Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť

aneb následky vysoce nepravděpodobných událostí

Úžasná kniha libanonského obchodníka (a v soukromí rebelantského myslitele) upozorňuje na fenomén tzv. "Černé labuti". Černou labutí rozumí jev, který se vyskytuje mimo rozsah tzv. Gaussovy křivky, jev, který se vyskytuje za hranicí pravděpodobnosti a tedy předvídatelnosti, ale který má mimořádný dopad na vývoj společnosti či na život jednotlivce. Jako příklad můžeme uvést 1. či 2. světovou válku, teroristický útok 11. září 2001, dnešní "finanční krizi" či vynález laseru, počítačů nebo internetu. Žádná z těchto událostí nebyla dostatečně zřetelně a s předstihem předvídána takovým způsobem, aby bylo možno se na ni reálně připravit. Jakákoli suma znalostí a dat (ať už z oblasti historie či ekonomie) nemohla stačit, aby jakýkoli odborník takovou událost předpovídal.

Pak nás ale musí napadnout otázka: K čemu nám tedy věda vlastně slouží? (Talebova kritika míří spíše na vědy sociální či "měkké" jako je filozofie, psychologie, sociologie, ekonomie či historie).


David Deida - Cesta pravého muže

Pokusím se o stručnou interpretaci této knihy.

Deidův pohled na život je "tantrický" - v tom smyslu, že vše vnímá jako interakci polarit, která generuje napětí a energii. Tyto polarity jsou pozorovatelné v celém vesmíru v makro i mikrokosmickém měřítku: magnetické póly země, elektron a proton, muž a žena, jin a jang. Čím jsou tyto póly od sebe vzdálenější, tím silnější vzniká mezi nimi napětí, ale i mohutnější energetické pole. Čím jsou si blíže, tím je mezi nimi větší neutralita, méně konfliktů, méně pohybu, jakýsi prázdný až indiferentní klid. Totéž lze aplikovat na energetické (libidózní) proudění mezi mužem a ženou. (K tantrickému přístupu patří i jakási vášnivost, unesení se prožitkem do hloubky - oproti evropskému racionalizování či buddhistické distrakci a indiferenci. Také bychom jej mohli nazvat "dionýský" - přitakávající přirozenému toužení, erótu, chaosu, extázi a bolesti - jako životní cestě).

Erich Fromm

Erich Fromm (1900-1980) je psychologem a filozofem na pomezí humanistické psychologie a neopsychoanalýzy, která přesouvá ohnisko pozornosti od fyziologických pudů směrem k sociálním determinantám, které svými tlaky utvářejí specifické lidské drama a zápas. (Člověk je na prvním místě tvorem vztahovým). Na jedné straně usiluje o svobodu a nezávislost, což vede k pocitům izolace a vykořenění - na druhé straně usiluje o pocit bezpečí a lidské sounáležitosti. Člověk se tak ocitá ve věčném konfliktu mezi svobodou a bezpečím


Tomuto tématu se Fromm věnuje ve své slavné knize Únik ze svobody (Escape from Freedom). Unést svou svobodu je těžký úkol, protože čím více svobody chceme mít, tím větší musíme unést zodpovědnost. Svobodný člověk musí v každém okamžiku volit, riskovat a zvažovat důsledky svých voleb, což je spojeno s pocity úzkosti a nejistoty (tak praví existencialismus). 

Proto, ačkoliv by vám to většina lidí nikdy nepřiznala, usilují lidé především o to, aby se své svobody nějak zbavili, aby svou odpovědnost delegovali na někoho či něco jiného - podvědomě si organizují život tak, aby unikli od své svobody.

Jsou tři základní strategie úniku ze svobody:


Kryštof Kolumbus - grafologický miniportrétKryštof Kolumbus, bance Sv. Jiří. Sevilla, 1502.

Text: "El Almirante Mayor del mar Océano y Visorey y Gobernador General de las Islas y tierra firme de Asia e Indias del Rey e de la Reina, mis Señores, y su capitán General de la mar y del su consejo." (Zcela "skromně" se zde tituluje jako generální guvernér celé pevninské Asie a Indie.)


Osho: Tajemství vztahu

16. května 1974, Puna, IndiaOsho,

prosím, mohl bys nám něco říci o našich žijících partnerech,
našich manželkách, manželech a milovaných?
Zda máme s partnerem dál žít,
či zda bychom se měli ze svého vztahu vymanit,
když je pro nás beznadějný - nebo zcela zanikl.
A jsou naše vztahy ovlivněny dřívějším životem?

