Uranská Odyssea

Začátek programu se posouvá na únor, čekáme až se skupina naplní. Proto, pokud vás tento program láká, napište mi pro čerstvé informace. Termíny setkání můžeme doladit, aby všem vyhovovaly.MBTI a VIZUÁLNÍ PREFERENCE - pilotní výzkum

Sběr dat byl uzavřen. O dalších fázích výzkumu vás budu na tomto webu informovat.

Milí návštěvníci tohoto webu, rád bych vás poprosil o pomoc s hlubším výzkumem typologie MBTI. Mým cílem je prozkoumat souvislosti mezi preferencemi typologie MBTI a preferencemi vizuálními. Můžete se spolu se mnou vydat do dosud nezmapované oblasti a přispět tak k rozšíření lidského poznání. Výsledek výzkumu si budete moci po delší době přečíst na mém blogu. Výsledkem bude pravděpodobně rozsáhlá diplomová práce (obor psychologie, FFUK) na toto téma.


Ve svém pilotním výzkumu, pokud do něho chcete zapojit, bych vás poprosil, abyste postupovali podle následující sady instrukcí. Je důležité, abyste pečlivě splnili všechny body jeden po druhém ve stanoveném pořadí, protože do výzkumu nemohu zařadit nedokončené nebo neúplné profily.

Celý experiment může trvat cca 30-60 min, na druhou stranu pro vás může být zábavný a sebeobjevující: jedná se o vyhledávání obrázků na internetu za použití vaší představivosti. Není to žádný nudný test, spíše experimentální hra.

Jste připraveni a ochotni se takového experimentu zúčastnit? Pokud jste se rozhodli, že ANO a že vytrváte až do samotného závěru, tak můžete prosím pokračovat.

Experiment je samozřejmě anonymní a vaše osobní data nebudou nikde zveřejněna.

Pět stupňů firemní kultury (Zrození kmenového vůdce)

Autoři knihy Zrození kmenového vůdce přicházejí (po 20ti letech výzkumů) s konceptem, že každá skupina („kmen“) se nachází na určitém stupni vývoje (1 až 5) a podle toho je nutné k ní přistupovat a vést ji. Kmenem se rozumí  skupina o 20-150 lidech - může se jednat o celou firmu, ale i popř. jen o její nějakou část (oddělení). (Část skupiny tak může fungovat na jedné úrovni, zatímco jiná část na druhé.) Stupeň kultury daného kmene lze prý dobře rozpoznat podle komunikačních projevů (převládajících výrazů a slovních spojení). Frekvence těchto výrazů je snadno měřitelná, nejedná se o pouhý „dojem“. Nicméně jednotlivá stádia jsou kvalitativně tak daleko od sebe, že jsou vcelku rychle rozeznatelná i neškoleným pozorovatelem, neboť se od sebe nápadně liší.
Reflexe textu Edmunda Husserla: Ideje k čisté fenomenologii I

V následujícím textu procházím krok po kroku Husserlův filosofický text z roku 1913 a pokouším se jej vysvětlit, tak jej já sám chápu, pokouším se jej sám pro sebe i pro druhé učinit co nejsrozumitelnější. Jedná se o text svým způsobem průlomový, jelikož dekonstruuje, rozkládá a demaskuje základní postoj pozitivistické vědy. Z touto dekonstrukcí se otvírají dveře pro odlišné přístupy poznávání, které už nemusí být postavené pouze na zúženém naturalisticko - empirickém výkladu reality, který nepřipouští jakékoli jiné (Husserlovými slovy) "danosti". Nicméně, přestože se nacházíme více než sto let po této myšlenkové revoluci, neznamená to, že by se stín pozitivistického ducha chodbami univerzit přestal plížit. Je to ale opravdu jen stín, kmitající se jen tam, kde světlo Husserlovy pochodně dosud neproniklo. Lze k tomu dospět poctivým přemýšlením a kladením prostých otázek, jak tomu činí Husserl.

