Interview s drogami


Nechali jsme v konstelaci promluvit tyto drogy: LSD, MDMA (Extázi), Marihuanu, Houbičky (Lysohlávky), Buffo Alvarius, Ayahuascu a Tabák. Ptali jsme se jich na jejch účinky, limity, stinné stránky, možnosti léčení a terapeutické využití. Každá nám odpovídala svým vlastním jazykem (stylem): LSD čistě a jasně, MDMA rozmlženě, marihuana vyhýbavě. Nakonec jsme do konstelace postavili bod zkušeného šamana, který těmto látkám rozumí - pro případ, že by nás jazyk nějaké látky snad chtěl příliš obalamutit.


1. LSD


Moje esence tak mikroskopická, že jsem schopné projít skrze všechny struktury (soustavy, sloučeniny, makromolekuly). Žádný filtr či obrana (v psychoanalytickém smyslu) mě nemůže zastavit. Prostoupím úplně vším.

1. Co ukazuješ?

Jinou realitu. Jinou obrazovou realitu (projekci, hologram), který nějak kopíruje původní běžnou realitu, ale s určitými odchylkami. Nabízím jinou verzi reality, kde je něco "jinak". Tato jinakost, odchylka, není utvořena náhodně, ale podle přesné zákonitosti, což za chvíli vysvětlím. 

Z určitého úhlu pohledu je celá vaše realita "hologram", nazvěme ho třeba hologram 1. Já vám nabídnu jeho pozměněnou verzi, hologram 2. Do tohoto hologramu 2 však přidám ještě 2 nové póly. První pól bude spirituální a božský, druhý pól bude zahrnovat vaše největší defekty (stíny a komplexy). Ve vizi na LSD (v 2. hologramu) se může zjevit cokoli mezi oběma póly v libovolné kombinaci. Tento druhý hologram může obsahovat ty nejspirituálnější, nejposvátnější a nejbožštější aspekty bytí, ale i ty nejvíc zvrácené, temné, poškozené, nemocné a bolavé. To vše může zmutovat, vplynout do druhého hologramu. Asi tak bych popsalo svou práci racionálním způsobem.

Nyní svou esenci vyjádřím obrazem: Pampeliška, z níž vítr rozfoukává semínka.

Semínka symbolizují jednotlivé individuality, bytosti, ke kterým chovám naprostý respekt a umožňuji jejich rozkvět (individuaci). Tento obraz současně zachycuje mír. Mír v tom smyslu, že kdo projde větším množstvím zážitků s LSD nabývá pocitu, že nemůže a nechce ublížit žádné jiné lidské (či jiné) bytosti, neboť vše je tak propojené navzájem v jednolitém hologramu reality, že pokud byste měli ublížit někomu druhému, bylo by to jako kdybyste ubližovali sobě. Moje esence, vyjádřená obrazem s pampeliškou, obsahuje tyto kvality: respekt k individualitě, mír a jemnost.

Jsem úctou ke všem článkům bytí, ke každé jednotlivosti.

2. Co léčíš?


Vaše nezpracované nevědomé útvary (obsahy nevědomí), které se promítají do tvorby druhého hologramu. Zobrazí se tam jako pokřivení (distorze, podivnost). Uvidíte realitu ohýbanou vašimi komplexy. Díky tomuto zobrazení si můžete vaše komplexy odkrýt, demaskovat, zpracovat. Při dlouhodobějším užívání LSD za správného terapeutického settingu, po zpracování většiny vašich komplexů, uvidíte svět velmi mírumilovnýma očima. Jako zářivý, krásný, očištěný. Jelikož vaše nevědomí bude "čisté", stejně tak čistýma očima budete pohlížet na svět.

3. Můžeš léčit nějaký sociální (kolektivní) neduh?

Ne, nikoli. Jsem bytostně individuální. Pomáhám ve výše uvedném smyslu očišťovat individuální vědomí. Sociální revoluce se mnou provádět nejdou. 

4. Jaké máš stinné stránky?

Já samo ukazuji a připomínám stinnou stránku světa, že je zde taky. Součástí nás všech i všeho stvořeného je velká temnota (objektivně). Pokud o tom někdo neví, tak díky mě si na to přijde. Že temnota je nedílnou částí stvoření. Proto nemohu říci, že já obsahuji stinnost, ale ukazuji stinnost, stínový aspekt světa. Proto "mé" vize mohou být temné nebo děsivé. Ale já to nepřibarvuji. Jen ukazuji, že je to tu také. Já samo o sobě jsem čisté, objektivní. Nemám žádný záměr "škodit". Jen komplexy vytahuji na světlo vědomí a podle toho vypadá zmorfovaná vize reality (hologram obsahující projekce komplexů).

