Stanislav Grof - rozhovor

režie: Igor Chaun

"To, že jsme jako společenská skupina zavrhli spiritualitu, není podle mého názoru důkazem naší vědecké superiority, nýbrž naší naivity ve vztahu k mimořádným stavům vědomí." (Stanislav Grof)

Přehled 16ti MBTI typů osobnosti

Kierseyho temperamenty


16 typů MBTI můžeme (dle Keirseyho) rozdělit na 4 skupiny podle jejich funkce ve společnosti:

1) ochránci - strážci (guardian)
2) hráči - řemeslníci (artisan)
3) racionalisté (rational)
4) idealisté (idealist).

U každého typu je uvedena v uvozovkách jejich symbolická role (např. "umělec"). Číslo v závorce udává jejich zastoupení v populaci. Kurzívou jsou uvedeny příklady těchto lidí z reálného světa či fiktivních příběhů. (Podrobnější informace o MBTI typologii a o tom, z čeho vznikla, se dočtete ZDE.)


1. OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38%)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Patří sem ESFJ, ISFJ, ISTJ, ESTJ. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

 • pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role
 • mají silný smysl pro povinnost
 • chtějí svou práci odvést perfektně
 • ostatním se zdají rigidní
 • rádi vykonají to, oč jsou požádáni
 • výzvu pro ně představuje strach z neznáma

2. HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38%)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Patří sem ESFP, ISFP, ESTP a ISTP. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

 • realističtí a flexibilní
 • nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase
 • nesnáší rutinu, nudí je
 • ostatním se zdají nespolehliví
 • potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické
 • potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

3.  RACIONÁLOVÉ (NT) (12%)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Patří sem INTP, INTJ, ENTJ a ENTP. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

 • systémoví a komplexní myslitelé 
 • emoce nahlížejí jako irelevantní
 • strategičtí a pragmatičtí
 • orientovaní na proces spíše než na lidi
 • iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií
 • uvažují rychle a analyticky

4. IDEALISTÉ (NF) (12%)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Patří sem INFP, INFJ, ENFP a ENFJ. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

 • soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů
 • rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky
 • druhým se mohou zdát přiliš měkcí
 • vůdci společenských změn
 • potřebují najít v procesu nějaký osobní význam
 • berou si věci více osobněENFJ

"Dárce, učitel, herec" (5%)
 • citlivost k tomu, jak se druzí cítí; vnášejí vřelost, pospolitost do každého setkání
 • umí dát najevo podporu, povzbuzení, vděčnost, slova chvály
 • rádi organizují společenský život; okouzlující mistři konverzace
 • spolehliví, zodpovědní; nechtějí druhé zklamat
 • jsou loajální a loajalitu také očekávají
 • pokud jde o pracovní zodpovědnost - velmi nároční k sobě i druhým
 • umějí vycítit potenciál člověka, vynést na povrch to nejlepší v něm
 • jsou katalyzátory změn v druhých lidech
 • v některých případech však mohou stejně dobře manipulovat
 • nenajdou-li si čas na sebe, mají tendenci se příliš ztrácet v očekávání a potřebách druhých; hrozí jim pak syndrom vyhoření
 • mají silný svět zásad a hodnot, ale své emoce navzdory extraverzi tolik neprojevují, jsou zdrženlivější
 • mohou se cítit osamělí i mezi mnoha lidmi - pokud příliš skrývají své pravé já (jak se často stává)
 • jsou přímí a čestní, většinou sebevědomí; dokážou tvrdě pracovat; mají různorodé zájmy
 • nejlépe jim svědčí práce s lidmi (HR), dobří poradci, učitelé
 • pokud nenajdou své místo ve světě odpovídající jejich "duši", mají tendenci k extrémní zranitelnosti na kritiku, pocitům viny a k tendenci manipulovat a kontrolovat druhé
 • Slavní ENFJ: Michail Gorbačov, Tony Blair, Michael Douglas, Robin Williams, Abraham Maslow, Johny Depp, Margaret Meadová, Nelson Mandella, J.W.Goethe, Václav Havel, Erich Fromm, Alfred Adler, Joseph Goebbels
 • Fiktivní ENFJ: Ned Flanders, Pocahontas, Andy Kaufman