Terorismus z pohledu sociální psychologie

Na problematiku terorismu se můžeme dívat z mnoha různých úhlů pohledu. Např. z hlediska psychologie osobnosti, (jaké vlastnosti má mít typický terorista? Lze jej diagnostikovat?) – anebo z hlediska sociální psychologie: jaké sociální podmínky, procesy a vlivy připravují potenciálního teroristu na jeho „dráhu“? Jak uvidíme, ukáže se ten druhý pohled jako o něco plodnější a v tomto textu se jím budeme zabývat o něco více. Využijeme mj. interpretace, kterou nabízí symbolický interakcionismus.


MBTI a civilizace

Kognitivní styly civilizačních okruhů


Jedná se o hypotetickou mapu, která může sloužit jako podnět k diskuzi pro milovníky typologie MBTI. Označení na mapě se pokouší vystihnout typickou ústřední mentalitu, která dané civilizaci vládne. Při hledání souvislostí mezi kulturami jsem volně vycházel z knížek Stanislava Komárka: Zápisky z Okcidentu a Zápisky z Orientu.

Sedm statečných okem astrologa

Autor textu: Marek Vavřinec 

Napsáno v srpnu 2016 k narozeninám Vojty Franče jako pocta jeho astrologicko-psychologicko-konstelačním bádáním v tajuplných vodách historie, mýtů, pohádek i aktuálních politicko-společenských tématech. Díky za odvážné, inspirativní i bláznivé pohledy pod povrch skutečnosti!

Díky Marku za věnování, jak vidíš, tak si toho vážím, takže ti to otiskuju na svym blogu. Protože jsem shodou okolností na oba filmy (Sedm statečných a Sedm samurajů) nedávno koukal, tak ti to drze doplním o pár poznámek kurzívou, pokud jde o Kurosawových Sedm samurajů, abysme to měli po kupě. (Vojta Franče)
Sedm planet, sedm dnů v týdnu, sedm tónů stupnice, sedm čaker, sedm statečných. Sedmička je klíčové číslo všech esoterních a náboženských tradic, nejlépe vyjádřené starodávnou sedmicí planet, které po svých drahách putují kolem země a svými polohami a vzájemnými vztahy tajuplně utvářejí naše osudy. Do 18. století určovala sedmička kompendium archetypů bez výjimky a i když byl později objeven Uran, Neptun a Pluto, neztratila mnoho ze své reputace. Sedm planet středověké astrologie stále utváří ty nejzákladnější tendence a potřeby člověka, jeho charakter, citlivost, schopnost komunikace, lásky, bojovnost, touhu po vzdělání a expanzi, smysl pro disciplínu a práci. Ony tři transsaturnské planety souvisí mnohem více s celospolečenskými tématy a s jistou nadsázkou lze říci, že jako sedmice utváří osud člověka, tak transsaturny (kdoví, kolik jich vlastně je) modelují osud lidstva.

Třetí princ

Poselství pohádky

Třetí princ je příběhem, který ukazuje mužskou cestu ve třech úrovních vědomí. První princ je nejméně zkušený, druhý je o něco zkušenější, ale stále ještě ne dostatečně, aby dospěl do cíle, a třetí jako kdyby integroval zkušenosti svých dvou předcházejících bratrů. Jsou to jakoby tři vrstvy, tři folie přeložené přes sebe. Jsou to také tři roviny, které se nacházejí v psychice každého muže.

V našem výkladu, který vznikl jako výsledek konstelačního procesu, pracujeme se zjednodušenou podobou filmové pohádky Třetí princ, která je košatější, než Erbenův originál Dva bratři. Nerozebíráme všechny detaily děje, jde nám o postihnutí celkového smyslu pohádky.
Souboj Titánů aneb 5 mocenských archetypů Homérského Řecka

Chtěli jsme se konstelačně podívat na symboliku mýtu o Perseovi - který putuje za Medůzou, aby osvobodil Andromedu ze spárů Krakena, zkrotí Pegase atd. (Analýza či amplifikace jednoho řeckého mýtu bez vztahu ke všem ostatním se podobá pokusu popsat velký ornamentální koberec analýzou jediného jeho vlákna.) Vyšlo nám, že se na tento příběh lze samozřejmě dívat z mnoha různých úhlů pohledu. Ale jeden z možných je, že v době vzniku tohoto mýtu se středomoří ocitalo ve specifické atmosféře, kterou se pokoušel na rozkmitaných perutích své rozvášněné obrazotvornosti zachytit právě slepý básník Homér.