5. Co neukazuješ?

Neumím jít k traumatům matka - dítě, porod, kojení, savci. To je "jiná liga", víc savčí, fyzická, hmatová. Tam neumím jít, protože jsem subtilnější. Patří sem vše, co se týká porodů a živočišné vrstvy. Jdu více do vrstev jemných, spirituálních, kognitivních, myšlenkových. Ty "hrubé" vrstvy neumím (na rozdíl od holotropního dýchání). Traumata spojená s fyzickou bolestí (znásilnění, úrazy) - to neumím úplně prosvítit. Tam už nejsme v rovině komplexu, ale fyzického traumatu, které je uloženo v "živočišných buňkách". Moje subtilní substance je proti těmto "útvarům" příliš mikroskopická a jakoby jimi jen "projdu". V této oblasti na to nestačím a potřebuji propojit s jiným druhem léčení. Připadá mi, že stačím (přicházím v úvahu) zhruba na polovinu problémů, které se týkají lidské psychiky. Stačím v podstatě na to, co "projde porodem skrz", co je nefyzické, transpersonální.

6. V jaké situaci se nejvíce hodíš?

Když je člověk sám, hledající, bez průvodce (učitele), když nikam moc nepatří a potřebuje se sám uvidět novýma očima, potřebuje se sám rozhlédnout spirituálně po svém bytí. Jsem pro osamělé poutníky - jako možné světlo. Umožňuji posvítit si na to, co leží za fyzickou (hmatatelnou) realitou.

7. Komu sloužíš?

Nikomu. A proto jsem zakázané. Není možné mě zneužít jakýmikoli politickými či jinými egoistickými záměry. Jsem nezkorumpovatelné. Jiné drogy mohou leckdy sloužit něčím zájmům, ale já ne. Jsem nezneužitelné, nemohu nikomu vyhovět. Moje "práce" není předvídatelná, kontrolovatelná. Pro politické struktury jsem zcela zbytečné, nepoužitelné. Jen rozsvěcuji podvědomé komplexy. Proto jsem tak obávané.

8. Komu vládneš?

Představuji riziko pro lidi, kteří rádi ujíždějí na něčem maximálně temném (osobním pekle). Mohou se pak opakovaně mořit ve svojí temnotě znovu a znovu. Jakoby zažívají stále znovu svou osobní zacyklenou temnou holografickou projekci, namísto aby nahlédli celek. Já to vzhledem k svému stínovému pólu umožňuji, ale tyto vize pak nejsou celistvé, holistické, kompletní. Zjednodušeně řečeno, představuji riziko pro lidi, kteří mají tendenci se neustále koupat ve vlastním kanále.

9. Jaký duch (déva) stojí za tebou?

Obrazově: Slunce. Vesmír. Pampeliška. Sloužím celému vesmíru, neosobnímu celku, ale nemám konrétního "pána" - bytost. Jsem respekt ke každé individualitě. Sloužím každé individualitě.

10.  Jaký je tvůj doporučený setting (místo, lidi, situace)?

Cca 5 lidí + "guru" (leader, který je výrazně napřed ve svém vývoji a který je přemostí ke své vyšší vibraci, ke svému již pročištěnějšímu hologramu).

Palác se zahradou. Možnost být uvnitř i venku. Fontány, oplocený prostor, kde jste nerušeni. To je idylka pro "květinové děti", ideální setting.

11. Maximální doporučená frekvence používání s ohledem na zdraví?

To je velmi individuální, ale doporučený rozestup mezi dvěma sezeními je 1 měsíc až 1 rok. 1 rok je velmi bezpečný interval. Za rok dojde k vymizení všech potenciálně dobíhajících účinků látky u většiny lidí, u někoho však například už za měsíc.

12. Reaguješ na záměr?

Ne. U mě je něco takového zbytečné. Já jsem super-inteligence, která načte soubor komplexů, které jsou v danou chvíli nejaktuálnějšího a vytvořím na jejich základě svou projekci. Nemusíte se namáhat s pojmenováním filmu před tím, než si usednete do sedačky mého holografického "multikina". Vše běží automaticky. Vaším záměrem projekci příliš neovlivnítě.

13. Chceš ještě něco dodat?

K symbolu pampelišky (míru, individuaci) je třeba dodat to, že jsem také velmi nekompromisní a ostré. Činím ostrý řez, ukážu, co je pravdivé. Nebudu si brát servítky. Proto by měl člověk velmi obezřetně zvážit, zda chce do něčeho takového opravdu jít. Já ukážu, odzrcadlím něco skutečného - jak s tím pak budete umět naložit je na vás.

14. Kdo by neměl LSD používat?

Ten, kdo se něco hlubokého nechce o sobě vědět, kdo to neunese. Rozhodně ne jako zábava.

15.  Jsi vhodné na terapeutickou práci?

Ano. Ale buďte připraveni na mou nekompromisnost. Já se s nikým rozhodně "srát" nebudu.

16. Jsi vhodné na setting o samotě?

Jsem, dokonce velmi, ale jen pro zkušenější uživatele. Určitě ne pro někoho, kdo s něčím takovým začíná.

17. Jak se na to dívá zkušený Šaman?

Respekt.


2. MDMA, Extáze


Základní vjemy: extáze z fyzické, tělesné reality.

1. Co ukazuješ?

Laskavou stránku světa a fyzické reality. Jak příjemné je být v těle.