ENFP

"Inspirátor, novinář, entuziasta" (5%)
 • iniciátoři změn, bystře si vědomi nejrůznějších možností
 • energizují a stimulují ostatní skrze svůj entuziasmus
 • šíří kolem sebe radost, živost a legraci
 • ENFP umějí oslnit, být "hvězdou"
 • mají rádi spíše prvotní fázi projektů či vztahů (nové začátky)
 • jsou si vědomi potřeb druhých a nabízejí jim pomoc a ocenění
 • ENFP rychle intuitivně pochopí podstatu druhého člověka
 • cítí se dobře v proměnlivých situacích, kde mohou použít své charisma
 • mají tendenci si lidi idealizovat, a pak jsou zklamáni, když realita neodpovídá jejich očekávání
 • cítí se frustrováni, pokud projekt potřebuje příliš mnoho ověřování a pozornosti k detailu 
 • ENFP neustále "skenují" své okolí, aby zjistili pocity a motivace druhých; tato citlivost však někdy vstupuje do konfliktu s jejich silnou potřebou vlastní autenticity (naladit se na druhého a být tím, kým on chce, abych byl - anebo být svým "já"?)
 • navzdory extraverzi potřebují někdy určitý čas o samotě, aby se ujistili, že se pohybují ve směru svých hodnot; pokud se jim to podaří, stávají se úspěšnými; jinak se stane, že opustí projekt, pokud je zaujme nová příležitost, takže nikdy ničeho trvalého nedosáhnou
 • v mládí bývají "rozplizlí" a neupřímní ve snaze být za každou cenu přijati; musí usilovat o rovnováhu mezi vnitřní autenticitou a potřebou přijetí
 • ENFP, kteří "zbloudí" (tj. ztratí svůj idealismus, hodnoty), mohou být velmi zruční manipulátoři
 • pokud nemají ujasněné hodnoty, mohou na své potomky působit rozporuplně (neformální kamarád versus přísná autorita)
 • Slavní ENFP: Barack Obama, Mark Twain, Michael Moore, zpěvačka Cher, Tim Burton, Steven Spielberg, Charles Manson (zbloudivší ENFP), Oscar Wilde, Umberto Eco, Kurt Vonnegut, Osho, Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chavez
 • Fiktivní ENFP: Don Quijote (extrémně zdůrazněná intuice), Anakin Skywalker (také zbloudí: stane se Darth Vaderem - přidá se k "temné straně"); Carrie (Sex ve městě); Phoebe (Přátelé)

Ukázka entuziasty (ENFP) v plné parádě - Shots of Awe

INFJ

"Spisovatel, empat" (1%)
 • hledají smysl ve vztazích, myšlenkách a událostech s okem obráceným k porozumění sobě i druhým (a vskutku ostatní chápou, nejen že se tak snaží působit)
 • INFJ hledají vizi, "jak by se dalo žít lépe" (všem)
 • tiší, střežící si své soukromí, pohybují se "za scénou"
 • nezávislí, ale zajímající se o blaho a pocity druhých; své emoce však vyjadřují velmi opatrně a jen lidem, kterým důvěřují
 • dávají přednost diskuzi jeden na jednoho, než celé skupině
 • INFJ mají bohatý a pestrý vnitřní život, který nemusejí sdílet s každým
 • blízké vztahy navazují pomalu a dlouhodobě, potřebují získat důvěru, teprve pak vám svůj vnitřní svět pomalu otevřou
 • INFJ jsou snadno zranitelní, své zranění si však spíše v tichosti nechají pro sebe, místo aby jim dali průchod, což ostatní mate
 • senzitivní, klidní vůdcové s hlubokou duší
 • mohou působit tajuplně a složitě; dokonce i před sebou samými
 • kreativní a inspirující; ale daří se jim i ve vědě (skrze intuici)
 • ve vztahu k vnějšímu světu mají, zdá se, pořádek, avšak jejich vnitřní svět je vysoce komplexní a jen oni sami k němu mají (možná) klíč
 • jde o jeden z nejvzácnějších typů v populaci, zvláště pak u mužů (je v něm cosi tajuplně "ženského")
 • v tělesném kontaktu jsou ostražití na svou intimní zónu, takže působí odtažitě, pokud se vás však na základě důvěry rozhodnou pustit za svou hranici, prožívají tělesnou intimitu velmi intenzivně
 • při hlubokém zklamání se jejich idealismus může zvrhnout do opačného extrému: krutosti a touhy po moci (archetyp temného mága)
 • Slavní INFJ: Gándhí, Ježíš, C. G. Jung, Noam Chomsky, Nelson Mandela, Bob Dylan, Leonard Cohen; Platón, Jiddu Krishnamurti, Fjodor Dostojevskij; Adolf Hitler, Ajatolah Chomejní; Lars von Trier, Leonard Cohen, Al Pacino
 • Fiktivní INFJ: Mistr Yoda a Luke Skywalker (Hvězdné války), Dr. Zoidberg (Futurama)