Šlo mj. o mocenský střet, zápas mezi několika frakcemi, které v té době bojovaly o rozparcelování světa – v zemi i nad zemí, venku i uvnitř. Bylo jich pět. (Pět se mimochodem řekne řecky „penta“, což je slovo, které dodnes používáme pro označení některých mocenských uskupení.) Ve stručnosti si řekneme, o jaké frakce šlo. Z podoby dnešního světa si lze odvodit, jak tento souboj Titánů tehdy dopadl a že stále v různých variacích pokračuje.

Na psychologické rovině jde o pět archetypů moci nebo o pět symbolických řádů, které nějak interpretují svět a které můžete na úrovni určité inklinace zaznamenat i v sobě. Svět nemusíte ovládnout vojensky jako Alexandr nebo Napoleon, ale lze tak možná učinit expanzí symbolického řádu - toho, v co lidé věří a co žijí, protože to považují ve své mysli za skutečnost. Tento způsob vlády je možná daleko účinnější. Lidé na ní participují automaticky a bez pochybování, aniž by od této interpretace reality (brýlí) byli schopni odhlédnout. Jako se cítí ryba ve vodě, jako pták ve vzduchu, tak lidé žijí v daném symbolickém řádu (kultu, víře, soustavě memů, matrixu) apod., aniž by o tom měli potuchy.

Souboj Titánů lze interpretovat i jako souboj pěti paradigmat v období tzv. temné, předklasické antiky (12-9.st. př.n.l.)

Perseus symbolizuje cestu jednotlivce, který kráčí vlastní cestou, navzdory jakémukoli mocenskému zápolení své doby. To je pro cestu hrdiny podružné. Žádná doba není tak zlá, aby nebylo možné kráčet hrdě po vlastní cestě. V každé době budou probíhat boje, na něž nemáme vliv. Podmínky světa by se neměly stát výmluvou, proč nám něco nejde nebo proč něco nemůžeme.

Jako když se zažehne plamen!

Pozvánka na mužskou skupinu Tajemství železa, která začíná v sobotu 8.10. 2016.

Člověk, kterým můžu být já i ty, prochází v našem pohádkově-metaforickém dialogu třemi setkáními: se Zemí, se Sluncem a poté se samotným Tajemstvím železa.


Mytologie nového muže

Od re-prezentace k prezenci


Jaké jsou kvality mužské energie, která se pohybuje v souladu s novým paradigmatem?
  • nový muž nemá již více potřebu tvrdosti (k sobě i k druhým)
  • hledá, otvírá nové cesty pro lidstvo; prošlapává nové cesty, kudy mohou kráčet i ostatní; instinktivně hledá nové směry; cítí, kudy je dobře kráčet – pro sebe i pro ty, jež kráčejí v jeho stopách
  • instinkt „kudy jít“ je spojený s ukotvením v nohou a spodní částí trupu; muž se cítí být spojený se zemí skrze své nohy; tato část je průchozí (nejen) pro energie země a vede jej
  • lepší než slovo „zakořenění“ (směrem dolů) je slovo „propojení“ na úrovni životní energie; jeho tělem PROUDÍ živá energie, která ho spojuje se zemí, jakoby člověk byl mladým zeleným luskem, který je všude vyživován, může se všude cítit jako doma
  • pružnost, otevřenost směrem k zemi a k pohybu v realitě
  • cítí se bezpečně kdekoli se zrovna pohybuje
  • kvality, jimiž se vyznačuje nová mužská energie: pružnost, otevřenost, hledání nových cest
  • to nové je možno hledat, jen pokud „nevíme“; pokud „víme“, náš pohyb ze zastavil

