Grafologie a Astrologie

V tomto článku bych se s vámi rád podělil o své zkušenosti z pozorování souvislostí mezi astrologií a grafologií. Jde o výsledek pozorování skupinové práce nad horoskopy a rukopisy s mými studenty v Calixu za poslední rok. Pokusím se nyní svá prozatimní zjištění zobecnit a strukturovaně formulovat. Cílem je spíše otevřít diskuzi na toto téma.Aktualita - Potencialita 

Na prvním místě je třeba podotknout, že lidé využívají potenciál svého horoskopu jen v omezené míře. Určité psychické funkce reprezentované symboly planet jsou aktivovány v různé míře, některé jsou dosud v latentním stavu, či jsou dokonce vytěsněné a projevují se tedy spíše v podobě projekce. Častý je také případ, kdy je projev určité planety "blokován", překryt či narušen působením jiné planety, která je s ní v konjunkci či jiném aspektu; k tomu dochází nejčastěji u aspektů neosobních planet (hlavně Saturna a Pluta) vůči osobním planetám. Nejčastěji dochází např. k vytěsnění ohnivého elementu, či energií operujících v 12. domě.

Dalším speciálním případem je třeba neaspektovaná planeta, jež může mít tendenci se chovat ve střídavém režimu ON/OFF: je většinu času vytěsněná - či naopak přechází krátce do vehementního "afektovaného" projevu (třeba u Luny či Marse), který obnažuje její neintegrovanost do psychického systému. Díky chybějícím vazbám k dalším energetickým komplexům obvykle představuje neaspektovaná planeta achillovu patu horoskopu - avšak s dřímajícím obřím potenciálem.

Obdobně se chovají planety ve 12. domě, jejichž potenciál souvisí s napojením se na úroveň kolektivního nevědomí, odkud může být čerpán neomezený potenciál inspirace, je-li sem ovšem obrácena (neverbální) pozornost a energie. Extravertované vědomí moderního člověka naší civilizace totiž obvykle o tuto "zahrádku" (či spíše Stalkerovu "zónu") příliš nedbá - a průvodce (Stalker, Šaman) po této zóně není vždycky po ruce. Proto bývá projev planet v 12. domě obvykle oslabený.

Co je důležité o astrologii vědět, je toto: 
 1. Lidé aktuálně žijí a prožívají jen určitou "vrstvu" svého potenciálního "kódu", kterým je horoskop. 
 2. Ty části horoskopu / kódu, které jsou doposud vytěsněny (neintegrovány), tím nejsou zbaveny své dynamiky a působnosti, ale je pravděpodobné, že si je vědomé já bude externalizovat
  • Příklad: člověk s vytěsněnou lví archetypální kvalitou bude konfrontován s narcistními kolegy na pracovišti nebo narcistními partnery do té doby, dokud tuto lví / sluneční (nikoliv narcistní) kvalitu do svého vědomého já dostatečně neintegruje. Pak se "zničehonic" tento typ lidí přestane v jeho životě tak frekventovaně vyskytovat. Resp. změní se jeho vnímání těchto lidí. Začne je vidět z jiného úhlu pohledu.
 3. Externalizace probíhá nejčastěji skrze děti a partnery, ale k tomuto účelu může sloužit i např. firma, kterou člověk založil a která může (a snad i musí) do určité míry odrážet nevědomou strukturu psýché svého majitele.
  • Příklad: matka s Neptunem v 2. domě se dlouhodobě odmítá zabývat svými finančními problémy. Externalizace se projeví tak, že její dítě se začne o peníze zajímat přehnaně a ve formě neodpovídající jeho věku. Dítě tím přestává žít svůj "kód" a přebírá tím (dočasně) kód matky. Ve chvíli, kdy se matka ke svým problémům postaví zpříma, se zájem dítěte odkloní od financí jinam. Nevědomá externalizace pomine, ale dítě tím mohlo svým způsobem "přijít" o určitou část života, kterou mohlo prožít jinak. Tato nedoprožitá nevědomá dětská komponenta bude nějak usilovat o manifestaci a vyrovnání (jak to můžeme sledovat na životě Michaela Jacksona).
 4. Z těchto důvodů není možné provádět výklad horoskopu mechanicky, ani není možné očekávat nějakou banální statistickou shodu mezi "vlastnostmi" člověka a jeho horoskopem. 

Proč o tom všem píši? Protože právě propojení grafologie a astrologie totiž umožňuje zjistit, v jakém bodě svého vývoje tady a teď člověk právě stojí. Zjistil jsem, že lze dobře "číst", které kvality obsažené v horoskopu má člověk "aktivované" a které nikoliv. Či - řečeno poetičtějším jazykem - které plátky jeho duševní mandaly již září - a které dosud spí či jsou obalené krustou ledu.

 • Příklad: vezměme si člověka se stelliem tří planet ve střelci. V jeho rukopisu nejsou patrné žádné známky ohnivého živlu. Lze se proto domnívat, že tyto planety se v životě člověka neprojevují tak, jak by mohly. Při určitém naladění a vnímavosti je možné vést na toto téma s klientem rozhovor a ujasnit si, kdy a proč k blokádě těchto projevů došlo a jak by měl tento projev vypadat, pokud by byl v souladu s archetypální kvalitou naznačenou v horoskopu. Tím se vědomí člověka může více přiblížit je svému "TRUE SELF" / Bytostnému Já / plnému potenciálu (jakkoli to nazveme), neboť vliv prostředí (výchovy) mohl zapůsobit tak, že autentický projev těchto kvalit potlačil. Takový způsob práce s horoskopem ("revealing mode") může být pro klienta přínosnější, než mechanická analytická interpretace planetárních aspektů (vyčtená ze sebelepší astrologické knížky), která v klientovi utvoří pocit depresivně bezvýchodné situace či ho zbaví zodpovědnosti za své jednání a životní situaci, aniž by mu přinášela osvobozující náhled či prohloubený pocit smysluplnosti svého bytí. 


Horoskopy dvojčat

Narazili jsme i na několik případů dvojčat, která samozřejmě měla takřka identický horoskop, avšak různý písmový projev. Zdá se mi dokonce, že v případě dvojčat může docházet k tomu, že oba jedinci žijí určité kvality horoskopu více či méně v (komplementární) závislosti na svém sourozenci, což lze nejlépe ilustrovat metaforou reverzibilního obrazce: oba horoskopy jsou takřka identické, ale první z dvojčat žije "kachnu" a druhý "zajíce". Každý z obou dvojčat si z celého kódu (horoskopu) vybere určitou figuru (tvarový komplex), kterou prožívá, zatímco ten druhý prožívá figuru komplementární, jež se vůči prvnímu jeví jako pozadí.


