Histriónská porucha osobnosti (hysterie)

Hovoříme-li o hysterii, je důležité pochopit, že v prvé řadě jde o charakteristickou strukturu osobnosti, jakési více či méně aktivované "emoční podhoubí", které může znát každý z nás sám na sobě, ale které se teprve v určitých případech stává poruchou osobnosti (diagnózou v pravém slova smyslu, dnes označovanou jako histriónská porucha osobnosti).

Pejorativní označení "hysterka" pro (leckdy naprosto normální) cholerické vzplanutí (či afekt) má ve skutečnosti s hysterickou poruchou osobnosti málo co společného. To, že občas vzplaneme a uděláme výstup, může být naprosto v pořádku a leckdy je to i na místě! Nečastujte tedy své drahé, emotivnější polovičky tímto sladkým přízviskem, dokud si nedočtete tento článek do konce. Ne každá emotivnější žena je hysterka, ne každý emotivnější muž je hysterik!

Hysterická struktura osobnosti se projevuje v mnoha odstínech a variantách, ale každá osobnost je unikátní. Často se jedná o mimořádně zajímavé, okouzlující, charismatické nebo atraktivní osobnosti pohybující se ve světě umění, divadelnictví, filmu, šoubyznysu nebo ezoteriky. (Právě odtud je odvozeno modernější označení poruchy: "histrión" = herec, kejklíř. Dřívější označení souviselo s řeckým slovem "hysterós" = děloha.) Proto nezbývá než se ve výčtu projevů hysterie pokusit o co největší šíři - s tím, že v praxi se projevují jen určité kombinace těchto symptomů. (Všichni histrióni nejsou stejní.) Hysterická osobnost se může v mnoha životních oblastech (např. v práci) projevovat zcela přirozeně a nepoznatelně (může být dobře herecky maskována), ale takřka vždy se (po delší době) projeví v plné síle v oblasti narušených partnerských vztahů.

Od dob psychoanalýzy je hysterie terapeuticky léčitelná. Sabina Spielrein, Jungova hysterická pacientka, se nakonec, po úspěšné terapii, sama stala lékařkou a psychoanalytičkou s pozoruhodným vhledem do fungování lidské sexuality a v ní obsažené destruktivity. Pokud tedy touto poruchou trpíte, nebo trpíte tím, že se vyskytujete blízko někoho takového, zvláště v partnerském vztahu - nezoufejte, nic není ztraceno.

Typické projevy hysterie ve zkratce

 • labilní emotivita
 • sebedramatizace, patos, teatrálnost
 • přehnaná koketnost, neustálé flirtování (jejichž účelem není ani tak někoho svést, jako spíš upoutat pozornost ke své osobně a dodat si tak pocitu výjimečnosti)
 • snaha být středem pozornost, pokud jí není, cítí se špatně; stejně nedobře nesnáší klid, potřebuje vzrušení
 • sugestibilita, zvýšená ovlivnitelnost ostatními lidmi
 • egocentrismus
 • infantilita
 • neustálá touha po ocenění
 • přehánění, vymýšlení, lhaní
 • snadno urazitelná samolibost a trucovitost
 • trvale manipulativní chování a citové vydírání
 • někdy se přidává hypochondrie: chronické onemocnění
 • proměnlivé a nestálé city, snadno se zamilují
 • na partnera používá hysterická osobnost manipulativních her (v písmu nejrůznější udičky + levoběžnost)
 • jejich vztahy jsou vždy komplikované a dramatické
 • jejich chápání vztahů je fantastické, jejich líčení je nadsazené skutečnosti (a nebo rychle spadá do druhého extrému)
 • touží po naprosté svobodě, ale jen pro sebe, druhému ji nedopřeje
 • hysterická osobnost se nechce podřídit, chce sama určovat pravidla
 • jiným metrem měří sobě - a jiným metrem druhým
 • vždy a všude musí mít pravdu
 • hysterická osobnost si lásku (manipulativně) vynucuje; snaží se v partnerovi vzbudit pocit viny
 • snadno se urazí, ale těší ji následné sladké usmiřování
 • má schopnosti vcítit se - ale jen do sebe
 • je ohleduplná - ale jen k sobě
 • svého partnera chladně a nekompromisně deptá; Plzák doporučuje z takového vztahu (s hysterickou osobností), co nejrychleji odejít: hysterik se totiž nikdy nezmění, jakákoli snaha změnit ho je marná, nehledejme za jeho činy nějakou logiku, svého partnera ovíjí čím dál víc do své smyčky, až ho nakonec zničí, zadusí, vysaje
 • hysterická osobnost žije ve své vyfabulované realitě, které je lehko uvěřit na základě její herecké přesvědčivosti (sama své pohádce o své skvělosti v určité úrovni věří a potřebuje věřit)
 • hysterické osobnosti mívají skvělý dar řeči, výřečnost, patos - a mnohdy i charisma, které vysvětluje lehkost, s jakou do svých tenat vtahují své oběti
 • jejich vlídná, sladká slova však obsahují agresivní podtón (podle toho, jak se jim daří prosadit své záměry - střídání láskyplně nasládlých a mrazivě chladných slovních projevů)
 • jejich chování je zaměřené na dosažení okamžitého uspokojení, které nejsou schopni odložit (pocit, který je ovládne, musí vyjádřit teď hned - i když zítra uzná, že to byl naprostý nesmysl; když něco chtějí, chtějí to hned! - ne až zítra nebo pozítří - podobně jako malé děti)
 • hysterická osobnost umí učinit mimořádně dobrý dojem; jinak se však chová na veřejnosti - a v soukromí; umí šarmem získat lidi (které potřebuje) na svou stranu
 • hysterii, která se snaží ukazovat se v tom nejušlechtilejším a nejdobrotivějším světle (charita, altruismus, "dělám to přece jen a jen pro lidi") - nazýváme hysterii filantropickou
 • hysterie se netýká jen žen, u mužů se však vyskytuje daleko méně; projevy hysterie jsou u mužů i žen stejné (příkladem mužského hysterika je podle Junga Adolf Hitler - podrobně o tom na konci článku)
 • hysterie je porucha, která se dá s odbornou pomocí léčit; hysterik si však svou nemoc těžko připustí; důležitá je rovněž terapeutická pomoc a psychická podpora partnerovi hysterické osobnosti
 • hysterická struktura osobnosti nesouvisí příliš s inteligenční kvocientem (IQ); pronikavý intelekt je v rukou takto laděných osobností spíše nebezpečnou zbraní (sofistikovanější způsoby verbálního útoku, manipulace, přetvářky a lhaní); jde tedy spíše o narušené emoční jádro kdesi v hloubce osobnosti, nikoli o poruchu úsudku a inteligence

Typické projevy hysterické osobnosti 

(volně podle Miroslava Plzáka)


1. Neutuchající sklon k neustálému urážení se, trucování a následně očekávanému sladkému usmiřování. "Prodlužovaný stav uraženosti normální člověk těžko snáší. Bytost disponovaná, obetkaná hysterickým podhoubím, se začne učit prožívat nevídané slasti tím, že se urazí pro každou hloupost, a jakmile se nedostaví usmiřování, protahuje stav uražení do okamžiku, kdy normální člověk všechno vzdá a začne se usmiřovat. Bláhovec, jenž opentlí proces udobřování darem, nadbytkem slov a vzletných vazeb, poklekáváním, vykřikováním, vlečením milované uražené bytosti do lesa, do polí a luk, kde se v usmiřování pokoří k zemi, plazí se po ní, líbá místa, kam uražená bytost šlápla, ten učí, posiluje, sytí tuto slast a spolehlivě ji upevňuje."

2. Hysterická osobnost nesnese, pokud není středem pozornosti, proto se snaží tuto pozornost nějak získat (strhnout na sebe pozornost). Nesnese, není-li obdivována. Pokud není dostatečně obdivována, urazí se. Není-li jí věnována pozornost, "vypadává z role", neudrží se, odchází (např. objeví-li se sokyně).

3. Hysterická osobnost používá ráda silných a neotřelých výrazů. Nadsazené, básnické, fantastické líčení reality. "Tak nějak mi nejsi oporou, nejsi mi hvězdou života, za níž bych šla... Nevedeš mě takovou tou jistou chlapskou rukou... Žiju ve vakuu, ve vzduchoprázdnu. Chci, aby to bylo úžasný." Svým způsobem má "básnické střevo". Mnohé vzletné, romantické či agresivní proklamace by se mohly rovnou vázat a vydávat. Je třeba pochopit, že tyto výroky není nutné brát doslova, jsou pouze vyústěním určitého emočního stavu. Druhého dne se může objevit výrok protikladný, předchozí vyvracející, intenzitou a básnickou nápaditostí onen první zcela překonávající. Pokud na daný rozpor poukážete, v lepším rozmaru se setkáte se sladkou reakcí "A tys mi to, miláčku, včera věřil?"

4. Záporný emoční přenos. Cítí-li hysterická osobnost potřebu si ulevit od vnitřního napětí, naštve svého miláčka a tím se odreaguje. Nesnáší, když je partner ve stavu klidu a bezstarostnosti, v takovém případě jej začne popuzovat, dráždit, aby došlo k "vyrovnání" vlastní lability s vyprovokovanou labilitou partnera. Tímto způsobem dosahuje hysterik "vztahové rovnováhy". "Hochu, šlápnu ti do úsměvu, až zaslzíš." (skutečný výrok)

5. Skoro vždy je u hysterické osobnosti přítomen nepřátelský vztah k matce. Matka bývá obvykle také hystericky založená a mezi matkou a dcerou se vedou krvavé a zraňující bitvy a hádky, v nichž se matka i dcera zraňují na nejcitlivějších místech. (V jiných případech je vztah k matce naopak idylicky nadsazován - je přeslazený.) "Zatímco směrem k otci jsou u děvčat tyto vztahy nezřetelné, manifestují se mimořádně nápadně vůči matce. Hysterické dívky zaujímají přibližně v 90 % ke svým matkám vztah trvale nepřátelský, tyranisující a protestní v 10% se rozvíjí nechutně přeněžnělý, teatrálně okázalý vztah, jímž většinou dcera vytváří s matkou protestní koalici proti otci."