Jiddu Krishnamurti (nekompromisně pronikavý INFJ)


O tom jak se INFJ cítí a jak je to pro ostatní možná jiné a nesrozumitelné vypovídají tyto animované stránky:
http://www.buzzfeed.com/drewr8/31-infj-problems-demz

INFP

"Idealista, snílek" (1%)
 • INFP svou energii zaměřují do vnitřního světa intenzivních citů a hluboce prožívané etické dimenze života; ve vnějším světě se pak snaží těmto hodnotám dostát
 • jsou zvědaví a snaží se porozumět druhým
 • jsou tolerantní a přizpůsobiví - dokud nejsou ohroženy jejich vnitřní hodnoty
 • navenek zdvořilí, avšak rezervovaní, takže je obtížné je poznat
 • INFP rádi konverzují, ale hlavně o něčem neobvyklém, zvláštním
 • vyhýbají se konfliktům a jsou proto příjemnými společníky, ovládají takt a diplomacii
 • zajímají se o emoční pohodu svých blízkých, protože touží po ustavičné harmonii (dokud není pobouřen jejich etický cit, pak mohou i běsnit - či bojovat)
 • INFP své vhledy získávají skrze zpětnou reflexi, a proto nutně potřebují čas o samotě, aby strávit a pochopit nové informace (na pocitové bázi)
 • rutina je nudí
 • někdy mají vysoké nároky a stávají se perfekcionisty (předělají např. celou práci znovu)
 • mají dar jazyka, dobré verbální schopnosti, ale jako introverti možná dají přednost psaní
 • skrze intuici uvažují spíše v symbolech, analogiích a metaforách, které si užívají
 • neustále hledají nové myšlenky a snadno se přizpůsobují změnám
 • Slavní INFP: Albert Schweitzer, Aldous Huxley, Audrey Hepburn, J.R.R. Tolkien, Marie (matka Ježíšova), Vergilius, Homér, Shakespeare, George Orwell, I. B. Myers (tvůrkyně této typologie), Sv. Jan (Ježíšův učedník - celé jeho evangelium má tento mystický "INFP" nádech), Sv. Augustin, Soeren Kierkegaard, Virginia Wolfová, Antoin de Saint-Exupery
 • Fiktivní INFP: E.T. Mimozemšťan (někdy se INFP opravdu druhým zdají jako "mimozemšťané"), Millhouse (Simpsonovi - INFP někdy končí jako zneuznaní géniové), Kryštůfek Robin; Kif (Futurama), Holly (Červený Trpaslík - ženská podoba); Malý Princ

Audrey Hepburn jako jedna ze slavných INFP: "I believe in miracles."

ENTP

"Vizionář" (5%)
 • skrze extravertní intuici mají okamžitý vhled do komplexního přediva vztahů mezi lidmi, věcmi a myšlenkami
 • tyto svěží náhledy jsou po té detailně analyzovány skrze introvertní myšlení - jak by věci bylo možno zlepšit?
 • soutěživí, inteligentní, verbálně pohotoví, zvídaví, otevření, flexibilní, expresivní; motivováni touhou pochopit
 • perverzní smysl pro humor - pokušení hrát roli "ďáblova advokáta" - vytváří napětí ve vztazích a rodině
 • slogan "to je nemožné" berou jako osobní výzvu; neustále hledají nové projekty, na kterých pracovat
 • mají přístup designéra - nezačínat na čistém papíru, ani nedosahovat předem stanovených cílů, ale spíše na něčem co už je - pracovat - a zdokonalovat to: designovat 
 • rádi a dlouze diskutují o svých nápadech, nikoho nesoudí
 • nonkonformní osobnosti shromažďující kolem sebe lidi s podobnými myšlenkami a zájmy
 • diskuzi berou jako výzvu, argumentační soutěž; partneři hledající harmonii to mohou chápat jako útočnost
 • Slavní ENTP: Thomas Edison, Nikola Tesla, Walt Disney, Lewis Caroll, Alfred Hitchcock, Alexandr Veliký, Winston Churchill, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Kateřina Veliká, Werner Heisenberg, Henry Kissinger, Niccolo Machiavelli
 • Fiktivní ENTP: Bugs Bunny, The Joker, Inspektor Clouseau, Jack Sparrow, Dr. Farnsworth (Futurama), Šáša Krusty (Simpsonovi)

