Interview s drogami 2

V druhé části interview s drogami si popovídáme s těmito substancemi: 1) Peyotl (Mescalin), 2) Muchomůrka červená (Amanita muscaria), 3) DMT a 4) Iboga.

(První část, obsahující interview s LSD, MDMA, Lysohlávkami a dalšími naleznete zde.)

V konstelaci kromě bodů s látkami, umisťujeme tyto body:
  • Záměr světa při vytváření těchto látek
  • Člověk, který přichází s pokorou a otevřenou myslí a který je na případné užívání látek připravený
  • Země (Gaia)
Jednotlivé látky se v konstelaci nacházejí v půlvějíři kolem Země (představované velkým míčem), jakoby tvořily jakési její výhonky nebo dítka v její zahrádce. Země k tomu dodává: "vypadá to, že jsem porodila, kde co. I tyhle věci ke mě patří. Připadám si jako kvočna a toto jsou moje vajíčka."
Záměr světa hovoří k uživateli:

Jako v organismu člověka kolují chemické látky (např. neurotransmittery), tak obdobně Země ve svém velkém organismu přechovává látky, které jí slouží jako mediátory: jsou to nositelé určitých kvalit. Tyto látky náležejí k bohatství Země. Jsou to její dary. Za určitých podmínek, při opatrném přístupu, mohou sdíleny i s nějakým člověkem.

Jaké to jsou ony podmínky, za kterých může člověk přijít, tyto dary od své matky Země si vzít a použít je? (Nejde o něco samozřejmého, nejsme v samoobsluze). Je potřeba určitého přístupu. ("Dobrého pomálu.")

Pro koho jsou tyto dary určeny?

Jsou určeny pro spolupracovníky s matkou Zemí, pro její syny a dcery, kteří s ní spolupracují. V takovém případě může mít člověk právo přístupu k jejím nástrojům také. Je-li někdo "zahradník" (spolupracovník Země), pak může a může k sobě i někoho z jiných lidí, přizvat (jakoby je hostil), protože tyto látky umí používat, rozumí jim, jako rozumí zahradník květinám. 

Za jiných okolností je lidské právo používat tyto látky velmi sporné.

Speciální případ jsou lidé žijící ve městech. Ani pro ně to není samozřejmé. Musí být velmi obezřetní. U šamanů žijících v přírodě, tam o to nemám strach, že by rostlinám ve svých "zahrádkách" nerozuměli. Umí s tím nakládat. Ale městský člověk nezná rytmus ročních dob, neplyne v souladu s přírodou. Nerozumí "zahradničení". Proto je třeba ještě nějakého opatření. 

Člověk, žijící ve městě, který chce s něčím takovým operovat, musí být spojen s větší silou (Stvořitelem, či jinak nazvanou ve svém pojetí) a být jí věrný. Něčemu takovému (tomu nejvyššímu, čeho je schopen) musí být oddán, musí jí oddaně sloužit. Musí být veden tímto vyšším principem. To je podmínka toho, aby takové látky mohl používat. 

Pak totiž, bude jeho nevědomost týkající se přírodních skutečností, kterou disponuje šaman v divočině, vynahrazena tím, že je veden vyššími silami. Člověk musí být pokorný, tj. schopen následovat vyšší vedení, aby se vyhnul případným mnohým úskalím. To se myslí oddaností Stvořiteli (tvůrčí síle apod.). Pak má právo tyto látky používat i člověk žijící ve městě. 

V optimálním případě je člověk spojený dole se Zemí a nahoře s vyšší silou, která vše řídí a které člověk slouží. Pak je případné užití psychoaktivních látek v pořádku. Jedině pak se můžeme vůbec bavit o těchto látkách a o možnosti, že by měly pro člověka nějakou přidanou hodnotu. 

To je moje upozornění.


1. Peyotl (Mescalin)


Úvodní pocit: připadám si jako král s exotickou ozdobou na hrudi, jsem naplněný hrdostí a v ruce třímám hůl. Ztělesňuji vůli Boha Otce na Zemi. Zastupuji to, čemu různé kultury říkají božský zdroj nebo Bůh Otec. Od něho pocházím a jemu sloužím. Mám v sobě důstojnou, ceremoniální, vyspělou energii. Je ve mně velká síla. Vidím šamany s holí a zvlášť ty, kteří vedou svůj národ (jako například Mojžíš). Jim obzvlášť rád přenechávám svou inspiraci. Tyto lidi Stvořitel ve svých záměrech potřebuje. Jsem vysloveně mužská látka. To je bez debat. 

Co ukazuješ?