6. Snaha vidět sebe samu v tom nejušlechtilejším světle. Hysterická osobnost se nikdy nemýlí, nikdy nepřipustí omyl, ani nepřizná nečestnost či zanedbání. Vždy má pravdu. Nesnese jakoukoliv kritiku (reaguje vztekem, uražením se, odchodem z místnosti či bytu).

7. Na druhou stranu je schopna kdykoliv změnit původně zastávaný názor. Dokáže brilantně lhát - a to tak, že vytěsní z vědomí vše, co se nehodí k jejímu okamžitému postoji. Zapře to, co tvrdila včera - nebo si to už "nepamatuje". Dělá, že nechápe, že nerozumí, o čem je řeč. "Hysterická osobnost buduje kolem sebe ve svých vztazích (milostných, manželských i pracovních) hradbu hysterické nedotknutelnosti. Presentuje se jako ušlechtilá povaha, vysoce pravdomluvná a morální. U všech pak vyžaduje, aby tyto vlastnosti byly uznávány a ceněny. Z posice nedotknutelnosti lze totiž dobře hájit dvě typické hysterické vlastnosti: hysterickou prolhanost a hysterickou lenost. Hysterické lhaní má většinou povahu skutečné lži, kdy vědomě pronášejí nepravdu ve svůj prospěch na úkor druhého. Je většinou promyšlené a uvážené a bezostyšně se presentuje i v případech, kdy je lze vyvrátit." Je-li lež v určitém momentu očividně vyvrácena, takže už není možné lhát dál, přichází najednou otočka ve smyslu, že i tato lež byla vlastně míněna z těch nejušlechtilejších důvodů, a že by to druhá strana, má-li alespoň trochu empatie, měla pochopit." Stejně tak ale může přijít reakce v chladné (několikadenním či několikaletém) mlčení bez jakéhokoli důvodu, anebo - což je častější - atakování morálních slabin protivníka, aby byla kulometnou palbou odvedena pozornost od právě obnažené lži: "Vždyť ty taky lžeš, každý lže! ale ty jsi k tomu navíc ještě pokrytec a tváříš se pravdomluvně!" apod. (Po fázi mrazivého odmlčení není záhodno na proběhnuvší konflikt jakkoli poukazovat. Vše pokračuje, jakoby se nic nestalo.)

8. Hysterická osobnost má především svá práva (potřeby) a její partner pouze povinnosti. Sobě a druhému měří odlišným metrem (Ty nesmíš, ale já můžu. Ty musíš, ale já nemusím.)

9. Nesnese klid a pohodu. "Hysterická žena nedovolí, aby se manžel dobře bavil, smál se, aby byl bezstarostný, veselý. To všechno ji dráždí k nepříčetnosti. Chce, aby se manžel pro ni ustavičně trápil láskou, a když vidí, že se to s láskou nevede, trápí ho jinak."

10. Vynucování obdivu a poct. Vnitřní nepokoj ovšem hysterické osobnosti nedovolí přijmout patřičné uspokojení (naplnění a vděčnost). "Nemysli si, že si mě tím vším koupíš!" Obdiv a pocty jsou považovány za předstírané nebo nedostatečné. "Tu kytku's mi koupil stejně jen proto, že máš pocit, že jsi musel."

11. Hysterické ženy mívají v záloze muže, kterým svého partnera dráždí. Jakmile zaznamenají ochlazení, ihned s touto zálohou vyrukují. Podle vzorce - podle sebe, soudím tebe - dobře si vědomy své zranitelné žárlivosti, se snaží v partnerovi vzbudit žárlivost obdobnou, a vyvolat tak větší zájem o svou osobu, podpořit svůj neuspokojený a neuspokojitelný pocit důležitosti.

12. Hysterické ženy jsou obvykle líné. (Výmluvy a nekonečné hádky, proč něco neudělat; proč nechodit do práce; proč něco nejde).

13. Ofenzivní varianta: Mnohomluvnost. Monology. Kadence rychlopalné zbraně. Defenzivní varianta: provokující urážlivé mlčení, při němž tuhne krev v žilách (snaží se vyvolat soucit nebo pocit odpovědnosti).

14. Nenasytnost. Hysterická osobnost nikdy nemá "dost", (nemá strop - v písmu se to projevuje např. zaplněnou plochou bez okrajů, enormními délkovými rozdíly a bobtnavým tahem). Nikdy ji není možné dostatečně emočně naplnit, uspokojit, potřebuje neustále vytvářet nová dramata a napjaté situace. Jedinou možností je psychologická léčba. Hysterik chorobně touží po lásce - "chorobná žízeň" - trvalá frustrace, hledání absolutní lásky (cokoliv méně znamená málo - protože chybí láska k sobě). Klade absolutní požadavky, očekává, co by druhý měl nebo neměl udělat. Pokud se druhý nezachová podle očekávání, přichází vztek, zuřivost, zklamání. Hysterik používá slova "měl", "neměl", "musí", "neměl to říkat", "vše mělo být prostě jinak" - je to projev nerealistických očekávání. Oblíbená manipulativní klička začíná podmiňovacím "kdyby!" - "Kdybys mě opravdu miloval, tak bys přece dobře věděl, co vlastně chci!" (ačkoliv to neví ani ona sama), "kdybys tehdy udělal to a to, tak bych se s nelíbala s XY" (rozuměj, je to tvá vina, že jsem se s ním líbala, můžeš si za to sám!) nebo "kdybys květinu mého ženství lépe zaléval, tak bych si nemusela hledat muže, který mi skutečně rozumí" a další slovní perly, kteréžto mají vyvolat v oběti pocit viny, anebo jej pod tlakem přimět k vykonání nevědomě očekávané procedury, a hysteričku (hysterika) tak vyvázat z jakékoli odpovědnosti za jeho chování. Vina je vždy na druhé straně.

15. Neustálé nadřazování citů nad rozum. "Sugestivní moc slova láska a jeho ustavičné hájení, absolutní a nekompromisní nadřazování citu nad rozum, není nic jiného, než infiltrace normálního lidského myšlení hysterickou blankytnou pseudomorálkou. .. Boj s ideologií hysterické ženy a hysterického muže je pro nezasvěcence přetěžký, protože jejich výroky znějí vysoce počestně." V kterékoli situaci je možné učinit obchvat nad sebeočividnějším faktem odkázáním se na studnu nejhlubších a zaručeně pravdivých emocí - např. "já jsem to tak prostě cítila", "s mými pocity nehneš", "cítila jsem se tak nějak prázdná, a proto se mi nemůžeš divit, že..."

16. Působí dojmem křečovitosti, tenze. (Napětí, bloky v těle a při určitých emočních reakcích, jež se odreagovávají nečekaně v afektech, které svou energičností nepřiléhají dané situaci). -- Podle Eliase Canettiho jde o to, že hysterik je čímsi vnitřně spoután, je v sevření na dně svých nedoprožitých emočních ponižujících zážitků - a od nich se snaží právě neustálým rtuťovitým proměňováním své identity uniknout. Je tedy v nestálém úprku, při němž obléká a odhazuje šaty a masky, bez pevně zachytitelné identity. Takto se snaží nevědomě vymanit z onoho traumatizujícího křečovitého sevření.


"Zdá se, že primárním příznakem všech forem hysterie je trýznivý a mimořádně naléhavý pocit neuspokojení, nutící nemocného k tomu, aby se tohoto stavu nějak zbavil. Co je příčinou této primární hysterické tense, zatím nevíme. Jestliže si jedinec navykne hystericky reagovat, pak dostane-li se do konfliktní situace, pokouší se ji řešit hysterickým jednáním. Bez ohledu na to, zda jde o neurosu či psychopatii, je výsledek i pro nemocného vcelku nezdařený. Je to hlavně proto, že hysterické jednání nemá nějaký faktický konstruktivní cíl, ale především jen snahu oprostit se od nesnesitelné tense."

17. Manipuluje skrze soucit (nemoci, bolesti).

18. Z počátku vztahu není možné hysterickou osobnost rozpoznat, protože dokáží zahrát libovolnou požadovanou roli. "Dokáží být právě tak vášnivými milenkami jako uzavřenými nebo chladnými dámami horujícími pro samotu a vážnost. Dokonce dokážou předvést roli perfektní hospodyně, sportovkyně či intelektuálky. Leč velmi záhy vystrčí své hysterické parůžky." Inkubační doba hysterie (kdy už se herecké masky vyčerpají a stávají se průhledné) je podle Plzáka 6 měsíců. V prvotní fázi je totiž iluze ještě dokonalá, později se čím dál více obnažují neslučitelné, sebe navzájem vyvracející elementy, které nejprve vyvolávají neurčitý pocit, že "cosi je nějak divně" (to jsou ty vylézající "parůžky") . Na druhou stranu jsou histriónské ženy i muži natolik obratnými v dramatu zvaném láska, že právě s nimi můžete prožít několik měsíců nejnádhernější romantické vášně. Struktura jejich osobnosti a jejich osobité kouzlo se postará o scénář, který v žádném případě nebude nudný!

19. Hysterické osobnosti mívají dobrý "radar" na vyciťování "libidózního proudění" nebo jinými slovy na projevy sexuálního zájmu ze strany opačného pohlaví, které "visí ve vzduchu". S tímto vyciťováním umějí dobře pracovat, a sami pro sebe si ho vlastně vyhodnocují jako "připadám si žádoucí a atraktivní", "mám svou hodnotu a důležitost", takže se snaží do tohoto tavícího kotlíku přilévat další olej (sexuálně provokovat).  Jelikož tyto energie "třískají vzduchem" jaksi vícesměrně, není pro hysterickou osobnost nic blaženějšího, než  zapojit do této hry vícero osob opačného pohlaví naráz a "nevinně" se na jejich úkor bavit (a být tak opět ve středu pozornosti). Nepřekvapí tedy, že časté jsou vícečetné paralelní vztahy na různých neoficiálních nebo ne zcela vyřčených úrovních (nemusí se o tom mluvit, ale "probíhá to tam"). Hlavní je zapojit do hry vícero zúčastněných, přičemž hra samotná je zábavnější, než její dotažení do konce (sexuální styk) - tam může nastat smyk a otočka (například s poukazem na morální hodnoty - nezapomeňte, že jste právě narazil na dokonalou, andělskou bytost, vy nechutný barbare!).