*


Vztah je tajemstvím života
a pokud existuje mezi dvěma lidmi,
je závislý na obou.
Když se potkají dva lidé, je stvořen nový svět.
Vzájemným setkáním je prostě stvořen nový jev,
něco, co zde předtím nebylo,
něco co nikdo předtím nebylo.
A pravě prostřednictvím tohoto nového jevu
jsou oba lidé přeměněni a transformováni.
Bez vztahů jste jen věcí pro sebe,
ale jakmile vznikly vztahy, děje se něco jiného.
Přihodilo se něco nového.
Když se žena zamiluje, není již tou samou ženou.
Muž, který se stane otcem, není již stejným mužem.
A když se narodí dítě, zapomínáme úplně na důležitý bod -
že se v tomtéž okamžiku zrodila i matka.
Předtím neexistovala.
Žena byla, ale matka ne.
Matka je něco absolutně nového.
Vámi jsou tvořeny vztahy a naopak vztahy vytvářejí také vás.
Dva lidé se potkají.
To znamená - dva světy se potkají.
To není jednoduchá záležitost.
Je to komplikované. Je to nejkomplikovanější, co je.
Každý člověk je svým vlastním světem - složitým zázrakem, s dlouhou minulostí a večnou budoucností.
Na začátku se potkávají jen dva povrchy.
Když jsou vztahy intimnější,
když člověk do nich vrůstá více a hlouběji,
pak se ponenáhlu setkávají i centra.
A setkají-li se dvě centra, nazýváme to láskou.
Potkají-li se periferie, je to známost.
Člověk se dotýká druhého zvenčí, jen z okraje svého bytí.
Často je známost zaměňována za lásku.
To je však váš omyl,
známost není láska.
Láska existuje jen velmi zřídka.
Aby se s ní člověk ve svém centru setkal,
musí projit svou vlastní vnitřní revolucí.
Neboť pokud by se chtěl s někým ve svém centru setkat,
musí také dovolit druhému, aby jeho centra dosáhl.
Musíte být citlivý,
dokonale zranitelní,
absolutně zranitelní a otevření.
Je to odvaha.
Je to nebezpečné riziko dovolit někomu,
aby se dotýkal samotného centra.
Člověk nemůže vědět, co s ním druhý udělá,
když najednou všechna svá tajemství vydal všanc,
když skryté vyšlo na světlo.
Když je člověk úplně kompromitován, nikdy neví, co muže druhý učinit.
Máme známost a myslíme, že jde o lásku.
Vnější bytosti se potkají a my se domníváme, ze jsme se setkali.
Nejste jen vnější bytostí.
Vnější bytost je tam, kde přestáváte být vy;
je jenom plotem kolem vás.
To nejste vy.
Vnější bytost je místo, kde přestáváte být vy a začíná svět.
Samotní manžele, kteří spolu žili mnoho let,
mohou být případně je známými.
Možná, že se vůbec navzájem nepoznali.
A čím déle člověk s někým žije pohromadě,
tím více zapomíná, že centrum zůstalo neznámé.
První, čemu se musí porozumět, je,
že známost nesmí být zaměňována za lásku.
Můžete mít sexuální vztahy, můžete spolu spávat,
ale sex je rovněž povrchní.
Když se nesejdou obě centra, je sex jen setkáním dvou těl.
A tělesné setkání není VAŠE setkání.
Sex zůstává také známostí - sice tělesnou, ale přece jenom známostí.
Člověk muže vpustit někoho do svého centra, jen nemá-li strach.
Proto vám říkám, že jsou dva způsoby života:
jeden je orientován strachem,
druhý je orientován láskou.
Strachem orientovaná životní úroveň
nemůže nikdy vést k hlubokým vztahům.
Mate stále strach a nemůžete druhému dovolit,
aby pronikl do vašeho centra.
Dovolujete druhému proniknout jen do jistého bodu
a pak přijde zeď, kde všechno končí.
Láskou orientovaný člověk je zbožný člověk.
Nemá strach z budoucnosti, nebojí se následků.
Žije Nyní a Zde.
Kršna říká Ardžunovi v Bhagavadgítě toto:
"Nestarej se o následky!"
To je ta strachem orientovaná mysl.
Nemysli na to, co by se mohlo stát,
buď prostě zde a jednej totálně.
Nekalkuluj.
Strachem orientovaná mysl se stále chrání,
dělá plány, upravuje, zajišťuje se
a promarňuje tým celý život.Slyšel jsem jednou o starém zenovém mnichovi,
který ležel na smrtelné posteli.
Přišel jeho poslední den
a on sdělil svým žákům, že dnes večer zemře.
Byl velmi milován
a přicházeli všichni jeho stoupenci, žáci a přátelé.
Z dálky i blízka se shromáždili lidé.
Když jeden ze starých žáků slyšel, že jeho mistr zemře, běžel na trh.
Někdo se otázal:
Tvůj mistr umírá ve svém domku
- tak proč běžíš na trh?
Starý žák řekl:
Vím, že můj mistr miluje jeden druh koláče,
tak mu ho běžím koupit.
Koláč bylo nesnadné sehnat,
protože už se tento druh moc nevyráběl,
ale on během večera přece jen uspěl a přiběhl s koláčem.
Všichni byli znepokojeni,
protože to vypadalo, jako když mistr na někoho čeká.
Otevřel vždy své oči, rozhlédl se a zase je zavřel.
A když žák přišel, řekl:
"Výborně, takže jsi přišel.
Kde je koláč?"
Žák předložil koláč - a byl velmi šťastný, že se na něj mistr ptal.
Umírající mistr vzal koláč do ruky,
ale jeho ruka se nechvěla.
Byl skutečně velmi starý, ale jeho ruka se nechvěla.
Někdo se otázal:
"Jsi tak starý, stojíš na prahu smrti, brzy nastane tvůj poslední výdech,
ale tvá ruka se nechvěje ..."
Mistr řekl:
"Nechvěje se, poněvadž nemám strach.
Mé tělo zestárlo,
ale já jsem mladý a zůstanu mladý, i když tělo zemře."
Pak se zakousl do koláče a začal ho jíst.
Kdosi se zeptal:
"Mistře, jaké je tvé poslední poselství?
Brzy nás již opustíš ...
Na co bychom neměli zapomínat?"
Mistr se usmál a řekl:
"Ach, ten koláč je dobrý!"Takový je člověk, který žije Nyní a Zde.
Ach, ten koláč je dobrý!
Sama smrt nehraje roli.
Nejposlednější okamžik je bez významu.
V tomto okamžiku je koláč dobrý!
Když ve chvíli, v této chvíli, v této přítomnosti dovedete plně žít,
jen pak můžete milovat.
Láska je vzácná květina.
Objeví se jen ojediněle tu a tam.
Miliony lidí žijí v mylné představě, že milují.
Věří, že milují, ale je to jen víra.
Láska je vzácný květ.
Někdy se objeví.
Je vzácná, neboť může vzniknout jen tehdy, není-li strach.
To znamená, že láska může vzniknout
jen u hluboce duchovních, zbožných lidí.
Sex může mít každý.
Lásku však ne.
Nemáš-li strach, není co skrývat.
Pak můžete být otevřeni,
pak mohou padnout všechny hranice,
pak můžete druhého pozvat
a setkat se s ním v nejhlubším nitru.
A nezapomeňte,
jestli někomu dovolíte, aby do vás hluboce pronikl,
dovolí také druhý vám, abyste pronikli do něho.
Když necháš hluboce do sebe vstoupit, tvoříš důvěru.
Nemáš-li sám strach, nebude ani druhý bázlivý.
Ve vaší lásce je stále strach.
Manžel má strach před manželkou.
Manželka má strach před manželem.
Milující mají stále strach.
Pak to ale není láska.
Pak je to jen dohoda mezi dvěma bázlivými lidmi,
kteří jsou na sobě závislí, bojují spolu a navzájem se využívají,
manipulují,
dominují,
kontrolují se
a berou si majetek.
To však není láska.
Když víte, že milujete,
pak se již nepotřebujete modlit nebo meditovat,
pak již nepotřebujete chrám ani kostel;
plně rozumíte Bohu, umíte-li milovat.
Neboť prostřednictvím lásky je ve vás vše - meditace, modlitba i Bůh.
Vše je ve vás.
To mínil Ježíš, když řekl:
"Bůh je láska."
Láska je však těžká.
Nejprve musí zmizet strach.
A to je to podivné - zvláštní.
Máte tolik strachu a přitom nemáte co ztratit.
Kabír někde řekl:
"Vidím do lidí.
Mají tolik strachu, ale nevidím proč - nemají přece co ztratit ..."
Je to jako s nahým člověkem, který se neodvažuje vykoupat v řece,
poněvadž má strach, že by mu mohl někdo ukrást šaty.
Nalézáte se ve stejné situaci -
nemáte šaty, ale máte stále strach, že je ztratíte.
Co můžete ztratit?
Nic.
Toto tělo vám bude při smrti odebráno.
Před smrtí jej vezměte a darujte lásce.
Co vlastníte, bude vám někdy rovněž odebráno.
Proč se nerozdělíte s ostatními dříve, než vám to bude odebráno?
Je to jediná možnost něco vlastnit.
Umíte-li vše rozdělit a dát,
jste mistry.
Bude vám to beztak odebráno.
Nic nemůžete podržet věčně, smrt zničí vše.
Takže, jestliže jste mě správně sledovali,
jde o boj mezi smrtí a láskou.
Umíte-li se dát, není smrti.
dříve, než vám může být něco odebráno, již jste to odložili.
Učinili jste z toho dar.
Pak nemůže přijít smrt.
Pro milujícího není smrti.
Pro toho, kdo nemiluje, je smrtí každý okamžik,
neboť každý moment mu něco vyrve.
Tělo hyne - člověk ztrácí každým okamžikem.
Smrt přijde a vše zahyne.
Co je tento strach?
Proč se bojíte dříve, než se může něco stát?
Ačkoli jste jej prohlédli dokonale jako otevřenou knihu,
máte stále strach ...
Copak vás může bolet?
Strach se opírá o falešnou představu, kterou ti vnutila společnost,
že se musíš schovávat a chránit,
že musíš neustále bojovat,
že ostatní všichni jsou nepřátelé a jsou proti tobě.
Nikdo není proti tobě.
Všichni jsou zaměstnáni sami sebou, nikoli tebou.
Není nic, čeho by bylo nutné se bát.
to musí člověk vědět, dříve než jsou možné opravdové vztahy.
Není nic, čeho by bylo nutné se bát.
Meditujte o tom.
Pak dovolte druhému, aby do vás vstoupil -
pozvěte ho, aby přišel dovnitř
a netvořte žádné překážky v cestě;
buďte jako otevřený průchod.
Buďte jen stále otevření -
bez závory, bez uzavřených dveří vašeho nitra.
Pak je možná láska.
Když se setkají dvě centra, vzniká láska.
Láska je alchymický proces.
Je jako slučování vodíku s kyslíkem, tvoří něco nového - vodu.
Člověk může mít kolik chce kyslíku i vodíku, ale žízeň jimi nezažene.
Když se setkají dvě centra, vzniká něco nového.
Toto nové je láska.
A láska je jako voda - uhasí žízeň každého života.
Najednou je člověk spokojen.
A to je zřetelným znakem lásky,
že člověk je tak spokojen, jako by všeho dosáhl.
Není již čeho dosahovat.
Člověk je u cíle.
Není již cíle.
Osud je naplněn.
Semeno se stalo květinou.
Dosáhlo plného rozkvětu.
Hluboká spokojenost je zřetelným znakem lásky.
Když někdo miluje, nemůže svou lásku vidět,
může však pozorovat hlubokou spokojenost.
Jste překvapeni, když vám říkám, že láska je bez přání.
Přání přichází z nespokojenosti.
Člověk po něčem touží, poněvadž to nemá.
Přejete si věci, poněvadž si myslíte, že budete spokojeni,
když je budete vlastnit.
Přání přichází z nespokojenosti.
Je-li zde láska, když se potkala dvě centra a navzájem vymizela
a zrodila se nová alchymistická substance,
pak je zde i spokojenost.
Je to tak, jako by se svět přestal otáčet.
Není zde pohybu.
Když je přítomný okamžik jediným okamžikem, pak můžeš říci:
Ach, ten koláč je dobrý!
Samotná smrt nemá význam pro toho, kdo miluje.
Říkám vám:
Láska vás zbaví přání.
Zapomeňte na svůj strach,
nebuďte bázliví a buďte otevření.
Dovolte jiným centrům, aby se setkala s vašim centrem.
Tím se znovu zrodíte,
tím bude stvořena nová kvalita bytí.
Tato nová životní kvalita říká, že Bůh JEST.
Bůh není argumentem, nýbrž naplněním.
Pocitem bytostného naplnění.
Napadlo vás,
že stále Boha popíráte, když jste nespokojeni?
Jste-li nespokojeni, může celé vaše bytí volat, že Boha není.
Ateismus nevzniká z logického myšlení, ale z nespokojenosti.
Člověk Jej může zracionalizovat - což patří jinam.
Může říci, že nemá důkazy, že Bůh je.
Ale o to vůbec nejde.
Když jsi spokojen, říká celé tvé bytí náhle, že Bůh je.
Najednou cítíte, že celý svět je božský.
Když milujete, cítíte poprvé, že stvoření je božské a vše je požehnáním.
Ale mnoho se musí učinit, než se to může přihodit.
Mnoho musí být zničeno, dříve než se to může stát.
Musíte zničit všechno, co ve vás tvoří překážky.
Učiňte z lásky sádhanu.
Ta nepřipouští žádné lehkovážné záležitosti
Láskou nesmí být zaměstnán jen rozum.
Nedovoluje jen tělesné uspokojení.
Učiňte z ní vnitřní hledání.
a pohlížejte na druhého jako na pomocníka, jako na přítele.Pokud jste se něco dozvěděli o tantrách,
víte jistě, že říkají:
Múžeš-li nalézt milovaného,
přítele, muže nebo ženu,
který je připraven jít s tebou do vnitřního centra,
který je připraven dosáhnout s tebou nejvyššího vrcholu vztahu,
pak se tento vztah stává meditací.
Pak můžeš prostřednictvím tohoto společného bytí
dosáhnout úplného splynutí.
Pak se druhy stává dveřmi.
Dovolte mi to vysvětlit:
Když člověk někoho miluje, mizí pozvolna to povrchové,
vnější forma druhého se pozvolna rozplývá.
Člověk přichází více a více do kontaktu s nitrem, které je bez tvaru.
Ponenáhlu se stává tvar nezřetelný a mizí.
A když jde člověk dál,
nalezne sebe jako beztvaré individuum,