ENTJ

"Maršál" (5%)
 • přirozená tendence vést a přikazovat
 • charisma kultovního vůdce či vojenského maršála
 • umění strategického plánování; orientace na cíl
 • racionální analýza vnějších podmínek
 • spojení realismu a vize; podle této vize chtějí, aby "šlapal" svět
 • silně nezávislý úsudek, siná vůle; přímočarost; pragmatismus
 • při rozhodování neberou v potaz osobní pocity a hodnoty; při řešení úkolů je považují za bezpředmětné; spoléhají na prověřená fakta
 • skvělí ve světě businessu - systémová analýza, originální nápady, otevřenost novinkám
 • vysoká sebedůvěra pokud jde o své schopnosti; asertivita; upřímnost, férovost
 • hledají nové výzvy a nové bitvy
 • navenek mohou někdy působit arogantně, necitlivě, konfrontačně; netrpělivě, se studeným srdcem; jakoby se snažili druhé zastrašit
 • Slavní ENTJ: Napoleon Bonaparte, Margaret Thatcher, Bill Gates, Julius Caesar, Madeleine Albright, Dick Cheney, Al Gore, 
 • Fiktivní ENTJ: Montgomery Burns (Simpsonovi)

INTJ

"Vědec, analytik" (1%)
 • ptají se: "funguje to?"
 • tvůrci systémů, kteří vzácně spojují představivost a spolehlivost
 • perfekcionisté, jejichž achillovou patou jsou intimní vztahy (možná proto, že INTJ neuznávají společenské rituály - jako je "seznamování")
 • analytičtí, pracující raději v ústraní - ale není-li nikdo jiný či lepší, jsou INTJ připraveni vést (tak jako Gandalf), ale nemají z toho zrovna radost
 • pragmatičtí, logicky uvažující, a přitom kreativní
 • velmi nízký stupeň tolerance vede ke vznícení emocí (snadno je něco irituje)
 • silní individualisté, mentálně pohotoví, ale spoustu věcí si ponechávají pro sebe
 • nejvíce nezávislí ze všech 16ti typů
 • nejraději se tiše a v ústraní věnují bádáním ve svých teoriích a principech
 • ke své kreativitě potřebují autonomní prostor, pak fungují "naplno"
 • jsou si přesně vědomi svých kvalit jako nedostatků; INTJ narozdíl od INTP vědí, co nevědí
 • v navazování vztahů hledají u druhých spřízněné myšlenky (víru, filozofii)
 • ve vztazích nepodléhají INTJ spontánním popudům, spíše čekají, až se objeví někdo, kdo bude splňovat jejich kritéria (často přísná)
 • pak jsou věrní, spolehliví a odevzdaní partneři ochotní do vztahu investovat překvapivé množství energie
 • pro ostatní typy je obtížné číst jejich emoce
 • působí navenek (kromě občasné iritability) rezervovaně a chladně
 • Slavní INTJ: Hannibal, Karl Marx, Usáma bin Ládin, George Lucas, C. S. Lewis (Narnie), Jane Austenová, Friedrich Nietzsche, Mark Zuckerberg, Bobby Fischer, Stephen Hawking, John Nash, Isaac Asimov, Jean Paul Sartre, Andres Breivik, James Cameron, Jodie Foster
 • Fiktivní INTJ: Gandalf, Voldemort