Dále se ukázal klíčový význam aspektů planet na osy (ASC-DSC, IC-MC). A to právě na horoskopech  dvojčat, kde pouhá přítomnost několika disharmonických aspektů na osy korespondovala s daleko obtížnějšími životními okolnostmi.


1. Dvanáct archetypálních vibračních polí


Na druhém místě chci upozornit, že horoskop je nutno chápat jako dynamickou strukturu složenou z 12 ti "barev" - archetypálních kvalit, která nekorespondují jen s 12ti znameními zvířetníku, ale i se symbolikou planet, domů a aspektů. Mám tím na mysli, že silně obsažené znamení štíra nebo osmého domu či konjunkce světel s Plutem odpovídá zdůrazněnému vibračnímu poli štíra - což může nastat docela dobře i tehdy, pokud by člověk žádnou planetu ve znamení štíra neměl. Konjunkce Slunce a Pluta na descendentu může velmi pravděpodobně představovat daleko hmatatelnější a explozivnější vyjádření "štírovské" kvality než stellium několika planet ve štíru (v němž mohou dominantní planety ty subtilnější naopak blokovat).

12 archetypálních vibračních polí zvěrokruhu. Rovnostranné trojúhelníky (trigony) spojují znamení stejného živlu. Spodní polovina reprezentuje individuální cyklus vývoje, horní polovina kolektivní.

Jen pro přehlednost nyní ve zkratce zrekapituluji těchto 12 vibračních polí (archetypů) se stručným vyjádřením jejich fungujícího a nefungujícího projevu (ON / OFF). Nefungující projev má obvykle dvě varianty: 1) potlačenou (-) a 2) hypertrofovanou, kompenzačně přehnanou (+). (Přičemž někdy se mohou přepínat). Varianty 1 i 2 signalizují, že nejsme schopni v sobě danou archetypální kvalitu přijmout, uctít, žít, prožívat, kultivovat, vědomě utvářet atd. Tím jí však nezbavujeme její (nevědomě působící) dynamiky, tudíž se v našem životě bude i tak nadále projevovat: ale právě nefunkčními cestami 1 a 2. Bude nás "atakovat" v podobě nepříjemných událostí přicházejících jakoby "zvenku", na které si sice můžeme stěžovat, ale moudřejší by bylo je vnímat jako pobídku. (Jindy tyto "ataky" či tlaky přicházejí zevnitř v podobě nutkavých myšlenek a pocitů.) Přijmutí této pobídky / výzvy nás posune k větší celistvosti.

Roviny, které v nás příliš nefungují, nás obvykle na druhých buď a) vytáčejí nebo b) přitahují (či obojí zároveň). Těchto dvanáct archetypů na sebe navazuje - jde vlastně o 12 schůdků jdoucích po sobě (12 fází cyklu tvoření - či Jungovými slovy: 12 fází proměn libida). Bez ohledu na náš individuální horoskop si můžeme projít následujících 12 archetypů a zmapovat si, které nám fungují (ON) a které ne (OFF), případně které máme tendenci vidět (vyhledávat či zavrhovat) ve svých partnerech nebo druhých lidech.

Lze předpokládat, že hypertrofovaný (OFF 2) projev vibračních polí ve skutečnosti uzurpuje a odsává energii jiným polím (OFF 1), zatímco aktivní, tvořivé pole (ON) naopak ostatní archetypální pole sytí a podporuje svou vyzařující kvalitou. (Tento dynamický proces interference může, ale nemusí nutně souviset s viditelnými aspekty v horoskopu, která tato pole - znamení - spojují).

Pro čtenáře preferující spíše pravou mozkovou hemisférou uvedu u každého vibračního pole kurzívou jeho metaforicky vyjádřenou barevnou a prostorovou kvalitu. Také uvádím přiřazení k čakrám (energetickým centrům v těle), které nejvíce korespondují s funkcí vibračního pole, ale nelze to brát dogmaticky.

1. Beran - Mars - 1. dům - oheň

 • ON: archetyp zrození, přežití, boje, agrese, sebevědomí, aktivity, vitality a radosti ze života - vůle žít a prosadit své "já", zdroj základní energie, sex, "drive", impulzivita, nespoutanost, entuziasmus, zvířecí nevinnost, dětská radost, "já chci!", instinktivní, spontánní jednání bez rozmyslu, rychlost, fyzická práce a pohyb; funkce 1. čakry
 • OFF: (-) strach ze života, nízká hladina osobní energie, ustrašenost, pasivita, chybí radost ze života, nízké sebevědomí; potlačená sexualita; (+) frustrovaný agresor, násilník, primitiv, "přetlakovaný kotel", macho
 • intenzivně zářící jasně červená až oranžová; směrově impulzivní atak na cíl s obrovskou razancí (vyrazit dveře či projít zdí)


2. Býk - Venuše - 2. dům - země

 • ON: potřeba ochránit a zajistit tomuto "energickému já" tělesnou schránku (formu, mater. substanci): tělesné a emocionální potřeby, bezpečí, jistota, střecha nad hlavou, zdroje, zahrada, bezpečný prostor kolem sebe, hodnoty a sebehodnota, respekt k sobě samému a svým hranicím, které si vytyčuji na základě míry své sebeúcty (stejně tak požadovanou odměnu za svou práci stavím na základě pocitu sebehodnoty); potěšení, senzualita, erotika, láska, užívání si života, hýčkání, hojnost, naplnění; úcta k tělu, sexualitě i financím (aspekty hmotné reality); 1. a 2. čakra
 • OFF: (+) rigidní ("křečkoidní") materialismus (anální charakter) jakožto kompenzace nenaplnění bazálních potřeb nebo přehnaný hedonismus (erotomanismus) či naopak suchopárná askeze; (-) odpojení od těla a tělesných potřeb, strach z dotyku a intimity nebo nerespektování svých osobních hranic, nechat se využívat či prodávat se; pohrdání hmotou / tělem / financemi; neschopnost dospět do stavu harmonie a klidu, blažené homeostáze 
 • odstíny zelené, hnědé, okrové, meruňkové, oříškové, skořicové až hřejivě žluté, méně nápadné, přírodní, uklidňující barvy dýchající zemským klidem a stabilitou, formy zahrnující květinové motivy a mírnou ornamentálnost; nepřítomnost radikálních, šokujících kvalit, nic, co by znepokojovalo; u artefaktů rustikálnost, solidnost; pohybově gravitace matky Země, klidná nepohnutelnost pyramid


