Konjunkce Jupiter - Saturn ve Vodnáři: exkurz do historie

V tomto článku bych se rád věnoval tématu astrologické konjunkce Jupitera a Saturnu. 21. 12. 2020 se totiž znovu setkají a to na prvním stupni znamení Vodnáře. Stane se tak současně v den zimního slunovratu, čímž se zdá tato událost nabývat na symbolickém významu. Spekuluje se o tom, že tato událost může mít obdobný symbolický význam jako konjunkce Jupitera a Saturnu ve znamení Ryb v roce 7 před Kristem, kterýžto jev tehdejší lidé vnímali jako tzv. Betlémskou hvězdu. (Planety těsně vedle sebe vydávají intenzivní světlo, jako by tam zářila velká hvězda). Tato dávná událost prý může korespondovat s počátkem tzv. věku Ryb, zatímco událost, jež má nastat o slunovratu 2020 by mohla korespondovat s počátkem věku Vodnáře

(O symbolických významech epoch Ryb a Vodnáře neboli platónských rocích se můžete dočíst v článku Moc a vývoj ve věku býka, berana, ryb a vodnáře.) Ve zkratce můžeme říci, že se jedná o spirituální paradigma (atmosféru vnitřního nebe světa) které trvá cca 2000 let.

Je na tom něco pravdy? Ohlašuje se tímto datem už definitivně věk Vodnáře? Nový věk?To jsme se pokusili prozkoumat pomocí konstelace. Než však začnu s přepisem konstelace, uděláme si malý exkurz do historie, abychom pochopili, jak cyklus Jupiteru a Saturnu může fungovat.


Jupiter a Saturn se potkají v konjunkci cca jednou za 20 let. Zajímavé ale je, že přibližně celých 200 let se tyto konjunkce dějí v jednom živlu. Po cca 800 letech se celý cyklus opakuje. V letech 1802 - 2020 se děly v živlu země (s malým lapsem v 1980, kdy byla konjunkce ve vzdušných vahách), zatímco nyní, v roce 2020 se konjunkce odehraje ve vzdušném vodnáři a tím začíná éra vzdušných konjunkcí, které budou trvat až do r. 2219. Jsme tedy v v éře končící země, která nyní přechází do éry vzduchu. V jakém smyslu?

Kamarád Marek Vavřinec (autor článku od Sedmi statečných a jeho planetární symbolice) přišel s hypotézou, že cyklus konjunkcí Jupiter - Saturn souvisí s expanzí civilizací a posouváním limitů v živlu, v němž se konjunkce konají

Abychom pochopili tuto úvahu, doporučuji k přečtení onen článek o sedmi statečných, protože z něho je patrné, že Jupiter a Saturn jsou strážci hranic kultury, kteří střeží morálku, právo, pravidla, étos a ideály a stejně jako Chris a Steve McQueen nás stráží proti nájezdům "onoho temného" (Pluta / desperáda Calvery), který reprezentuje síly chaosu, slasti, destrukce, přírody a metamorfózy. Není Calverou dneška právě Koronavirus?