INTP

"Myslitel, architekt" (1%)
 • tiší, rezervovaní, přemýšliví, hledající řešení problémů "světa" v ústraní
 • nejčastěji INTP fungují jako vědci, architekti, právníci
 • usilují o nezávislost; druzí se je marně pokoušejí změnit
 • nenávidí byrokracii a rigiditu; pohrdají politikou a "tituly"
 • nedůvěřují autoritám, protože překáží novým ideám a hledání pravdy
 • nemají trpělivost se společenskými zvyklostmi, které jsou nelogické a na překážku
 • INTP mohou působit autoritativně, ale ve skutečnosti vnímají druhé jako sobě rovné a přistupují k nim spíše neformálně
 • své chápání světa organizují skrze výklad "principů" a dobře se pohybují v nejrůznějších teoretických konstruktech
 • tyto principy pak dokážou druhým obdivuhodně jednoduše vysvětlit (např. psaním)
 • snaží se pochopit problém ze všech možných úhlů pohledu
 • nemají trpělivost s očividně neobhajitelnými myšlenkami svých protivníků a dokážou je v debatě "roznést na kopytech" (což jim většinou za to nestojí)
 • pokud jsou dotčeni, reagují náhlým, zraňujícím, ostrým sarkasmem (který zaskočí i je samé)
 • své osobní emoce považují ve svém životě za důležité, ale nevidí důvod, proč by měly vstupovat do logicky zaměřených diskuzí, či by měli být prezentovány tak, aby odkryly jejich slabinu
 • Slavní INTP: Sokrates, Albert Einstein, Charles Darwin, Marie Curie, John Lock, Rene Descartes, Adam Smith, William James, Abraham Lincoln, Albert Speer; Karel Schwarzenberg
 • Fiktivní INTP: detektiv Colombo, Chandler (Přátelé), Dr. House, Holly (Červený Trpaslík)

Albert Einstein jako INTP

ISTP

"Technik, řemeslník" (6%)
 • vynikají analýzou situace, pronikají k jádru věci; po té se snaží problém opravit 
 • ISTP bývají skvělí inženýři, technici, kutilové a počítačoví experti
 • spíše tiší, soustředění na nové informace a přístupy, snaží se pochopit logiku systému
 • i když jsou odtažití, vynikají vtipnými náhledy na to, co se kolem nich děje (čas od času "perlí", po dlouhém mlčení se ozve "hláška, která zabíjí")
 • v skrytu duše ISTP touží po adrenalinových aktivitách (bungee jumping, motorky, parašutismus, paintball, hokej, pilotování letadla, požárníci)
 • ISTP někdy ignorují standardní procedury, protokoly, navzdory vlastnímu nebezpečí; mají svá vlastní "pravidla" (inspektor jednající "na vlastní pěst")
 • jsou hrdí na své schopnosti při "řešení problémů" (či že jsou prostě šikovní)
 • žijí podle hesla "žít a nechat žít" - dokud někdo nenaruší jejich teritorium - pak se ostře brání
 • šikovní a zruční v umění, technologiích, zbraních
 • potřebují určitý čas v ústraní, aby mohli "trénovat" a dosáhnout virtuozity ve svém oboru
 • Slavní ISTP: Clint Eastwood, Bruce Lee, James Dean, Ayrton Senna, Erwin Rommel, Stanley Kubrick, Harrison Ford, Tom Cruise, Scarlett Johanson, Woody Allen, Frank Zappa, Donald Rumsfeld
 • Fiktivní ISTP: John Rambo, Aragorn; Očko, Carl a Lenny (Simpsonovi)

Clint Eastwood jako ISTP v akci ve filmu Pro pár dolarů navíc

ESTP

"Podnikatel, dobyvatel" (13%)
 • hledají, jak získat od života to nejlepší; rádi improvizují; řeší problémy; soustředění na cíl
 • mají nejsilnější vliv na životy druhých lidí; umějí druhé dostat, kam chtějí
 • umí zajistit hladký chod věcí, aby všechno dobře klapalo
 • umějí sami sebe a své myšlenky prodat; snadno dosahují uznání druhých
 • navenek působí otevřeně, šarmantně, chytře, vtipně, zábavně, štědře, sociálně obratně, přitom trochu nepředvídatelně
 • pozorní k detailům, rychlý úsudek a vyhmátnutí podstaty problému
 • přinášejí vhled do problémů, kterým umějí čelit tváří v tvář v přítomném okamžiku
 • nevadí jim "jít do rizika", rychle se rozhodují; umí řešit problémy
 • vidí bystře do motivů druhých; dovedou předvídat jejich budoucí kroky
 • smysl pro drama a styl; rychlé pohyby, rychlá mluva
 • typ gamblera či hráče; neřídí se pevným plánem, jen vnitním smyslem pro integritu
 • mohou snadno ostatní zranit, aniž by si to uvědomili; neví jak jejich řeč působí; jde jim o vyřešení úkolu, nikoliv o lidské pocity
 • Slavní ESTP: J. F. Kenney, Madonna, Angelina Jolie, Winston Churchill, Donald Trump, Ernest Hemingway, G. W. Bush, George S. Patton, Herman Goering, Al Capone, Markýz de Sade, Alfred Hitchcock, Jack Nicholson, Meryl Streep, Amy Winehouse, Milla Jovovich, Mila Kunis, Sasha Grey, James Deen
 • Fiktivní ESTP: Bart Simpson; agent Wolf (Pulp Fiction - na obrázku); Samantha (Sex ve městě); Bender (Futurama)