3. Blíženci - Merkur - 3. dům - vzduch

 • ON: ze své bezpečné zahrádky vyrážím zkoumat okolí: archetyp explorace, zvídavosti, poznávání, otevřenosti, komunikace, výměny s okolím; humor a lehkost, snadný pohyb v každodenní realitě, radostné kontakty s lidmi; lehce pohybující se myšlenky, rychlé asociace, nápady, vtip; to vše odehrávající se na mentální úrovni; důležitá je transparentnost a srozumitelnost komunikace, umět jasně, krystalicky, vyjádřit sebe sama; schopnost mentální reflexe a sebereflexe; vytvoření symbolu, znaku, slova, jazyka, který přemosťuje a slouží výměně, propojování a sdílení; 5. čakra
 • OFF: nefunguje-li ani archetyp býka, pak komunikace jako snaha dosytit si pocit sebehodnoty - manipulativní komunikace, nerespektování hranic v komunikaci - invazivnost atd.; (+) přehnané bytí "v hlavě", ignorování pocitů či jiných vjemů, sarkasmus, nervozita, neklid, stres, vnitřní zmatek, chaos v komunikaci, mlžení, neurčitost, netransparentnost; hyperaktivní mysl, pohyby a vyjadřování; komunikace výhradně ve formě monologu, neschopnost naslouchat, neschopnost vyjádřit své myšlenky a pohnutky; (-) uzavřenost novým informacím, rigidita, vážnost, těžkopádnost; "leklá ryba" - neumět se vyjádřit; neschopnost racionální reflexe 
 • světlé, transparentní, lehké barvy všech odstínů; kombinace kvalit hravých, lehkých, vtipných, s nápisy, práce s kontextem, symboly; pohyb rychlý, těkavý, mísící se a všesměrný, víření atomů neustále měnících dráhu letu


4. Rak - Luna - 4. dům -  voda

 • ON: z vnější explorace a mapování reality se vracím ke své duši - do své ulity - kde ze svých myšlenek pod mořem tkám perlu, své vnitřní bohatství, bezpečí a pocit blízkosti, místo a lidé, kteří mi tuto kvalitu připomínají jmenuji svým "domovem"; svět vzpomínek a nostalgie; filtruji, co ke mě, k mé duši patří a co už ne; takto se čistím a stávám se ryzím, celistvým, emočně naplněným a klidným, schopným něhy, péče, výživy, emoční podpory a lásky; negativní pocity nechávám odtékat; schopnost pocitového rozlišování, filtrace emocí; emoční otevřenost, empatie, přístupnost, afiliace, dětská nevinnost a čistota vyzařující z člověka; role matky a dítěte; 2. a 4. čakra
 • OFF: ztratím-li se příliš v předchozích blížencích a neobjevím-li co je vskutku "mé", zůstávám prázdný a "bez duše"; (-) neschopnost pracovat se svými pocity; strach z intimity; nikde nejsem "doma"; chlad, tvrdost, workoholismus, neosobnost v projevu, neschopnost dát najevo svou zranitelnost, stažení do bezpečné ulity, tvrdé skořápky; či naopak (+) vnitřní chaos a neklid na emoční rovině, labilita, náladovost, přecitlivělost, sugestibilita; přeplněnost potlačenými negativními pocity a vzpomínkami (kaly bránící vodě býti průzračnou); sebelítost, smutek, masochistické poddávání se emocím, žal, alkoholismus atd; patří sem i matka "obětující se" pro své dítě, vnucování péče a podpory a vydírání tím "jak to myslím dobře"; dětinskost, infantilita
 • odstíny modré různé hloubky, bílé, slonovinové, perleťové, stříbrné, mléčné; mírné přechody mezi kvalitami, nepřítomnost hran, ostrosti a prudkosti; směrově mírné, něžné rozlévání se lásky z centra ven a dolů připomínající pomalý proud široké řeky (jindy naopak čerstvého potůčku) směřující k moři


5. Lev - Slunce - 5. dům - oheň

 • ON: našel-li jsem svou duši, bezpečí a klid, stávám se plnou, integrovanou lidskou bytostí, tvůrcem-otcem, králem, stvořitelem; archetyp kreativity, sebevědomí, důstojnosti, hrdosti, úspěchu, slávy, seberealizace, sebeprezentace, rozvinutí všech svých zářivých tvořivých sil, které ze srdce tryskají do světa a jsou zdaleka vidět; patří sem i děti a umění (výsledky, plody mých tvůrčích sil); uznání důstojnosti své i druhých; plné, skutečné vědomí vlastní jedinečnosti a nenahraditelnosti; král jakožto velkorysá, podporující autorita a symbol božského řádu; přitahuji do svého života, vše co potřebuji, snadno a lehce (aktivovaný solar plexus); 3. čakra
 • OFF: pokud jsem v rakovi nenašel svou duši, je tento archetyp žit v podobě stržení se do víru zábav a sebezapomenutí - (+) patří sem večírky, divadla, milenky/milenci; mrhání, žití v přepychu, důraz na luxus, módní značky (předstírání jedinečnosti, která chybí); pýcha, nadřazenost, narcismus, ješitnost, grandiozní, nepravé self (hysterie), nabubřelost, přehnaná potřeba být středem pozornosti - to vše jakožto kompenzace pocitu méněcennosti; (-) člověk má strach projevit se, snaží se být v pozadí, tichý a nenápadný
 • zlatá, žlutá, sluneční, zářící, až mírně oranžová; při kompenzačním stylu V+ zaměření na značkové oděvy, zlaté ozdoby ("ruský styl"), okázalá demonstrace vysoké ceny, kvality a luxusu ve všech předmětech; při deficitním V- černé, šedivé, konzervativní, nenápadné barvy, formálnost; pohybově nezastavitelné, všeprostupující, všeumožňující, nenásilné vyzařování z centra rovnoměrně do všech směrů vznášející se ve zlatavém prášku prostoupeném proudy světla 