rozplynul se a zmizel.
Pak se otevře věčnost.
Tento zvláštní člověk byl jen dveřmi, otevřením -
prostřednictvím svého milovaného dosáhneš božské.
Potřebujeme tolik náboženských obřadů, protože nedovedeme milovat.
To je náhražka.
Míra nemusela chodit do chrámu.
Celý vesmír jí byl chrámem.
Mohla tančit pod stromem a strom se stal Kršnou.
Zpívala před ptákem a pták se stal Kršnou.
Tvořila si svého Kršnu všude kolem sebe.
Její láska byla tak veliká
že kam pohlédla, otvírali se dveře a zjevoval se Kršna.
Milovaný se zjevoval.
První slabá jiskra však přichází vždy prostřednictvím jednotlivé bytosti.
Je těžké být v kontaktu bez hranic.
Je to tak velké, tak daleké, bez počátku a konce.
Kde má člověk začít?
Odkud má člověk vykročit?
Jednotlivec je dveřmi.
Zamilujte se a nečiňte z toho souboj.
Dělejte druhému největší ústupky, pozvěte ho.
Dovolte druhému bez jakýchkoli podmínek, aby do vás pronikl.
A náhle druhý zmizí a Bůh je zde.
Když se nemohou vaši milovaní stát božskými,
nemůže být na světě božské vůbec nic.
Pak jsou všechny vaše zbožné řeči beze smyslu.
Může se to přihodit s dítětem, se zvířetem, s tvým psem.
Můžeš-li být v hlubokém vztahu se svým psem, muže se to přihodit.
Pes se stane božský.
Není to tedy jen otázka samotné ženy a muže -
je to jeden z nejhlubších božských pramenů,
který přirozeným způsobem dosahujete.
Ale může to přijít odkudkoli, odevšad.
Základním klíčem však je:
musíš dovolit druhému, aby pronikl až do tvého nejhlubšího nitra,
k základu bytí.
Vy se však stále něčím klamete.
Domníváte se, že milujete,
není dána možnost, aby nastalo to pravé.
Myslíte-li, že toto myšlení je láska, pak zůstává vše uzavřeno.
Obnovte úsilí!
Pokuste se v druhém nalézt skryté pravé bytí.
Nechápejte každého jako samozřejmost.
Každá bytost je samostatné tajemství!
A toto tajemství je bez konce,
když člověk dále a dále do druhého vstupuje.
Vy se však nudíte se svými partnery, protože setrváváte na povrchu - stále jen na povrchu.Přečetl jsem právě tuto povídku:
Jeden muž byl velmi nemocný, a i když se podrobil všemožným léčením
a ošetřováním, nic nepomáhalo.
Pak šel k jakémusi hypnotizérovi.
Ten mu poradil mantru, sugesci, kterou musel stále opakovat.
"Nejsem nemocen, jsem zdráv."
Nejméně čtvrt hodiny ráno a večer musel opakovat:
"Nejsem nemocen, jsem zdráv."
A přes celý den, vždy, kdykoli si vzpomněl.
Po několika dnech se mu dařilo lépe,
za několik týdnů byl již zcela v pořádku.
Pak řekl své ženě:
"Stal se zázrak!
Neměl bych jít k hypnotizérovi ještě jednou a poprosit ho o jiný zázrak?
V poslední době nemám již sexuální přání
a naše vzájemné sexuální vztahy jsou mrtvé.
Nepociťuji již žádnou touhu ..."
Jeho žena se zaradovala a řekla:
"Ano, jen jdi." Byla velmi podrážděna.
Muž šel k hypnotizérovi.
Když se vrátil, ptala se ho žena:
"Jakou ti dal mantru?"
Muž jí však nechtěl nic říci.
Ale po několika týdnech se opět dostavila jeho sexuální touha.
Žena byla velmi udivena.
Vrtalo jí to stále hlavou, ale muž nechtěl nic říci, jen se smál.
Jednoho dne se pokusila poslouchat za dveřmi, když byl ráno v koupelně
a prováděl svou ranní meditaci, čtvrthodinové opakování mantry.
Chtěla slyšet, co říká.
Co však vyslechla:
"Není mou ženou.
Není mou ženou.
Není mou ženou."
Bereme lidi jako něco samozřejmého.
Někdo je tvou paní a tím se vytvořil vztah.
Někdo je tvým mužem - a to stačí.
Nyní už přestává dobrodružství,
druhý se stal předmětem, předmětem potřeby.
Nyní už není druhý mysteriem, které by člověk hledal.
Nyní již zde ve skutečnosti druhý není.
Myslete na to.
Všechno umírá stářím.
Povrch je stále starý
a střed, centrum, stále nové.
Povrch nemůže zůstat nový.
Každý okamžik jej činí starším a opotřebovanějším.
Jen centrum zostává stále čerstvé a mladé.
Vaše duše není ani dítě, ani mladý muž, ani starý muž.
Vaše duše je jednoduše věčně svěží. Nestárne.
Můžete si to vyzkoušet:
Zavřete oči a zjistěte, zda jste staří nebo mladí.
Pokuste se vycítit, co je vaše centrum.
Je staré? Je mladé?
Budete cítit, že není ani jedno ani druhé,
že centrum je stále nové a nikdy nestárne.
Proč?
Protože centrum nezná čas.
V běhu času všechno stárne.
Když se člověk narodí, začne již tělo stárnout.
Řekneme-li, že dítě je týden staré,
znamená to, že do dítěte pronikl týden stáří.
Dítě se již o sedm dnů přiblížilo smrti.
Pohybuje se ke smrti,
dříve nebo později musí zemřít.
Všechno, co se odehrává v běhu času, musí stárnout.
Ve chvíli, kdy jsme potkali čas, začíná již stáří.
Vaše těla jsou stará.
Vaše vnější schránka je stará.
Člověk ji nemůže věčně milovat.
Vaše centrum je však stále svěží a mladé.
Má-li s ním člověk jednou kontakt,
stává se láska objevem, odhalením v každém okamžiku.
Pak nepřestávají líbánky nikdy.
Když přestanou, nebyly to ve skutečnosti líbánky, nýbrž pouhé braní.
A poslední, nač musí člověk stále myslet, je:
Ve vztahu lásky dáváte stále druhému vinu, když se něco nedaří.
Když něco nejde tak, jak by mělo, je zodpovědný ten druhý.
To ruší každou možnost budoucího růstu.
Nezapomeňte, že vy sami jste stále zodpovědní a měňte sami sebe.
Nechte odpadnout všechny vlastnosti, které tvoří starosti.
Použijte lásky k vlastní přeměně.
Obchodníci mají přísloví:
Zákazník má vždycky pravdu.
Chtěl bych vám říci, že ve světě vztahů a lásky
má pravdu vždycky druhý.
Tak to cítí milující.
Je-li zde láska, cítí oba stále,
že já jsem něco špatně udělal, ne ten druhý.
Když věci neběží, jak by měly a oba to cítí, pak vše narůstá,
tehdy oba otevřou svá centra a hranice mizí.
Když myslíš, že druhý lže,
a druhý myslí, že ty lžeš,
uzavíráte se před sebou.
A myšlenky jsou nakažlivé.
Když myslíš, že druhý lže, ačkoli jsi nic neřekl,
ačkoli se usmíváš a ukazuješ, že si to nemyslíš -
druhý tomu nerozumí.
a vidí to v tvých očích, v tvých pohybech, na tvém výrazu obličeje.
Ačkoli jsi velký herec a dovedeš měnit výraz obličeje i pohyby,
abys zakryl své myšlenky, druhý tě prohlédne.
Podvědomí vysílá stále signály.
A když cítíš, že druhý lže,
začne i druhý pociťovat, že ty lžeš.
Těmito tvrdostmi jako kámen se ničí vztahy.
Tak se lidé navzájem uzavírají.
Když někomu lžeš,
začne se chránit a obhajovat.
Tím se uzavírají dveře.
Nezapomeňte nikdy: v lásce nemáš nikdy pravdu.
Tak se otevírají možnosti a cesty
a druhý to bude pociťovat stejně.
Sami způsobujeme protikladné pocity.
Jsou-li dva milující blízko sebe, sdělují své myšlenky jeden druhému,
ačkoli vůbec nic neříkají.
Ačkoli mlčí, komunikují.
Řeč je pro ty, kteří nemilují.
Pro milující je dostačující řečí mlčení.
Aniž něco řeknou, řeknou vše.Učiňte z lásky sadhánu, vnitřní řád.
Neříkejte, že druhý lže.
Pokuste se raději nalézt, co je falešného na vás -
a pak nechte tuto faleš zemřít.
To nebude tak lehké,
neboť je to proti vašemu egu.
To nebude tak lehké,
neboť bude ničena vaše pýcha.
Bude to těžké,
protože již nemůžete mít navrch, protože již nemůžete dominovat.
Od nynějška již nemůžete být mocní, nemůžete druhého vlastnit.
Vaše ego bude narušeno - a proto to bude těžké.
Zničení ega je však cílem.
Ať se blížíte k vnitřnímu světu z kteréhokoli bodu,
láskou, meditací, jógou, motlitbou,
kteroukoli cestou se ubíráte,
cíl zůstává stejný;
Zničení ega, odstranění vědomí já.
Prostřednictvím lásky to můžete dosáhnout snadno.
Je to přirozené.
Láska je přirozený vztah.
Všechno ostatní je víceméně nucené.
Nechcete-li pracovat prostřednictvím lásky,
bude pro vás těžké pracovat prostřednictvím něčeho jiného.
Nemyslete tolik na dřívější život ani na budoucnost.
Přítomnost dostačuje.
Nepřemýšlejte o tom, že radost přichází z minulosti.
Přichází z minulosti, ale nepřemýšlejte o tom,
jinak bude váš život komplikovaný.
Provádějte vše lehčeji
Nepopírám skutečnost, že vše pokračuje
a že věci jsou v kontinuitě s minulým životem.
Ale nezatěžujte se tím.
Záležitosti budou pokračovat do budoucnosti, ale nepřemýšlejte o tom.
Přítomnosti je až až.
Patřete koláči a řekněte "Ach, ten koláč je dobrý!"
Nemyslete na minulost a budoucnost
- ty se dovedou postarat samy o sebe.
Nic není bez konce ...
Měli jste vztahy v minulosti,
milovali jste a nenáviděli, uzavřeli jste přátelství
a udělali jste si nepřátele.
To pokračuje, ať jste si toho vědomi nebo ne.
Je to stále zde -
ale když začnete hloubat, promarníte přítomný okamžik.
Žijte, jako by nebylo minulosti, jako by nebyla budoucnost.
Tento okamžik je vším, co vám může být dáno.
Prožijte ho, tento moment, jako by byl vším.
Vezměte jej, jako by byl vším a prožijte ho.
Zkuste přijít na to, jak se může vaše energie
v tomto okamžiku přeměnit v lásku.Lidé ke mně přicházejí a ptají se po dřívějším životě.
Měli dřívější, minulý život, ale není to důležité.
K čemu tato otázka?
Proč chtějí začínat s minulostí?
Už je stejně pozdě!
Minulost už byla a člověk ji nemůže znovu vrátit.
Nemůže ji změnit. Nemůže ji předělat.
Proto nedovolte v přirozenosti vašich životných zkušeností,
abyste si vzpomínali na minulý život.
Jinak budete životem strkáni.
Možná, že ses nyní zamiloval do nějaké dívky
a náhle je ti jasné, že tato dívka byla v minulém životě tvou matkou.
Pak budou záležitosti velmi komplikované, co má potom člověk dělat?
Dívka byla tvou matkou v minulém životě,
a nyní cítíš provinění, když s ní spíš.
Když s ní nespíš, cítíš se rovněž vinen, poněvadž konečně miluješ ...
Proto jsem řekl,
že v přirozenosti životných zkušeností není,
abyste viděli minulý život -
přijde chvíle, kdy to bude dovoleno.
Staneš-li se tak meditativní, že tě již nemůže nic rušit,
jen tehdy se otvírají dveře a všechny tvé dřívější životy před tebou.
To se děje zcela automaticky.
Někdy nefunguje tento automatický mechanismus správně.
Některé děti se rodí vlivem nehod, úrazu
a mohou si vzpomenout na minulý život.
Jejich život tím bude narušen.
Před několika lety ke mně přišla dívka.
Vzpomínala na sedmdesát let - dva minulé životy.
Její tělo bylo třináctileté, ale rozum byl sedmdesátiletý.
Nechtěla si hrát s druhými dětmi -
jak si může sedmdesátiletá stará paní hrát s malými dětmi?
Počínala si a mluvila jako stará paní.
A byla obtížena všemi starostmi těchto let.
Vzpomínala si právě,
že by mohla obě minulé rodiny nalézt.
Jedna byla v Asámu, druha v Mádhjapradéši.
Když pak navštívila obě rodiny,
ulpělo její srdce na nich opět tak silně,
že se pro ni stalo problémem, jak by měla dál žít.
Řekl jsem rodičům;
Ponechejte dívku nejméně tři týdny u mne.
Budu se jí snažit pomoci, aby na vše zapomněla,
jinak povede její život k celkové zvrácenosti.
Nikdy se nebude moci zamilovat.
Je na to příliš stará.
Její stáří souviselo s pamětí.
Jestliže rozsah paměti je sedmdesát let,
pak se cítíte jako sedmdesátiletí.
Vypadala velmi utrápeně - v obličeji, rysy, vše v utrpení.
Jevila se velmi nemocně ve svém centru - churavě a nespokojeně.
Vše se zdálo nesprávné.
Rodiče však využívali této okolnosti.
Mnozí lidé k nim přicházeli a noviny psaly články.
Rodiče všeho využili a nechtěli mi rozumět.
Řekl jsem jim, že se dívka zblázní.
Tak jí ke mně znovu nepřivedli.
Po sedmi letech však přece přišli.
Dívka zešílela.
Řekli: Udělej něco!
Odpověděl jsem, že nyní je už nemožné něco udělat.
Teď jí může pomoci jen smrt.Nevzpomínejte, neboť by bylo těžké jít dál životem.
V tomto nynějším životě děláte již tolik nepořádku -
a kdybyste chtěli vzpomínat na více životů,
stali byste se prostě choromyslní.
Nemyslete na to, je to bezpředmětné.
Pozitivní je jedině být Zde a Nyní.
Zpracujte svou cestu
a můžete tak učinit prostřednictvím vztahů,
je to dobré.
Nemůžete-li zpracovat svou vlastní cestu prostřednictvím vztahů,
pak tak učiňte v samotě.
To jsou dvě cesty.
Láska znamená nalézt cestu prostřednictvím vtahů.
Meditace znamená nalézt cestu prostřednictvím samoty.
Obě jsou cesty: láska i meditace.
Vyciťte, která se k vám hodí.
Pak napněte veškerou svou energii a jděte touto cestou.
Osho: Cesta Bílého Oblaku, Pragma, 1994.