20. V intimních vztazích se klade na první místo potřeba napojení (vzájemného empatického prolnutí).

21. Sabina Spielrein hysterii dává do protikladu vůči schizofrenii v tom smyslu, že zatímco u schizofrenie člověk svým způsobem ztrácí své ego pod vlivem mocnějších a hlubších obsahů nevědomí, u hysterie se naopak jedná o hypertrofované (přebujelé) ego doprovázené zvýšenou citlivostí. Hypertrofované ego však neznamená skutečné sebevědomí, neboť (dle Junga) v hysterické osobnosti existuje druhá, méněcenná část, která je disociovaná (odštěpená) a jíž si hysterik nechce být vědom a odvádí od ní všemožně pozornost (stáčí řeč jinam, snaží se něčím jiným upoutat). "Levá ruka neví, co dělá pravá," říká Jung. Hysterikovo ego si neuvědomuje negativní vlastnosti své méněcenné, stínové, disociované části, která způsobuje jeho neustálou vnitřní nejistotu (jakoby jej "rosolovitě rozechvívá"). Je-li s touto částí, která jej znejisťuje, konfrontován, dochází k typicky afektovaným, uraženým či krutě-útočným manévrům - což jsou v podstatě reakce snažící se tuto méněcennou, nevědomou část uchránit. Proto si hysterik nepřipouští, neuvědomuje (a někdy i nepamatuje) své negativní projevy. Jeho ego je od této stínové části izolováno, tudíž nepřebírá za machinace stínové části odpovědnost a cítí se v tomto směru "dětsky nevinné". (Nahromaděné prožitky se však stále "zaznamenávají" v oné stínové části, a nejistota z ní v hysterikovi tím více roste). Stínovou část máme všichni, ale hysterik je jí daleko více znejistěn a ovládán, protože se jí daleko urputněji snaží popřít, vytěsnit a projikovat na druhé. (Jung uvádí interakci Fausta a Mefistofela jako metaforu těchto dvou částí - více na konci článku).

22. Selektivní empatie. Hysterická osobnost (stejně jako narcistní) má extrémně vyvinuté vcítění, ale jen v určité zúžené rovině. Reaguje především na pocity odmítnutí a zavržení - anebo lásky, obdivu a erotické touhy, které se vztahují k její osobě. Pokud jde o potřeby a city partnera, jakoby je dokáže splachovacím způsobem zcela ignorovat; nezatěžuje se tím. Resp. o nich někdy ví, ale tváří, se že neví, pokud by to mělo vést k něčemu, co se jí v dané situaci nehodí. Empatie se také vztahuje na vycítění Achillovy paty protivníka, přes který pak partnera zkouší ovládat a manipulovat.

23. Řeči o lásce. Často mluví o Lásce s velkým L a zamilovanosti, často druhého ujišťuje o tom, jak jej miluje, ale tato slova nemusejí vycházet z hloubky, spíše se mažou jako máslo, tam kde je potřeba něco zahladit.


Sigmund Freud o hysterii

 • Hysterické osobnosti většinou v dětství či dospívání zažijí sexuální zneužití či obtěžování následně spojené s vytěsněnými pocity ponížení, bezmoci a odmítnutí. (Tyto zážitky se mohou opakovat. Často je třeba několik takto propojených zážitků, které hysterickou poruchu teprve "aktivují".)
 • Tyto vytěsněné pocity jsou skrytou příčinou hysterických symptomů (projevů popsaných výše).
 • Skutečná léčba vždy spočívá ve znovuprožití těchto traumatických zážitků, jejich opětovném zvědomění a verbalizaci. Pokud se vytěsněné obsahy (pomocí psychoterapie) podaří integrovat zpět do vědomí, hysterické symptomy samy od sebe vymizí.

Výběr partnerů


Často se klade otázka, proč tolik partnerů zůstává ve vztahu s hysterickou osobností, přestože jde obvykle o soužití setrvale konfliktní? Jedna z odpovědí zní: protože vše ostatní se pak jeví jako nuda. S hysterikem jde o jízdu na horské dráze. Mnoho hysterických žen má v sobě cosi (jakýsi faktor X, možná dokonce esenci ženskosti), který některé muže neodbytně přitahuje. Proč? Neboť právě toto nelogické, iracionální, silně emoční jádro je protikladem mužského vidění světa. A protiklady nás neodbytně přitahují. Vzniká nejsilnější chemie. Nicméně v praxi hysterici nejčastěji vytvářejí vztahy s těmito typy partnerů:

 • Hysterik. Stává se, že se k sobě nevědomě přitáhnou dvě hystericky založené osobnosti. Jde o krajně třaskavou kombinaci. "Tito dva jedinci se srazí v bitvě kalamitního vztahu a smetou se ze slušné společnosti takovým způsobem, že se jim vyhýbá i pes někdejších přátel." (Plzák)
 • Narcista. Narcistní muž si obvykle vybírá krásnou hysterickou ženu, kterou by se "blýsknul". Navzájem si tak "sytí" své neurózy, a nemohou ze vztahu odejít.
 • Muž dobrák. Nejčastější volba - spolehlivý, slušný muž, který si od hysterické ženy (která potřebuje pocit stability a jistoty) nechá namluvit, že vina je na jeho straně, a skrze tyto hysterickou osobností vytvářené pocity viny ve vztahu setrvává, přestože je frustrován a deptán. Je-li muž-dobrák současně masochistou, pak mu takové soužití může samozřejmě vyhovovat.

Léčba hysterie - pár rad

 • přijmout pocity bezmocnosti
 • mít se zdravě rád a příjmat sám sebe, abych nepotřeboval dodávat sebehodnotu (ustavičnou pozornost, nekonečný obdiv) od druhých
 • pochopit, že láska a city druhých se nedají vynutit, láska je dar
 • vzdát se absolutních nároků a očekávání
 • přijmout, co nemohu změnit
 • odříznout pupeční šňůru k otci / matce, odstranit podprahový pocit závislosti a nesvobody, jež vede k nedostatku samostatnosti
 • uvědomit si, že hysterické podhoubí zveličuje každý náznak odmítnutí (drobná odmítnutí jsou běžná v životě každého člověka, ale hysterik tato odmítnutí skrze svou senzitivitu prožívá jako katastrofální)
 • uvědomit si, že základním vzorcem hysterie je právě nevědomý motiv chovat se tak, abych ve druhých toto odmítnutí vyvolal, a tak si své základní trauma znovu potvrdil (!!!)
 • "znovu mě odmítli, opustili, já to tušil, já to předvídal" = hysterický leitmotiv - je nutno přemýšlet - "jak přispívám k tomu, že mě lidé odmítají?" (Hysterik v dlouhodobém horizontu inscenuje všechna dramata tak, aby opravdu odmítnut byl!)

Pár tipů pro partnery a okolí

 • v praxi neexistuje ostrá hranice mezi patologickou hysterií a normalitou, jde spíše o určité spektrum ladění (jakoby pomyslných 0 - 100%), u někoho najdete mírné rysy a sebenáhled umožňující komunikaci na toto téma, kdežto jinde s tím prostě už hnout nejde, proto:
 • nikdy hysterce neříkejte, že je hysterka (toto tlačítko aktivuje scénář rudě nadepsaný "peklo!")
 • zůstaňte nad věcí a nenechte se jejími projevy vytočit - to je stoická pozice - dionýsovská spočívá v tom, že předvedete pořádný "hysterák", úplně jí uzemníte a nakonec šeptem dodáte "todle je hysterie, kočičko." 
 • uvědomte si, že právě ti lidé, které je milovat nejtěžší, naši lásku potřebují nejvíce
 • jsou sami obětí své poruchy, sami jí trpí
 • pod fasádou hysterických schémat se skrývá úžasná a jedinečná lidská bytost toužící po přijetí a lásce, a ne po souzení a analyzování
 • hysterická osobnost potřebuje pevně a rázně vymezit hranice, svými provokacemi si o to často, na způsob malého dítěte, říká
 • z vytyčováním hranic je nejlépe začít už od samého počátku a praktikovat je s nulovou tolerancí; později se hranice už těžko kolíkují zpět - nicméně i to jde
 • pokud hysterická osobnost hranice dostane, sice se trochu vzpouzí, ale nakonec je ráda, protože i jí dávají bezpečné mantinely
 • nenechte se vyvést z pozice své vlastní síly a energie
 • nesnažte se hysterického člověka "zachránit" a neberte to jako své poslání, pravděpodobně na to nestačíte, i když si zpočátku budete myslet, že ano: nezachraňujte, nebuďte spasiteli - hrajete tím pak svému spoluhráči až příliš do karet (hysterické přísavky právě nasedají na spasitelské tendence svých protějšků - kdo by nebral plnými hrstmi, když někdo má potřebu přes míru dávat a připadá si tím ušlechtilý, že?)
 • nesnažte se být hysterikovi terapeutem a partnerem v jedné osobě, to je schizofrenní a vyčerpávající pozice hodná leda bohů; buďte raději pouhým člověkem, který miluje sám sebe a bere na sebe ohled; prokážete tím sobě i druhému paradoxně lepší službu
 • sledujte své vnitřní kontrolky, které vám říkají, zda je v takovém vztahu v plusových nebo mínusových číslech: zda je vztah pro vás tak jako tak přínosný, nebo jej dotujete pouze vy, zatímco partner z vás jen profituje
 • lépe se daná situace zvládá, pokud na dané osobně nejste citově závislí (zamilovaní)
 • nečekejte, že když budete ohleduplní vy, bude druhý ohleduplný k vám - to je jako když beránek předpokládá, že jej lev nemůže kousnout, protože on sám by mu přece něco takového také nikdy neudělal
 • neberte její slova příliš vážně (ať jsou sebesilnější); jsou vždy projevem momentálního rozpoložení 
 • hysterické osobnosti mají úžasné dary týkající se enormní sugestibility, fantazie a empatie, proto se jich tolik pohybuje ve světě ezoteriky; nemají tak pevné hranice, oddělující ego a nevědomí; mívají spiritistické schopnosti (např. Jungova matka byla tímto typem); ony ezoterické matrony poznáte podle rozplizlé neohraničenosti a jakési neklidné tenze za maskou růžového oblaku duchovní lásky (existují ale i krajně nihilistické typy ve smyslu "nic stejně nemá smysl"); dejte na svou intuici a nedávejte svou energii a prostředky někomu, kdo vám pocitově nesedí
 • hysterik musí k náhledu na svou poruchu dospět sám a dobrovolně, pak se otevírá prostor pro další práci, nikoli pod tlakem a rádoby psychologizováním 
 • nebojte se, ať jste v jakékoli situaci, požádat o pomoc odborníka, psychologa; není nutné, abyste vše museli zvládnout sami

Varianty hysterické osobnosti

Klasická hysterická osobnost

Dobře rozpoznatelná, agresivní, vyčerpávající a přitom sympatická, na pracovišti obávaná, způsobuje zmatek a konflikty v rodině.