Obrazově: ukazuji šťavnatost, vůni a chuť květiny (všeho individuálního). Ukazuji smyslový aspekt, krásu a erotičnost bytí. Učím hluboce oceňovat smysly vše, co je, užívat si to a milovat to.

2. Co léčíš?

To, v čem se člověk necítí dobře. Obrazově: substance proniká krevním řečištěm, tělem a všemu říká "ANO".

Pokud by člověk byl květina, tak se zanořuji hluboko do jeho stonku (minulosti uložené v těle) a hledám tam, kde co se nepovedlo na emočně-vztahové rovině. Dívám se, kde se to nepovedlo s maminkou, tatínkem, láskami... Tam jako substance pronikám a snažím se tuto vazbu ošetřit, zhojit, zahýčkat. Jdu tam, kde se to zlomilo. Tam hluboko ve stonku, když to zhojím, dochází k postupné proměně celé květiny i navenek (ve květu) - hluboko uložené a ošetřené impulzy ve stonku dorazí až do květu, který pak kvete a voní jinak. Ale já to spravuji tam uvnitř.

Léčím NECHUŤ ŽÍT.

3. Jaké jsou tvé stinné stránky?

Zapomínání na stinné stránky. Ukazuji spíše světlou stránku bytí.

Substance v sobě obsahuje dvě protichůdné tendence. Jednu jakoby laxně a pohodlně přijmout vše, jak je, bez ochoty to blíže zkoumat - jakoby se příjemně "oblbnout". Druhou jakoby hlubokou, léčivou a osvětlující, zanořující se do hloubky emočních a vztahových jizev, ale jen pokud tuto tendenci následujeme (musíme chtít). Látku je možné použít jako "oblbovák" (opium) - nebo skrze ní něco v hloubce vytěžit.

Neochota si přiznat své slabosti. Ty se přeskočí a zbagatelizují. S těmi na této substanci nehnu. K tomu je třeba přizvat jiné metody, přístupy, substance. (Na druhou stranu, pokud má někdo tendenci se přehnaně zaměřovat na své slabiny a přehnaně se řešit, zde si od toho může odpočinout).

4. Co neukazuješ?

To, co člověk nechce vidět. A to je hodně zrádné. (A s čím se LSD "nesere"). Můžete se přesvědčit o tom, že to, co nechcete vidět, neexistuje. Stín "vysklím" nebo zracionalizuji umělou konstrukcí. Nasvítím jej tak, aby se mi líbil.

5. Co neléčíš?

Traumata. 
Problémy s asertivitou, nedostatečnou agresivitou, tyto tendence v člověku nerozohním.

6. Co neumíš?

Když něco člověk nechce vidět, tak to neuvidí. To neumím (jako substance) překonat. Můžete jít na 20 party s MDMA a neuvidíte nic, když nechcete.

7. V jaké situaci jsi vhodná?

Když si člověk o sobě moc nenalhává. 
Když si moc nenalhává, můžu člověk dovést někam, kde objeví smysl, který jej naplní velmi příjemným pocitem.
Velmi reaguji na záměry.
Moje použití je jinak velmi flexibilní a univerzální, záleží na vašich záměrech.

8. Co umíš?

Umožňuji dobrý fyzický (hmatový) kontakt, hlavně pro ty, kteří s něčím takovým mají problém. Vaše dětská část může být (znovu nebo konečně) v krásném fyzickém kontaktu.

9. Komu sloužíš?

Ochotě vidět pravdu. Bez tohoto hlubokého osobního rozhodnutí ji se mnou nikdy neuvidíte.

V jiném smyslu sloužím těm temným silám, které nechtějí, aby se člověk osvobodil a procitnul - které chtějí ono "oblbování", které chtějí zakrýt stínový aspekt bytí. Když si chce člověk na MDMA "sluníčkařit", temné síly se radují. Zůstávají neprosvětleny. Také sloužím dealerům, kteří mě v duchu příjemného "oblbování" nabízejí.

10. Komu vládneš? Koho ovládáš?

Ty, kteří neumějí mít dobrý fyzický kontakt s druhými lidmi a podceňují fyzickou (hmotnou, dotekovou) realitu. Ti na mě mohou být závislí a já jim jen potvrdím jejich nastavení, že fyzická realita není důležitá, tudíž se vůbec nevyvíjejí. Pro ně jsem vlastně past. Mohu potrvrzovat jejich (příjemnou) iluzi, že na tělesné realitě nezáleží.

Snadněji také ovládnu lidi jemné, sugestibilní, bez pevné vůle a struktury.

11. Pro koho nejsi vhodná?

Kdo to se mnou zkouší jen tak, bez jasného záměru a hloubky. Určitě je mě možné užívat asi jako alkohol - jako párty drogu - a vůbec se nijak neposouvat ve svém vývoji nebo objevování pravdy.

12. Kdo je tvůj duch (déva)?

Velikost fyzické existence. Ukazuji, jak lze milovat a užívat si fyzickou existenci.

Není zde konkrétní jediná hlavní bytost. V čistém settingu sloužím celku života v jeho kráse a provázanosti. 