Pochopme, že antický a středověký svět končil Saturnem a za ním se nacházela bezbřehá pustina. Saturn tak tvořil poslední pilíř jistoty, hraniční kámen a za ním již začínala děsivá džungle, chaos - ono nepoznatelné a tajemné. Z tohoto úhlu lze již nahlédnout, že konjunkce Jupiter Saturn v nějakém živlu mohou znamenat kolíkování hranic vzhledem k neznámému terénu, jakési pionýrské nebo dobyvatelské úsilí, které míří vstříc danému živlu (znamení). Vzpomeňme na úsilí kolonialistů zabrat každý dílek na zeměkouli a přinést i tomu nejvzdálenějšímu černouškovi (ano, tehdy jim říkali jinak) "pravou víru" (Jupiter) a tento militantní zábor a expanzi cítit jako posvěcené boží dílo. O něco takového se nepokoušela zřejmě jenom Evropa, ale podobně expanzivní byla asi většina civilizací, které můžeme vnímat jako svého druhu velké organismy, které se požírají navzájem, bojují o zdroje a snaží se o zvětšení teritoria na úkor sousedových hraničních kamenů (Saturn). Tento mocenský boj je však třeba správně ideologicky zdůvodnit, dodat mu právní a morální legitimitu (Jupiter), posvětit jej. S vojskem tak vždy putuje kněz a krále pomazává papež (Jupiter). Jeden predátor tak křičí na druhého "já mám právo tě pozřít, neboť to na mé straně stojí bůh / bohové / ona správná ideologie" a druhý křičí totéž. Bez této morální legitimity, "mandátu nebes", by král ani jeho poddaní a vojáci nechtěli agresivní proces expanze podporovat. Bez tohoto duchovního pnutí mohou i velká impéria rychle zkolabovat (jakoby se vakuově dezintegrují zevnitř takřka sama - viz. neočekávaný kolaps socialistického bloku v roce 1989). 

Hypotéza je to svůdná a hezká a dala by se historie pod tímto narativním filtrem nahlížet. 

(Nejde o "faktický objev", který by potřeboval nezvratitelné důkazy pomocí statistiky, ale o nový symbolický narativ, jak se na dějiny dívat, jak je vyprávět. Na dějiny se vždy díváme přes nějaký filtr, skrze nějž vybíráme ta data, kterým chceme přikládat váhu.) 

Jsou to vlastně dějiny viděné z kozlíku, na němž sedí Chris (Jupiter) a McQueen (Saturn) ze Sedmi statečných a práskají bičem do koní.

Pohleďte, vypadalo by to asi takto:


810 - 1007 oheň 

 • expanze Vikingů, Maďarů
 • rozvoj Francké říše
 • christianizace Evropy


1007 - 1226 země

 • expanze Seldžuků
 • slábnutí Byzance
 • počátek reconquisty
 • konjunkce 1067 ve znamení Panny
  • 1071 Seldžukové obsazují Jeruzalém 
 • konjunkce 1087 ve znamení Býka
  • 1096 1. křížová výprava
  • 1099 Křižáci obsazují Jeruzalém
 • konjunkce 1146 ve znamení Býka
  • 1147 2. křížová výprava
  • Lisabon dobyt Portugalci
 • konjunkce 1186 ve znamení Vah [koresponduje s konjunkcí 1980 též ve Vahách]
  • 1184 počátek inkvizice ve Španělsku
  • 1189 3. křížová výprava
  • Saladdin dobývá Jeruzalém
 • konjunkce 1206 ve znamení Býka [koresponduje s konjunkcí 2000 též v Býku]
  • 4. křížová výprava
  • Konstantinopol dobyta Křižáky
  • pogromy na heretiky (Abilgenští) a proti Židům
 • konjunkce 1226 ve znamení Vodnáře [koresponduje s konjunkcí 2020 též ve Vodnáři]
  • 5. křížová výprava
  • Sv. místa jako Jeruzalém jsou rozdělena, mají k nim přístup Křesťané i Muslimové [nabízí se analogie s válkou o Náhorní Karabach na podzim 2020; pochopme, že nyní se nacházíme v obdobné fázi cyklu]
 • zdá se, že konjunkce Jupiter Saturn v zemském živlu mohou souviset s teritoriálními válkami na souši pomocí velkých pozemních armád a dnešní vojenské konflikty mají své dávné reminiscence v podobě křižáckých válek, jakoby se stále kolíkuje území na pomezí křesťanského světa a světa islámu


1226 - 1425 vzduch

 • tento cyklus přesně kopíruje expanzi Mongolů, jejich sláva, vrchol i zánik se přesně vejdou do této etapy
 • Čína ovládána Mongoly
 • Seldžukové dokonávají zničení Byzance
 • zde se zdá, jakoby expanze "větru" dávala křídla turkickým, nomádským národům - jakoby se jejich stáda nesla euroasijským kontinentem na "křídlech větru"