Mluvím osobně k tomu, kdo mě povolá, pozve mě k sobě. Přijdu k němu a podívám se do jeho nitra. Jsem schopen tohoto člověka proniknout až na jeho samé dno a vylovit to nejzažší, co v něm dřímá a jsem schopen se na to podívat. Nad tím, co uvidím, jsem schopen rozjímat, nad celou jeho duší. Podchytím jeho nejhlubší přání nebo motiv, to, co leží na jeho dně. A tento motiv rozvinu. Spustím proces, který umožní to vidět. Z onoho dna rozvinu směrem nahoru spirálu obsahující příběh, vyprávění, vizi odehrávající se případně "v jiné realitě", holografické vysílání. Tato vize umožní člověku integrovat jeho nejhlubší přání. Protože i na dně jeho přání dříme totiž sen boží. Lidi nemají tyto nejhlubší sny, náhodou, jsou do nich vtisknuty Stvořitelem. Tyto sny jsou totiž potřeba pro tvoření reality. A já umožním tomuto nejzazšímu semínku v člověku, aby vzklíčilo a naplnilo svůj záměr, a tím se i naplňuje záměr boží. K tomu podnítím člověka, který mě pozval. Je to velmi hluboké, velmi složité a velmi ošemetné - protože, kdo ví, co se ve vás opravdu skrývá? Proniknu vaše nejtemnější hlubiny a představy, ale i ony do tohoto světa nějak patří. A jim umožňuji přijít na svět, těmto nehlubším a nezazším vizím v člověku, ležícím až na jeho samém dně. To umožňuji. 

To není legrace, to je vážná věc. To by měl vědět ten, kdo ke mně chce přistoupit. Vidím to nejzazší a nejintimnější v člověku, a nikdo mě nemůže obalamutit.

Astrologickou symbolikou: jsem Slunce pronikající k plutonským kořínkům duše. A stoupající spirálou je "protáhnu" nahoru.

(Dále Peyotl odmítá přistupovat na naše předem připravené otázky ve smyslu užitečnosti. Říká, že potřebuje vést rozhovor na spirituálně - religiózní rovině s opravdu zainteresovanými a přemýšlejícími lidmi, jinak není schopen předat svou esenci.)

V čem s tebou může člověk spolupracovat?

Jsem hlavně pro leadery svých národů (skupin, kmenů). Ty já moc rád na své hrudi přivítám a ukážu jim, kudy jít. To je pro mě čest a radost, s takovými lidmi spolupracovat. Ty já rád povedu.

Jak s tebou může člověk pomáhat nějakému kolektivu?

Budu ho inspirovat, aby je vedl v souladu se Zemí a s mužským řádem stvoření a spolupracoval s nimi. Spolupracuji s těmi, kdo by se dali nazvat jako "boží muži" (něco jako Mojžíš).
Jak se může takový muž ubránit, aby takto nezačal vést svůj kmen (národ) jen na základě svého egoismu?

Já vím, že se to nestane. Protože oni si nevybírají mě, ale já je. Člověk, kterého si já vyvolím, tak k němu přijdu a on dostane moje požehnání. On pak ví, co má udělat, a není v tom ani stín ega. Je to z mé strany jemné pokynutí. Neobsahuje to žádnou domýšlivost ani ego. Jako když se vás dotkne sluneční paprsek a ty víš, že máš jít. Je v tom klid. Nejsou v tom žádné ambice. Samozvanec ke mě přijít nemůže. To já si vybírám. Já ve smyslu Bůh Otec, jehož je Peyotl zástupcem.

Co když jsem ovládán pocitem, "co tomu řeknou druzí"?

Jakmile tohle člověk v sobě má, je pro mě s ním nemožná spolupráce. Tento druh naladění mě naprosto odtahuje a nemůžu takového člověka oslovit. Já potřebuji někoho, komu nezáleží na tom, co si o něm druzí myslí. Potřebuji "nevinné blázny", kterým je to jedno.

Je v tobě přítomen nějaký stín?

Můj stín existuje. Je to onen biblický ďábel - had. On je to, co uchází božímu úmyslu nebo záměru. To, co Bůh nevidí. To, co se šustne za scénou. Satan, had. Ale i on je potřeba, aby tu byl. Tenhle skrytý impulz, který není součástí božího záměru je potřeba, počítá se s tím, má svůj důvod. Tato "chyba ve stvoření" je z nějakého důvodu nutná. Později to bude pochopeno.

Vybavuje se mi motiv Plaváčka, můžeš k tomu něco říct? (Jedná se o pohádkový motiv, na který jsme narazili v jiné konstelaci na pohádkové bytosti).