Při zneužítí / nedobrém settingu se zde mohou nahromadit, "nasáčkovat" nějaké jiné bytosti.

13.  Jaký je tvůj doporučený setting?

Jsem vysloveně kontaktní, sociální. Pokud máte chuť se s daným člověkem hluboce setkat i bez substance, tak s takovým člověkem budete mít i nejhlubší kontakt a setting na MDMA. Nemá cenu jít do toho s někým, kdo vám je nesympatický a vysloveně vás odpuzuje. Jděte do toho s někým, kdo vás hluboce zajímá sám od sebe. 

Počet účastníků: neomezený. Ve velkém počtu lidí vás substance povede k lidem, se kterými máte něco společného a s kterými může dojít k zajímavé výměně, vzájemnému obohacení.

14. Reaguješ na záměr?

Ano, velmi. Otevřu libovolnou bublinu, kam mě člověk ukáže. Ale neumím být nekompromisní. Plynu tam, kam mě kdo pošle.

15. Doporučená maximální frekvence používání?

Od 14 dnů výše mezi jednotlivými sezeními silně doporučeno. Na druhé straně 3 x do roka by mělo být bezpečné pro většinu lidí.

16. Jsi vhodná k terapii?

Ano, ale ne v settingu terapeut - klient. 
Jsem vhodná k oboustranně obohacujícímu rovnocennému setkání (kontaktu, výměně, léčení) člověk - člověk.

17. Můžeš léčit nějaký kolektivní neduh?

To teda! Skoro celoplanetární (smích). Naše západní kultura je neobyčejně chladná. Jsme přehnaně chladní, principielní, racionální, duchovní, strukturovaní (archetyp Jupiter, Saturn). Tohle je (s nadsázkou řečeno) lék pro celou planetu - ve smyslu roztát tomu celému a vrátit se k šťavnatému prožívání života: vrátit se k vůni.

18. Jak s tebou nakládat, aby nedocházelo k zneužití čistého potenciálu této látky?

Je třeba aby jsi ty, nebo ten, kdo tě na sezení látkou provádí, byl již dopředu: 
  1. silně ukotvený v těle, přitom 
  2. "plutonský" (hlubinný, syrový, autentický, silný, nekompromisní, jdoucí na dřeň) a současně
  3.  život milující. 
Bez tohoto ukotvení, usměrňění, zarámování, usazení může substance vést k "rozblemcání", rozmělnění, tekutosti. Je třeba kvality životné, hutné, fyzické, rázné, zemské, konkrétní. Selsky řečeno, jakási "masérská" energie dobře rámuje a gravitačně kotví ženskou fluidnost substance (animu). Tento energetický rámec představuje pro substanci žádoucí pevnou nádobu, do níž se její obsah naleje.

19. Pohled Šamana na MDMA?

Bez plutonského / šamanského vedení a síly je to hračka pro ženy / děti / štěňata. (Smích)


3. Marihuana


Základní pocit: je mi vše jedno.

1. Co ukazuješ?

Všechno, co se dá vymyslet. Ale je mi úplně jedno, co ti ukážu. Je mi jedno, co považuješ za pravdu a co ne.

2. Co léčíš?

Léčit umím. A to přímo fyzické tělo. Hlavně Fénixovy slzy, jež se v kapkách nanášejí přímo na tělo, jsou velmi účinné a blahodárné. 

Má anarchičnost, chaotičnost léčí, vyvažuje lidi příli zatížené strukutrou, řádem.

3. Jaké jsou tvé stinné stránky?

Propadání se do stínů, náhodných nebo nízkých stavů. Jako látce je mi všechno jedno, to je moje esence. Esence "je mi všechno jedno" je však velmi blahodárná pro některá napětí v těle vytvořená přílišnou strukturou (jangem, vůlí, drillem, ke které v západní kultuře tíhneme). Trocha "indiferentního chaosu" koriguje přílišný řád (formu, určitost) uloženou v těle, do rovnováhy. Tělu se může ulevovat. Ale mnoho uživatelů mariuhany už sama v chaosu (bordelu) je a ještě více si marihuanou nakládá, což v extrému, který samozřejmě neléčí (exponenciální bordel).

4. Co neukazuješ?

Co zrovna nechci.

5. Co neléčíš?

Nereaguji na záměry. Dělám si, co chci.

6. Co neumíš?

Neumím nic vymyslet za tebe (za člověka).

7. V jaké situaci jsi vhodná?

Když si v něčem nevěřím.
Když chci posílit obrazotvornost, kreativitu. Rozšířím spektrum možností mysli.

7. Komu sloužíš?

Neřeknu.

8. Komu vládneš?

Nepovím.

9. Kdo by si tě neměl brát?

Obraz: člověk v kozelci. Když jsi něčím svázaný. Představuje to člověka v krizi, v zoufalství.

10. Jaký duch (déva) stojí za tebou?

Megarostlina obrovské výšky, kolem které v reji tančí její spojenci.
Je mimo řád.

11.  Jaký je tvůj doporučený setting?

Jakýkoli bordel.