1425 - 1603 voda

 • expanze Portugalců a Španělů do zámoří (na začátku této fáze žijeme ještě na "ploché zemi", na jejím konci vlastní tyto dva národy většinu planety, respektive si jí porcují na dvě poloviny pomocí tordesaillské smlouvy)
 • Po konjunkci ve znamení Štíra r. 1484 (expanze do temných hlubin) dochází k objevení prvního glóbu, objevení cesty do Indie, dobytí Granady, objevu heliocentrismu a objevení Ameriky
 • Rusko expanduje v Evropě
 • 1517 počátek náboženské reformace (Luther a jeho 95 tezí)
  • 1523: Zwingli ve Švýcarsku (1524 konjunkce Jup Sat v Rybách)
 • ke konci této fáze moc Portugalců a Španělů slábne ve prospěch Nizozemí a Velké Británie
 • zde se zdá expanze do vodního živlu být přiléhavá


1603 - 1802 oheň

 • nábožensky motivované války v Evropě (třicetiletá válka)
 • Velká Británie a Nizozemí expandují v zámoří
 • rozpad Německé říše
 • expanze Švédska (polsko-švédská válka)
 • expanze Rakouska-Uherska na úkor Osmanů
 • při konjunkci r. 1603 ve znamení Střelce dochází k založení Východoindické společnosti
 • v 17. století je ve zbrani v jeden čas rekordní množství vojáků (12 miliónů); vzhledem k tehdejšímu počtu obyvatel to znamenalo obrovské zatížení pro všechny obyvatele Evropy
 • 1637 píše Descartes Rozpravu o metodě (nejranější myšlenkový začátek éry osvícenství)
 • při konjunkci 1683 ve znamení Lva Osmané (po druhé) poraženi u Vídně a od té doby se jejich říše už jen smršťuje
 • za konjunkce 1742 ve Lvu se odehrává válka o dědictví rakouské (1740-48); Rakousko přichází o Slezsko ve prospěch pokrokovějšího Pruska
 • 1776 Adam Smith: Bohatství národů ("neviditelná ruka trhu")
 • kolem konjunkce v r. 1782 ve znamení Střelce zavádí Josef II. toleranční patent (1781), zrušení nevolnictví a klášterů (změny v oblasti víry a idejí)
 • zdá se, že v éře ohně jde o expanzi vojensko-válečnicky-prestižní, ale důležitou roli zde hrají i nové ideje a objevy: pokrokovější, dynamičtější, revolučnější a soupeřivější systémy nahrazují ty rigidnější, jež nejsou schopny proměny (ty však na tyto revoluční změny musejí chtě nechtě reagovat) 
 • korespondence s oranžovým memem ve Spiral Dynamics (konec teologicko - dogmatické velké pravdy, na šachovnici světa vítězí experimentální metoda, pragmatismus a chytrý kalkul)