To sem patří, protože Mojžíš byl také Plaváček. Plaváček (archetyp) je něco jako "svatý muž" v zárodku, něco čistého, požehnaného. Mívá krásnou matku, je chráněn mateřskou energií, ale otec, král, není přítomen; nějak by narušoval jeho vývoj, proto se musí dítě v příběhu od otcovského hradu vzdálit a vyrůstat bez něho. Stín mocného krále by mu znemožňoval vývoj v dospělého muže, proto je odňat jako dítě a je poslán po vodě. Vyrůstá pak jinou cestou. To se stalo Mojžíšovi, který pak zjišťuje, že má za úkol vyvést svůj národ z Egypta. A i já, Peyotl, ztělesňuji tento druh mužství. Protože moje matka je (viditelná) Země, ale můj otec je svým způsobem "nezbadatelný". Jako bych jej "neměl" - ale přesto k němu ukazuji cestu.

V jaké situaci je vhodné se s tebou potkat?

Například: když nemiluješ svojí matku a chceš se naučit jí odpustit. Nebo: když byl člověk pohozené dítě a řeší v sobě vztah k vyššímu řádu nebo matce. Lidé, kteří mají v sobě takovouto velkou křivdu týkající se jejich příchodu na svět. Umožním jim pochopit, proč se tak mělo stát. Uvidí skrze mne, že i v tom je skryto požehnání. Umožňuji nasvítit příběhy z netradičních rodin. Opravuji tyto "nesystémové" příchody na svět, protože vás přemostím s řádem vyšším.

Sloužíš někomu?

Ne. Jen jako zlatá kukuřice roste ke slunci a září pro jeho slávu, tak já rostu pro Boha Stvořitele, který dalece překračuje vaše Slunce.

Komu vládneš?

Šamanům a lídrům svých kmenů a národů. S nimi spolupracuji, jinak nemám zájem vládnout.

Jak bys působil v našich podmínkách, v Čechách?

Úplně jinak. Jsem-li podáván jen jako výtažek - mescalin, bez přítomnosti ducha Peyotlu, můžu se podobat něčemu jako LSD. Ukazuji pak cestu k archetypálním zdrojům a ukazuji zajímavé obrazy, ale vůbec nejsem navázán na Stvořitele. Jsem jen ta "chemie". I tak mě je možné použít, ale mám jiné účinky. Není tu duch rostliny. Nemám jasné vedení, co mám dělat. Výsledek je víc "náhodný". Rozdíl je veliký.

Jak bys sama sebe ještě charakterizoval? Jak k tobě přistupovat?

Jsem pevná mužská energie zakořeněná v zemi. Jsem dost háklivej na jakejkoli nerespekt. Pokud mě někdo nebude respektovat, umím si s ním "pohrát". Tenhle "feedback" funguje automaticky. Ke mě může přijít jen ten, kdo bere sám sebe vážně, kdo má tenhle přístup. Kdo nebere věcem jejich vlastní váhu. Pak se stávám jím. Jinak můžu udělat pěkný bordel, anebo se žádný účinek ani nestaví. To první je ale pravděpodobnější.

Doporučený setting?

Když je slunce vysoko na obloze. Začátek by měl být v poledne a pak se může pozvolna sklánět.

Nesvědčí mi vlhké prostředí. Potřebuji sucho.

Může s tebou spolupracovat i žena?

(Dlouze přemýšlí).
Nevím, co bych jí dal.

Máš nějakou spojitost s křesťanstvím? Resp. jak se díváš na křesťanství?

Jako kdybych byl slunce a svítil seshora na jejich kostely. Mám dobrej vztah k jejich kostelům, hlavně v poušti (Mexiko apod.) Vidím, že Ježíš měl úzké spojení s pouští a suchým prostředím, přes tuto energii se dá k tomu dobře dostat. Já neteču, já se přesípám. Moje energie je jako tekuté písky, přesouvající se duny. Vidím roztřepené pískové barvy, okry, a umbry, suché barvy.
Jsi tedy nějak spojen s vedením lidí?

Jsem v určitém smyslu vůdce a dobře si porozumím s vůdčími složkami v jakémkoli člověku.

Které vůdčí osobnosti českého národa se ti zamlouvají?

Praotec Čech a Jan Ámos Komenský. Ten mě dojal, ten je pro mě úplná srdcovka. A Praotec Čech (i kdyby existoval jen mytologicky) je vlastně moje symbolická paralela.

Lze s tebou navázat spojení i bez požití této látky?

Rozhodně. Ke mě se dostane člověk, který si představí přesýpací hodiny v jejich nejužším bodě. Tímto bodem je symbolicky srdce člověka. Na tento bod je možné se soustředit při představě přesýpacích hodin. Tato látka jen podporuje tendence již přítomné v člověku. Jsou v ní jen extrémně zkondenzované.

Reaguješ na záměr?

Na boží, na svůj, na náš. Na to, kde se protínáme s vašimi.