Vangelis - rozhovor pro Al Jazeeru (2012)

Rozhovor s geniálním skladatelem Vangelisem - o kráse, chaosu, kultuře, ekonomické krizi a hudbě jako o způsobu vidění světa a lidí. Lituje, že hudba se ve světovém měřítku změnila v komerční industriální produkt. Konstatuje, že sláva a úspěch mu svobodu nepřinesly, ale spíše vzaly. Vzpomíná na svou kompozici k filmu Blade Runner, který už tehdy považoval za prorocký. Jedná se o první Vangelisovo interview pro televizi po 20 letech.20121992

Cyril Höschel: Geny vs Prostředí

Cyril Höschel inteligentně odpovídá na klasickou otázku, zda na nás mají větší vliv geny či prostředí (výchova) a jak se tyto vlivy kombinují, a to nejen v případě psychologických poruch.
Sabina Spielrein: Destrukce jako příčina vzniku
V tomto článku přinášíme stručný výtah z originální práce Sabiny Spielrein, nazvané 'Destruction as the cause of coming into being' (Destrukce jako příčina vzniku.) Název je autorkou zřejmě zvolen tak, aby podtrhl skutečnost, že se esej snaží objasnit funkci destruktivity na metafyzické, psychologické i sexuální rovině. Práce byla napsána v roce 1911.


Sabina Spielrein (1885-1942) byla ruskou psychoanalytičkou židovského původu. Byla také Jungovou pacientkou, s níž udržoval 5 let tajný milostný poměr, který pak ukončil, aby neohrozil svou kariéru a manželství. Tento příběh se dočkal převedení na filmové plátno ve filmu Nebezpečná metoda, kde ji ztvárnila herečka Keira Knightley. Její léčba (hysterie) byla rychlá a úspěšná a sama vystudovala v Curychu medicínu. Pronikavě elegantní Sabina Spielrein (dle Junga "talentovaná psychopatka, jež se stala živoucí figurou v jeho mysli") svými myšlenkami pravděpodobně ovlivnila a inspirovala oba velikány: Freuda (přichází následně se svým "pudem smrti") i Junga (po zkušenostech se Sabinou objevuje "animu", jakožto mocně působící obraz ženství v každém muži), avšak sama upadla v zapomnění. Zahynula tragicky v Rusku během druhé světové války. Její příběh se na světlo světa dostal až r. 1977. (Více o ní na wikipedii nebo podrobněji v článku Sabina Spilerein, a forgotten pioneer of psychoanalysis).

A nyní již dáme prostor jejím myšlenkám...


Konstelace a posvátná geometrie

Nad vchodem do Platónovy Akademie prý bývalo napsáno Ageômetrêtos mêdeis eisitô, což se dá volně přeložit jako: Geometrie neznalý, nevstupuj. 

I mě můj životní příběh přivedl zpátky před tuto bránu. 

Kdysi dávno jsem si přál být architektem. Láska k symetrii mě však nakonec přivedla ke studiu estetiky a filozofie, pak přišla grafologie a nakonec psychologie. Mezitím jsem se snažil letmo proniknout do tajů hudební kompozice - a také astrologie. Neříkám, že jsem tušil co tyto věci mají společného; jakýsi slepý pud mě vyvrhl na břeh těchto věcí. A nyní - další střípek do mozaiky: práce s konstelacemi

Obrázek dole zachycuje síťové pole tzv. fraktálové konstelace.David Rath

Malé zamyšlení nad rukopisem Davida Ratha

Asi před měsícem se na internetu objevil Rathův rukopis z vazby editorovi MF Dnes Petru Suchomelovi. Byl jsem na Rathovo písmo zvědavý - očekával jsem písmo pronikavě mazaného, ostříleného politika. Jaké ale bylo mé překvapení: Rathovo písmo nakonec působí úplně jiným dojmem.


Karaimi - Stát se skutečným člověkem

Kateřina Motyčková (Karaimi) v Kongresovém Centru Praha (2011).Kateřina Motyčková (Karaimi) 
na veletrhu Ezoteriky v Praze, 
Výstaviště, 20.4. 2012
Audio záznam ke stažení v mp3


Kateřina Motyčková (Karaimi): 
"Krása je více než pravda"
Praha - Maitrea, 13. 6. 2012
Audio záznam ve formátu wma - části A, B, C

Prometheus


Prometheus se zřejmě nestane filmovým kultem (na to je příliš rozporuplný a nepřesvědčivý), nicméně otevírá zajímavé prostory k úvahám o s-tvoření - genezi, tajemného vztahu stvořeného a jeho tvůrce na všech myslitelných úrovních reality: včetně v těchto vztazích inherentní destruktivní síly.
(Zdrcující kritiku nešvarů tohoto filmu, které vyplývají zřejmě především z jakéhosi vnitřního sváru mezi režisérovou vizí na jedné straně - a úlitbou filmovým producentům a střihačským nůžkám na straně druhé, přenechám filmovým recenzentům. Pokusím se spíše, jak mám ve zvyku, vyabstrahovat určitou symbolickou rovinu filmu a nabídnout určitý způsob jeho "čtení".)


Freddie Mercury


Nedávno se mi díky jedné mé žačce do ruky dostala naprostá lahůdka: rukopis Freddie Mercuryho. Nejdřív jsem váhal, nejde-li o podvrh, ale čím déle jsem se na písmo díval, tím více mi svítalo: no jo, to je on! To nejde jen tak napodobit. Neopakovatelná originalita. Nechci se tu pouštět do nějakých detailních výkladů, ale byl to pro mě silný zážitek. Naposledy mě takto "dostal" William Shakespeare. 
rukopis - Freddie Mercury
(1975, klikněte pro zvětšení)Grafologie a Astrologie

V tomto článku bych se s vámi rád podělil o své zkušenosti z pozorování souvislostí mezi astrologií a grafologií. Jde o výsledek pozorování skupinové práce nad horoskopy a rukopisy s mými studenty v Calixu za poslední rok. Pokusím se nyní svá prozatimní zjištění zobecnit a strukturovaně formulovat. Cílem je spíše otevřít diskuzi na toto téma.Aktualita - Potencialita 

Na prvním místě je třeba podotknout, že lidé využívají potenciál svého horoskopu jen v omezené míře. Určité psychické funkce reprezentované symboly planet jsou aktivovány v různé míře, některé jsou dosud v latentním stavu, či jsou dokonce vytěsněné a projevují se tedy spíše v podobě projekce. Častý je také případ, kdy je projev určité planety "blokován", překryt či narušen působením jiné planety, která je s ní v konjunkci či jiném aspektu; k tomu dochází nejčastěji u aspektů neosobních planet (hlavně Saturna a Pluta) vůči osobním planetám. Nejčastěji dochází např. k vytěsnění ohnivého elementu, či energií operujících v 12. domě.

Dalším speciálním případem je třeba neaspektovaná planeta, jež může mít tendenci se chovat ve střídavém režimu ON/OFF: je většinu času vytěsněná - či naopak přechází krátce do vehementního "afektovaného" projevu (třeba u Luny či Marse), který obnažuje její neintegrovanost do psychického systému. Díky chybějícím vazbám k dalším energetickým komplexům obvykle představuje neaspektovaná planeta achillovu patu horoskopu - avšak s dřímajícím obřím potenciálem.

Obdobně se chovají planety ve 12. domě, jejichž potenciál souvisí s napojením se na úroveň kolektivního nevědomí, odkud může být čerpán neomezený potenciál inspirace, je-li sem ovšem obrácena (neverbální) pozornost a energie. Extravertované vědomí moderního člověka naší civilizace totiž obvykle o tuto "zahrádku" (či spíše Stalkerovu "zónu") příliš nedbá - a průvodce (Stalker, Šaman) po této zóně není vždycky po ruce. Proto bývá projev planet v 12. domě obvykle oslabený.

Co je důležité o astrologii vědět, je toto: 
 1. Lidé aktuálně žijí a prožívají jen určitou "vrstvu" svého potenciálního "kódu", kterým je horoskop. 
 2. Ty části horoskopu / kódu, které jsou doposud vytěsněny (neintegrovány), tím nejsou zbaveny své dynamiky a působnosti, ale je pravděpodobné, že si je vědomé já bude externalizovat
  • Příklad: člověk s vytěsněnou lví archetypální kvalitou bude konfrontován s narcistními kolegy na pracovišti nebo narcistními partnery do té doby, dokud tuto lví / sluneční (nikoliv narcistní) kvalitu do svého vědomého já dostatečně neintegruje. Pak se "zničehonic" tento typ lidí přestane v jeho životě tak frekventovaně vyskytovat. Resp. změní se jeho vnímání těchto lidí. Začne je vidět z jiného úhlu pohledu.
 3. Externalizace probíhá nejčastěji skrze děti a partnery, ale k tomuto účelu může sloužit i např. firma, kterou člověk založil a která může (a snad i musí) do určité míry odrážet nevědomou strukturu psýché svého majitele.
  • Příklad: matka s Neptunem v 2. domě se dlouhodobě odmítá zabývat svými finančními problémy. Externalizace se projeví tak, že její dítě se začne o peníze zajímat přehnaně a ve formě neodpovídající jeho věku. Dítě tím přestává žít svůj "kód" a přebírá tím (dočasně) kód matky. Ve chvíli, kdy se matka ke svým problémům postaví zpříma, se zájem dítěte odkloní od financí jinam. Nevědomá externalizace pomine, ale dítě tím mohlo svým způsobem "přijít" o určitou část života, kterou mohlo prožít jinak. Tato nedoprožitá nevědomá dětská komponenta bude nějak usilovat o manifestaci a vyrovnání (jak to můžeme sledovat na životě Michaela Jacksona).
 4. Z těchto důvodů není možné provádět výklad horoskopu mechanicky, ani není možné očekávat nějakou banální statistickou shodu mezi "vlastnostmi" člověka a jeho horoskopem. 