Projevy v písmu:
 • nečlenitost, zmatené uspořádání plochy
 • velké nepravidelnosti ve střední zóně
 • přehnaně zdůrazněná spodní zóna a velká písmena
 • přehaněné volné tahy (diakritika, přeškrty přes t)
 • nepřesnost a variabilita formy

Nečestná hysterická osobnost

Vyhýbavá, stydlivá, nechová se navenek teatrálně. Excentrická, někdy zasněná, jako typ věčného adolescenta. Trpí nadměrnou fantazií a mýty o sobě samé, které neodpovídají realitě. Stydlivost je skrytá za paranoidními záchvaty a sebepoškozováním. Může být agresivní.

Projevy v písmu:
 • malá nepravidelná střední zóna
 • přesné, lehké a ostře ukončené tahy
 • plné anebo potlačené ovály

Rigidní hysterická osobnost

Rigidita v emocích a erotické oblasti. Hypochondrie, hyperaktivita, zkostnatělost. Potlačuje neustálou nespokojenost v oblasti emocí a sexuality. Objevuje se na vedoucích pozicích, kde propojuje diplomacii s tvrdošíjným pragmatickým egocentrismem. Typické projevy hysterie mohou být "úspěšně" potlačené.

Projevy v písmu:
 • velikost
 • prvky rigidity
 • nepřirozenost, mechaničnost
 • přesné a ostré tahy
 • přehnaně zdůrazněné nebo potlačené dolní délky
 • zdůrazněná persona

Nadaná hysterická osobnost

Navenek originální osobnost, která žije ve shodě se svou citlivostí, vnímavostí a psychosexuálními konflitky. Své pocity sublimuje do umělecké a intelektuální oblasti, tvorby, psaní. Obvykle má silné charisma.

Projevy v písmu:
 • písmo vysoké úrovně
 • originální
 • těstovité
 • pevné s náhlými tlakovými tahy
 • nafouklé spodní délky
 • může mít větší sklon
 • dětské a někdy až zanedbané

Hysterie a písmo

 • nerytmičnost, nečlenitost
 • větší proměnlivost, nepevnost středního pásma, nitka, proměnlivé vázání, vlnitý řádek; nepravidelný levý okraj - odpovídá labilitě a nepevnosti charakteru, nepředvídatelnosti, nespolehlivosti atd.
 • plné, uzavřené, popř. levoběžné ovály ve střední zóně - známka infantility, neupřímnosti, egoismu; k tomu se může přidružit nadměrná velikost střední zóny jako známka sebedůležitosti, náročnosti, ješitnosti
 • známky nepřirozenosti: nitkovité obohacení, nepřirozenost ve změně rychlosti, umělkovanost podpisu, zdůraznění počátků, manýra, zdobnost; nepravá kolmost; zvláštní obohacení formy; náhlé změny ve formě, tlaku, tahu
 • výraznější pravosklon, malé mezery mezi slovy a řádky: projevy silné extraverze, sdělnosti, sugestibility a závislosti na okolí; tato silná extroverze je však kompenzována nevědomou introverzí (nutkavá fantazie, často erotického rázu); sdílnost, hovornost, bájivost hledejme v obohacení formy
 • rozpory v sexuální oblasti - dolní zóna: přehnané zdůraznění spodních délek anebo naopak jejich potlačení; kolíbka; tlakové převrácení (manýra); levoběžnost, nevracivé tahy (nevědomé sobectví); pravoběžnost jako známka nutkavé touhy po okamžitém uspokojení; hledejme nesrovnalosti mezi střední a dolní zónou, známky předstírání a přetvářky, snahu působit jinak
 • přehnané, patologické zdůraznění nějakého písmového prvku ("idée fixe")
 • náhlé poskočení slova na řádku nebo jiné nepravidelnosti (hledejme asociace k takto zdůrazněnému slovu)
 • disproporce v horní zóně (nestálost v intelektuální oblasti)
 • konce slov: manipulativní "zvláštnosti" ve vztahu k lidem (skobičky, harpunky)


Literatura:

Milena Prokopová: časopis Grafológ č. 30/2006
Miroslav Plzák: Klíč k výběru partnera pro manželství. Praha 1998
Heinz - Peter Rohr: Hysterie - strach z odmítnutí.  Portál, Praha 2006
Sigmund Freud: Sebrané spisy II-III,  Avicenum, Praha 1969
http://ondra.vanis.cz/znalosti/hysterie.asp
http://www.intimnosti.cz/index.php?clanek=193C. G. Jung o hysterii

"Zdá se mi, že daleko nejčastější neurózou extrovertního typu je hysterie ... Základním rysem hysterické povahy je stálá tendence dělat se zajímavým a vyvolávat u okolí dojem. Korelátem toho je příslovečná sugestibilita, ovlivnitelnost jinými osobami. Zjevná extroverze se projevuje rovněž ve sdílnosti hysterika, která někdy zachází až do sdělování čistě fantastických obsahů, z nichž pochází látka hysterické lži."
"Hysterický charakter je však komplikován kompenzačními reakcemi ze strany nevědomí, které proti přehnané extroverzi nutí psychickou energii k introverzi. Reakcí nevědomí vzniká jiná kategorie symptomů, které mají spíše introvertní charakter. Sem patří především chorobně vystupňovaná činnost fantazie."Následují citace z Jungova eseje Po katastrofě, v níž se zamýšlí nad klimatem druhé světové války a nad hysterickou osobností Adolfa Hitlera:

"...Taková méněcennost dává snadno podnět k hysterické disociaci osobnosti, která spočívá v podstatě v tom, že jedna ruka neví, co dělá druhá, že člověk by chtěl přeskočit vlastní stín a že všechny temné viny, všechno méněcenné hledá u druhého. Člověk je proto ustavičně obklopen lidmi, kteří nemají pochopení, lidmi, kteří jsou vedeni jen špatnými motivy a méněcennými škůdci, lidmi druhé katego­rie, takzvanými „podlidmi", které by měl pro udržení své vlastní výše a dokonalosti vyhladit. Už jen v takových myšlenkových po­chodech a pocitech se ukazuje, jak funguje pocit méněcennosti. Všichni hysterici jsou proto křečovití trýznitelé, protože se nechtějí trápit se svou vlastní méněcenností. Protože však nikdo nemůže vyskočit z kůže a uniknout sobě samému, vstupuje takový člověk všude sám sobě do cesty jako svůj vlastní zlý duch, a to se pak označuje jako hysterická neuróza.

Všechny tyto patologické znaky, naprostá slepota vůči vlast­nímu charakteru, autoerotické sebeobdivování a sebeokrašlová­ní, snižování a terorizování bližních (jak opovržlivě Hitler hovoří o vlastním národě!), projekce vlastního stínu, lživé falšování sku­tečnosti, „dělání dojmu" a snaha imponovat, balamucení a podvá­dění - to všechno se snoubí v jednom muži, u něhož se klinicky zjistilo, že je hysterik, a kterého podivný osud učinil na dobu dva­nácti let politickým, mravním a náboženským exponentem Ně­mecka. Je to čistá náhoda?

Přesnější Hitlerova diagnóza by patrně byla pseudologia phan­tastica, totiž forma hysterie, která se vyznačuje zvláštní schop­ností věřit vlastním lžím. Takoví lidé mají zpravidla po jistou dobu pronikavý úspěch, a proto jsou společensky nebezpeční. Nic nepů­sobí tak přesvědčivě jako lež, kterou si člověk sám vymyslel a kte­ré sám věří, nebo zlý čin nebo úmysl, který člověk sám považuje za dobrý; v každém případě je mnohem přesvědčivější než veskrze dobrý člověk nebo dobrý čin a než zlý člověk a jeho veskrze zlý čin. Německý národ by nikdy nemohl naletět na tato Hitlerova hesla, která se cizinci - až na malé výjimky - jeví jako směšná, patetická, to jest zjevně hysterická, a na jeho žensky vřeštivé řeči, kdyby tato postava - která mně, podle toho jak jsem ji viděl na vlastní oči, připadala jako psychický strašák (násada koštěte jako natažená paže) - nebyla zrcadlovým obrazem všeobecné německé hysterie. Člověk se přece neodvážil označit rovnou celý národ za „psychopaticky méněcenný" bez důkladného uvážení, ale byla to - ví Bůh - jediná možnost, jak alespoň do jisté míry vysvětlit masové působení tohoto šaška. Žalostnou nevzdělanost, na ní za­loženou fantazii přepjatou až k bludu, jen průměrnou inteligenci při hysterické prolhanosti a adolescentní mocenskou představivost - to vše měl tento demagog vepsáno ve tváři. Všechny jeho pohyby byly umělé, protože je nastudoval hysterický mozek, který dbal jen na to, jak udělat dojem. 