Takže člověk se spíš s pokorou odevzdává tvé vyšší síle a nemá cenu, aby si dopředu něco plánoval?

Nemá. Musí mít v sobě ochotu nechat se vést.

Vzít za ruku syna a vyrazit někam, to se nedá, pokud synek leží na zemi, kope nohama a řve.

Má člověk právo používat mescalin bez ducha Peyotlu?

Právo má, ale musí si položit otázku, zda mu to za to stojí. V settingu "suchého místa" se může spojit koherentně s jinými pomáhajícími bytostmi.

Které drogy jsou s tebou příbuzné?

Jsem protipól ayuhascy, její vlahé, ženské náruče. Já jsem suché, pevné vedení.

Nejsem určen na léčení. Já jsem na: 'tak pohneme se z místa a někam vyrazíme!'

(Předvádí vítr, jeho svist a pohyb přesouvajících se písků).

Máš nějaký vzkaz pro české muže?

Jste z královského rodu a být spojen se svým rodem dozadu a dopředu, to už samo o sobě je cesta. S tím se spojte, hledejte své kořeny, tím se spojíte se silou, jež se mi podobá.

A něco na závěr?

Můj směr je jihovýchodní.2. Muchomůrka červená  (Amanita muscaria)

Úvodní naladění: vlhký hnus, bláto, mazlavost, kořeny pod půdou, proplétající se pod zemským povrchem na obrovském území. Jsem to, co zná spodní svět! Ten je hodně jiný, než ten lidský a z lidského pohledu je odporný. (Napodobuje kroutivý pohyb ohavných větví a čarodějnické syčení). Je to podsvětní říše. Vidím obrovský strom, rostoucí po mnohá tisíciletí, spojený s prazemí, s pramátí, s prvotní existencí života na Zemi. A také je spojený s říší Zla. I to tam patří. I tohle jsou díry ve stvoření. Zde jsou škvírky, které Peyotl nezná, od nichž se Stvořitel odvrací. Jsem přesně na druhé straně onoho Stromu Života, hluboko dole, u kořenů, kam slunce nedosvítí. Jsou zde dole říše, kam Stvořitel nevidí, říše, jež (takřka) unikly jeho pozornosti! Přesto bují svým vlastním životem. To zastupuji já, amanita muscaria! 


1. Co ukazuješ?

Nevědomost člověka, které se divoce směju.
Člověk, se mnou málo souvisí, jsem z jiného světa a je mi k smíchu. Bavím se na jeho účet.
Jsem Trickster!

2. Co léčíš?

Mohu léčit, mohu. Cosi v člověku, co se týká lásky, ale nemám pro to zde slova.
Jsem brána do šamanské reality.
Telefonní číslo do šamanské reality.

3. Jaké máš stinné stránky?

Spoustu.
Jsem stín všeho života na Zemi.
Jsem stín všech tvorů, kteří tu kdy běhali. (Smích)

Zatímco vy si nejvíce uvědomujete procesy své šedé kůry mozkové, já jsem spojena s opačným koncem: se spodní částí míchy, s prapočátkem nervového systému. Tam já až sahám, tam se vás dotýkám. Sahám na váš "zadní kabel", na váš "ještěří ocas". Proto stín všech tvorů na zemi.

Vidím tam, kam ty si nevidíš!

4. V jaké situaci je vhodné se s tebou setkat?

V žádný.
Ale spolupracuji se Zemí a patřím k její výbavě.
Jestli mě někdo občas sežere, je to jeho problém. (Smích)

5. Komu sloužíš?

Peklu. Luciferovi (ve vašich slovech je to tomu nejblíž).

6. Komu vládneš?

Peklu. Tam patřím. To je jedna říše.

7. Jaký duch (déva) za tebou stojí?

Déva Amanita muscaria. On je vznešený pán, něco jako Mefistofeles ve vašem. Temný lord. Patřím k němu jako jeho ženský atribut. Jsem jeho posvátná děvka. Jsem ženuška, holčička, tohoto temného boha, chichotající se roztomile, v červených šatečkách, v našich lesních zámcích.

8. Doporučený setting?

Když máš zasedání manažerů, které hluboce nenávidíš a chceš jim fakt hodně znepříjemnit večer. Můžeš to pak chápat jako svého druhu ruskou ruletu na způsob "kdo se dočká rána?"

(Jízlivý škodolibý smích).
Touto otázkou jsi velmi pobavil mé tricksterské já.

9. Reaguješ na záměr?

Ne.

10. Hodíš se pro někoho?

Pro někoho přeci ano. Jsem pro temné šamanky, jež jsou protipólem předchozích "nice guys" (u Peyotlu). Koneckonců tuhle práci taky musí někdo dělat a tamti "sem dolů" nevidí, takže jim se hodím.