Proč o tom všem píši? Protože právě propojení grafologie a astrologie totiž umožňuje zjistit, v jakém bodě svého vývoje tady a teď člověk právě stojí. Zjistil jsem, že lze dobře "číst", které kvality obsažené v horoskopu má člověk "aktivované" a které nikoliv. Či - řečeno poetičtějším jazykem - které plátky jeho duševní mandaly již září - a které dosud spí či jsou obalené krustou ledu.

 • Příklad: vezměme si člověka se stelliem tří planet ve střelci. V jeho rukopisu nejsou patrné žádné známky ohnivého živlu. Lze se proto domnívat, že tyto planety se v životě člověka neprojevují tak, jak by mohly. Při určitém naladění a vnímavosti je možné vést na toto téma s klientem rozhovor a ujasnit si, kdy a proč k blokádě těchto projevů došlo a jak by měl tento projev vypadat, pokud by byl v souladu s archetypální kvalitou naznačenou v horoskopu. Tím se vědomí člověka může více přiblížit je svému "TRUE SELF" / Bytostnému Já / plnému potenciálu (jakkoli to nazveme), neboť vliv prostředí (výchovy) mohl zapůsobit tak, že autentický projev těchto kvalit potlačil. Takový způsob práce s horoskopem ("revealing mode") může být pro klienta přínosnější, než mechanická analytická interpretace planetárních aspektů (vyčtená ze sebelepší astrologické knížky), která v klientovi utvoří pocit depresivně bezvýchodné situace či ho zbaví zodpovědnosti za své jednání a životní situaci, aniž by mu přinášela osvobozující náhled či prohloubený pocit smysluplnosti svého bytí. 


Horoskopy dvojčat

Narazili jsme i na několik případů dvojčat, která samozřejmě měla takřka identický horoskop, avšak různý písmový projev. Zdá se mi dokonce, že v případě dvojčat může docházet k tomu, že oba jedinci žijí určité kvality horoskopu více či méně v (komplementární) závislosti na svém sourozenci, což lze nejlépe ilustrovat metaforou reverzibilního obrazce: oba horoskopy jsou takřka identické, ale první z dvojčat žije "kachnu" a druhý "zajíce". Každý z obou dvojčat si z celého kódu (horoskopu) vybere určitou figuru (tvarový komplex), kterou prožívá, zatímco ten druhý prožívá figuru komplementární, jež se vůči prvnímu jeví jako pozadí.


Dále se ukázal klíčový význam aspektů planet na osy (ASC-DSC, IC-MC). A to právě na horoskopech  dvojčat, kde pouhá přítomnost několika disharmonických aspektů na osy korespondovala s daleko obtížnějšími životními okolnostmi.


1. Dvanáct archetypálních vibračních polí


Na druhém místě chci upozornit, že horoskop je nutno chápat jako dynamickou strukturu složenou z 12 ti "barev" - archetypálních kvalit, která nekorespondují jen s 12ti znameními zvířetníku, ale i se symbolikou planet, domů a aspektů. Mám tím na mysli, že silně obsažené znamení štíra nebo osmého domu či konjunkce světel s Plutem odpovídá zdůrazněnému vibračnímu poli štíra - což může nastat docela dobře i tehdy, pokud by člověk žádnou planetu ve znamení štíra neměl. Konjunkce Slunce a Pluta na descendentu může velmi pravděpodobně představovat daleko hmatatelnější a explozivnější vyjádření "štírovské" kvality než stellium několika planet ve štíru (v němž mohou dominantní planety ty subtilnější naopak blokovat).

12 archetypálních vibračních polí zvěrokruhu. Rovnostranné trojúhelníky (trigony) spojují znamení stejného živlu. Spodní polovina reprezentuje individuální cyklus vývoje, horní polovina kolektivní.

Jen pro přehlednost nyní ve zkratce zrekapituluji těchto 12 vibračních polí (archetypů) se stručným vyjádřením jejich fungujícího a nefungujícího projevu (ON / OFF). Nefungující projev má obvykle dvě varianty: 1) potlačenou (-) a 2) hypertrofovanou, kompenzačně přehnanou (+). (Přičemž někdy se mohou přepínat). Varianty 1 i 2 signalizují, že nejsme schopni v sobě danou archetypální kvalitu přijmout, uctít, žít, prožívat, kultivovat, vědomě utvářet atd. Tím jí však nezbavujeme její (nevědomě působící) dynamiky, tudíž se v našem životě bude i tak nadále projevovat: ale právě nefunkčními cestami 1 a 2. Bude nás "atakovat" v podobě nepříjemných událostí přicházejících jakoby "zvenku", na které si sice můžeme stěžovat, ale moudřejší by bylo je vnímat jako pobídku. (Jindy tyto "ataky" či tlaky přicházejí zevnitř v podobě nutkavých myšlenek a pocitů.) Přijmutí této pobídky / výzvy nás posune k větší celistvosti.

Roviny, které v nás příliš nefungují, nás obvykle na druhých buď a) vytáčejí nebo b) přitahují (či obojí zároveň). Těchto dvanáct archetypů na sebe navazuje - jde vlastně o 12 schůdků jdoucích po sobě (12 fází cyklu tvoření - či Jungovými slovy: 12 fází proměn libida). Bez ohledu na náš individuální horoskop si můžeme projít následujících 12 archetypů a zmapovat si, které nám fungují (ON) a které ne (OFF), případně které máme tendenci vidět (vyhledávat či zavrhovat) ve svých partnerech nebo druhých lidech.

Lze předpokládat, že hypertrofovaný (OFF 2) projev vibračních polí ve skutečnosti uzurpuje a odsává energii jiným polím (OFF 1), zatímco aktivní, tvořivé pole (ON) naopak ostatní archetypální pole sytí a podporuje svou vyzařující kvalitou. (Tento dynamický proces interference může, ale nemusí nutně souviset s viditelnými aspekty v horoskopu, která tato pole - znamení - spojují).

Pro čtenáře preferující spíše pravou mozkovou hemisférou uvedu u každého vibračního pole kurzívou jeho metaforicky vyjádřenou barevnou a prostorovou kvalitu. Také uvádím přiřazení k čakrám (energetickým centrům v těle), které nejvíce korespondují s funkcí vibračního pole, ale nelze to brát dogmaticky.

1. Beran - Mars - 1. dům - oheň

 • ON: archetyp zrození, přežití, boje, agrese, sebevědomí, aktivity, vitality a radosti ze života - vůle žít a prosadit své "já", zdroj základní energie, sex, "drive", impulzivita, nespoutanost, entuziasmus, zvířecí nevinnost, dětská radost, "já chci!", instinktivní, spontánní jednání bez rozmyslu, rychlost, fyzická práce a pohyb; funkce 1. čakry
 • OFF: (-) strach ze života, nízká hladina osobní energie, ustrašenost, pasivita, chybí radost ze života, nízké sebevědomí; potlačená sexualita; (+) frustrovaný agresor, násilník, primitiv, "přetlakovaný kotel", macho
 • intenzivně zářící jasně červená až oranžová; směrově impulzivní atak na cíl s obrovskou razancí (vyrazit dveře či projít zdí)


2. Býk - Venuše - 2. dům - země

 • ON: potřeba ochránit a zajistit tomuto "energickému já" tělesnou schránku (formu, mater. substanci): tělesné a emocionální potřeby, bezpečí, jistota, střecha nad hlavou, zdroje, zahrada, bezpečný prostor kolem sebe, hodnoty a sebehodnota, respekt k sobě samému a svým hranicím, které si vytyčuji na základě míry své sebeúcty (stejně tak požadovanou odměnu za svou práci stavím na základě pocitu sebehodnoty); potěšení, senzualita, erotika, láska, užívání si života, hýčkání, hojnost, naplnění; úcta k tělu, sexualitě i financím (aspekty hmotné reality); 1. a 2. čakra
 • OFF: (+) rigidní ("křečkoidní") materialismus (anální charakter) jakožto kompenzace nenaplnění bazálních potřeb nebo přehnaný hedonismus (erotomanismus) či naopak suchopárná askeze; (-) odpojení od těla a tělesných potřeb, strach z dotyku a intimity nebo nerespektování svých osobních hranic, nechat se využívat či prodávat se; pohrdání hmotou / tělem / financemi; neschopnost dospět do stavu harmonie a klidu, blažené homeostáze 
 • odstíny zelené, hnědé, okrové, meruňkové, oříškové, skořicové až hřejivě žluté, méně nápadné, přírodní, uklidňující barvy dýchající zemským klidem a stabilitou, formy zahrnující květinové motivy a mírnou ornamentálnost; nepřítomnost radikálních, šokujících kvalit, nic, co by znepokojovalo; u artefaktů rustikálnost, solidnost; pohybově gravitace matky Země, klidná nepohnutelnost pyramid


3. Blíženci - Merkur - 3. dům - vzduch

 • ON: ze své bezpečné zahrádky vyrážím zkoumat okolí: archetyp explorace, zvídavosti, poznávání, otevřenosti, komunikace, výměny s okolím; humor a lehkost, snadný pohyb v každodenní realitě, radostné kontakty s lidmi; lehce pohybující se myšlenky, rychlé asociace, nápady, vtip; to vše odehrávající se na mentální úrovni; důležitá je transparentnost a srozumitelnost komunikace, umět jasně, krystalicky, vyjádřit sebe sama; schopnost mentální reflexe a sebereflexe; vytvoření symbolu, znaku, slova, jazyka, který přemosťuje a slouží výměně, propojování a sdílení; 5. čakra
 • OFF: nefunguje-li ani archetyp býka, pak komunikace jako snaha dosytit si pocit sebehodnoty - manipulativní komunikace, nerespektování hranic v komunikaci - invazivnost atd.; (+) přehnané bytí "v hlavě", ignorování pocitů či jiných vjemů, sarkasmus, nervozita, neklid, stres, vnitřní zmatek, chaos v komunikaci, mlžení, neurčitost, netransparentnost; hyperaktivní mysl, pohyby a vyjadřování; komunikace výhradně ve formě monologu, neschopnost naslouchat, neschopnost vyjádřit své myšlenky a pohnutky; (-) uzavřenost novým informacím, rigidita, vážnost, těžkopádnost; "leklá ryba" - neumět se vyjádřit; neschopnost racionální reflexe 
 • světlé, transparentní, lehké barvy všech odstínů; kombinace kvalit hravých, lehkých, vtipných, s nápisy, práce s kontextem, symboly; pohyb rychlý, těkavý, mísící se a všesměrný, víření atomů neustále měnících dráhu letu