Protože nemohu předpokládat, že laik ví, co se má rozumět pod „hysterií", musím podotknout, že „hysterická" dispozice tvoří pod­skupinu takzvaných „psychopatických méněcenností". Tento po­jem vůbec nemá znamenat, že by jedinec nebo národ byli celkově „méněcenní", má znamenat jen to, že vedle všech možných kva­lit je tu ještě „locus minoris resistentiae" („místo menšího odpo­ru", pozn. překl.), určitá nestabilita. Hysterická dispozice spočívá v tom, že protiklady, které jsou inherentní každé psyche, obzvláště protiklady charakterologické, jsou od sebe odděleny poněkud více, než je tomu u takzvaných normálních osob. Větší distance způso­buje větší energetické napětí, čímž se vysvětluje nepochybná ener­gie a činorodost Němců. Na druhé straně však tato větší distance protikladů způsobuje rozpory ve vnitřním člověku, konflikty svě­domí, charakterové disharmonie, stručně řečeno všechno to, co vyjadřuje Goethův Faust. Nikdo, kdo není Němec, by takovou po­stavu nikdy nedokázal vytvořit, tak nekonečně je německá. Na ní vidíme touhu „hladovce po nekonečnu", která pramení z vnitřní rozporuplnosti a rozervanosti (Goethe, Faust, 2. díl). Vidíme na ní onen „erós dálav", eschatologické očekávání velikého naplnění; na ní zakoušíme onen nejvyšší duchovní vzlet a sestup do viny a temnoty, ba co ještě hůř, vidíme na ní pád do hochštaplerské­ho podvodu a vražedného násilí, vidíme účinek paktu se zlem. I Faust je rozpolcený a vytvořil si ze sebe „zlého" v podobě Mefis­tofela, aby měl v případě nutnosti alibi. Také on „o tom nic neví", totiž neví, co ďábel provedl s Filemonem a Baucidou, a nikde u ně­ho necítíme opravdové přiznání a opravdovou lítost. Hlasité i tiché velebení úspěchu veskrze znemožňuje morální úvahu stejně tak jako etickou konfrontaci, takže morální osobnost Faustova zůstává mlhavá. Faust nikde nedosahuje charakteru skutečnosti: není sku­tečným člověkem a nemůže jím být (alespoň na vezdejším světě), ale zůstává německou ideou člověka, a tím jakýmsi odrazem ně­meckého člověka, i když třeba přehnaným a zkresleným. 

Hysterická povaha spočívá v takzvané systematické disociaci, v uvolnění protikladů, které jsou normálně pevně spojeny, v uvol­nění, které někdy dospívá až k rozštěpení osobnosti, to jest ke stavu, kdy už skutečně jedna ruka neví, co dělá druhá. Je pravid­lem, že panuje podivuhodná nevědomost co se týče stínu. Člověk zná jen své dobré motivy, a když se ty špatné už nedají popřít, je právě „nadčlověkem a panským člověkem" bez skrupulí, člověkem, který se mylně domnívá, že se do šlechtického stavu povyšuje dosahem svého cíle. V důsledku nevědomosti o druhé stránce vzniká velká vnitř­ní nejistota: člověk dobře neví, kdo je, někde se cítí méněcenný, ale nechce vědět kde, a touto novou méněcenností zvětšuje méně­cennost už existující. Z této vnitřní nejistoty vyplývá prestižní psychologie hysterika, „dělání dojmu", předvádění a vnucování zá­sluh, nikdy neutuchající touha po uznání, obdivu, souhlasu, oblí­benosti. Z této vnitřní nejistoty vyplývá rovněž vychloubačnost, domýšlivost, arogance, drzost a netaktnost, v jejichž důsledku se mnozí Němci, kteří se doma pokořují, postarali v cizině o špatnou reputaci svého národa. Z této nejistoty rovněž vyplývá onen ne­dostatek občanské odvahy, který kritizoval už Bismarck. (Napadá mě žalostná role generality.)" 
Lenka Volmová (www.intimnosti.cz)


"Problém hysterie v moderní době je tématem na několik knih. Hysterické osoby jako by plně nežily své vlastní životy. Stále usilují o pozornost druhých. Pakliže pozornost druhých nemají v dostatečném množství, jejich mysli jsou neklidné a hladiny duševních obzorů zvlněné, často rozbouřené. ...

Jsou nevývratně přesvědčeni o své jedinečnosti, výjimečnosti, dokonalosti a snaží se o tom přesvědčit ostatní. Potíž je v tom, že bez ostatních, o nichž si myslejí, že jim nesahají ke kotníkům, nedokáží žít. ...

Je třeba vědět, že jde o hysterii a že signály bolesti nebo utrpení jsou skrytě utilitární (užitečné). Osoba v pravém smyslu nepředstírá, neboť subjektivně skutečně trpí.

Pomoci ji ale můžeme jenom tím, že mávneme rukou a řekneme: Holka, život není peříčko. Nové džíny si teď koupit nemůžeš, jelikož prachy budou až v pátek. Tak si hezky pobreč a já jdu babičce spravit plot.

To byla hysterie defenzivní, plačtivá. Ale existuje též hysterie ofenzivní, vzteklá a útočná. Tady může být každá rada drahá. V podstatě platí stejná pravidla. Zůstat absolutně nedotčen hysterickými manévry. Nesdílet běsnící emoce. Nedat se pohnout. Zůstat v klidu. Komunikovat nevzrušeně."


.


90 komentářů:

Unknown řekl(a)...

Ahojky, moje máma trpí touto poruchou osobnosti. Vše, co je zde psáno je do posledního písmene pravda. Prožila jsem si s ní peklo!Díky za tento skvělý článek a hlavně za rady pro partnery a okolí.

Vilmeka řekl(a)...

Čauky,moc pěkně napsáno a vše je pravda. Jsem hysterka,máma taky :D,dočtla jsem se zde moc zajímavé věci. No snažím se ovládat a učím se s tím žít.

Unknown řekl(a)...

Velmi přesné, žil jsem s partnerkou hysterkou. Vše co je tu napsané platí. Ze začátku jsem reagoval tak, jak se doporučuje: "Nesdílet běsnící emoce. Nedat se pohnout. Zůstat v klidu. Komunikovat nevzrušeně." Bohužel jsem to nevydržel a nakonec jsem už klidný zůstat nedovedl, což byla voda na její mlýn. Musel jsem od ní odejít s tím, že jsem si prošel vším co se tu píše. Její projekce se na mě projevila tak, že jsem všechny problémy vzal na sebe, říkal jsem jí jak je krásná a nejlepší, chtěl jsem jí zpět....přitom to nebyla pravda, nechtěl jsem s ní být. Beru to jako velmi cennou zkušenost do života. V novém vztahu jsem začal víc brát ohled na partnerku, jsem víc ohleduplný a přemýšlím nad svým chováním.
Ze vztahu s takovouhle osobou je potřeba vystoupit. Tyto osoby ve většině případů nemají zájem o přiznání si této choroby.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Ano, bohužel je to tak. Díky za vaši zkušenost.

Nina řekl(a)...

Asi mám taky nějaký druh hysterie, ty věci tu popsané mi přišly normální, myslela jsem, že to tak má víceméně každý. Dřív jsem trpěla neuvěřitelnými výstupy, nejvíc právě s mámou, bylo to očisťující, něco jako když se dobře dýchá po bouřce.
Ale myslím, že to postupně slábne, alespoň před lidmi jsem schopná se ovládat a emocionální výbuch si "schovám" až když jsem o samotě. Ty scény s lidmi taky automaticky provádím, asi chci aby každý zážitek s tím člověkem byl neopakovatelný a i proto je nemožné se s nimi vídat často, s lidmi co jsou "blízko" téměř nekomunikuju, nebo hodně zřídka.
Taky souhlasím, že se ten stav asi úplně vyléčit nedá, i když jsem občas přesvědčená, že při tom záchvatu zemřu nebo zešílím, to drama a vzrušení zároveň potřebuju.. Nevím jestli se jedná o hysterii, ale nejenom ty hrozné stavy, ale i stav "radosti" je opravdu silný, já myslím že právě díky té oscilaci a toho se málokdo dokáže vzdát

Unknown řekl(a)...

Není to tak špatně napsané. Trochu znehodnoceno příklady typu Spielreinová, Hitler, u nichž diagnóza opravdu není jednoznačná. Taktéž je velmi problematické Jungovo hodnocení nacismu, které spíš vypovídá o Jungovi než o nacismu, ke kterému před válkou sám inklinoval.

Unknown řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Letenka řekl(a)...

Dobrý den,
mohla bych poprosit o radu. S největší pravděpodobností určitou formou této poruchy trpím (konečně by to vysvětlilo mé problémy v dětství, s rodiči, ve škole, atd.), dle všeho jí trpí i moje mamka, ale k věci, pokud mám pocit, že většina výše popsaných příznaků se u mne objevuje, co teď, mám jít za psychologem/psychiatrem a říct, že si to myslím, že mám tuto konkrétní poruchu nebo se nechat vyšetřit normálně začít úzkostmi, depresemi, ale to se bojím, že začnu hrát opět nějaké"divadlo" a nedokáže prezentovat skutečnost tak jak ji vnímám. Já vím, že je to asi hloupý dotaz, ale já opravdu nevím. Děkuji předem za jakoukoli odpověď

Bohumil řekl(a)...

Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že potkám hysterickou ženu. Teď můžu říct, že to opravdu "stálo za to". Ve všech oblastech. Od neskutečně nadpozemského vztahu a lásky na začátku, až po tvrdý dopad na konci. Musel jsem odejít, schovat se pod zem, nereagovat na nic, zmizet a pořád nemám jistotu jestli něco nepřiletí.
Tento článek mi ji pomohl porozumět a odpustit jí. Nemůže za to, žije ve vlastním světě a všechno co dělá považuje za správné.
Kdo to nezažil, nepochopí. Já už ano.

Ema řekl(a)...

Zdravím, mohu jen kopírovat Bohumila. Díky tomuto článku se mi KONEČNĚ dostalo odpovědi. Je to výborně napsáno, děkuji! Ve zkratce-Vztah s osobou narcistní,histriónskou tři roky mi vzal skoro všechno...byt,úspory,rodinu,sebevědomí...Zvládám teď fungovat s pomocí psychologa. Jsem vyčerpaná, vysátá,bez motivace.Věděla jsem, že MUSÍM z toho vztahu odejít, ale nešlo to, stala jsem se na něm závislá...no podařilo se nakonec vymanit. A pak mi chodily po hlavě výčitky, lítost, stesk, chyběl mi hrozně.Ano, ten tyran mi scházel! Postupem času to otupuje a teď čtu slova Bohumila. Pomohlo mi to přijmout konečně fakt, že na tom nic nzměním, že on má svůj svět, kam já nevidím a nezbývá než si uvědomit, že nemůže za to,jaký se narodil a odpouštím. Úleva. Děkuji.

kupido řekl(a)...