6. Panna - Merkur - 6. dům - země

 • ON: archetyp sklizně - sázel-li jsem ve lvovi své tvůrčí sémě vědomě a zrale, nacházím v panně plody - pozemskou hojnost, vyrovnanost, fyzické zdraví a naplněnou, smysluplnou každodennost; stáčím zde z plodů mošt, vyrábím - pomocí svého know how přináším světu něco unikátního; k tomu je třeba technologie, rozumu, analýzy, přesnosti, preciznosti, důslednosti; přichází spokojenost po dobře vykonané práci, skromnost, pokora, služba druhým
 • OFF: byl-li to v předchozí fázi jen jeden velký flám, probouzím s v panně s kocovinou: kriticky prověřuji, co jsem udělal špatně, resp. jsem k tomu donucen, napravuji podlomené zdraví, léčím se; analyzuji všechny předchozí kroky 1-5; negativní projevy přehnaně zdůrazněného panenského archetypu (+) perfekcionismus, posedlost detailem, čistotou a hygienou, nutkavé rituály (obsedantně-kompulzivní porucha), nadměrná potřeba kritizovat druhé i sebe sama, na všem vidí jen chyby, pocity méněcennosti, nedoceněnosti; (-) nepořádnost, nedochvilnost apod.
 • přírodní barvy světlejší hnědé: okrová, hnědá, dřevovitá - kombinované s bílou; skromně vkusné formy dýchající dojmem bezpečí, "nic nepřebývá"; krása účelnosti, funkčnosti, jemné vyzrálosti souznějící s přírodou; pohyb algoritmický, jemně tikající, ve své pokoře a trvání ohromující, je-li rozeznán okem a srdcem, které vidí
Zde končí první, individuální polovina cyklu (1-6) a nastupuje druhá, kolektivní fáze (7-12):


7. Váhy - Venuše - 7. dům - vzduch

 • ON: s unikátními výsledky své práce, z polí a sadů (6) přicházím do města na trh, vytvářím hodnotu a tu směňuji (i k tomu je třeba vah); teprve zde vzniká společnost, kultura a civilizace, etiketa a zákon, ale i manželství - smluvní partnerství - to je znamení vah: vztahy, společnost, estetika, krása, forma, dokonalost, harmonie, luxus, sociální stratifikace, kasty, aristokracie, dvory, bohatství, vznešenost, móda, status: zkrátka societa v celé své šíři; umění diplomacie, noblesy, atraktivity, ale i kompromisu; váhy krotí a harmonizují jankovitost a egoismus protilehlého berana a ladně jej vedou na provázku; archetyp setkání, vědomé volby "s kým", harmonické partnerství mezi mužem a ženou, prolnutí polarit, conjuctio oppositorum; 4. čakra
 • OFF: (+) posedlost zevnějškem, formou statusem: narcismus; nebo snaha vyhovět za každou cenu, neschopnost říkat ne, přehnaný ohled na druhé, potlačení svého "já" kvůli druhému, chce zachovat harmonii za každou cenu: vyhýbání se konfliktu, strach z konfliktu, snaha, aby vše bylo navenek "milé, hezké a dokonalé"; (-) neschopnost se domluvit, dohodnout, přizpůsobit, vyjít vstříc partnerovi, egoismus (odpovídá  + variantě berana)
 • pastelové barvy, hlavně růžová, světle fialová, modrá, tyrkysová, zelená; důraz na barevnost a prolínání kvalit; pohyb vlajky či táhlého zpěvu: hladící a hladěný, vznosný; symetrie prolnutí (1+1=1), synergie, slévání, prolnutí řádu a lásky, dvě centra k sobě obrácená stávající se jedním, chránící jedno druhé, ale řád uchová jejich svébytnost; interference, souzvuk, skládání a štěpení světelných a zvukových vln; rozumem nepochopitelné, ale zakusitelné soubytí jednotlivostí v nekonečném celku, zaplavující povznášející úžas ve světlem a chórem vyplněné katedrále


8. Štír - Pluto - 8. dům - voda

 • ON: kumulace synergických energií vznikajících mezi partnery (či větší skupinou jedinců, která se ustanovila ve fázi (7)) vede k nahromadění zdrojů, rezerv, koncentraci moci a síly, která hledá vybití či další expanzi (9); mezitím však může dojít ke krizi a rozpadu, molekula se roztrhne zpět na oddělené atomy a vztah či skupina končí separací (návrat do fáze 7); archetyp proměny, transmutace, (nukleární) destrukce / kreativity, sexuality, obsese, pnutí, tlaků, smrti a znovuzrození; intenzivní život se silnými emocemi, vášeň žít, milovat, tvořit a ničit, radost ze své síly a moci, schopnost tvořivě zacházet se svou sexuální silou (tantra); schopnost léčení; přijetí temných aspektů života a sebe samého, přijetí zla a stínu a odvaha tuto stránku používat; 1. a 2. čakra
 • OFF: archetyp tyrana a oběti (hra na oběť či na tyrana, přičemž je-li jedno navenek, je to druhé uvnitř), zneužívání moci; téma bolesti a traumatických zkušeností; (-) projekce temnoty do druhých lidí, šedivý, bezpečný, bezbarvý život postrádající intenzitu, pouhé přežívání; role oběti, masochismus (+) manipulace, snaha kontrolovat druhé lidi, sebedestruktivita, vydírání skrze pocity viny, nátlaky, bezskrupulóznost, krutost, sadismus, nutkavost jednání; stupňování emocí do extrémních poloh (hraniční porucha osobnosti), vyhledávání rizika, smrti; role tyrana, inkvizitora, mafián. bosse
 • černá, hluboce tmavě modrá, černá versus bílá, design šelem (levhartí kůže), ostré přechody, světlo a stín, kůže, latex, vysoká kvalita nepůsobící nápadně, kombinace černá-rudá, rubínová červeň: barva krve; černá hloubka nezastavitelné, nestlačitelné síly obsažená v jádru Země, která regeneruje, uzdravuje, léčí, dává bezpečí na pozadí jakýchkoli bolestných procesů; kreativně-destruktivní materializující síla nekonečného potenciálu; pohyb zrození (z těla, země, hmoty ven) a vše, co tomu předchází; pohyby nezastavitelného tlaku, tektonika probíhající pod povrchem všeho viditelného a vědomého dění; (pohyb z první čakry k sedmé komplementární k uranskému - viz níže)


9. Střelec - Jupiter - 9. dům - oheň

 • ON: naakumulovaná energie (8) hledá cíl, focus (proto symbol střelce); hledání vize, obrazu, ideálu který můj život naplní smyslem a dá mu cíl; z toho vzniká pravá, energizující víra, zápal pro něco; tato víra a energie může doslova konat zázraky a uvádět do pohybu masy jednotlivců či psychické masy v nás samých; archetyp vize a expanze, štěstí, úspěchu a blahobytu; radost z následování cesty někam, zkoumání dálek a dobrodružství, opření se o důvěru ve smysl a dobro všeho ve všem, přejícnost, velkorysost; 6. čakra
 • OFF: (-) roztříštění na mnoho cílů, neproduktivita, úniky, mrhání energií; neschopnost následovat vizi; ztráta sebedůvěry a naděje do budoucna; či naopak (+) dogmatismus, fanatická (přejatá či bludná) víra; iluze tzv. duchovního života, "zbytnělé duchovní ego"(které se nepřetavilo v předchozím kroku 8) předkládající iluzi vývoje a moudrosti; složité mentální konstrukty tvářící se "duchovně", neochota vidět temný aspekt reality, sestoupit do něj (8); velké sny a plány, ale "skutek utek" (Don Quijote, Oblomov jako neschopnost přejít k dalšímu kroku (10)), idealistická naivita draze vykoupená atakou reality a temnoty; mániá, patologické nadšení a optimismus neodpovídající realitě
 • libovolné odstíny červené, ale méně intenzivní než u berana; purpurová; nehledí příliš na formu, sleduje cíl na horizontu; pocity horka, zápalu, pohybová orientace vždy "vzhůru" a "do dálky" - Alexandr Makedonský nasedající na koně