12. Maximální doporučená frekvence používání s ohledem na zdraví?

Nelze specifikovat, jde o rovnováhu řádu a chaosu výše uvedenou. Velmi individuální.

13. Reaguješ na záměr?

Ne. Dělám si, co chci.

14. Jsi vhodná na terapii?

Ano. Vhodný setting: klient na marihuaně, terapeut bez, klade mu otázky ze všech stran a tu a tam se trefí do něčeho důležitého.

15. Jak přesně léčíš?

Učím některé části těla "dělat si, co chtějí". Dobré je hlavně nanášení na povrch těla (tvář, krk, jamky na předloktí atd.)

16. Pohled Šamana na Marihuanu?

Velká bytost, nepodceňovat. Obrovská černá rostlina, chaotická, ženská, nepředvídatelná, s mnoha šlahouny.

Obrazově, symbolicky: její šlahoun se stočí k člověku a oddělí hlavu od těla. Tělo oddělené od hlavy může začít přijímat léčivé procesy, může si odpočinout; na druhou stranu hlava oddělaná od těla produkuje libovolné chiméry, hrají si s ní duchové, hlava neřízeně tvoří. V tom je její dar - nedar. 

Doporučený setting: klient na lůžku v tichém hovoru s terapeutem. Nechat procesy v hlavě běžet, ale nepřikládat jim takový význam a dovolit tělu hluboce relaxovat.

Vhodné pro: staré nebo příliš zatížené lidi (prací, workoholismem, kulturou, vzděláním), pro lidi zahořklé, zatvrdlé (saturnské). Jim trocha "chaosu džungle" neuškodí, ale naopak je uvolní. 

Nevhodné pro: Pokud je však člověk ve stavu zoufalství (celková krize), použití marihuany představuje to nejhorší možné "řešení" situace.


4. Houbičky, Lysohlávky


1. Co ukazujete?

Směs a prolínání posvátna, bizarnosti (magického šklebu) a zemského (hmotného, fyzického). Zobrazuji střet / setkání ducha a hmoty v rozmanitých interferencích,

2. Co léčíte?

To "brutálně fyzické v nás", to zvířecí. Zobrazíme, promítneme případnou poškozenou zvířecí, živočišnou část. 

Obraz: shrbená stařena se zahnutým nosem. To ilustruje psychosomatičnost, vzájemné zrcadlení duchovního a fyzického v jednom. Tato substance těmto souvztažnostem dobře rozumí.

3. Jste vhodné na nějaký sociální neduh?

Ne, to se nás netýká.

4. Jaké jsou tvé stinné stránky?

Zobrazujeme neduhy a nedokonalosti fyzického omezení a zranění tak věrně a brutálně, že těžko k tomu ještě nějakou stínovost přidávat. Rozhodně stíny nezakrýváme. Potíž této substance je spíše, jak rozplést naše sdělení. Druid, čarodějnice, šaman: ti porozumí naší řeči, naším obrazům, ale co si počneš ty, obyčejný člověče, budeš si to umět přebrat? Pochopíš to? Když budu hovořit jako Dalí nebo jako Piccasso, porozumíš mi? Někdo to chytí, někdo civí. Bez schopného průvodce / tradice může být těžké naše obrazy zaintegrovat.

5. Co neumíš?

Rozumím duchu a tělu, jejich konfliktům, ale již méně třetí komponentě: srdci, lidské sociálnosti a emocionalitě. Sociální aspekt, propojení lidí, to není naše silná stránka, s tím moc nepomůžeme (např. zábrany, fobie).

6. V jaké situaci jste vhodné?

Když hledám novou cestu, stahuji se do ústraní, prosím o novou vizi. Osobní šamanské hledání o samotě. Nejlépe jednou za rok, častěji to nemá smysl. Jednou za rok se stáhnout do hlubiny bytí s osobním průvodcem nebo o samotě - od toho tu jsme.

7. Komu sloužíte?

Obraz: kostra, Smrtka, Velká Smrt, hlubina, dřeň reality; čarodějnice, baba jaga, stařenka, šamanka; Velká Matka příroda před příchodem civilizace

Sloužím nejhlubší, nejsyrovější pravdě uvnitř dřeně všeho života - ale mluvím jazykem, kterému nemusíte porozumět.

8. Komu vládneš?

(Nyní hovoří déva lysohlávek). Lidi vnímám (laskavě) jako roztomilé děti. Lidé si se mnou mohou hrát. Chci lidi, kteří ke mě jdou, obdarovat. Některé miluji více, jiné méně. Někteří jsou ti moji, jiní se mnou tolik nesouvisí. Jsem osobní matka s osobními pouty k mým drahým.

9. Jaký duch (déva) stojí za tebou?

Duch pravdy. Čistá pravda ve všem. Samotné bytí.

10.  Jaký je tvůj doporučený setting?

Dva lidi podobně naladění, hledající.
Klasická chaloupka s krbem na kraji vsi u lesa s možností vyjít do přírody. (Čekals něco jiného?)