Zažil jsem toho v životě ve vztazích hodně, ale to co mě potkalo posledních šest měsíců jsem ještě nezažil. Výhodou snad bylo, že jsem po 14 dnech "chození" vycítil, že není všechno jak má být. Zaznamenal jsem jisté nekritické chování, proto jsem zapátral a narazil jsem na tento článek, který se mně stal průvodcem po celých 6 měsíců, kdy jsem bojoval zejména sám se sebou a svojí vůlí ukončit ten bizarní vztah s hysterkou. Článek do posledního detailu popisuje vlastnosti mé partnerky, jakoby byla vzorem. Výhoda byla, že jsem po 14 dnech již věděl s kým mám tu čest. S démonem i andělem v jedné osobě. Kromě výborného sexu, jehož kvalita, jak jsem si analyzoval, je závislá na množství adrenalinu v těle, neboť po stavech rezignace, smutku, zoufalství, vzteku a deziluze je to " o něčem jiném" a stavech naprosté oddanosti a přesvědčivě podávaných (verbálně) důkazech lásky, byl celý vztah pouze jeden velký citový kolotoč a horská dráha. Díky článku jsem věděl o čem to je, ale musím dát za pravdu - vydržet se to nedá. Utíkat pryč, osvobodit se a zapomenout. To jedině na vztah s hysterkou platí.

novopirat řekl(a)...

Mám trochu jiný pohled. Už to je dost dlouho, cca 4 měsíce, co spolu nejsme (z mého popudu), a můj život se vlastně změnil na neživot. Do a z práce a nic více, do společnosti nechodím, nejraději trávím čas úplně sám, utápím se ve vzpomínkách, je mi často do breku… Samozřejmě se to odrazilo i v práci, neschopnost se soustředit, dělání chyb a tak dále, jen čekám, kdy mě vyhodí… Dále samozřejmě také neschopnost zapamatovat si věci, které mi lidé říkají, až je mi někdy hodně trapně. Snažím se s tím bojovat, ale po nějakém čase to prostě zase sklouzne do výše popsaného, v nějaké únosné normě to vydrželo tak maximálně týden. S přibývajícím časem je to spíš horší než lepší, takže u mě neplatí, že to chce čas nebo že to spraví čas. To, že jsem ji nedokázal pomoct, člověku, který mě potřeboval, beru jako mou největší životní prohru a nevím, jestli si to ještě někdy odpustím, protože se cítím jako jeden velký ubožák…

Unknown řekl(a)...

Měsíce jsem se marně snažil najít nějakou logiku ve sledu událostí, který mne potkal. Teprve po nalezení těchto stránek jsem pochopil. Mám trochu jiný příběh. Jednalo se o poměrně krátký, spíše milenecký vztah s mladou ženou. Jevy zde popsané se ale projevovaly prakticky okamžitě. Připisoval jsem jim jiný význam. Ukončila to ona s vysvětlením, že nyní není připravená na vztah, ale chce se dále vídat. Nechal jsem ji v poklidu a bez doprošování "odejít." Po týdnu dramaticky přerušila veškerý kontakt. Následovalo zde popsané "mrazivé" mlčení, po kterém obnovila komunikaci. Po prvotní spíše úlevě jsem si s hrůzou uvědomil, že mi strašně chybí a jsem do ní zamilovaný. Později napsala, že to nebylo ONO a že už je "šťastná" s novou známostí. Popřál jsem hodně štěstí a myslel si, že tím vše definitivně skončilo. Omyl. V nepravidelných periodách, vždy večer nebo v noci, se stále ozývá a chce si "povídat". Volá nebo píše. Došlo až na takovou bizarnost, že po sdělení, jak je spokojená s novým (údajným) přítelem, mi poslala svou fotografii ve spodním prádle a v erotické pozici. Zkusil jsem několik týdnů nereagovat nebo poslat fotografii, na které jsem s jinou ženou. Ani poté neutichla. Máte s tím někdo zkušenost? Vytváří si snad tento typ žen ze svých "odložených případů" jakousi armádu obdivovatelů, které udržují v permanentním napětí a falešných nadějích? Nebo se na mne nějak zafixovala a nedá pokoj, dokud nedosáhne svého, i když nejspíš sama neví, co to je? Po přečtení tohoto článku je mi jasné, že vůči ní musím mít soucit. Současně chci klid a odpoutat se, což mi její chování neumožňuje.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Armada obdivovatelů v záloze se mi zdá nejpravděpodobnější vysvětlení. Obzvláště, je-li v krizi (např napětí v současném vztahu), aby si doplnila pocit "někdo o mě stojí", tzn. mám hodnotu, nekoho pritahuji, s někým je to výjimečné apod. Vynáší na povrch svůdnou fantazii o úžasné lasce nebo propojení, kde není zohledněno to, co reálně proběhlo (co by zavánělo nepříjemnostmi). Je to takový fantazijní flirt, ktery je kdykoli možné smést ze stolu, že o nic nešlo a druhá osoba si tudíž nemůže nic nárokovat. Pokud na to věříte, lze to obrazně chapat i tak, že si ze strany emočně připojených obdivovatelů "bere energii".

Unknown řekl(a)...

Podle tohoto popisu je každý druhý člověk hysterický...není to spíš tím, že jsme rozmazlení :)

Unknown řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...

Podla mojho nazoru je toto neuveritelne skodlivy a zovseobecnujuci pristup k unikatnym ludskym bytostiam. Tie aspekty tejto takzvanej "poruchy" sa mozu vyskytovat takmer u kazdej zeny a podobne aj u muza. Dokonca si dovolim tvrdit, ze ide priamo o podstatu "zenskosti" v podobe, ako je schopna pritahovat muza. Verim, ze takmer kazda zena(a podobne aj muz) vie mat prejavy hysterie ak nastanu spravne okolnosti. Uvedena literatura je uz davno prekonana a doporucujem si skor nastudovat nieco z postmodernych nepozitivistickych pristupov Miltona H. Ericksona alebo inych predstavitelov Palo Alto Mental Research Institute ako je Don D. Jackson, Paul Watzlawick, Richard Fisch, Jules Riskin, Virginia Satir a dalisch, co pochopili, ze davat nalepky diagnoz a kategorizovat ludske duse je nefunkcny a poskodzujuci pristup ako k tzv. "pacientom" tak aj k tzv. "zdravym". Kto nesuhlasi, nech popise charakterisitky ZDRAVEJ osobnosti.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Děkuji za váš komentář, který je jistě na místě. I za novou literaturu. Že jde o určité osobnostní vyladění, než nutně o patologii, se snažím v článku zmínit. Stejně jako o názor ohledně esence ženskosti. Na druhou stranu, lidé, kteří se ocitnou ve vztahu s takto vyladěným člověkem a neumí se v tom zorientovat a trápí se, muze článek nabídnout zorientování se v situaci. Určitě jsou tu i pozitivní aspekty takto vyladěných lidí a žádnou unikátní lidskou bytost nejde odbyt nálepkou s diagnózou. Nechť tedy tento článek pomůže některým v orientaci, s vědomím, že i tyto šablony musíme nechat stranou, chceme-li pochopit druhého člověka ještě více do hloubky. Jak se říká: ti, co naši lásku potřebuji nejvice, je milovat nejtěžší. Ale chci ještě dodat: pokud jde o hysterii, nezapomínejme na lásku k sobě. Ta je víc, než vědět. Snaha pochopit druhého muže být sebedestruktivní, jedname-li na úkor sebe. Nejde o diagnostiku druhého, jde o pochopení, zda je pro mě dobře v něčem takovém být nebo ne. A pokud ano, pak odlozme plzakovske brýle a zastaralé články, včetně tohoto. :-)

Tomáš Sedmidubský řekl(a)...

Děkuji za publikované projevy poruchy osobnosti - hysterie. Většina těchto projevů je opravdu patologických a to jak vůči partnerovi, nebo okolním zúčastněným, tak vůči společnosti. Obávám se, že může napomáhat mj. relativizaci vnímání hodnot společností a pokřivovat charaktery potomků hysterek nebo hysteriků. Je třeba zde říci, že esence ženskosti je naštěstí od hysterie zcela odlišná, zejména hovoříme-li o jejích negativních aspektech.

Unknown řekl(a)...

Pár lidí mi říkalo, že je možné že je má bývalá manželka hysterická osoba. Ona sáma řekla, že ví že je hysterická a žárliva, že S tím musí něco udělat. Z neskutečné nesmyslné zamilovanosti k ní same a nulové opětování lasky, jsem se dostal na totální dno, dokonce pokus o sebevrazdu. Došlo mi, že jsem byl nesmyslne zamilovaný do představy jak jsem si ji představoval,tak jak se mi v cyklech ukazovala vzdy po dva dny v měsíci a to celkem 12roků. Nabízel jsem ji celé manzelstvi pomoc, vše na co si můžete vzpomenout, ale vše bylo málo a stále je málo. Jsme skoro tři roky rozvedení, ale neustále mě tahá po soudech, socialce, polici totálně mi zničila vztah s detmi, syn se jí bojí. Dětí jsem neviděl necelé tři roky. Je mi ji líto, je mi líto i mych dětí. Nevím co dělat kvůli dětem, tak žijí v ústraní. Žijí v klidu a pohodě, přesto jsem si jistý, že tato zkušenost na mně zanechala něco silně negativniho a nechci díky tomu ostatním v okolí ublizovat. Lide prosim buďte kritičtí sami k sobě a zkuste neublizovat druhym. Zkušeností a podobné články me utvrzují, že máma byt sebekriticti, ale ne hloupí.