10. Kozoroh - Saturn - 10. dům - země

 • ON: finální zhmotnění osobní nebo kolektivní vize (9), energie je již proměněna v konečné dílo, budování, tvoření v hmotné realitě, završení projektu, získání uznání, respekt, zralost; kvality jako je zodpovědnost, znalost struktury / formy / hierarchie, spolehlivost, stálost, stabilita, ochrana, schopnost být oporou, opravdovost, poctivá dřina / práce, trpělivost
 • OFF: (+) workoholismus, tvrdost, suchopárnost, vážnost; zahlcení "superegem" a jeho požadavky, potlačení citů; (-) chybí řád, spolehlivost, zodpovědnost, člověk nic nedotahuje do konce a nic za ním nezůstává - "plácání se"
 • tmavější zemské odstíny: šedivá, khaki, fialová, hnědá, černá; formální, ostrý, střízlivý dresscode, ale na vysoké úrovni; pohyb pomalého, trpělivého stoupání na Mount Everest, kdy nás ve zpětném ohlédnutí jímá závrať


11. Vodnář - Uran - 11. dům - vzduch

 • ON: inovace, otevření se radikálním, moderním, kosmickým vizím, revize rigidních aspektů fáze 10: modernizace, technologický růst, supra-racionalita, kvantové pojetí reality; archetyp revoluce, změny, exploze nového vědomí, osvícení; nové modely chápání vztahů; svoboda, nelpění, uvolnění starých vazeb a vzorců; odvaha, okamžitý vhled; 5. a 6. čakra
 • OFF: (-) rigidita, uzavřenost novým myšlenkovým vzorům; konformita, neochota k jedinečnosti; (+) rebel bez příčiny vždy a proti všemu, buřič, anarchista, výbušnost, neklid, popudlivost, destruktor, věčný adolescent, věčný boj proti dogmatům a autoritám
 • kosmickým prostorem proudící vysoko umístěná zářící bílá kreativní síla; barvy nebe: azurová, modrá, blankytná; při XI+ nekonvenční, vysoce individuální styl s mírnou formou drzosti v nevkusu, jež je však pro leckoho hodna následování, křiklavost barev; elektrizující až explozivní pohyb seshora dolů (ze sedmé čakry k první), který jako kulový blesk přetrhává a uvolňuje všechny dosavadní ulpívající vazby a vytyčuje tak ve zlomku vteřiny průchozí prostor pro všemožnost, což je skutečný význam našeho slova 'svoboda'.


12. Ryby - Neptun - 12. dům - voda

 • ON: fáze rozpuštění, uvolnění, samadhi, splynutí s celkem, jednotou; hluboké odevzdání, rozpuštění všech hranic, prolnutí všeho se vším, mír, odpuštění, nadpozemská, bezpodmínečná láska; 4. a 7. čakra
 • OFF: (-) neschopnost věci v určitý okamžik pustit a "odevzdat je" a tím v sobě uvolnit emoční pouta, neschopnost odpustit, čímž se blokuje energie pro nový zážeh (1 - beran); (+) difusní identita, neurčitost, nevyhraněnost, sebeklamy, sny odtržené od reality, iluze, tápání, úniky od reality, neschopnost žít své já (ego) a snaha se jej zbavit či tvrzení, že ego neexistuje či jiné "duchovní" klamy; drogové závislosti; nadměrné obětování se, syndrom zachránce / spasitele / mučedníka; faleš a lži ohledně sebe sama, v nichž se poznenáhlu ztrácí i daný člověk sám, aniž by to pozoroval
 • barva indigová až fialová na samé hranici viditelného spektra; pohyb, který lze vnímat, když zmizí centrum zvané ego, pohyb za vším stojící a vším prostupující nepodmíněné lásky, "pohyb a spočinutí" Království nebeského, zmizení gravitace vyplývající z osobitosti a karmických kruhů, objevení místa, které tu vždy bylo, a vůči němuž je čas jen poslední šupinou našeho oka, který právě vyplavila poslední slza2. Příklady využití astrologie v psychologii


Celistvá bytost žije všemi barvami archetypálního spektra I-XII. Psychické problémy a poruchy můžeme interpretovat jako důsledek nepřijetí či nefungování určitých archetypálních vrstev naší psýché (označení +/-).
 • Uvažujme například o depresi - jaká je její příčina? Chybějící beranský archetyp (I) projevující se celkovou ztrátou energie a chuti do života? Pokud ano, tak kde to má příčinu? Nezůstaly v zóně ryb (XII) emoční strusky, které neumí člověk přijmout, uvolnit je a nechat je odejít, takže je tam vázána jeho eneregie a beran (I) nemůže vytáhnout potřebnou zážehovou dynamičnost a chuť do života? Nebo jde o depresi Jupiterskou (IX), způsobenou neschopností koncentrovat svou energii na nějaký vitální cíl a vizi budoucnosti, čili vedu život ode zdi ke zdi v rozptýleném modu existence? Či má deprese původ v panně (VI) a souvisí s celkovou tendencí se podceňovat a zavrhovat? Pak kořeny zřejmě sahají do Lva (V), s neschopností realizovat a žít svůj potenciál atd. Není deprese jako deprese.
 • Anebo hysterie. Je možno ji chápat jako hypertrofovaný projev (+) lvího archetypu (V) anebo jako příliš dominující (+) kvalitu ryb (XII), aneb dokonce - a to je nejpravděpodobnější - jako mix obojího. Stejně tak můžeme uvažovat chybění saturnsko-kozorožského prvku (X-), který by danou situaci stabilizoval atp.
 • Narcismus můžeme souviset s hypertrofovaným lvem (V+) jako hysterie, ale i s nesprávně používaným archetypem vah (VII+/-).
 • Workoholismus může korespondovat s přehnaným kozorohem (X+), stejně ale jako s potlačeným protilehlým rakem (IV-) - pokud člověk pracovní proces používá jako únik od rodiny a intimních pocitů, kde vládne smutek či prázdnota.
 • Nutkavost myšlenek, motivů, aktivit souvisí obvykle s výraznou pannou (VI+) a potlačovaným štírem (VIII-).
 • Závislá osobnost, nechávající se ve vztazích využívat a týrat za jakoukoli únosnou míru, může mít problém s integrací býka (II-), štíra (VIII-), ale i lva (V-) či vah (VII+) a ryb (XII+).
 • Paranoidní porucha může souviset s vytěsněným štírem (VIII-), přehnanou pannou (VI+) ale velmi pravděpodobně s potlačeným lvem (V-).
 • Freudovská oralita souvisí s rakem (IV+) a býkem (II-), analita se štírem (VIII) / býkem (II+), genitalita se lvem (V) a váhami (VII).