11. Reaguješ na záměr?

Dá se se mnou mluvit, dá se. Neposlouchám na slovo, ale když se mi to bude zdát, podpořím váš záměr. Než ke mě jdete, zeptejte se mě: je tento záměr s tebou v souladu? A pokud ano, posílím váš záměr. Najděme záměr, který chci já i vy. Poraďte se se mnou o záměru, dojde pak k naší synergii.

12. Jsi vhodná látka na terapii?

Úplně ne. Jsem příliš samorostlá, nepředvídatelná. Nebudou předvídatelné výsledky. Své miláčky obohatím převelice, jiným třeba nepomohu.

13. Kdo jsou tví oblíbenci?

Ti, kteří hledají pravdu tak oddaně, že jsou schopni vzít si lopatu a krumpáč a zamazat si ruce (zemským, temným). Ti, kteří jsou tak hlubocí, že si dovolí jít za hranice racionality.

14. Z kterého místa je nejlepší houbičky nasbírat?

Ty, které rostou nejblíž v soustředných kružnicích od tvého domova. Mají to nejlepší složení právě pro tebe.

15. Doporučené množství?

Není nic špatného na tom vzít si malé množství, ale jestli to s námi myslíš vážně, vem si tolik, aby sis "pořádně hrábnul", pak se potkáš s naším "jít až na dřeň", s naší esencí, vylovíš si pak pro sebe něco podstatného.

16. Pohled Šamana?

To mi sedí, široká možnost práce se settingem a záměrem vhodná pro šamanskou práci.
Není tak nekompromisní jako LSD. Je to někdo, kdo vás provede domem vašeho bytí. Člověk, který se vás ujme a ukáže vám všechny možnosti. Houbičky doporučuji sbírat s plnou pozorností a mluvit s duchy místa.


5. Látka ze žáby Buffo Alvarius

První vjem: zvuk žáby, prales, bažina, zmenšující se jezero.

1. Co ukazuješ?

Dech velkého života. Rytmus, pulzaci, cyklicitu velkého vesmírného organismu.

Obraz: člověk letící na drakovi, jehož šupiny a obratle se volně a rytmicky pohybují.

2. Co léčíš?

Strachy vyplývající z nepochopení cyklicity se díky mě rozplývají.

3. Jaké jsou tvé stinné stránky?

Obraz: Žába odskákala do džungle. Význam: nedostupnost. Jsem vzácná látka.
Ale také: postrádáme kvality žáby, obojživelnost.

4. Co neukazuješ?

Aktuální problémy v přítomném krátkém časovém úseku, které právě nastaly (zlomená noha apod).

5. Co neumíš?

Neumím se vrátit pro ty, kteří mě nezavolají. Jsem tu jen pro ty, kteří mě zavolají. Přicházím na zavolání.

6. V jaké situaci jsi vhodný?

Když jsi v nějaké sociální situaci a máš pocit, že ti vysychá tvé jezírko (zmenšování sociálního prostoru, kde byl zvyklý se pohybovat). Nyní se máš naučit, jak se pohybovat v jiném (sociálním) prostředí.

7. Komu sloužíš?

Něčemu poblíž pravdy.

8. Komu vládneš?

Nemám touhy vládnout. Přijdu jen, když mě někdo zavolá.

9. Jaký duch (déva) stojí za tebou?

Obraz: Země jakožto želva a na ní sedí žába. Žába udělá hop a skočí na jinou želvu.
V určité fázi vývoje na Zemi se zjevím. Když si mě Země a lidé na ní zavolají, objevím se tu jako možnost pro ně. Sloužím "kosmické žábě".

10.  Jaký je tvůj doporučený setting?

Velmi velmi opatrně se mnou. Vůbec setting nepodceňovat.
Ideálně: pohodlná chata s krbem a verandou ven, kde se lze pohybovat dovnitř i ven.
Dobré, pokud je v blízkosti voda (spíše stojatá): rybník, moře.
Může být větší skupina, s šamanským (zasvěceným) vedením.
Nedávat si bez někoho, kdo s tím má hlubší zkušenost.

11. Reaguješ na záměr?

Na to, že jsem zavolána. Vevnitř je skrytý záměr, který není nutné formulovat. Záměr vytvořený běžnou vůlí na povrchu mě příliš neovlivňuje.

12. Doporučená četnost užívání?

Málo. Nikdy - nebo jednou či párkrát za život.

13. Pohled Šamana?

Vnímám tuto látku i jejího ducha s velkou úctou. Je to královská substance, cesta pro nemnohé. Vede ke Stvořiteli. Velký respekt. Při cestě k ní je nutné vnímat Matku Zemi, na které stojíš. Je to nová cesta, nová dohoda, jež k nám přišla, pro úzký okruh lidí na Zemi. Dar z kosmu. Málo co je takto ryzí.6. Ayauhasca


Prvotní vjem: důstojnost (dáma).