Janice Aliena řekl(a)...

moje jméno je Andrea Maria žijící v Madridu Manžel mě rozvedl poslední dva roky, vykročil, abych se setkal s další ženou, plakal jsem každou noc vždy, když si pamatuju, jak se moje dcera zeptala mě, když se otec vrátí domů, miluji svého manžela tolik a my mít dítě ve věku 9 let. já jsem kontaktoval tolik kouzelníků v loňském roce žádný z nich nebyl schopen vrátit mého manžela, všichni žádali o spoustu peněz od mne, vzdálil jsem se lásky až do minulého týdne, šel jsem navštívit svého přítele doma, řekl jsem svému příteli všechno, co se mi stalo a sdílela jsem bolest v srdci se svým přítelem Michelle, představila mě silnému Dr.oduduwovi z tropických afrikánských národů, který má černé magické síly, které vymazávají každé zlé kouzlo, které ničí můj manželství. Můj manžel byl pod zlým kouzlem od jiné ženy, která způsobila, že se můj manžel rozvedl. Můj manžel Anders se vrátil domů ke mně právě včera, plakali, že je líto, že mě rozvedl, litoval a řekl, že nemá pravé smysly. to je pravda, že můj manžel byl pod zlým kouzlem od jiné ženy, protože tvrdila, že můj manžel se vrátil do svých let dříve, než se oženil se mnou. Oduduwa mi pomohla vyřešit můj manželský problém. dnes večer jsem spolu s mou manželkou s naší dcerou společně večeřili v domě grand moms. jsem velmi šťastný a používám toto médium k tomu, abych ocenil pravomoci kouzel Oduduwa. Velmi doporučuji Oduduwa Love kouzelník, pokud máte podobné problémy manželství vztah odeslat e-mailovou zprávu Oduduwa osobní e-mailovou adresu přes (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)
Oduduwa také řeší problémy, jako jsou následující: -
- Světelné svíčky Láska kouzla přivést zpět bývalého manžela / manželky
- Bílé magické kouzlo k zastavení rozvodu / oddělení kouzla.
- kouzla červené-svíčky se splácejí peníze, které někdo vlastní
- kouzlo kouzla Googlu.
- kouzlo pro rychlou podporu práce na pracovišti.
- Zkouška úspěchu Kouzlo.
- tradiční bylinky a kořeny k léčbě onemocnění rakoviny a léčbě HIV / AIDS
Oduduwa zpráva WhatsApp: +2348135842629

Unknown řekl(a)...

Ja.. Nemám slov.. Vše co čtu, sedí a mám zažito..žili jsme spolu přes rok a je to můj nejhorší rozchod, stále cítím silné pouto a velkou tíhu, přes to vše co se stalo, bych měla být ráda, ale kdo nezažil nepochopí.. Ta tíha, ta bolest..Ex partner odešel, po 3.a napořád.. Je to půl roku a já se v tom plácam stále..zacal chodit po rozchodu k odborníkovi (klobouk dolů, že si to dokázal přiznat), vidali jsme se cca 1x za měsíc(měli sex) po čase se se chtěl vrátit, ale pořád se držel při zemi a nedal další šanci s tím, že by to bylo stejné a to mě bolí..26.12.jsme se viděli a měli sex naposledy a od 27.12.ma nový vztah... Je to měsíc.. Nejde mi ho nechat jít..

Ten dalsi v poradi řekl(a)...

Pripojim se. Cely ten propletenec o tom, kdy zoufale hledate logiku v tom, co nedokazete pochopit, ty horske drahy, ktere jsou neskutecne intenzivni, vcetne intenzivniho sexu, ale cehokoliv dalsiho, kdy je cerna a bila, kdy bud jste nebo nejste nikdo. Kdy z obdivu vidite v ocich cernou chladnou nenavist a mate strach.
Zajimaly by me studie, tentokrate na "obetech", jestli nemaji soucit se svym tyranem a patologickou touhu pomoci cloveku v nouzi, i za cenu vlastniho omezeneni, nebo dokonce sebezniceni. Clanek ma pravdu v tom, ze to neni nuda a ze clovek se nezbavi vzpominek. Mozna, by me zajimalo, nakolik je mozne s takovymto clovekem zit, protoze zatim v diskuzi vidim, ze zit nejde a proto se pripojim k ostatnim, ani ja to nedokazal a jako ostatni predrecnici prisel o rodinu, sebevedomi, duveru v lidi a radsi ziju v ustrani. Cena za tu jedinecnou zkusenost dokaze byt obrovska a myslim, ze si ji neuvedomuje nikdo. Dalsi problem je s rodinou, nebo okolim, ktere nechape co se deje, diky schopne kamuflazi a vy se ocitate izolovan a je skutecne jen na vas, kdy se od te zdi odrazite, nebo se u ni nechate zastrelit. Clanek bych prosil rozsirit o dalsi rady, jake to v lidech, kteri se ocitli na strane "milujicich pomocniku", muze zanechat nasledky v pripade, ze s hysterikem nezustali. Protoze a prestoze jste dokazali najit silu odejit, pod vlivem toho zazitku, nebo dokonce traumatu, muzete nechtene ublizit nekomu dalsimu, protoze vam to muze prijit normalni. Neda se pausalizovat, bude zalezet asi na osobnosti i delce vztahu, ale snad vite, co myslim.

anonymous řekl(a)...


VŠEM DÁMŮM TĚŽKÉ VE SVĚTĚ VE SVĚTĚ ČTĚTE TENTO ČLÁNEK A
KONTAKT ILEKHOJIE ULOŽIT VAŠE MARRIAGE
JAK DOSTAT MŮJ HUSBAND ZPĚT DOMŮ S POMOCÍ REÁLNÍHO A GENUINNÍHO SPELL CASTER DR ILEKHOJIE TEXT NEBO KONTAKT VIA WHATSAPP +2348147400259

Unknown řekl(a)...

Pozdravy široké veřejnosti, chci dát svědectví o tom, jak jsem byl vyléčen z HIV / AIDS onemocnění lékař ILEKHOJIE jsem procházel internet hledání lék nebo nejnovější léčbu na HIV a viděl jsem mnoho komentářů lidí mluví o tom, jak Lékař ILEKHOJIE vyléčil jejich HIV / AIDS. Byl jsem strach, protože jsem nikdy nevěřil v Internet, ale byl jsem přesvědčen, aby mu zkusit, protože jsem bez naděje na vyléčení z HIV / AIDS, tak jsem se rozhodl kontaktovat ho s jeho e-mailem, který byl uveden na komentář (gethelp05 @ gmail .com) když jsem ho kontaktoval, dal mi naději a poslal mi bylinnou medicínu, kterou jsem si vzal a vážně to pro mě pracovalo, jsem volný člověk teď bez problémů, můj výsledek HIV vyšel negativní. Modlím se za tebe Dr. ILEKHOJIE Bůh ti dá věčný život, nezemřeš před tvým časem, abys byl upřímný a vděčný muž. Jsem dnes tak šťastný, můžete ho také kontaktovat, pokud máte nějaký problém Email: (gethelp05@gmail.com) tel nebo přes aplikaci: +2348147400259

Safa0511 řekl(a)...

Dobrý den, všichni, mé jméno je Safa El Sadat, jsem ženatý 20 let s manželem a máme dva syny, starší 16 let a mladší 11 let. Můj manžel mě hodně miloval, ale dostalo se do bodu, kdy se zapojil do záležitosti se ženou, která je její spolupracovnicí. Nikdy jsem si to nepředstavoval, ale nějak se změnil jeho postoj ke mně a dětem, jeho pozdní příchod z práce mě přemýšlel o tom, že i na mém 20. výročí svatby v březnu se držím dál od sexu, jak to slibujeme na svatbě Den výročí, 15 dní před výročí svatby přiznal, že ano, že měl sex se svým spolupracovníkem. Přivedl ji do mé postele, když jsem byl na práci, to znamená, že mé pocity byly pro něj naprosto bezcenné, můj duševní stav je plný utrpení, myslím, že nemůžu zapomenout a obnovit bolest, tato žena měla plnou kontrolu nad ona a já jsem nikdy nechtěla dělat to s násilím, ona chce vyhrát mě, zatímco ona je rozvedená, ona říkala, že ona žárlí na náš vztah a ona zničí mě tím, že vezme mého manžela. Musel jsem o tom diskutovat s přítelem, který mě požádal, abych našel dobré kouzelnické kouzlo, v první řadě jsem nikdy nevěřil v tento pravopis, ale musím to zkusit, až když jsem narazil na email PROPHET NOSA UGO na internetu o tom, jak pomohl tolika lidem, aby si vzali zpět a pomohli opravit vztah a učinili lidi šťastnými ve svém vztahu a některých dalších příbězích týkajících se Duchovní nemoci a více, vysvětlil jsem mu jeho situaci a pomohl mi provést nějaké modlitby, některé bylinky a kořeny a malá oběť, kterou jsem udělal, a do 7 dnů se vrátil, aby se omluvil a bylo to pro mě jen zázrak, jsem rád, že mi pomohl a já mohu hrdě říci, že můj manžel je se mnou znovu a teď je se mnou zamilovaný jako nikdy předtím.
Potřebuješ nějakou pomoc ve svém vztahu, jako dostat zpátky svého muže, manželku, přítele, přítelkyni, vyhrávat loterie, bylinný lék na nemoc, HIV, pohlavně přenosné choroby, astma, artritidu, Fybroid, mrtvici nebo jakýkoli druh nemoci, duchovní problém , Propagace pracovních míst, diváci, kteří čtou můj příspěvek, který potřebuje pomoc, pokud jde o jakékoliv životní výzvy, by měli kontaktovat společnost PROPHET NOSA UGO a budete rádi, že jste to udělali.

E-mail: nosaugotemple@gmail.com
WhatsApp: +34631686040
                      +17207992813

Unknown řekl(a)...

KONTAKTUJTE TENTO VELKÝ SPELLOVÝ CASTER PRO POMOCÍ VYHLEDAT LOTTOU NEBO LOTTO. isikolosolutionhome@gmail.com
Jsem velmi vděčný, že s vámi sdílím toto skvělé svědectví. Nejlepší věc, která se kdy v mém životě stala, je to, jak jsem vyhrál loterii. Jsem žena, která věří, že jednoho dne vyhraju v loterii. konečně mé sny přišly, když jsem e-mailem DR ISIKOLO. a řekněte mu, že potřebuji čísla loterie. Přišel jsem na dlouhou cestu utrácet peníze na letenku, jen aby se ujistil i vyhrát. Ale já nikdy nevím, že vítězství bylo tak snadné až do dne, kdy jsem myslel kouzlo kolečko on-line, který tolik lidí mluvil o tom, že je velmi velký v casting loterie kouzlo, tak jsem se rozhodl dát to try.I kontaktoval tohoto muže a on udělal kouzlo a on mi dal výherní loterijní čísla. Ale věřte mi, když se tahy dostaly mezi vítěze. Vyhraji 1.900.000 milionů eur. DR ISIKOLO opravdu jste nejlepší, s těmito lidmi můžete vydělat miliony peněz prostřednictvím loterie. Jsem tak ráda, že jsem se s tímto mužem setkala, navždy vám budu vděčná. Email mu isikolosolutionhome@gmail.com nebo Whatsapp ho na +2348133261196

Allie Reyna řekl(a)...