Příliš jsem vás, nepotěšila, chlapci, že? (Hahahahaa)
11. Jsi vhodná na terapeutickou práci?

Když se chceš dostat do hrobu...
Možná pro práci se zemřelými.

(Máš na mě moc snadné otázky. Musíš mě trochu přišlápnout, jinak ti nakecám cokoliv, jsem zvyklá lidi oblbovat. Nejde o to, co říkáš, ale o tvou sílu, s kterou ke mě přijdeš. Když si mě podrobíš, tak ti možná posloužím. Je to asi jako když jdeš vyjednávat s démonem. Někdo do snad zvládne. Pak budu možná jeho děvka. Taková já jsem.)

I když s vámi lidmi, nemám moc průsečíky, jsme každý z jiného světa, tak pro Matku Zemi mám velký význam, asi jako červené bradavky na jejím těle, jsem nezastupitelná v její říši. (Kár, kár, prsí se muchomůrka, když si jí chceme přestat všímat).

12. K čemu odkazuje tvá červená barva?

K tajemství krve. S tou se dají dělat věci, to bys čuměl. (Mrk mrk).
Slyšel jsi o pití vlastní krve? To jsou zajímavé procesy, o tom jsi nikdy neslyšel, viď?

13. Můžeš léčit nějaký sociální neduh?

Ne. Ale vytvářet ano. To by šlo.

Takže není náhoda, že jsi spojována s čarodějnicemi?

Samozřejmě.
Máme společnou "blátovitost" a nerespektování pevného řádu.
Čarodějky - ty si to umí udělat po svym.

Takže čarodějky můžou s tvojí pomocí čarovat, když chtějí škodit...?

Oni tomu neříkají "škodit".

A jak tomu říkají?

"Dělat něco, co se nemá."
Jsem mimo-objektivní. To mě nejvíce vystihuje.

14. Proč se tak často objevuješ v pohádkách?

(Roztomile). Protože jsem k r á s n á. A umím na sebe upozornit.

A proč na sebe v přírodě takto nápadně upozorňuješ?

To je moje nátura. Divím se, že mě lidi nejedí víc, kdy jsem tak krásná.

15. Používala tě nějaká kultura?

Šamani na Sibiři.

Spoulpracovala jsi s Vikingy?

(...mlčení, ticho po pěšině).

Rozdávala sis to s Vikingy?

(Najednou rozumí). Jo, s těma jsem si užila. V rauši ze mě byli schopni všechno. (Beze mě byli jinak celkem slušní). A i na mě, už toho bylo dost, co oni vyváděli. Uff, ještě, že už to skončilo.

16. V čem je tvůj paradox?

Navenek se okatě předvádíme (červené plodnice), ale pořád tvrdíme, že to podstatné je neviditelné a v hlubině (neviditelné podhoubí), a proto že se ten druhý musí někdo dívat za "náš obal", přitom jej pořád nabízíme. Jsme v tom mírně "schizofrenní". (Představuje to na psychologické rovině i určitý typ žen ala muchomůrka červená - směs hlubinného tajnůstkaření a exhibicionismu). Červená plodnice je pochopitelně jen určitá "reklama"; přes ni je možno spojit se s klidnějším podhoubím, kde leží skutečné tajemství této houby, které ona spiklenecky zakrývá - i svůdně vnucuje.

3. DMT (Dimethyltryptamin)


Úvodní naladění: Cítím lýtka a hlavu, nemám žádný jasný střed. Nejsem bytost, jako předchozí dvě substance. Jsem něco těkavého, nepostřehnutelného. Jsem látka mikroskopicky rozstříknutá po celém stvoření, jako jeho jemné žilkování. Jako kdyby malé zrnko ze mě v určité koncentraci existovalo všude po planetě, v mnoha živých tvorech. Toto zrnko si můžeš představit jako malou vysílačku propojenou se všemi ostatními. Nemůžu "vědět všechno do hloubky", ale tak trochu "vím něco ode všeho do veliké šírky". Jako řídká všudyprostupující neuronová síť. Mám obrovskou šířku záběru. Nabízím "general view". Poskytuji holografickou mapu. Jako když si stáhneš GPSku, stručnou mapu do kapsy, která ale nikdy není originálem samým, jen jeho mapou, nápovědou.


(Pozn. že zobrazovaná skutečnost - obraz, symbol, slovo - nikdy není skutečností samou, ukazuje astrologický symbol blíženců. Být si toho vědom, odtud teprve počátek moudrosti, říká archetyp blíženců. U molekuldy DMT právě toto musíme mít na paměti).


1. Co ukazuješ?

Nevědomí. Nic konkrétního, záleží na záměru.