4. Rak - Luna - 4. dům -  voda

 • ON: z vnější explorace a mapování reality se vracím ke své duši - do své ulity - kde ze svých myšlenek pod mořem tkám perlu, své vnitřní bohatství, bezpečí a pocit blízkosti, místo a lidé, kteří mi tuto kvalitu připomínají jmenuji svým "domovem"; svět vzpomínek a nostalgie; filtruji, co ke mě, k mé duši patří a co už ne; takto se čistím a stávám se ryzím, celistvým, emočně naplněným a klidným, schopným něhy, péče, výživy, emoční podpory a lásky; negativní pocity nechávám odtékat; schopnost pocitového rozlišování, filtrace emocí; emoční otevřenost, empatie, přístupnost, afiliace, dětská nevinnost a čistota vyzařující z člověka; role matky a dítěte; 2. a 4. čakra
 • OFF: ztratím-li se příliš v předchozích blížencích a neobjevím-li co je vskutku "mé", zůstávám prázdný a "bez duše"; (-) neschopnost pracovat se svými pocity; strach z intimity; nikde nejsem "doma"; chlad, tvrdost, workoholismus, neosobnost v projevu, neschopnost dát najevo svou zranitelnost, stažení do bezpečné ulity, tvrdé skořápky; či naopak (+) vnitřní chaos a neklid na emoční rovině, labilita, náladovost, přecitlivělost, sugestibilita; přeplněnost potlačenými negativními pocity a vzpomínkami (kaly bránící vodě býti průzračnou); sebelítost, smutek, masochistické poddávání se emocím, žal, alkoholismus atd; patří sem i matka "obětující se" pro své dítě, vnucování péče a podpory a vydírání tím "jak to myslím dobře"; dětinskost, infantilita
 • odstíny modré různé hloubky, bílé, slonovinové, perleťové, stříbrné, mléčné; mírné přechody mezi kvalitami, nepřítomnost hran, ostrosti a prudkosti; směrově mírné, něžné rozlévání se lásky z centra ven a dolů připomínající pomalý proud široké řeky (jindy naopak čerstvého potůčku) směřující k moři


5. Lev - Slunce - 5. dům - oheň

 • ON: našel-li jsem svou duši, bezpečí a klid, stávám se plnou, integrovanou lidskou bytostí, tvůrcem-otcem, králem, stvořitelem; archetyp kreativity, sebevědomí, důstojnosti, hrdosti, úspěchu, slávy, seberealizace, sebeprezentace, rozvinutí všech svých zářivých tvořivých sil, které ze srdce tryskají do světa a jsou zdaleka vidět; patří sem i děti a umění (výsledky, plody mých tvůrčích sil); uznání důstojnosti své i druhých; plné, skutečné vědomí vlastní jedinečnosti a nenahraditelnosti; král jakožto velkorysá, podporující autorita a symbol božského řádu; přitahuji do svého života, vše co potřebuji, snadno a lehce (aktivovaný solar plexus); 3. čakra
 • OFF: pokud jsem v rakovi nenašel svou duši, je tento archetyp žit v podobě stržení se do víru zábav a sebezapomenutí - (+) patří sem večírky, divadla, milenky/milenci; mrhání, žití v přepychu, důraz na luxus, módní značky (předstírání jedinečnosti, která chybí); pýcha, nadřazenost, narcismus, ješitnost, grandiozní, nepravé self (hysterie), nabubřelost, přehnaná potřeba být středem pozornosti - to vše jakožto kompenzace pocitu méněcennosti; (-) člověk má strach projevit se, snaží se být v pozadí, tichý a nenápadný
 • zlatá, žlutá, sluneční, zářící, až mírně oranžová; při kompenzačním stylu V+ zaměření na značkové oděvy, zlaté ozdoby ("ruský styl"), okázalá demonstrace vysoké ceny, kvality a luxusu ve všech předmětech; při deficitním V- černé, šedivé, konzervativní, nenápadné barvy, formálnost; pohybově nezastavitelné, všeprostupující, všeumožňující, nenásilné vyzařování z centra rovnoměrně do všech směrů vznášející se ve zlatavém prášku prostoupeném proudy světla 


6. Panna - Merkur - 6. dům - země

 • ON: archetyp sklizně - sázel-li jsem ve lvovi své tvůrčí sémě vědomě a zrale, nacházím v panně plody - pozemskou hojnost, vyrovnanost, fyzické zdraví a naplněnou, smysluplnou každodennost; stáčím zde z plodů mošt, vyrábím - pomocí svého know how přináším světu něco unikátního; k tomu je třeba technologie, rozumu, analýzy, přesnosti, preciznosti, důslednosti; přichází spokojenost po dobře vykonané práci, skromnost, pokora, služba druhým
 • OFF: byl-li to v předchozí fázi jen jeden velký flám, probouzím s v panně s kocovinou: kriticky prověřuji, co jsem udělal špatně, resp. jsem k tomu donucen, napravuji podlomené zdraví, léčím se; analyzuji všechny předchozí kroky 1-5; negativní projevy přehnaně zdůrazněného panenského archetypu (+) perfekcionismus, posedlost detailem, čistotou a hygienou, nutkavé rituály (obsedantně-kompulzivní porucha), nadměrná potřeba kritizovat druhé i sebe sama, na všem vidí jen chyby, pocity méněcennosti, nedoceněnosti; (-) nepořádnost, nedochvilnost apod.
 • přírodní barvy světlejší hnědé: okrová, hnědá, dřevovitá - kombinované s bílou; skromně vkusné formy dýchající dojmem bezpečí, "nic nepřebývá"; krása účelnosti, funkčnosti, jemné vyzrálosti souznějící s přírodou; pohyb algoritmický, jemně tikající, ve své pokoře a trvání ohromující, je-li rozeznán okem a srdcem, které vidí
Zde končí první, individuální polovina cyklu (1-6) a nastupuje druhá, kolektivní fáze (7-12):


7. Váhy - Venuše - 7. dům - vzduch

 • ON: s unikátními výsledky své práce, z polí a sadů (6) přicházím do města na trh, vytvářím hodnotu a tu směňuji (i k tomu je třeba vah); teprve zde vzniká společnost, kultura a civilizace, etiketa a zákon, ale i manželství - smluvní partnerství - to je znamení vah: vztahy, společnost, estetika, krása, forma, dokonalost, harmonie, luxus, sociální stratifikace, kasty, aristokracie, dvory, bohatství, vznešenost, móda, status: zkrátka societa v celé své šíři; umění diplomacie, noblesy, atraktivity, ale i kompromisu; váhy krotí a harmonizují jankovitost a egoismus protilehlého berana a ladně jej vedou na provázku; archetyp setkání, vědomé volby "s kým", harmonické partnerství mezi mužem a ženou, prolnutí polarit, conjuctio oppositorum; 4. čakra
 • OFF: (+) posedlost zevnějškem, formou statusem: narcismus; nebo snaha vyhovět za každou cenu, neschopnost říkat ne, přehnaný ohled na druhé, potlačení svého "já" kvůli druhému, chce zachovat harmonii za každou cenu: vyhýbání se konfliktu, strach z konfliktu, snaha, aby vše bylo navenek "milé, hezké a dokonalé"; (-) neschopnost se domluvit, dohodnout, přizpůsobit, vyjít vstříc partnerovi, egoismus (odpovídá  + variantě berana)
 • pastelové barvy, hlavně růžová, světle fialová, modrá, tyrkysová, zelená; důraz na barevnost a prolínání kvalit; pohyb vlajky či táhlého zpěvu: hladící a hladěný, vznosný; symetrie prolnutí (1+1=1), synergie, slévání, prolnutí řádu a lásky, dvě centra k sobě obrácená stávající se jedním, chránící jedno druhé, ale řád uchová jejich svébytnost; interference, souzvuk, skládání a štěpení světelných a zvukových vln; rozumem nepochopitelné, ale zakusitelné soubytí jednotlivostí v nekonečném celku, zaplavující povznášející úžas ve světlem a chórem vyplněné katedrále


8. Štír - Pluto - 8. dům - voda

 • ON: kumulace synergických energií vznikajících mezi partnery (či větší skupinou jedinců, která se ustanovila ve fázi (7)) vede k nahromadění zdrojů, rezerv, koncentraci moci a síly, která hledá vybití či další expanzi (9); mezitím však může dojít ke krizi a rozpadu, molekula se roztrhne zpět na oddělené atomy a vztah či skupina končí separací (návrat do fáze 7); archetyp proměny, transmutace, (nukleární) destrukce / kreativity, sexuality, obsese, pnutí, tlaků, smrti a znovuzrození; intenzivní život se silnými emocemi, vášeň žít, milovat, tvořit a ničit, radost ze své síly a moci, schopnost tvořivě zacházet se svou sexuální silou (tantra); schopnost léčení; přijetí temných aspektů života a sebe samého, přijetí zla a stínu a odvaha tuto stránku používat; 1. a 2. čakra
 • OFF: archetyp tyrana a oběti (hra na oběť či na tyrana, přičemž je-li jedno navenek, je to druhé uvnitř), zneužívání moci; téma bolesti a traumatických zkušeností; (-) projekce temnoty do druhých lidí, šedivý, bezpečný, bezbarvý život postrádající intenzitu, pouhé přežívání; role oběti, masochismus (+) manipulace, snaha kontrolovat druhé lidi, sebedestruktivita, vydírání skrze pocity viny, nátlaky, bezskrupulóznost, krutost, sadismus, nutkavost jednání; stupňování emocí do extrémních poloh (hraniční porucha osobnosti), vyhledávání rizika, smrti; role tyrana, inkvizitora, mafián. bosse
 • černá, hluboce tmavě modrá, černá versus bílá, design šelem (levhartí kůže), ostré přechody, světlo a stín, kůže, latex, vysoká kvalita nepůsobící nápadně, kombinace černá-rudá, rubínová červeň: barva krve; černá hloubka nezastavitelné, nestlačitelné síly obsažená v jádru Země, která regeneruje, uzdravuje, léčí, dává bezpečí na pozadí jakýchkoli bolestných procesů; kreativně-destruktivní materializující síla nekonečného potenciálu; pohyb zrození (z těla, země, hmoty ven) a vše, co tomu předchází; pohyby nezastavitelného tlaku, tektonika probíhající pod povrchem všeho viditelného a vědomého dění; (pohyb z první čakry k sedmé komplementární k uranskému - viz níže)