Starý a nový přístup ke klientům (nejen) v terapiiSledujme prosím tyto přístupy v terapii, na školách, univerzitách, v terapii, v medicíně, v politice, v církvi, v náboženských skupinách, v sektách, na spirituálních setkáních, v managmentu, v bankovnictví i ve světě podnikání a obchodu - a v neposlední řadě ve světě práva. Snažme se pochopit fungování mechanismů, které probíhají mezi klientem a tím, kdo se mu nabízí cokoli poskytovat. Zpochybňujme. Ptejme se. Sledujme, jak je s námi nakládáno, jak dovolujeme, aby s námi bylo nakládáno a jak my sami nakládáme s druhými lidmi. Pochopme, co skutečně v daných vztazích sledujeme, o co nám jde.

Omega 2016/17

Celoroční transformační skupina, celoroční dobrodružství

Úvod: Jedná se již o třetí cyklus proměny a osobnostního rozvoje, který nabízíme lidem, mužům i ženám, kteří mají zájem o hlubší transformaci v bezpečné, chráněné a přátelsky naladěné skupině. Jde o prostředí, které poskytuje bezpečí a hluboké uvolnění a proto vám dovoluje sestoupit do velké hloubky v procesech, které se vám v životě dějí. Protože i my, lektoři, kteří vás těmito procesy provádíme, jsme mezi tím prošli určitou proměnou a naše obzory se rozšířili, vám toto "nové" nyní přinášíme. Vnímáme, že jsou k dispozici techniky a metody, díky nimiž je možné procházet transformačními procesy ještě lehčeji a rychleji. Je to nová Omega. 

Obsah kurzu: Osobní proměna a probuzení životní síly na všech úrovních bytí, od nejhlubších kořenů po nejjemnější vlákna. S touto "novou výbavou" - novým vědomím toho, kdo jste, se budete v životě pohybovat jistěji a bezpečněji. Budete si více vědomi toho, co jste, co chcete a budete schopni to ve všech oblastech života (práce, vztahy) přirozeně realizovat.


Symbolické obrazy vystihující dynamiku procesu, k níž u Omegy dochází: Tygr, který se probouzí z dlouhého spánku a začíná cítit, jak jeho organismem proudí životní síla, jíž zažívá všemi svými smysly. Jeho svaly jen hrají napětím, tlapy a drápy se pružně a rytmicky dotýkají země. Majestátně a uvolněně kráčí pralesem, vědom si svého bytí v plném rozsahu. 

Nebo v ženském pojetí: 
V nočním pralese se probouzí orchidej. Během jedné noci, za úplného ticha se její stonek napřímí vitální energií, stoupá vzhůru, až se její rozvírající se květ v polibku dotkne celého hvězdného spektra noční oblohy, aniž by tomu okolní obyvatelé džungle museli ve svém vlastním pojetí noci rozumět; zatímco jim se jen zatají dech, ona svobodně vydechne do vesmíru, vědoma si svého „JSEM“, jež tone v kráse.

Témata osmi setkání:

1. Důvěra v život na Zemi 
          (So 14.5.)
          Navázání osobního, bytostného, živého a přátelského vztahu se Zemí.

Program:
1) znovuprožití našeho sestupu na Zem a vstup do její gravitační zóny
2) osobní konstelace na integraci jakýchkoli mých negativních postojů, emocí vůči Zemi
3) osobní konstelace na ukotvení, zaklapnutí, harmonizaci mého místa zde na tomto světě vzhledem k oběma zdrojům: Zemi i Slunci
4) skupinová práce s hlasem

2. Já a Ty 
          (So 11.6.)
          Umění a schopnost blízké vazby; důvěra ve vztazích.

3. Vytváření záměru a odpovědnost
          (So 17.9.)
          Téma: Spojení se sebou a vědět, co chci. 

Program:
1) skrze globální konstelaci (pro všechny společná) zjistíme jaký je rozdíl mezi tím, jak jsme právě teď a když jsme skutečně ve spojení se sebou (jaké to je a jaké by to mohlo být)
2) individuální konstelace na spojení se sebou a svými skutečnými potřebami
3) individuální konstelace na konkrétní záměr, který z tohoto spojení vyplývá

4. Láska ke Zdroji
          (So 15.10.)
          Milovat svůj Zdroj a být s ním v živém, osobním propojení, jež mě zalévá energií.