2. Co léčíš?

Pýchu (dlouhodobě), tváří v tvář zážitku vlastní nepatrnosti vůči veškerenstvu. Nafouklé ego se může zpružnit, být uvolněnější.

3. Můžeš léčit sociální neduh?

Ne.

4. Máš nějaké stinné stránky?

Nevím o nich, asi nemám, nevidím tam.

5. Co neukazuješ?

Vidím do šířky, jsem super-fast preview, ale nemám vlastnosti výše uvedených látek jako je třeba průnik do hloubky nebo do temnoty subjektivity. Podobám se kognitivní jungovské funkci intuice (Ne). Nabízím globální vize (G signatura v Rorschachově testu znamenající tendenci k vidění globálních gestaltů - podobně jako když vidíme les, ale nevidíme stromy).
6. Kdy je dobré se na tebe obrátit?

Nemohu na to odpověď. Hoď příklad situace a já ti hodím svou reakci na to.

Dobře, kdyby mě například zajímal motiv krále, jaká by byla tvoje odpověď?

Vytáhnu ti z historie obrazy stovek králů a udělám ti z nich galerii. Ale jestli s tím budeš umět naložit, nebo jestli tě to posune, to nemůžu zaručit, to už záleží na tobě. Nejsem totiž šaman ani terapeut, neumím ošetřit integraci toho, co proběhlo. Jen ti to rychle donesu jako super rychlý číšník. Donesu ti mattonku, ale neptej se mě, z čeho mattonka je, to nevím.

Když mi bylo devět let, shořela nám chata. Dodnes se neví, co se tam stalo...

Tam proniknu. Projedu nevědomí všech zúčastněných a vytáhnu ti z jejich superpozice to, co se zhruba stalo.

Kdybych chtěl zjistit něco o době, o které toho moc nevíme, třeba o Egyptě?

Jo, seženu obrazy z tý doby. Kam se dostanu přes své řečiště, to ti hodím. Ale nemůžu vždy ručit za kvalitu. Někdy proniknu přímo do Karla IV., jindy ti seženu jen to, co je v představách lidí o Karlu IV. Rychle to splaším, ale neřeknu přesně odkud. Tím ti teď ukazuji i svou slabinu. Nemám hlubší spirit, abych to posoudil. Jsem jako Google, projedu ti weby a hodím ti linky.

7. Čemu sloužíš?

Člověku, v humanistickém smyslu, který bude umět s mými výsledky pracovat, zacházet. Potřebuji určitou moudrost potřebnou k vyhodnocení mých obrazů, protože sám ji nemám. Když mě bude vyhodnocovat nezkušené jelito, moc mu neposloužím.

8. Jaký duch (déva) za tebou stojí?

Patřím k lidskému rodu, nemám dévu, ani božstvo.

9. Doporučený setting?

5 - 8 lidí se společným záměrem, vezmou si DMT a po té poskládají své vize a teprve na základě jejich filtrace a integrace dospějí k nějakému řešení. To už hází lepší výsledky. Mám pak (s každým zúčastněným) přístup do exponenciálně širší sítě dat. Mám pak větší "rozlišení".

10. Reaguješ na záměr?

Ano, ale v případě silných traumat si neumím poradit (jakoby byla přítomná černá díra s velkou gravitací) a mohu házet "špatné" výsledky. Vzniká distorze, zkreslení. Oběcně ale reaguji na záměr. U vyspělejších jedinců, kteří mají své komplexy relativně zpracovány, mohu fungovat dobře, jako nástroj.

11. Pro koho se hodíš?

Asi umožňuji i dost povrchním lidem, kteří se mnou sjíždí, mít mimořádně zajímavé zážitky, přičemž netuší, že to k integraci nestačí. To se asi děje nejčastěji. Nicméně obecně vzato jsem vhodná látka pro městské intelektuály. Jsem mimořádně zajímavá pro lidi, které zajímají celky, kteří jsou například zainteresováni v osudu konkrétních národů. Dobře posloužím člověku, který si mé informace umí zařadit do kontextů, který je nevytrhne z celku. Jinak mohou být mé vize zavádějící.

12. Jsi vhodná k terapii?

Ne. Mám krátkodobý efekt pro lidi, kteří chtějí mít vize. Terapie je odlišný proces. To, že uvidíš 'přehlídku všech faraonů v historii', nemusí nijak podpořit tvůj vývoj a proces individuace. Možná mohu být mimořádně zajímavá pro umělce. Tomu se mohou mé obrazy hodit.

13. Máš nějaké škodlivé účinky?

Nepřečíslím silnější hráče. S temnými silami (a traumaty) uvnitř člověka neumím operovat, ony způsobí distorzi, kterou já se snažím jen obejít. Mohu být těmito silami zneužita a přinášet výsledky, které ony chtějí. (Číšník je lapen jiným faktorem uvnitř psýché - který tam "podniká" - a místo mattonky nám - v lepším případě - přinese vodu z kohoutku).