9. Střelec - Jupiter - 9. dům - oheň

 • ON: naakumulovaná energie (8) hledá cíl, focus (proto symbol střelce); hledání vize, obrazu, ideálu který můj život naplní smyslem a dá mu cíl; z toho vzniká pravá, energizující víra, zápal pro něco; tato víra a energie může doslova konat zázraky a uvádět do pohybu masy jednotlivců či psychické masy v nás samých; archetyp vize a expanze, štěstí, úspěchu a blahobytu; radost z následování cesty někam, zkoumání dálek a dobrodružství, opření se o důvěru ve smysl a dobro všeho ve všem, přejícnost, velkorysost; 6. čakra
 • OFF: (-) roztříštění na mnoho cílů, neproduktivita, úniky, mrhání energií; neschopnost následovat vizi; ztráta sebedůvěry a naděje do budoucna; či naopak (+) dogmatismus, fanatická (přejatá či bludná) víra; iluze tzv. duchovního života, "zbytnělé duchovní ego"(které se nepřetavilo v předchozím kroku 8) předkládající iluzi vývoje a moudrosti; složité mentální konstrukty tvářící se "duchovně", neochota vidět temný aspekt reality, sestoupit do něj (8); velké sny a plány, ale "skutek utek" (Don Quijote, Oblomov jako neschopnost přejít k dalšímu kroku (10)), idealistická naivita draze vykoupená atakou reality a temnoty; mániá, patologické nadšení a optimismus neodpovídající realitě
 • libovolné odstíny červené, ale méně intenzivní než u berana; purpurová; nehledí příliš na formu, sleduje cíl na horizontu; pocity horka, zápalu, pohybová orientace vždy "vzhůru" a "do dálky" - Alexandr Makedonský nasedající na koně


10. Kozoroh - Saturn - 10. dům - země

 • ON: finální zhmotnění osobní nebo kolektivní vize (9), energie je již proměněna v konečné dílo, budování, tvoření v hmotné realitě, završení projektu, získání uznání, respekt, zralost; kvality jako je zodpovědnost, znalost struktury / formy / hierarchie, spolehlivost, stálost, stabilita, ochrana, schopnost být oporou, opravdovost, poctivá dřina / práce, trpělivost
 • OFF: (+) workoholismus, tvrdost, suchopárnost, vážnost; zahlcení "superegem" a jeho požadavky, potlačení citů; (-) chybí řád, spolehlivost, zodpovědnost, člověk nic nedotahuje do konce a nic za ním nezůstává - "plácání se"
 • tmavější zemské odstíny: šedivá, khaki, fialová, hnědá, černá; formální, ostrý, střízlivý dresscode, ale na vysoké úrovni; pohyb pomalého, trpělivého stoupání na Mount Everest, kdy nás ve zpětném ohlédnutí jímá závrať


11. Vodnář - Uran - 11. dům - vzduch

 • ON: inovace, otevření se radikálním, moderním, kosmickým vizím, revize rigidních aspektů fáze 10: modernizace, technologický růst, supra-racionalita, kvantové pojetí reality; archetyp revoluce, změny, exploze nového vědomí, osvícení; nové modely chápání vztahů; svoboda, nelpění, uvolnění starých vazeb a vzorců; odvaha, okamžitý vhled; 5. a 6. čakra
 • OFF: (-) rigidita, uzavřenost novým myšlenkovým vzorům; konformita, neochota k jedinečnosti; (+) rebel bez příčiny vždy a proti všemu, buřič, anarchista, výbušnost, neklid, popudlivost, destruktor, věčný adolescent, věčný boj proti dogmatům a autoritám
 • kosmickým prostorem proudící vysoko umístěná zářící bílá kreativní síla; barvy nebe: azurová, modrá, blankytná; při XI+ nekonvenční, vysoce individuální styl s mírnou formou drzosti v nevkusu, jež je však pro leckoho hodna následování, křiklavost barev; elektrizující až explozivní pohyb seshora dolů (ze sedmé čakry k první), který jako kulový blesk přetrhává a uvolňuje všechny dosavadní ulpívající vazby a vytyčuje tak ve zlomku vteřiny průchozí prostor pro všemožnost, což je skutečný význam našeho slova 'svoboda'.


12. Ryby - Neptun - 12. dům - voda

 • ON: fáze rozpuštění, uvolnění, samadhi, splynutí s celkem, jednotou; hluboké odevzdání, rozpuštění všech hranic, prolnutí všeho se vším, mír, odpuštění, nadpozemská, bezpodmínečná láska; 4. a 7. čakra
 • OFF: (-) neschopnost věci v určitý okamžik pustit a "odevzdat je" a tím v sobě uvolnit emoční pouta, neschopnost odpustit, čímž se blokuje energie pro nový zážeh (1 - beran); (+) difusní identita, neurčitost, nevyhraněnost, sebeklamy, sny odtržené od reality, iluze, tápání, úniky od reality, neschopnost žít své já (ego) a snaha se jej zbavit či tvrzení, že ego neexistuje či jiné "duchovní" klamy; drogové závislosti; nadměrné obětování se, syndrom zachránce / spasitele / mučedníka; faleš a lži ohledně sebe sama, v nichž se poznenáhlu ztrácí i daný člověk sám, aniž by to pozoroval
 • barva indigová až fialová na samé hranici viditelného spektra; pohyb, který lze vnímat, když zmizí centrum zvané ego, pohyb za vším stojící a vším prostupující nepodmíněné lásky, "pohyb a spočinutí" Království nebeského, zmizení gravitace vyplývající z osobitosti a karmických kruhů, objevení místa, které tu vždy bylo, a vůči němuž je čas jen poslední šupinou našeho oka, který právě vyplavila poslední slza2. Příklady využití astrologie v psychologii


Celistvá bytost žije všemi barvami archetypálního spektra I-XII. Psychické problémy a poruchy můžeme interpretovat jako důsledek nepřijetí či nefungování určitých archetypálních vrstev naší psýché (označení +/-).
 • Uvažujme například o depresi - jaká je její příčina? Chybějící beranský archetyp (I) projevující se celkovou ztrátou energie a chuti do života? Pokud ano, tak kde to má příčinu? Nezůstaly v zóně ryb (XII) emoční strusky, které neumí člověk přijmout, uvolnit je a nechat je odejít, takže je tam vázána jeho eneregie a beran (I) nemůže vytáhnout potřebnou zážehovou dynamičnost a chuť do života? Nebo jde o depresi Jupiterskou (IX), způsobenou neschopností koncentrovat svou energii na nějaký vitální cíl a vizi budoucnosti, čili vedu život ode zdi ke zdi v rozptýleném modu existence? Či má deprese původ v panně (VI) a souvisí s celkovou tendencí se podceňovat a zavrhovat? Pak kořeny zřejmě sahají do Lva (V), s neschopností realizovat a žít svůj potenciál atd. Není deprese jako deprese.
 • Anebo hysterie. Je možno ji chápat jako hypertrofovaný projev (+) lvího archetypu (V) anebo jako příliš dominující (+) kvalitu ryb (XII), aneb dokonce - a to je nejpravděpodobnější - jako mix obojího. Stejně tak můžeme uvažovat chybění saturnsko-kozorožského prvku (X-), který by danou situaci stabilizoval atp.
 • Narcismus můžeme souviset s hypertrofovaným lvem (V+) jako hysterie, ale i s nesprávně používaným archetypem vah (VII+/-).
 • Workoholismus může korespondovat s přehnaným kozorohem (X+), stejně ale jako s potlačeným protilehlým rakem (IV-) - pokud člověk pracovní proces používá jako únik od rodiny a intimních pocitů, kde vládne smutek či prázdnota.
 • Nutkavost myšlenek, motivů, aktivit souvisí obvykle s výraznou pannou (VI+) a potlačovaným štírem (VIII-).
 • Závislá osobnost, nechávající se ve vztazích využívat a týrat za jakoukoli únosnou míru, může mít problém s integrací býka (II-), štíra (VIII-), ale i lva (V-) či vah (VII+) a ryb (XII+).
 • Paranoidní porucha může souviset s vytěsněným štírem (VIII-), přehnanou pannou (VI+) ale velmi pravděpodobně s potlačeným lvem (V-).
 • Freudovská oralita souvisí s rakem (IV+) a býkem (II-), analita se štírem (VIII) / býkem (II+), genitalita se lvem (V) a váhami (VII).

V každém případě lze psychické problémy číst jako důsledek nezvládnutí určité kombinace archetypálních kvalit, které nedokážeme aktuálně přijmout a žít je vědomě. Přičemž tatáž diagnóza může mít jiné astrologické pozadí a různé příčiny. V takovém případě může právě horoskop sloužit jako pomůcka k hlubšímu vhledu do souvislostí této nemoci. Díky horoskopu jsme schopni se přiblížit individuální optice klienta a vidět svět jeho očima, s jeho hodnotami a prioritami. Co se nám jeví jako děsivé, může být pro něho přirozené a zábavné - a naopak.

Nebo, položme si otázku, proč něco nesnášíme? Proč mě vytáčí "narcisové" a "exhibicionisti"? - Asi bych se měl sám podívat jak to mám s vibračním polem lva (V). Proč mě vytáčí lidé bohatí a materialisticky založení? Aha! - jak jsem na tom s býkem (II) a střelcem (IX)? Proč stále potkávám partnery alkoholiky, kteří potřebují zachraňovat? Aha! - Jak ve mě funguje osa panny (VI) a ryb (XII)? Nesnáším primitivní "macha"? Proč? Jak jsem na tom sám s beranem (I)? Co mi to zrcadlí, k čemu mě má setkání s těmito lidmi přivést?

Vše co vidíme, jsme my sami. "Pozorovaný je pozorovatelem," říká Krishnamurti.

Celistvý člověk přirozeně přijímá všechny aspekty života a libovolné charaktery lidí, neboť v nich vidí stejné archetypální kvality, které má v sobě, jen v jiné kombinaci a složení. Vše v této existenci je utkáno z dvanácti barev - strun - tónů - vibrací: toť poselství astrologie.3. Projevy astrologických archetypů v písmu


3.1. Živly

 • oheň: vysoká rychlost, silný tlak, úhly, proměnlivost, převaha pohybu, horní zóna, zdůrazněné začátky, dlouhé koncové tahy, délkové rozdíly, šířka; silně dynamické, prudké písmo s náhlými přechody
 • vzduch: vyšší rychlost, slabší tlak, girlandy, arkády či dvojoblouk, převaha pohybu, členitost, velké rozestupy, ostrost, horní zóna, spojitost, šířka, kolmost, rytmus pohybu; celková lehkost a živost se zdůrazněným prázdným prostorem
 • voda: pomalejší, těstovité, silnější tlak, plnost, obohacení, vlnitý řádek, silnější sklon, nečlenitost, dolní zóna, nitky či girlandy, malé délkové rozdíly, spojitost, rytmičnost; mírně proměnlivé, klidnější písmo
 • země: pomalé, silný tlak, silná převaha formy, silná pravidelnost, kolmý sklon, arkády, dolní zóna, těsnost, čitelnost

detailní tabulka živlů

3.2. Znamení jakožto modifikovaná kvalita živlu

K výrazu jednotlivých zdůrazněných znamení v rukopise pronikneme nejlépe skrze odvození z živlu uvedeného v předchozím odstavci. Obecně platí, že proměnlivá znamení (střelec, blíženci, ryby a panna) vykazují více proměnlivosti písmových prvků (více neklidu, lability, rychlosti).