(První čtyři jsou o vyladění, oživení, energetického probuzení „plného člověka“ – osobní roviny bytí. V dalších čtyřech setkáních jakoby stoupáme „výš“, dovolujeme naší probuzené energii dosáhnout nových výšin a hloubek.)

5. Můj unikátní způsob sebevyjádření
          (So 19.11.)
          Moje kreativita, genialita, originalita.

6. Kosmický vhled
          (So 10.12.)
          Pochopení přediva souvislostí táhnoucího se přes mnoho životů z širší perspektivy našeho „vyššího já“ v jejich komplexním geometrickém obrazci.

7.  Mé vedení
          (So 7.1.)
          Má schopnost nechat se vést a umění vést druhé. Přijetí vyššího řádu, poslání; spojení s vnitřním Mistrem.

8. Přijetí celku života a smrti 
          (So 18.2.)
          Uroboros, uzavření kruhu. Pluto. Přijetí nevyhnutelného. Hluboký klid.


Lektoři: Vojtěch Franče + Michaela MayFreya Zavřelová

Velikost skupiny: 8 – 10

Zahájení a ukončení kurzu: 14.5. 2016 - 18. 2. 2017

Frekvence a počet setkání: 8 tematických celodenních setkání vždy v sobotu 1 x měsíčně

Kde: Yoga Space, Politických vězňů 911/8, Praha 1 (3. patro)

Cena kurzu: 12.900,- kč (předplacených 8 setkání)
Cena za jednorázové setkání: 2.000,- kč

Přihlášení a dotazy: aridsun@seznam.cz 

Platba kurzovného: převodem na účet (do 13.5.) 670100-2207603326/6210 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno). Je možné se případně individuálně domluvit na splátkovém kalendáři.

Navíc volitelně:
          + O prázdninách jedno neformální setkání (piknik)
          + Letní prázdninová konstelační škola (týden)
          + Jedno setkání (pokud budete chybět) si můžete u nás nahradit individuálně zdarma

Reference: http://www.znam-svuj-pribeh.cz/#!reference/c71xn

Klíč k duši aneb osm módních stylů podle Táňy Havlíčkové

Fashion terapeutka a módní návrhářka Táňa Havlíčková přišla s unikátní typologií určenou především ženám.


Kniha je psána lehkým, jednoduchým a čtivým stylem, který ji zpřístupňuje doslova všem. Je schopna oslovit všechny lidi na jakékoli úrovni vzdělání v libovolné sociální sféře (a libovolného pohlaví). Přesto to ani zdaleka neznamená, že by se jednalo o něco povrchního. Naopak je vidět, že kniha je zúročením mnohaleté odpozorované a prožité zkušeností, která je strávena hluboko uvnitř a po té přetavena v cosi všezahrnujícího a všeakceptujícího, co k vám mluví s nejlubším respektem k vaší přirozenosti; k tomu, aby jste zůstali sami sebou.

Móda je někdy diktátem toho, co by se nyní mělo. Stejně tak většina časopisů pro ženy. Vytvářejí tlak a nutí ženu zakrývat svoji přirozenost, aby podle určitých kriterií "správně zapadla". Je to směs psychického vypětí na straně těch, kdo za módu utrácejí na jedné straně a enormního výdělku na straně prodávajících. Co kdybychom z tohoto zamotaného kruhu, hada požírajícího vlastní ocas, jednoduše vystoupili a podívali se na to novýma očima, jakoby napadlo Táňu Havlíčkovou (ač tím jde jako módní návrhářka tak trochu proti sobě). Co když se "vykašleme" na všechny možné ismy a trendy, na všechny diktáty módy, a vezmeme ženskou duši jako něco co bytostně potřebuje určitý přiléhavý způsob sebevyjádření? Co když každý obsah potřebuje tu správnou formu, aby se cítil dobře, prosperoval a kvetl - aby se víc a víc stával sám sebou?