ESTP v akci: "Jmenuji se Wolf. Řeším problémy." 
(Scéna z filmu z Pulp Fiction)

ISFP

ISFP "Umělec" (6%)
 • míruplní, pohodoví - "žít a nechat žít"
 • tiší, milí, pečující, empatičtí, laskaví, oddaní druhým lidem a jejich hodnotám
 • žijí v přítomnosti, velmi citliví na okolní prostředí skrze dobře rozvinuté smysly
 • cit pro rovnováhu, pro to, co "sedí" a co ne
 • oddaní svým hodnotám (v co věří, že je správné), bouří se proti tomu, co považují za nesprávné
 • své myšlenky si nechávají pro sebe, odhalují je jen nejbližším
 • smysl pro krásu, milovníci zvířat, vyciťují souznění s přírodou
 • originální individualisté, kráčejí svou vlastní cestou, potřebují svůj osobní prostor
 • mohou se zdát lehkovážní, ale ve skutečnosti k životu přistupují velmi vážně
 • hledají jasnost a ukryté významy ležící pod povrchem
 • nemají rádi teorie a suchou logiku: orientace na akci
 • vnímaví k druhým, snaží se je pochopit, uspokojit jejich potřeby
 • velmi přesní pozorovatelé
 • nemají potřebu vést a ovládat druhé, stejně tak sami nechtějí být vedeni a ovládáni
 • jejich slabinou je nedostatek sebeocenění; jsou příliš perfekcionističtí, posuzují se příliš přísně, berou vše příliš vážně; proto je jejich život někdy obtížný
 • často mají umělecké talenty - skrze které naopak zjevují plnost života
 • Slavní ISFP: W.A. Mozart, Michael Jackson, Prince, Bob Dylan, Sofia Coppola, Thich Nhat Hanh, Brad Pitt, Paul McCartney, David Bowie, Eminem, Liv Tyler, Enya, Monica Bellucci
 • Fiktivní: Medvídek Pů

ESFP

"Bavič" (13%)
 • žijí na "vlně okamžiku", vychutnávají život na maximum, vyhledávají nové zážitky
 • užívají si společnosti lidí a materiálního pohodlí
 • neřídí se příliš konvencemi, hledají kreativnější cesty
 • rozhodují se podle vlastních (vnitřních) měřítek, bez ohledu na normy
 • dobří týmoví hráči
 • citlivě pozorují a vyhodnocují své okolí a reagují na jejich okamžité potřeby
 • umí motivovat, mobilizovat druhé pokud jde o to, jak zvládat krize
 • štědří, optimističtí, přesvědčiví; umějí dobře jednat s lidmi
 • nepřemýšlejí příliš o důsledcích svých činů, pokud se v přítomnosti pro něco nadchnou
 • nemají rádi rutinu, spíše hravější přístup
 • pokud to jde, obcházejí pravidla
 • příliš mnoho suché teorie (škola bez praxe) je nebaví a může jim činit potíže
 • druzí je vnímají jako podporující, spontánní, hravé, přizpůsobivé, nakažlivé svým nadšením
 • mívají problémy s dokončováním do termínu
 • nejsou-li oceněni za to, čím přispívají, mohou být frustrovaní a zničehonic impulzivní
 • pod velkým stresem jsou zahlceni viděním jen negativních možností; hledají jedno jediné jednoduché vysvětlení pro příčinu své negativity
 • Slavní ESFP: Bill Clinton, Elvis Presley, John F. Kennedy, Paulo Coelho, Benito Mussolini, Mel Gibson, Beyonce, Will Smith, Jamie Oliver, Leonardo di Caprio, Deepak Chopra
 • Fiktivní ESFP: Homer Simpson, Lister (Červený Trpaslík), Borat, Joey (Přátelé)