V každém případě lze psychické problémy číst jako důsledek nezvládnutí určité kombinace archetypálních kvalit, které nedokážeme aktuálně přijmout a žít je vědomě. Přičemž tatáž diagnóza může mít jiné astrologické pozadí a různé příčiny. V takovém případě může právě horoskop sloužit jako pomůcka k hlubšímu vhledu do souvislostí této nemoci. Díky horoskopu jsme schopni se přiblížit individuální optice klienta a vidět svět jeho očima, s jeho hodnotami a prioritami. Co se nám jeví jako děsivé, může být pro něho přirozené a zábavné - a naopak.

Nebo, položme si otázku, proč něco nesnášíme? Proč mě vytáčí "narcisové" a "exhibicionisti"? - Asi bych se měl sám podívat jak to mám s vibračním polem lva (V). Proč mě vytáčí lidé bohatí a materialisticky založení? Aha! - jak jsem na tom s býkem (II) a střelcem (IX)? Proč stále potkávám partnery alkoholiky, kteří potřebují zachraňovat? Aha! - Jak ve mě funguje osa panny (VI) a ryb (XII)? Nesnáším primitivní "macha"? Proč? Jak jsem na tom sám s beranem (I)? Co mi to zrcadlí, k čemu mě má setkání s těmito lidmi přivést?

Vše co vidíme, jsme my sami. "Pozorovaný je pozorovatelem," říká Krishnamurti.

Celistvý člověk přirozeně přijímá všechny aspekty života a libovolné charaktery lidí, neboť v nich vidí stejné archetypální kvality, které má v sobě, jen v jiné kombinaci a složení. Vše v této existenci je utkáno z dvanácti barev - strun - tónů - vibrací: toť poselství astrologie.3. Projevy astrologických archetypů v písmu


3.1. Živly

 • oheň: vysoká rychlost, silný tlak, úhly, proměnlivost, převaha pohybu, horní zóna, zdůrazněné začátky, dlouhé koncové tahy, délkové rozdíly, šířka; silně dynamické, prudké písmo s náhlými přechody
 • vzduch: vyšší rychlost, slabší tlak, girlandy, arkády či dvojoblouk, převaha pohybu, členitost, velké rozestupy, ostrost, horní zóna, spojitost, šířka, kolmost, rytmus pohybu; celková lehkost a živost se zdůrazněným prázdným prostorem
 • voda: pomalejší, těstovité, silnější tlak, plnost, obohacení, vlnitý řádek, silnější sklon, nečlenitost, dolní zóna, nitky či girlandy, malé délkové rozdíly, spojitost, rytmičnost; mírně proměnlivé, klidnější písmo
 • země: pomalé, silný tlak, silná převaha formy, silná pravidelnost, kolmý sklon, arkády, dolní zóna, těsnost, čitelnost

detailní tabulka živlů

3.2. Znamení jakožto modifikovaná kvalita živlu

K výrazu jednotlivých zdůrazněných znamení v rukopise pronikneme nejlépe skrze odvození z živlu uvedeného v předchozím odstavci. Obecně platí, že proměnlivá znamení (střelec, blíženci, ryby a panna) vykazují více proměnlivosti písmových prvků (více neklidu, lability, rychlosti).

Snad není nutné připomínat, že nehovoříme o pouhém postavení Slunce v tomto znamení, ale o případě, že toto znamení je v horoskopu silně obsazeno více planetami či jinak zdůrazněno a dominuje tedy písmovému obrazu, zatímco ostatní znamení či archetypální kvality by byly potlačeny. Jde tedy o analytickou abstrakci, o pokus vydestilovat esenci jednotlivých znamení zodiaku. Je třeba mít na paměti, že zvláště mocná stellia v jakémkoli znamení bývají problematická, a mnohdy vedou k určitému pnutí či potlačení této kvality, zvláště, jsou-li pod "atakem" četných kvadratur. (Stellium 4 planet v panně pod 6ti kvadraturami nemusí znamenat, že výsledný písmový obraz bude "zemský", pokud je např. Neptun na Ascendentu, který bude dominovat písmovému obrazu ve spolupráci s Uranem). Upozorňuji na to, protože se děsím toho, že nějaký neumětel narozený ve znamení dejme tomu berana se bude domáhat toho, že v jeho písmu musí být přítomny právě tyto znaky a ne jiné, z této svaté prostoty mě oblévá pot.


 • Beran: vyjádřená ryzí kvalita ohně (rychlost, tlak, úhly, dynamika, schizothymie)
 • Lev: oheň stabilizovaný, harmonický, prostorný, afiliativní, bez prudkosti, pravidelnější, více formy
 • Střelec: oheň provzdušněný, odlehčený, odhmotněný, proměnlivý, neuchopitelný, velkorysý (+ zesílená horní zóna, šířka, plošnost, stoupající řádky, vyšší nepravidelnost, méně zdůrazněná forma)

 • Váhy: vyjádřená kvalita vzduchu (+ale více formy, prostornosti, obohacení, bez extrémních znaků, vliv Venuše)
 • Vodnář: vzduch (+ více znaků racionality jako u Merkura, + jakoby příměs zemského živlu)
 • Blíženci: vzduch (+ více nepravidelnosti, proměnlivost, slabý tlak, + znaky racionality jako u Merkura)

 • Rak: voda (+ obohacení, střídání girland a arkád, levoběžnost, může být zdůrazněná forma)
 • Štír: voda (+ jakoby více země, ztuhlejší, více formy, obohacující zvláštnosti v dolních zónách - např. osmičky, navenek ztuhlé, ale za tím lze tušit zvláštní neklid či rozjitřenost; typické jsou vnitřní prostor uzavírající arkády)
 • Ryby: voda (+mnoho proměnlivosti, nitkovitý charakter, nepřítomnost okrajů, nečlenitost, fluidita - viz Neptun)

 • Kozoroh: ryzí zemská kvalita (+fixace IVa, napjatý dynamický tah, schizothymie)
 • Býk: země (+ pomalejší, klidnější,pravidelnější, harmoničtější, estetičtější, větší a plnější střední a dolní zóna, potlačení horní zóny, rytmičnost, spíše fixace IVa nebo II, cyklothymie)
 • Panna: země (+ více křehkosti, slabší tlak, proměnlivější, drobnější, hubenější, zjednodušenější, více znaků racionality jako u Merkura, spíše fixace IVb nebo při poškození této kvality fixace V)

3.3. Planety dominující písmovému projevu

Černá kniha C. G. Junga - schéma Jungovy kosmogenie zahrnující planetární symboly (nazývá je "bohy"). Další symboly zde vyobrazené: Pleróma (Éter), Abraxas, Plnost a Prázdnota.