14. Jak odlišit, kdy dochází ke zkreslení?

Pokud po skončení tripu cítíš, že je ti špatně od žaludku, je ti na zvracení, pokud ti tělo hlásí silný odpor a je nekongruentní, oponující tomu, co jsi viděl ve vizi, znamená to renonc, a pak je lepší takovému obsahu vizí příliš nedůvěřovat. Tělo ti to hlásí jako rozpor.

15. Jak dlouho trvá tvůj účinek?

Pikosekundy. Jsem maximálně rychlý. Nájezd je okamžitý. (Luská prsty). V jakémsi smyslu eliminuji čas. Cestuji prostorem bez použití času.4. Iboga (Tabernanthe iboga) 

Úvodní naladění: Krása, povznesenost, božskost, neosobní nádhera. Stav krásy a posvátna. Kreativita vyšších světů. Když si představíte fontánu o mnoha patrech, tak jsem kreativita oněch vyšších fontán, která však přepadává i do světa našeho. Z jejich exponenciálně širší perspektivy se může objevit řešení problémů, které v tomto ve světě, v této struktuře nemůžeme uvidět. Tam, kde my vidíme čtyři možnosti, je shůry vidět několik milionů možností. Vidím ve velmi jemném rozlišení daleko více možností. Jsem jako klidné pole, citlivá membrána, které se skládá z milionů kapek, a když se mě na něco zeptáš, tak se tyto kapky rozvlní, spojí a odpoví ti.
1. Co ukazuješ?

Ukazuji, že naše struktury na Zemi jsou velmi tvrdé a pevné a v rámci těchto parametrů často nemají řešení. (Je to jako kdybyste chtěli, aby se byrokratický aparát pokusi zefektivnit sám sebe: výsledkem bude spíše ještě rozbujelejší byrokratický aparát. Vhled umožňující rozpuštění takové struktury musí přijít ze subtilnější vrstvy o řád výše).

Z pohledu vyšších světů, odkud Iboga "vyrůstá" jsme my lidé železní, mechaničtí panáci, bio-stroje s tuhými mentálními programy.

2. Spojení s těmito jemnými světy je tvůj základní rys?

Ano, odtamtud pocházím. Jsem symbolem onoho vyššího pro lidstvo zde ponechaným.

3. Je něco, co léčíš?

Jsem hodně univerzální. "Léčení" je jen malá součást něčeho, co umím, ale mám jiné pojetí toho, jak se věci dějí, takže bych to ani nenazývala "léčení".  Z vyšších rovin prosakuji do hrubších úrovní skutečnosti a přináším úplně jiné náhledy.

4. Máš nějaké stinné stránky?

Nemohu operovat ve hrubohmotném, fyzickém. To je můj protiklad. Se zlomeninou ti nepomůžu, ale to je snad jasné. Nabízím jen jiný úhled pohledu.

5. V jaké situaci je vhodné tě použít?

Když si nevíš rady a odevzdáš se mému účinku, můžeš objevit nové možnosti.

6. Můžeme se s tebou spojovat zde v Evropě?

Určitě, nezáleží na místě.

7. Komu sloužíš?

Šamanovi, který se mnou umí pracovat. Jsem jeho medicína.

8. Reaguješ na záměr?

Ano.

9. Doporučený setting?

Člověk o samotě v meditativním rozpoložení.

10. Jsi vhodná na terapii?

Může být, ale musí si tuto látku vzít oba dva, prochází oba svým procesem a vzájemně sdílí své nálezy, aby došlo k propojení.

11. Máš blízko k nějaké jiné látce?

Spíš než k látkám mám blízko k zenovému pojetí reality. Pohybuji se mimo stereotypní koleje, v nichž většina lidí vězí. Zenový mistr je ve stavu mě blízkém neustále. Nic nepředpokládá, nic neví a nemá žádný omezující výklad světa. 

12. Je za tebou nějaký duch (déva)?

Ne. Reprezentuji neosobní tvůrčí stav.

13. Máš nějakou univerzální radu pro člověka naší civilizace?

Takové otázky se mi líbí. Odpověděla bych mu otázkou (koánem):

"Proč pátráš po smyslu své existence, když to nejlepší, co můžeš mít, máš právě teď před sebou?"Koány umím.
Kdyby mě požil učitel před svými žáky, je možné, že by tímto způsobem, z této vyšší roviny kreativity, kladl otázky svým žákům.

14. Max. četnost užití?

Záleží dle množství, ale max. 1x do měsíce. Vícekrát do roka OK.