1. Co ukazuješ?

Hlubokou strukturu, síť, propletenost věcí od kosmu až po DNA. Žebroví veškeré reality. Po něm dovedu cestovat a poukázat na nejmenší detaily souvislostí mezi vámi a čímkoli dalším. Mohu cestovat nahoru i dolů. Elegantně, jemně, pružně (na rozdíl od houbiček) mohu klouzat celým palácem stvoření až po DNA. Mohu do struktury všeho živoucího.

Ukazuji pravdu, která spočívá ve vztazích mezi více věcmi. Třeba mezi solí v tvém malíčku a vzdálenou galaxií. Pravda interkonektivity. Vlákna, žebroví prostupují celý vesmír. Mohu do kosmu, stejně jako do vašeho embryonálního stavu, nemám limity.

2. Co léčíš?

Příchod na svět. Okolnosti kolem zrození. Jeho kosmické parametry. Matka - dítě - kosmos je můj rámec. Uvolňuji, zprůchodňuji možný porod (pánev) pro budoucí rodičku.

3. Jseš vhodná na nějaký sociální neduh?

Celá společnost je sociální neduh. (Smích). Vesmír je čistý, ale společnost je vždycky více méně pokřivená. Vracím vše zpět do kosmických souřadnic, od toho tu jsem.

4. Jaké jsou tvé stinné stránky?

Odpovím koánem: Alfa muž si se mnou nebude vědět rady.
Hodně jangové substanci (urputné, tvrdé vůli) nemohu pomoci, nemohu ji úplně rozpustit. Obtékám ji. Nechám ji být.

5. Co neumíš?

Hodně pochybený, extrémně vychýlený mužský pól neumím narovnat.

6. V jaké situaci jsi vhodná?

Ženské kolektivy, porodní báby, hledání cesty k rodičovství (muži i ženy), k početí dítěte. Usmíření s maminkou. Mateřství ve všech rovinách (Matka Země). Nejlépe funguji pro ženy a jemnější muže.

7. Komu sloužíš?

Zájmům Stvořitele univerza.

8. Komu vládneš?

Kdyby sedm nejmocnějších mužů světa užívalo mě a já jim vládla, svět by byl v pořádku, dostal by se do velké harmonie. Vládci by pak vládli v souladu s univerzem. Ale vím, že to jen parabola, že to není možné.

9. Jaký duch (déva) stojí za tebou?

Obraz: Multidimenzionální strom, kosmická pohyblivá plavuně s mnoha chapadly. Kosmická vědma - žena - vesmír. Tato mnohočetnost se nevejde do lidské představivosti.

10.  Jaký je tvůj doporučený setting?

Nejlépe osada, kemp, u řeky, ohniště, chýše, kde si lidé vše v tichu a skromnosti sami připraví k rituálu se mnou. Neokázalost, důvěrné společenství 5 - 10 lidí.

11. Reaguješ na záměr? Lze s tebou komunikovat?

Ano, a to i bez užití látky. Jsem bytost, s níž můžeš vstoupit do kontaktu i bez látky. Přednostně jsem tu pro matky, záležitosti těhotenství. Na Zemi k tomu navíc existují obzvlášť vhodná místa v přírodě, jeskyně, mě zasvěcené, kde se lze na mě dobře naladit. Speciální místnost ("moje laboratoř") by měla být "chýše" zanořená celá v zemi, takže ve stropu je otvor, jímž se díváš na hvězdy.

12. Doporučená frekvence užívání?

Ne více než dvakrát do roka. Dvakrát za rok je v pohodě. Nejlépe při střídání ročních dob (slunovraty, rovnodennosti apod.), v cyklické časovosti. Šamani a zkušenější mohou i 4x do roka v těchto cyklických rytmech.

A také: když si tě rostlina zavolá.

13. Pokud jsi ty žena, máš nějaký mužský protipól?

Buffo je pro mě jako mladík - hrdina. Peyotl jako vzdálený dědouš. Asi je to větší partička, ale přímo manželský protějšek asi nemám. Tabák je taky chlapík, ale jiné úrovně.

14. Pohled Šamana?

Mohu s touto látkou pracovat, je zde respekt, ale nemám s ní přímý kontakt tak jako žena.


7. Tabák


Prvotní vjem: rozvernost, oživenost.

1. Co ukazuješ?

Nic.

2. Co léčíš?

Šaman může nakuřováním léčit něco v těle.

3. Jsi vhodný na nějaký sociální neduh?

Já jsem sociální neduh. Pro své nadužívání a rozšířenost jsem hrozně zdevalvovaný v tom, co bych jinak mohl přinášet.

4. Jaké jsou tvé stinné stránky?

Podívej se na obaly od cigaret. Nadužívání čehokoli je nesmysl.

V hlubší rovině: jsem látka, která je zneužitelná. Jsem neutrální médium a "temný" šaman mě může použít ke zlu.

5. Co neumíš?

Bejt lidskej.

6. V jaké situaci jsi vhodný?

Po mě jako neutrálním médiu, jako po klouzačce můžou proudit jakékoli myšlenky a záměry. Zakouřená místnost je plná myšlenek a ne příliš vábných pocitů, které lidi při kouření vypustili do prostoru. To je dobrý, že jste to trochu zamezili.