 • Luna: převaha pohybu, fixace I-II, hlavně silná proměnlivost (nepravidelnost),  neuspořádaný písmový obraz, labilita, těstovitost, nečlenitost, plnost, silný sklon vpravo nebo vlevo, obohacení, pohyblivé řádky, spojitost; zvlněné, oblé, kulaté tvary; živlově zcela koresponduje s vodou, ale vnáší více lability a proměnlivosti všech znaků
 • Slunce: harmoničnost, střední až mírně větší velikost, čitelnost, zdůrazněná střední zóna, rytmus pohybu i formy, plnost, těstovitost, členitost, arkády či girlandy, vyrovnaný poměr mezi pohybem a formou, fixace II-III, střední rychlost, šířka, kolmější písmo, mírně větší individuálnost, horizontální pnutí; projevy cyklothymie, stability a afiliace, snižuje tendenci k extrémům, přináší "zlatý střed"; živlově odpovídá harmonicky se rozlévajícímu ohni
 • Merkur: ostrost, členitost, zjednodušení, menší písmo, horní zóna, terc. šířka, fixace IVb, větší rozestupy, slabší tlak; projevy funkce myšlení; živlově odpovídá vzduchu / zemi
 • Venuše: harmoničnost, obohacení; elegantnější, zdobnější forma; plnost, arkády či girlandy, dvojoblouk, slabší tlak, fixace II-III-IVb, rytmičnost, prvky levoběžnosti, výraznější okraje; lze vycítit harmonizující, umírňující, zpomalující, zdobnou, estetizující kvalitu; projevy vyšších (kulturních) emocí a příjemné afiliace; živlově odpovídá zemi / vzduchu
 • Mars: rychlostúhly, silný tlak, dolní zóny, délkové rozdíly, dynamický tah s tlakem, ostrost; zesiluje projevy vitality, dominance, projevy nižších emocí; živlově odpovídá prudkému výrazně projevenému ohni
 • Jupiter: velké písmo, převaha pohybu, rychlost, pravoběžnost, šířka; neprojevuje se nějakými specifickými detailními znaky, přináší více pohybu, rychlosti, velikosti; projevuje se elementově jako oheň-vzduch ("rychlá expanzivní plynná směs")
 • Saturn: pravidelnost, pomalost, převaha formy, fixace IVa či IVb, arkády či úhly, kolmý sklon, těsnost, hubenost, levoběžnost (projevy totožné s elementem země, zvýšená rigidita, ztuhlost), menší písmo, přeškrty přs "t", potlačené koncové tahy či naopak protažené do horní zóny, klesající řádky, pravidelné okraje; zesiluje projevy pesimismu a schizothymie, dodává však písmu pevnost, formu a řád - stabilitu, ukotvení; živlově odpovídá zemi
 • Uran: neharmoničnost, fixace V a I, náhlé nepravidelnosti a přechody, ostrost, enormní rychlost, úhly (projevy schizothymie), nerytmičnost, nespojitost, hubenost, silná individuálnost,  délkové rozdíly, kolísavý sklon, kolísavé až "skákající" řádky, spíše větší písmo; projevy silné impulzivity a lability; živlově odpovídá "bujarému, nadpřirozěně rychlému zelektrizovanému vzduchu"
 • Neptun: nitka, malé či žádné okraje, převaha pohybu, fixace I-II, rozvlněné řádky, nevýrazná (potlačená, setřená) střední zóna a forma, slabší tlak, nepravidelnost; neurčitost a proměnlivost, až nečitelnost, vyšší individuálnost, pravoběžnost; celkově "fluidní" tok písma s důrazem na celkový gestalt oproti detailům; živlově odpovídá vodě s více rozpuštěnou formu  a větší neurčitostí - nitka je znak Neptunský par excelance
 • Pluto: silný tlak, hloubkové pnutí, délkové rozdíly, více protažené dolní zóny, rytmus pohybu; neprojevuje se nějak nápadně, jen písmo dynamizuje, zintenzivňuje, dodává kreativity či rozjitřenosti, dává mu onen plastický třetí rozměr (hl. pnutí), tušíme, že se zde v písmovém obrazu cosi děje "za" či "pod"; elementově odpovídá "ztuhlé vodě", na jejímž dně dříme oheň - láva, magma
 • Chirón: není zatím prouzkoumáno, ale lze uvažovat, že Chirón ve znamení může danou archetypální kvalitu "vyblokovat", dostat do OFF režimu, totéž může udělat s celým živlem (podobně se může chovat Saturn či Uran); vysvětlení je takové, že traumatická zkušenost vztahující se k této archetypální kvalitě vedla k jejímu vytěsnění (pokud nás nějaká barva spektra zranila, naučíme se jí nevidět a necítit); zde není možný mechanický výklad; postavení Chiróna na osách apod. brát vážně, může přeladit celý "gestalt" horoskopu
 • Černá Luna: obvykle je spíše v latentním či traumatizovaném stavu (OFF), ale v režimu ON může přinášet kvalitu znamení, v kterém stojí, ve velmi vyspělém, tvůrčím projevu
 • Nibiru: coming soon

Planeta Nibiru se objevuje na hranici Sluneční soustavy. Zdá se, že usiluje o přijetí do "planetární rodiny", což zřejmě koresponduje s vynořením se nové archetypální kvality na úrovni kolektivního nevědomí. Jako každý archetyp má svou  ničivou i tvůrčí tvář dle stanoviska vědomí, které se k němu vztahuje. Souvislosti s nějakou tvarovou kvalitou v písmu však zatím neumím posoudit. Měl-li bych popsat energetickou kvalitu Nibiruánského archetypu, byla by to třpytivě perlivá voda přicházející shůry burčící kolotajícím, závratným smíchem životní euforie a radosti: tak postrádaná, tak hledaná, nyní náhle propukající: plnost života. V zavrhované (vytěsňěné či projikované) podobě se však jeví podobně jako mytická Lilith: krutá, chladná, manipulující žena, trpící pocitem odmítnutí a odtržení od proudu života, hlavně však nepodmíněné lásky.