ESTJ

"Strážce, ředitel" (13%)
 • praktičtí, realističtí, orientovaní výhradně na "fakta", na dotahování úkolů
 • talentovaní na obchod a mechaniku (matematiku, fyziku)
 • ESTJ rádi organizují, plánují a uvádí věci do pohybu
 • pro svou extrémní zodpovědnost, spolehlivost a loajalitu jsou dobrými správci a úředníky (zvláště pokud v berou potaz pocity druhých, na což často zapomínají)
 • individualisté orientovaní na "hladký chod společenských struktur"
 • obránci statusu quo (pravidel skupiny, víry); jelikož své city neumějí dávat najevo přímo, činí tak tím, že někoho chrání a zaštiťují
 • ochránci pořádku, tradičních jistot (nejčastěji policisté, vojáci, záchranáři, právníci, auditoři)
 • jsou otevřeně-direktivní v projevu svých názorů a toho, co očekávají
 • hledají logická odůvodnění pro to, co se stalo špatně; když vyšetřují, hledají logické "mezery"
 • mají vůdčí kvality a schopnosti; vystupují sebevědomě až agresivně
 • ESTJ mají ostrou vizi, jak by věci "měli být" (pevně věří v určité principy, což navenek působí jako "já mám vždy pravdu")
 • kritičtí, neslevují ze svých standardů; rigidní, neústupní, všímaví k detailům
 • upřímní, čestní, silně zásadoví
 • ESTJ se považují za prototyp "vzorného občana", "pilíře státu"
 • ve stresu se cítí izolovaní, nepochopení, podceňovaní; neumějí to však vyjádřit (hroutí se do emocí uvnitř, ale neví, jak jim dát přirozený průchod - až to dojde tak daleko jako ve filmu Volný pád, kdy vzornému občanovi přetečou jednoho dne nervy)
 • Slavní ESTJ: George Bush (st.), apoštol Pavel, Saddam Hussein, August Pinochet, Uma Thurman, Lucy Liu, Henry Ford, Michelle Obamová
 • Fíktivní ESTJ: Princezna Leila (Star Wars), Major Margaret Houlihanová (M.A.S.H.)

Major Houlihanová jako ženské ESTJ

ISFJ

"Ochránce, živitel" (6%)
 • ISFJ usiluje o pořádek a harmonii ve všech aspektech života
 • tiší, zodpovědní, důvěryhodní, orientovaní na druhé lidi, pozorovatelé s výbornou pamětí (na osobní záležitosti druhých) a respektem k pocitům druhých
 • snaží se pečovat o druhé lidi, zajistit, aby se cítili jistě a bezpečně
 • za svou péči nevyžadují automaticky ocenění (jako ESFJ)
 • ISFJ jsou přirozeně soucitní a trpěliví
 • jsou trochu plaší a mají strach z podivínů, takže mohou působit zdánlivě odměřeně
 • přátelé a rodinní příslušníci se s nimi cítí dobře a rádi se jim svěřují (dobré "vrby")
 • jsou pečliví a šetrní, mají silnou pracovní morálku; smysl pro zodpovědnost
 • rádi pečují o druhé, ale neradi vydávají rozkazy (nechtějí být vůdci)
 • vřelí, s laskavým srdcem
 • zakládají si na esteticky a funkčně zařízeném domově; smysl pro design a dekoraci
 • umí vycítit, jaký dárek druhého opravdu potěší
 • přestože jsou ISFJ velmi citliví k pocitům druhých, sami své pocity příliš nevyjadřují - především negativní emoce potlačují; ty se pak projevují tendencí k pomlouvání či očerňování nepřítomných osob
 • ISFJ potřebují pozitivní zpětnou vazbu; kritika je ochromuje a vrhá do deprese
 • pod velkým stresem si připadají méněcenní, nedostateční, mají pocit, že všechno dělají mizerně
 • tento typ je vlastnější ženám (kterým sluší více), u mužů jakoby se jednalo navenek o typ "macho", uvnitř s velkým srdcem a obětováním se pro rodinu - který se ale snaží svou citlivost skrývat, jakoby se za ni styděl
 • Slavné ISFJ: Matka Tereza, Halle Berry, Kirsten Dunst, Anthony Hopkins, Christopher Walken, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Brian May, Tiger Woods
 • Fiktivní ISFJ: Ofélie, Charlotte (Sex ve městě), Kryton (Červený trpaslík), Sminders (Simpsonovi), Hagrid (Harry Potter), Radar (M.A.S.H.)