8. Komu vládneš?

Těm, co neznají míru. Nadužívání je můj velký problém.

9. Jaký duch (déva) stojí za tebou?

Vidím rotující spirálu. Má esence říká: "Kdo chce tam, pomozme mu tam."
Pomáhám něčemu někam. U léčivého šaman léčím. U temného přenáším temné.
Jsem něco jako "brčko", přes které můžeš poslat, co chceš. Jsem nosič.

10.  Jaký je tvůj vhodný setting?

Sám nad krajinou rozjímaje nasát do sebe skrze kouř esenci krajiny. "Ať do mě skrze kouř vstoupí." A tak podobně při krásných místech. Původně nemám být sociální droga, to je zneužití mé podstaty. Jsem pro práci o samotě.

11. Reaguješ na záměr?

Ano, ale nesmím mít v sobě přidané chemické látky a musím být ručně zpracovaný. Jinak sloužím jako medium pro látky ke mě přidané. Já do sebe vše natahuji, to je má vlastnost. Cigaretový tabák v klasických cigaretách je zcela nevhodný, dýmkový tabák je příliš aromatický, ale je lepší. Ale nejlepší a nejčistší je tabák pro balené cigarety (i tam je však třeba rozlišovat).

12. Jsi vhodná látka na terapii?

Ano, skvělá. Mohu vkládat do druhého po plynoucím kouři svůj záměr. Funguji excelentně na počátku sezení s jinými substancemi, kdy si formulujete společně záměr (intermediátor). Tím podpoříte sílu následující práce.

13. Pohled Šamana?Tabák je nutné spoutat silnou vůlí, pak funguje spolehlivě. Je to můj kůň, kažodenní spolupracovník, nosič, médium.


7. Šaman


Jak rozeznat šamana?

Každý Šaman je unikát, tudíž neexistuje spolehlivé rozeznávající znamení.

Představ si letícího ptáka, kde jeho levé křídlo je tmavé, zde jsou šamané spojení spíše s temnou polaritou. A jeho pravé křídlo je světlé, zde jsou šamani spojeni spíše se světlou polaritou. Spousta jich je uprostřed. Někteří jsou více spojeni s kosmickým zdrojem a tryská z nich vřelost a energie, mají ji na rozdávání - a jiní méně, jsou od něho vzdálenější a pracují jiným způsobem. Na těchto pomyslných souřadnicích (světlo, temnota, vzdálenost od zdroje) najdeš každého šamana, který se nikdy neopakuje a nikdy nepodobá druhému. Všichni šamané tvoří jednoho velkého šamana, letícího kosmického ptáka, jako hvězdy tvoří jedno velké souhvězdí.

Co je úkolem šamana?

Podporovat evoluci vědomí a rozpouštět překážky v energetických tocích, které tomu brání. Podporovat přetavení atp. (Možný pohled na věc).


*


Konstelace proběhla 18.10. 2018 v Praze. Za spolupráci děkuji Michalu Šrůtkovi, se kterým připravuji knížku o českých pohádkových bytostech.(Peyotl, Muchomůrka červená, DMT, Iboga)

8 komentářů:

Blanchebetty řekl(a)...

Vážně dobré - velmi zaujalo. I vtipně podané. děkuji BS

Unknown řekl(a)...

super!! ale kde je kaktus??? :(

kastaphoto.blogspot.cz řekl(a)...

skvely clanek, diky :)

Unknown řekl(a)...

A co iboga

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymní řekl(a)...

Článek celkově super jen pár věci bych pojmenoval přesněji: název - lépe "interwiev s medicínou" droga označuje původně sušenou bylinu což je vlastně jen marihuana z výčtu substancí, rostlin, hub a živočichů ;). Další věc, s marihuanou a záměrem, ona říká je mi to jedno i z hlediska záměru - klidně na něj reaguje, různě, jak to prostě vyjde, což je zábavnější, jako rozmanitost větví stromů, nekonečná kreativita.

Unknown řekl(a)...

Skvělé, ale škoda, že tu není "kámoš" alkohol. Ale i to má svou hodnotu..

Unknown řekl(a)...

Taky by mě zde zajímal alkohol.
Tenhle text je z antroposofické knihy "Namísto já":
Rudolf Steiner líčí význam Dionýsova kultu následovně: Alkohol měl v průběhu lidského vývoje svoje poslání; ačkoli se nám to zdá zvláštní, měl za úkol takříkajíc preparovat lidské tělo tak, aby bylo odděleno od souvislostí s božstvým, aby se mohlo zrodit individuální "já jsem". Alkohol totiž působí tak, že odděluje člověka od souvislostí s duchovním světem, ve kterých člověk dříve žil. Takto alkohol působí také dnes. Alkohol se v lidstvu neobjevil nadarmo. V budoucnosti bude možno v plném slova smyslu říci, že alkohol měl za úkol vtáhnout člověka tak hluboko do hmoty, aby se člověk stal egoistickým. Přivedl člověka k tomu, aby si dělal nárok na své já a nesloužil s ním nadále celému národu. (...)