Snad není nutné připomínat, že nehovoříme o pouhém postavení Slunce v tomto znamení, ale o případě, že toto znamení je v horoskopu silně obsazeno více planetami či jinak zdůrazněno a dominuje tedy písmovému obrazu, zatímco ostatní znamení či archetypální kvality by byly potlačeny. Jde tedy o analytickou abstrakci, o pokus vydestilovat esenci jednotlivých znamení zodiaku. Je třeba mít na paměti, že zvláště mocná stellia v jakémkoli znamení bývají problematická, a mnohdy vedou k určitému pnutí či potlačení této kvality, zvláště, jsou-li pod "atakem" četných kvadratur. (Stellium 4 planet v panně pod 6ti kvadraturami nemusí znamenat, že výsledný písmový obraz bude "zemský", pokud je např. Neptun na Ascendentu, který bude dominovat písmovému obrazu ve spolupráci s Uranem). Upozorňuji na to, protože se děsím toho, že nějaký neumětel narozený ve znamení dejme tomu berana se bude domáhat toho, že v jeho písmu musí být přítomny právě tyto znaky a ne jiné, z této svaté prostoty mě oblévá pot.


 • Beran: vyjádřená ryzí kvalita ohně (rychlost, tlak, úhly, dynamika, schizothymie)
 • Lev: oheň stabilizovaný, harmonický, prostorný, afiliativní, bez prudkosti, pravidelnější, více formy
 • Střelec: oheň provzdušněný, odlehčený, odhmotněný, proměnlivý, neuchopitelný, velkorysý (+ zesílená horní zóna, šířka, plošnost, stoupající řádky, vyšší nepravidelnost, méně zdůrazněná forma)

 • Váhy: vyjádřená kvalita vzduchu (+ale více formy, prostornosti, obohacení, bez extrémních znaků, vliv Venuše)
 • Vodnář: vzduch (+ více znaků racionality jako u Merkura, + jakoby příměs zemského živlu)
 • Blíženci: vzduch (+ více nepravidelnosti, proměnlivost, slabý tlak, + znaky racionality jako u Merkura)

 • Rak: voda (+ obohacení, střídání girland a arkád, levoběžnost, může být zdůrazněná forma)
 • Štír: voda (+ jakoby více země, ztuhlejší, více formy, obohacující zvláštnosti v dolních zónách - např. osmičky, navenek ztuhlé, ale za tím lze tušit zvláštní neklid či rozjitřenost; typické jsou vnitřní prostor uzavírající arkády)
 • Ryby: voda (+mnoho proměnlivosti, nitkovitý charakter, nepřítomnost okrajů, nečlenitost, fluidita - viz Neptun)

 • Kozoroh: ryzí zemská kvalita (+fixace IVa, napjatý dynamický tah, schizothymie)
 • Býk: země (+ pomalejší, klidnější,pravidelnější, harmoničtější, estetičtější, větší a plnější střední a dolní zóna, potlačení horní zóny, rytmičnost, spíše fixace IVa nebo II, cyklothymie)
 • Panna: země (+ více křehkosti, slabší tlak, proměnlivější, drobnější, hubenější, zjednodušenější, více znaků racionality jako u Merkura, spíše fixace IVb nebo při poškození této kvality fixace V)

3.3. Planety dominující písmovému projevu

Černá kniha C. G. Junga - schéma Jungovy kosmogenie zahrnující planetární symboly (nazývá je "bohy"). Další symboly zde vyobrazené: Pleróma (Éter), Abraxas, Plnost a Prázdnota.

 • Luna: převaha pohybu, fixace I-II, hlavně silná proměnlivost (nepravidelnost),  neuspořádaný písmový obraz, labilita, těstovitost, nečlenitost, plnost, silný sklon vpravo nebo vlevo, obohacení, pohyblivé řádky, spojitost; zvlněné, oblé, kulaté tvary; živlově zcela koresponduje s vodou, ale vnáší více lability a proměnlivosti všech znaků
 • Slunce: harmoničnost, střední až mírně větší velikost, čitelnost, zdůrazněná střední zóna, rytmus pohybu i formy, plnost, těstovitost, členitost, arkády či girlandy, vyrovnaný poměr mezi pohybem a formou, fixace II-III, střední rychlost, šířka, kolmější písmo, mírně větší individuálnost, horizontální pnutí; projevy cyklothymie, stability a afiliace, snižuje tendenci k extrémům, přináší "zlatý střed"; živlově odpovídá harmonicky se rozlévajícímu ohni
 • Merkur: ostrost, členitost, zjednodušení, menší písmo, horní zóna, terc. šířka, fixace IVb, větší rozestupy, slabší tlak; projevy funkce myšlení; živlově odpovídá vzduchu / zemi
 • Venuše: harmoničnost, obohacení; elegantnější, zdobnější forma; plnost, arkády či girlandy, dvojoblouk, slabší tlak, fixace II-III-IVb, rytmičnost, prvky levoběžnosti, výraznější okraje; lze vycítit harmonizující, umírňující, zpomalující, zdobnou, estetizující kvalitu; projevy vyšších (kulturních) emocí a příjemné afiliace; živlově odpovídá zemi / vzduchu
 • Mars: rychlostúhly, silný tlak, dolní zóny, délkové rozdíly, dynamický tah s tlakem, ostrost; zesiluje projevy vitality, dominance, projevy nižších emocí; živlově odpovídá prudkému výrazně projevenému ohni
 • Jupiter: velké písmo, převaha pohybu, rychlost, pravoběžnost, šířka; neprojevuje se nějakými specifickými detailními znaky, přináší více pohybu, rychlosti, velikosti; projevuje se elementově jako oheň-vzduch ("rychlá expanzivní plynná směs")
 • Saturn: pravidelnost, pomalost, převaha formy, fixace IVa či IVb, arkády či úhly, kolmý sklon, těsnost, hubenost, levoběžnost (projevy totožné s elementem země, zvýšená rigidita, ztuhlost), menší písmo, přeškrty přs "t", potlačené koncové tahy či naopak protažené do horní zóny, klesající řádky, pravidelné okraje; zesiluje projevy pesimismu a schizothymie, dodává však písmu pevnost, formu a řád - stabilitu, ukotvení; živlově odpovídá zemi
 • Uran: neharmoničnost, fixace V a I, náhlé nepravidelnosti a přechody, ostrost, enormní rychlost, úhly (projevy schizothymie), nerytmičnost, nespojitost, hubenost, silná individuálnost,  délkové rozdíly, kolísavý sklon, kolísavé až "skákající" řádky, spíše větší písmo; projevy silné impulzivity a lability; živlově odpovídá "bujarému, nadpřirozěně rychlému zelektrizovanému vzduchu"
 • Neptun: nitka, malé či žádné okraje, převaha pohybu, fixace I-II, rozvlněné řádky, nevýrazná (potlačená, setřená) střední zóna a forma, slabší tlak, nepravidelnost; neurčitost a proměnlivost, až nečitelnost, vyšší individuálnost, pravoběžnost; celkově "fluidní" tok písma s důrazem na celkový gestalt oproti detailům; živlově odpovídá vodě s více rozpuštěnou formu  a větší neurčitostí - nitka je znak Neptunský par excelance
 • Pluto: silný tlak, hloubkové pnutí, délkové rozdíly, více protažené dolní zóny, rytmus pohybu; neprojevuje se nějak nápadně, jen písmo dynamizuje, zintenzivňuje, dodává kreativity či rozjitřenosti, dává mu onen plastický třetí rozměr (hl. pnutí), tušíme, že se zde v písmovém obrazu cosi děje "za" či "pod"; elementově odpovídá "ztuhlé vodě", na jejímž dně dříme oheň - láva, magma
 • Chirón: není zatím prouzkoumáno, ale lze uvažovat, že Chirón ve znamení může danou archetypální kvalitu "vyblokovat", dostat do OFF režimu, totéž může udělat s celým živlem (podobně se může chovat Saturn či Uran); vysvětlení je takové, že traumatická zkušenost vztahující se k této archetypální kvalitě vedla k jejímu vytěsnění (pokud nás nějaká barva spektra zranila, naučíme se jí nevidět a necítit); zde není možný mechanický výklad; postavení Chiróna na osách apod. brát vážně, může přeladit celý "gestalt" horoskopu
 • Černá Luna: obvykle je spíše v latentním či traumatizovaném stavu (OFF), ale v režimu ON může přinášet kvalitu znamení, v kterém stojí, ve velmi vyspělém, tvůrčím projevu
 • Nibiru: coming soon

Planeta Nibiru se objevuje na hranici Sluneční soustavy. Zdá se, že usiluje o přijetí do "planetární rodiny", což zřejmě koresponduje s vynořením se nové archetypální kvality na úrovni kolektivního nevědomí. Jako každý archetyp má svou  ničivou i tvůrčí tvář dle stanoviska vědomí, které se k němu vztahuje. Souvislosti s nějakou tvarovou kvalitou v písmu však zatím neumím posoudit. Měl-li bych popsat energetickou kvalitu Nibiruánského archetypu, byla by to třpytivě perlivá voda přicházející shůry burčící kolotajícím, závratným smíchem životní euforie a radosti: tak postrádaná, tak hledaná, nyní náhle propukající: plnost života. V zavrhované (vytěsňěné či projikované) podobě se však jeví podobně jako mytická Lilith: krutá, chladná, manipulující žena, trpící pocitem odmítnutí a odtržení od proudu života, hlavně však nepodmíněné lásky.

3.3.1. Způsob použití tohoto schématu 
 • pokud znaky uvedené u nějaké planety zcela chybí, lze uvažovat o tom, že projev této planety je potlačený (OFF) bez ohledu na její umístění v horoskopu
 • planeta dominuje písmovému obrazu nejčastěji, pokud je např. umístěna na ose Ascendent - Descendent, či je vládcem Ascendentu, je v konjunkci se světly atp.
 • kvality planet sice korespondují se znameními, jimž vládnou, ale existují zde specifické rozdíly (několika planetami obsazený vodnář nemusí dosáhnout onoho briskního šlehu, který dodá uran na Asc, dominující Luna není totéž co silně obsazený rak, který má v sobě fixní kvalitu a není tak "fluidní" atd.)
 • při aspektaci planet lze kombinovat: Luna konjunkce Uran na Ascendentu, zvýrazní společné písmové projevy Luny a Urana, ale písmo bude ostré a s náhlými přechody, ztratí Lunární oblost atd. - výrazně umístěný Saturn může ale jejich projevy "usadit" a stabilizovat (čili není možný mechanický výklad)
 • experimentujte a kombinujte sami, hrajte si