ISTJ

"Inspektor, správce" (6%)
 • ISTJ jsou především dobří organizátoři, snažící se o hladký chod prostředí, aby všude "vládl pořádek"
 • snaží se zajistit bezpečí a jistotu 
 • řídí se především smyslem pro povinnost; vše by mělo klapat podle "plánu"; pokud nemají rozvinutou intuici, vše musí být "do puntíku" podle předpisů
 • perfekcionismus, velká pozornost k detailu
 • neodpočine si, dokud není práce dotažena do konce
 • ISTJ zaplavuje pocit nespokojenosti s nedořešenými úkoly v životě či představách
 • spolehliví, logičtí, loajální, přísní tradicionalisté
 • realismus, pragmatismus, nezájem o teorie, které nevedou k výsledkům
 • ostře odlišují čas pro práci, řešení úkolů - a čas pro zábavu (odloží "inspektora" a může s nimi být legrace)
 • soustředí se na fakta, na něž mají výbornou paměť
 • ISTJ nepřikládají význam teoriím, které se odlišují od jejich praktické životní perspektivy (jde to "mimo ně")
 • uspokojují je pozice s vyšší odpovědností
 • vždy dodrží, co slíbí; můžete se na ně plně spolehnout
 • výkonní dříči, schopní dlouhodobě pracovat na dosažení svých cílů
 • ISTJ jsou vnímáni jako tiší, rezervovaní, loajální
 • zakládají si na cti a smyslu pro integritu
 • mají problém sladit se svými pocity a pocity druhých (emoční stránka věci je pro ně choulostivá)
 • dobrý výkon považují za samozřejmost (u sebe i u druhých); chválou tedy zrovna nehýří
 • ISTJ neradi vyjadřují své emoce a náklonnost; činí tak oklikou skrze jiné druhy nabízení podpory; oddaní pro rodinu
 • pod velkým stresem ISTJ upadají do "katastrofického módu" - vidí je, co všechno špatného se může stát; peskují se za to, co udělali špatně a co mohli udělat jinak
 • Slavní ISTJ: Josef Stalin, Condoleeza Rice, Dwight D. Eisenhower, George Washington, Richard Nixon, Joseph Ratzinger, Robert de Niro, Sean Connery, Christopher Lee, Math Damon, Elisabeth II.
 • Fiktivní ISTJ: Rimmer (Červený Trpaslík), Darth Vader (Stín Anakina - ENFP), Ředitel Skinner (Simpsonovi), Hermes (Futurama), Miranda (Sex ve městě)

ESFJ

"Pečovatel" (13%)
 • subjektivně hodnotící přístup k zážitkům získaných z vnějšího světa skrze smysly
 • důraz na konkrétní, praktické, faktické, využitelné
 • snaží se, aby se ostatní kolem cítili dobře
 • snaží se pochopit úhel pohledu druhých
 • velmi vážně berou to, za co přejímají zodpovědnost
 • vrhají se do věcí, úkolů, aby je včas dokončili (a měli "hotovo")
 • ESFJ rádi dělají "maličkosti" pro ostatní
 • cení si tradičních věcí a pocitu bezpečí
 • snadno zranitelní na kritiku; hledají uznání, pochvalu
 • mají pocit potěšení z radosti ostatních
 • soustředí se na to, co od nich ostatní očekávají a podle toho se chovají
 • dovedou být štědří, ale vyžadují rovněž štědré ocenění a pochvalu (jinak se jich můžete dotknout)
 • hodnotový systém (co je dobré a špatné) přejímají zvenčí
 • chybí-li rozvinutá intuice, může sobecky manipulovat druhé ve víře, že jim činí dobro (podle svých představ o tom, co je pro ně údajně nejlepší)
 • smysl pro pořádek; potřebují dobře strukturované prostředí (plán, rozvrh)
 • nepředvídatelné prostředí ESFJ znejisťuje
 • protože potřebují řád, očekávají, že jej budou stejně tak dodržovat i ostatní (!)
 • neosobní řád (rutina, pravidla chování, abstrakce) jim někdy slouží jako únik od příliš osobních  věcí a kontaktů; skrývají tak svou plachost a nejistotu v intimní zóně
 • ESFJ jsou podle statistik nejčastěji ženatým / vdaným typem (nejvíce inklinuje k rodinnému soužití)
 • Slavní ESFJ: Bjork, Eddie Murphy, Penelope Cruz, Whitney Houston, Elton John, Alicia Keys, Celine Dion
 • Fiktivní ESFJ: March Simpsonová, Forrest Gump, Monica (Přátelé), Leela (Futurama)