3.3.1. Způsob použití tohoto schématu 
 • pokud znaky uvedené u nějaké planety zcela chybí, lze uvažovat o tom, že projev této planety je potlačený (OFF) bez ohledu na její umístění v horoskopu
 • planeta dominuje písmovému obrazu nejčastěji, pokud je např. umístěna na ose Ascendent - Descendent, či je vládcem Ascendentu, je v konjunkci se světly atp.
 • kvality planet sice korespondují se znameními, jimž vládnou, ale existují zde specifické rozdíly (několika planetami obsazený vodnář nemusí dosáhnout onoho briskního šlehu, který dodá uran na Asc, dominující Luna není totéž co silně obsazený rak, který má v sobě fixní kvalitu a není tak "fluidní" atd.)
 • při aspektaci planet lze kombinovat: Luna konjunkce Uran na Ascendentu, zvýrazní společné písmové projevy Luny a Urana, ale písmo bude ostré a s náhlými přechody, ztratí Lunární oblost atd. - výrazně umístěný Saturn může ale jejich projevy "usadit" a stabilizovat (čili není možný mechanický výklad)
 • experimentujte a kombinujte sami, hrajte si

Inelia Benz - Sex v 5. dimenzi?

František Drtikol - Akt
"A co sex v páté dimenzi?"

Naprosto úžasná otázka.

Sex není nezbytný ke zrodu nového fyzického těla. Klonování vyžaduje buňku pouze jednoho zvířete, nikoli dvou. Na fyzické úrovni, sex zajišťuje vytvoření geneticky variabilnějšího těla, než můžeme dosáhnout klonováním. Život na této planetě nezačíná vždycky sexem. Existují rozmanité způsoby fyzické reprodukce a mnoho z nich vyžaduje pouze jednu bytost, nikoli dvě.

Ale sex je o něčem mnohem víc, než jen o reprodukci těl.

Ano, sex na fyzické úrovni slouží Lidstvu k utváření nových fyzických těl. Utváření nových fyzických těl není na jemnohmotných úrovních nahraditelné. Přestože budeme schopni učinit naše fyzická těla jemnohmotnějšími - a rovněž budeme schopni udržet je věčně, bude-li to naší volbou - existuje tu i možnost volby pro nová těla, která budou "obydlena" bytostmi, které doposud nemají žádnou zkušenost s touto realitou, nebo chtějí z jiných důvodů nové tělo.

Nicméně sex je o něčem mnohem víc, než jen o vytváření fyzických těl. Alespoň tak dalece, jak to bude Lidské Bytosti zajímat. Energie použitá a získaná během styku byla používána jako nástroj k osvícení v mnoha kulturách. Indická je nám nejznámější, díky využití Tantrického Sexu.

Energie uvolněná během orgasmu byla rovněž využívána v mnohých kulturách, aby manifestovala a generovala specifické výsledky v našem prostředí. Nejznámější metodou na Západě je Magie. Jde o metodu, v níž jednotlivec, či pár, uskutečňují svůj kreativní záměr v momentě orgasmu skrze myšlenku a emoci.

Tantrický sex i Sexuální magii můžete praktikovat společně s druhou osobou i sami.

Spojit se s druhým


Kdokoli, kdo žil aktivním sexuálním životem, bude vědět, že ne všechny naše sexuální kontakty včetně orgasmů byly utvářeny stejně.

Za prvé, někdy jsou naše fyzická těla přitahována k druhému "tělu", ačkoliv osoba uvnitř tohoto těla se nám může zdát odpudivá. Tak je tomu obvykle v případě, že je k nám druhé tělo biologicky velmi kompatabilní. A totéž se děje i naopak. Naše "duše", či "duch" totálně miluje a chce být s druhou osobou, ale naše těla se budou navzájem odpuzovat.

A to se podobá tomu, jaký bude sex v jemnohmotnějších dimenzích.  Je to o energetické kompatabilitě a "spojení" spíše než o fyzické kompatabilitě vzhledem k reprodukčním účelům.


František Kupka - Kosmické Jaro

Dokonce hned teď, pomyslete na svého partnera, pokud ho máte, či na partnera, o kterém teprve uvažujete. A nyní se podívejte do tohoto "spojení" a zeptejte se sami sebe, "chci skutečně splynout vší svou energií a bytím s tímto člověkem? Nebo chci jen spojit své tělo s jejich?"

Dostanete překvapivé výsledky.

Jedním z hlavních aspektů sexuality je fyzická, mentální, energetická a emocionální radost. Radost, či blaženost, jsou rovněž energiemi osvícení - což nakonec neznamená nic jiného, než stát se Jedním s Univerzálním Božským Vědomím.

Takže, budeme "v páté dimenzi provozovat sex"? Pokud budeme chtít, tak ano.

-© Překlad do češtiny: Vojtěch Franče  
Anglický originál - Inelia Benz

Jack London: Tulák po hvězdách


Výňatky z knihy

Jsem mužem, vyvrcholením muže, se vším, co ve mně kdy bylo mužné, dvounožec bez chlupů, který se kdysi vyplazil ze změti slizu a stvořil lásku a zákony nad bezvládím a nad plodností života, který se dosud skrýval a plížil v houštinách džunglí. Jsem vším, čím tento muž se mohl státi. Vidím sebe sama nad pokoleními naplněnými bolestí, jak se plížím a zabíjím zvěř i ryby, jak čistím první pole od lesního prostoru a vyrábím si hrubé nástroje z kamene neb hnátů, stavím si chýše ze dřeva, proplétám střechy listím a sítím, zdomácňuji divoké traviny a luční trávu...

Oh, nemylte se. Nejsem nezralým, vášnivých jinochem. Jsem již starším mužem, zlomeným na zdraví i na těle a blízek smrti. Jsem učenec a filosof. Já stejně jako celé generace filosofů přede mnou jsem poznal ženu, jaká jest - poznal jsem její slabosti, její těkavost a nemírnost v požadavcích, její vášeň, její nohy, připoutané stále k zemi a její oči, které se nikdy nedívaly ku hvězdám. Ale - onen věčný, nezničitelný fakt zůstává:

Její nohy jsou překrásné, její oči jsou překrásné, její rámě a prsy jsou rájem, její půvab jest nade všechny půvaby, které kdy oslepily muže; a jako niť volky nevolky projde uchem jehly, tak volky nevolky proniká žena životem muže.