1802 - 2020 země

 • 1804 nastupuje Napoleon jako císař (1802 konjunkce Jup Sat v Panně)
 • 1842 konjunkce Jup Sat v Kozorohu
  • 1848 revoluční rok
  • komunistický manifest
 • Velká Británie jako nejmocnější impérium
 • vznik USA
 • 1. a 2. světová válka
 • rozpad kolonialismu
 • studená válka
 • křižácká těžká jízda rozrážející šiky nepřátel z předchozího zemského období (1007-1226) nyní nahrazena tankovými divizemi
 • hypotéza: zemský element = velké klasické pozemní války, válka o zdroje a suroviny
 • fantazie mi říká, že soupeření mocností v této éře připomíná souboje dávných dinosaurů a tyranosaurů; studená válka je vlastně příměří dvou do sebe zaklesnutých druhohorních oblud (z nichž jedna se nakonec rozsype sama, stojíce na hliněných nohách)
 • první vzdušná konjunkce 1980 ve znamení Vah přináší následné demaskování informačně-technologické zaostalosti Sovětského svazu (Černobyl 1986); v zemské éře jakoby oba molochy mohly ještě na suroviny a objem výroby obstát, nikoli však v éře vzduchu, kdy platí inovace, technologie a poznatky
 • na obou zdánlivě protikladných stranách studené války stojí na pozadí materialistický světový názor (pravdu má ta strana, která ekonomicky druhou přezbrojí)
 • lidé ve východním bloku netouží po západním světě jen kvůli ideologii, ale daleko více je lákají plné výlohy
 • nové technologie v zemědělství; zlepšení ekonomických podmínek na celém světě; enormní nárůst populace
 • hrozí exploatace přírodních zdrojů; země vytěžena a poničena pod vlivem materialistického vidění světa; se Zemí zacházeno jako s neživým jsoucnem
 • (dění v této éře je samozřejmě tisíckrát složitější a nemáme od této éry ještě dostatečný odstup; můžete sami zkoušet vymyslet své vlastní hypotézy, já zde jen přináším pár zrníček do mlýna)


2020 - 2159 vzduch

 • tato éra začíná 21. 12. 2020 kdy se Jupiter a Saturn vstoupí na první stupeň znamení Vodnáře
 • po té se budou 200 let jejich konjunkce odehrávat vždy ve vzdušných znameních (Blíženci, Váhy, Vodnář)
 • Co nás čeká?
  • války vedené ve vzduchu (útoky dronů nahradí klasické pozemní válečné operace?)
  • informační a kybernetické války? expanze skrze internet? 
  • informační technologie? digitální svět? budeme fungovat stále více a více v online režimu?
  • čeká nás boj o klima a dýchatelné prostředí?
  • zastavíme kácení velkých pralesů: plic planety?
  • uhájíme si svobodu a jsme ochotní pro ni něco obětovat, nebo jsme ji již začali ztrácet?
  • expanze do kosmických dálav?¨
  • nové přístupy k realitě? spirituální revoluce? psychedelické cestování skrze kosmické vědomí?
  • nevedeme nyní válku s koronavirem právě v povětří? neplní tento virus úlohu někdejších Hunů? není naším brněním a štítem právě rouška? 
   • můžeme nad ním tímto virem bojem zvítězit, nebo musíme nakonec změnit systém našeho myšlení tak, aby se do nich virus vešel?
   • už teď je společnost rozdělena na dva tábory podle toho, kterým informačním zdrojům dává váhu
   • nezapomeňme, že Calvera (Pluto) nakonec vždycky zvítězí, protože síly přírody a vývoje není možné zastavit; Chris a Steve Mc Queen to dobře vědí, vědí, že i když teď útok pro jednou zastavili, příští zimu je Calvera zpět jako na koni
  • samozřejmě nevíme, do budoucnosti nikdo nevidí: můžeme jen předpokládat, že civilizační expanze může nějak souviset se vzdušným živlem
  • máte nějaké nápady? můžete mi je napsat a já jimi článek mohu rozšířit
O další náhled se pokusíme prostřednictvím konstelace - více si můžete přečíst v článku, který bude následovat ZDE.Děkuji kamarádovi historikovi Jiřímu Čepelákovi za odbornou konzultaci.

Historická data jsem čerpal z knihy:
Imanuel Geiss: Dějiny světa v souvislostech. Ivo Železný, Praha, 1999.
související články:


2 komentáře:

Unknown řekl(a)...

Domnívám se, že nás čeká expanze na jiné planety a nebude to Elon Musk, kdo vytvoří způsob, jak to učinit.

Unknown řekl(a)...

Tak Musk už vyslal satelity a má další velké plány. Caisy (nevím přesně jak se píše) - jasnovidec z USA tvrdil, že lidé obydlí jinou planetu, tam bude žít vládnoucí vrstva,a zbytek "otroků" zůstane zde na Zemi. Je o tom i pěkný dokument (o těch proroctvích) na YouTube, měl skoro 90%uspesnost