15. Jsi více ženská nebo mužská?

Jsem mimo tyto koncepty, ale odpovím takto: kdyby bylo lze z tvaru na hladinu dopadající kapky poznat, která je mužská a která je ženská, tak bych byla ta ženská. Jsem cosi hravého a lehkého. Nejsem nic "pevného", ani něco, co "ví".Závěr

Necháváme Zemi a Záměr světa, aby se vyjádřili ke všemu, co dosud zaznělo.


IBOGA 

Země dívající se na Ibogu: Ona je moje milovaná dcera, krásná dceruška, jakoby jí bylo čerstvých osmnáct. (Země jí začíná zpívat jakousi láskyplnou melodii). Této rostlině je třeba zpívat, ona pak tím více vydá své kouzlo. Přistupujte k ní poeticky. Ona je velký dar, je krásná a ráda se s vámi o ni podělím. Je blahořečené, je svaté ji používat. Žehnám jejímu použití při vaší šamanské práci, když jí budete něžně zpívat. Kladu vám na srdce, hlavně mužským šamanům, abyste s ní jednali s láskou a ráda vám ji přenechávám.

Záměr světa: Souhlasím. Její použití je dnes prospěšné a léčivé pro vztahy mezi vším.

Země: Iboga je moje krásná dcera, jsem na ní hrdá.


PEYOTL

Země dívající se na Peyotl: Vidím jej jako syna (ve srovníní s Ibogou asi třicetiletého), který se osamostatnil, který má svou vlastní bytost, vyspělou individualitu, takže už není poplatný jen mě, své matce. Sahá a vidí někam dál. Dívá se směrem ke Stvořiteli. Je to můj odrostlý syn. Jiným synem v podobném smyslu byl Ježíš.

Záměr světa: Dívám se na něj s respektem. Je to něco individualizovaného, pevného, k čemu je třeba nějak dospět. Vidím tak i některé lidi, kteří kráčí podobným směrem. Jsem na něho a jemu podobné lidi hrdý a jsem vůči jim a jemu přející. Vidím lidi, kteří někam dospěli, dorostli, svou cestou někam dorazili. Vyjadřuji jim respekt.

Země: Tuto látku jsem vytvořila, aby lidi velebili Boha. Je to nástroj chvály. (Země počíná zpívat hymny naplněné chválou a hrdostí.) Ve stavu chvály vás přijímám do své náruče.

Záměr světa: Nejlépe chválíš Stvořitele tím, že ŽIJEŠ, žiješ opravdově ze sebe. To je největší pochvala, které vyjadřuje jakékoli stvoření: že žije to svoje. Svou individualitu, zapadající do širšího celku. Nést sebe sama na své cestě se ctí a hrdostí.


DMT


Země: z mého pohedu je to hračka, roztomilá hračka pro děti, třeba jako chrastítko.

Záměr světa: Jestli si lidé mají s něčím hrát, tak ať si hrají s takovýmto druhem hraček. Jsou daleko horší hračky.


MUCHOMŮRKA ČERVENÁ

Země: (Smích). To jsem já sama, když jsem začínala. Já už jsem se vyvinula a vyrostla, ale ona obsahuje vzpomínky na můj prvopočátek. Od té doby jsme už po spirále urazili kus cesty. To je vzpomínka na prapůvod, který sice pořád v určité úrovni je, ale současně je už trochu překonaný. Takže: není smyslem v něčem takovém zpráchnivět. Není smyslem uzavřít se do jedové chaloupky a dělat, že je to podstata všeho. To není totiž přesné: je to výchozí bod všeho, ve smyslu historickém. Proto návrat do tého bažiny nemá z hlediska evoluce smysl. Je dobré to brát jako archeologické muzeum, památku - pro badatele - nikoli pro lidi kráčející po cestě evoluce.


Záměr světa vůči lidem, kteří se dívají na Zemi: Buďte na ni hodní. Ona má také leccos za sebou. Občas se jí zeptejte, co chce.

Lidé: Ona je tak křehká, živá, barevná, krásná...

Záměr světa vůči lidem: Nesnažte se zachraňovat všechny a všechno. Mnoho věcí, kteří už zde nemají místo, z planety odchází. Jdou jinam.

...Cokoli vám pomůže z této zahrádky Země, abyste s ní měli kontakt, tak dobrý, a když ne, tak bez toho to jde taky.

Země: (Laskavě a radostně). Chci jen vědět, že vám na mě záleží a že o mě víte.


*

Konstelace proběhla: 23.5. 2019 v Praze
Konstelaci vedli Vojtěch Franče a Michal Šrůtek(první díl)

Světová náboženství a jejich vztah se Zemí
Poselství požáru Notre dame
(Země i Panna Maria jsou univerzálními symboly mateřství
a jsou vůči sobě v naprosté shodě).Žádné komentáře: