

Unknown řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, z jakých zdrojů jste čerpal/a ??? Děkuji za odpověď Lokv.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Jej, to je dávno. Částečně z knihy Jan Jeřábek: Grafologie - více než diagnostika osobnosti. Ale jde o tak notoricky známé pojmy, že těžko hledat všechny zdroje, které člověka ovlivnily.

kathie řekl(a)...

Vaše články jsou velmi zajímavé. Profesí jsem psychoterapeut.Jsem arte a muzikoterapeut. K Vašemu článku bych však chtěla namítnout, že klasický kříž introverze a extraverze - základny a nastavby máte přetočený. I v učebnicích psychologie je základna tvořena vlevo flegmatik - vpravo sangvinik, horní část vlevo melancholik - vpravo cholerik. I v grafologii, arteterapii i jinde znamená levá část introverzi - ženský, pasivní princip, pravá ext. - mužský, aktivní princip. Také spíše melancholii odpovídá prvek vody - hlubiny nevědomí, péče, emoce, city, kdežto flegmatik odpovídá zemi - země je pevná, pomalá, nepohyblivá...
Proto by mě zajímalo, z čeho čerpáte.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Pokusím se vnést do vašich otázek trochu projasnění. 1) Pokud jde o zobrazení grafu a osy x a y, považuji je za zcela libovolně přetočitelné - beru to věcně a geometricky a nepřipadá mi nutné trvat na nějakém jediném správném zobrazení. To je jako řešit, zda mají jablíčka ve slabikáři mít zelenou nebo červenou barvu. Z čeho čerpám? Jde o Eysenckovo pojetí s dvěma škálami: neuroticismus versus extroverze. 2) Symbolice plochy nahoře-dole, vlevo-vpravo se věnuji v samostaném článku. Nemá to ale nic společného s Eysenckem. Nemá cenu tyto modely míchat, jen to mate. 3) Přiřazení živlům k temperamentům je také spíše věc dohody, tradice a není nijak absolutní - myslím si, že by se neměli mísit, jde o opět o dva odlišné modely. Moje přiřazení temperament-živel vychází z tradičního starořeckého modelu. Nicméně souhlasím a cítím to podobně, že k melancholikovi přináleží spíše element vody a k flegmatikovi spíše element země. Jde tedy o tradici nebo konvenci, co kam přiřazujeme. Podle mě je dobré typologie moc nemíchat a uchovávat je na sobě nezávislé. (Přiřazení živlu a temperamentu je jen přibližné, ilustrační, nelze mezi ně klást rovnítko.) Každá typologie popisuje nějakou rovinu mnohotvárné multidimenzionální skutečnosti, nějaký její řez, promítnutí do 2D zobrazení. Pokud použijeme několik na sobě nezávislých typologií současně, používáme jakoby několik kamer ke snímání nějaké postavy. Výsledný popis tedy může nabídnout plastický trojrozměrný portrét. Pokud jde o živly a články o živlech na tomto webu, vycházím z Hajo Banzhafa: Živly jako obraz člověka. https://www.kosmas.cz/knihy/101315/zivly-jako-obraz-cloveka/

mgr. cihelková řekl(a)...

mám průjem...

Unknown řekl(a)...

Fakt to sedí, jsem sangvinik extrovert, jen ten labilni bych jeste promichala se stabilnim a ještě jsem k tomu rozpolceny bliženec😜 jinak super

Unknown řekl(a)...

Vyšlo mi, že jsem cholerik a flegmatik.

Unknown řekl(a)...

Všichni jsme prostě Gogo!

Jíťa řekl(a)...

Já jsem melancholik a sangvinik a žiju sama se sebou takže v poho

Unknown řekl(a)...

Určitě jsem si vzpomněla na hodiny psychologie, která mě bavila a váš výklad se mi moc líbí.