Ahoj, jmenuji se "ALLIE REYNA" Jsem z USA. Byl jsem ženatý 7 let s Rubenem. Věci začaly být ošklivé a téměř pokaždé jsme měli boje a argumenty. To se ještě zhoršilo v okamžiku, kdy požádal o rozvod ... Snažil jsem se, co mohl, aby mu změnil názor a zůstal se mnou, ale veškeré úsilí bylo marné. Prosil jsem a zkoušel všechno, ale nic nefungovalo.

Průlom nastal, když mě někdo představil tomuto úžasnému, velkému kouzelníkovi, který mi nakonec pomohl ... Nikdy jsem nebyl fanouškem takovýchto věcí, ale prostě jsem se rozhodl neochotně vyzkoušet, protože jsem byl zoufalý a nezbylo mi na výběr ... Udělal zvláštní modlitby a použil kořeny a byliny ... Během dvou dnů mi zavolal a byl mi líto všech emocionálních traumatů, které mi způsobil, přestěhoval se zpět do domu a nadále šťastně žijeme. co úžasný zázrak udělala Baba Egbe pro mě a moji rodinu. Pomohl mi také vyřešit můj problém s artritidou, se kterým se zabývám celá léta

Představil jsem mu spoustu párů s problémy po celém světě a měli dobré zprávy ... Pevně ​​věřím, že někdo tam potřebuje pomoc. Pro naléhavou pomoc jakéhokoli typu kontaktujte Babu Egbe nyní prostřednictvím jeho e-mailu: babaegbetemple@gmail.com nebo WhatsApp ho na +2347013499818

Unknown řekl(a)...

Ahoj, já jsem Korina Dino z Francie, chci jen poděkovat děkuji dr. Isikolou za skvělé kouzlo. Moje manželství 9 let se třemi dětmi se chýlí ke konci, když mi pomohlo velké kouzlo. Po dvou dnech, kdy začal pracovat, se můj manžel vrátil a řekl mi, že neví, co přišlo nad ním, což ho vedlo k rozvodu. Bylo to jako zázrak, protože jsem s ním celé týdny potěšil, a koupil jsem mu nové auto, které odmítl, a dokonce žádám o důvod, proč mě chtěl rozvést, ale nic neřekl. Byl jsem nešťastný, že mě opustil pro jinou ženu, viděl jsem komentář dr. Isikola, jak pomáhá mnoha lidem dostat zpět jejich milence zpět k nim, řekl jsem mu svůj problém, řekl, že mi pomůže, abych ho dostal zpátky, myslel jsem, že to bylo atlet, který za čtyři dny řekl, že se můj manžel vrátí ke mně ten věrný týden, který mi zavolal manžel a řekl, že se vrací domů, byl to pro mě sen, dokud jsem ho neviděl, že jsme všichni šťastní, prosím, každé tělo pokud se s ním setkáte, je to skvělý muž email: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp / Viber ho na +2348133261196.

Eliška Alžbětka řekl(a)...

Nikdy jsem neviděl ani neslyšel o člověku, jako je Dr. Idialu. Dr. Idial je Bůh v lidské podobě, lidé ho nazývají Bohem na Zemi. Můj manžel na mě vždycky podvádí, a pokaždé, když mu řeknu, aby přestal podvádět, zlobí se a hrozí, že opustí dům, bude i nadále podvádět měsíce, protože přivede druhou manželku domů, když tam nejsem. Miloval jsem ho tolik a nechtěl jsem ho ztratit, ale k mému velkému překvapení jsem se jednoho dne vrátil ze své práce a zjistil, že vzal své věci a šel žít s ostatními ženami. Plakala jsem a zůstala sama, dokud mi kamarádka v kanceláři neřekla, jak jí Dr. Idialu pomohla přivést jejího manžela po 6 letech rozvodu, a tak jsem se okamžitě spojila s Dr. Idialu prostřednictvím WhatsApp a řekla jsem mu její situaci a řekla: Pomozte mi a mému manželovi vrátí se a prosí mě na kolenou do 12-16 hodin. Udělal jsem všechno, co mi doktor Idialu řekl, a k mé velké radosti se všechno stalo do 1 hodiny, stejně jako předtím Dr. Idialu. Můj manžel se ke mně vrátil, padl na kolena, plakal a prosil mě, abych mu odpustil. Potřebuješ pomoc? Kontaktujte Dr. Idial nyní e-mailem: doctoridialuspellcaster@gmail.com nebo prostřednictvím WhatsApp: +2348118448718

Dr Alashira řekl(a)...

jen se chci podělit o své svědectví o tom, co pro mě Bůh udělal pomocí velkého muže míru a lásky, restaurátora domů, on opravdu Bůh poslal .. na Zemi jsem byl ženatý už jedenáct let po sňatku jsme čekali dalších 10 let na další dítě, ale vím, šli jsme se svým manželem na test plodnosti a my jsme řekli, že moje vejcovod byla zablokována ... v té době jsem ztratil veškerou naději .. Pláču všechny den a noc se můj manžel pokoušel utěšit mě a moji malou holčičku .. Také jsme šli do jiné nemocnice na test, že řekli, že nemůžu otěhotnět .. Když se ztratila veškerá naděje, říkám online svědectví o dobré práci DralashiraI řekl svému manželovi o tom, že mě žádá, abych to zkusil, a řekl mi, co mám dělat, a požádal mě, abych uvěřil, že Bůh alashiry to pro mě udělá a já věřím ... Cítil jsem se trochu horečky, šel jsem na prohlídku I bylo potvrzeno těhotenství, ale stále jsem viděl své období, až do dvou měsíců, ve třicet jednoho týdne jsem začal experimentovat způsobující vysoký krevní tlak a upadl jsem do práce. Když jsem se dostal do nemocnice, byl jsem poslán zpět kvůli žádné kontrakci, zavolal jsem velkému dr. Alashirovi, abych si poradil s tím, že mám víru, že se nic nestane, požádá mě o skvělou práci a řekl jsem, co mám dělat, a já jsem to hle, o dva týdny později jsem se musel vrátit do nemocnice, bylo mi doručeno bezpečí holčičky ... děkuji mu za více informací kontaktujte ho na e-maildr.alashirao1@gmail.com nebo Whatsap + 23408034395438 vám pomůže ...

Dr Alashira řekl(a)...

jen se chci podělit o své svědectví o tom, co pro mě Bůh udělal pomocí velkého muže míru a lásky, restaurátora domů, on opravdu Bůh poslal .. na Zemi, jsem ženatý už jedenáct let jsme měli našeho prvorozence pět let po sňatku jsme čekali dalších 10 let na další dítě, ale věděli jsme, že jsme s manželem šli na test plodnosti a my jsme řekli, že moje vejcovod byla zablokována ... v té době jsem ztratil veškerou naději .. plakat celý den a noc můj manžel se mě snaží utěšit a moje malá holčička .. Také jsme šli do jiné nemocnice na test, že řekli, že nemůžu otěhotnět .. Když se ztratila veškerá naděje, říkám online svědectví o dobré práci DralashiraPředtím o tom můj manžel požádal, abych to zkusil a já to udělal, řekl mi, co mám dělat, a požádal mě, abych věřil, že Bůh alashiry to udělá pro mě a já věřím ... Cítil jsem se trochu horečnatě potvrdit těhotenství, ale stále jsem viděl své období, až do dvou měsíců, ve třicet jednoho týdne jsem začal experimentovat Když jsem se dostal do nemocnice, byl jsem poslán zpět kvůli žádné kontrakci, zavolal jsem velkému dr. Alashirovi, abych si poradil s tím, že mám víru, že se nic nestane, požádá mě, abych udělal nějaké přiřazení a řekl mi, co mám dělat, a já jsem to hle, o dva týdny později jsem se musel vrátit do nemocnice, kde mi byla doručena bezpečnost holčičky ... Děkuji mu za více informací, kontaktujte ho na e-mailu dr.alashirao1 @ gmail.comorwhatsap + 23408034395438 vám pomůže…

Dr Alashira řekl(a)...

moje manželství bylo odloučeno na 9 let a 11 měsíců, veškerá naděje byla ztracena pro návrat mého manžela zpět .. protože už má jinou ženu, postaral jsem se o děti sám věci byly tak drsné, abych to zvládl tam byl jednoho dne jsem viděl IgrouponFacebook , což bylo o ženatém, ale žijícím svobodném, připojím se ke skupině, abych věděl, o čem to všechno je. Sdílím můj problém, kamarádská zpráva mi na mé doručené poště řekne mi o své situaci a jak jí doktor Alashira pomůže .. Nevěřitel, sheask zkusím to a já ano .. Obrátil jsem se na velkého doktora Alashiru na adresu dr.alashirao1@gmail.com a řekl jsem mu všechno, řekl mi, že mi pomůže, pokud věřím, a řekl jsem, že věřím, požádal, aby mi poslal obrázek manžela já říkal, že bych se měl přestat bát, že se můj manžel vrací .. po 2 dnech zázračného jsem viděl hovor a já jsem si vybral hle, byl to můj manžel, který mi volal můj telefon uvedl pláč a prosil mesaying on issorry on nevěděl co se stalo, myslel jsem, že to byl vtip, druhý den jsem viděl svého manžela v fr Na mě se svým přítelem stále prosí, abych mu odpustil, nevím, jak to udělal. Vskutku Dr. Alashira je skvělý muž restaurátor domů Slibuji se podělit se o jeho dobrotu se světem, protože svět potřebuje člověka jako toto .. prosím kontaktujte ho E-mail dr.alashirao1@gmail.com nebo ho přidejte na WhatsApp +2348034395438 heis opravdu já muž míru .. vám může pomoci, pokud věříte ..

Dr Alashira řekl(a)...

Ahoj, jmenuji se harriet, procházel článkem a zjistil jsem o muži jménem Velký dr alashira. Trpěl jsem problémy s rozchodem u různých chlapů. Musel jsem se obrátit na kouzla. Pro mého muže Ben, Ben byl ontheverge nechal mě pro jinou ženu, ale zůstal jsem pozitivní a věřil, že bych ho mohl nechat zpátky a donutit ho, aby zůstal. Já a hle, Velká Velká alashira mi pomohla. Vidíme se a já se brzy vdáme. tak mi pomohl zastavit můj problém se srdeční zástavou. Děkuji mu a děkuji Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte jakýkoli problém, kontaktujte ho na tomto e-mailu:

Kontaktujte ho pro následující a podívejte se na skvělou práci velkého alashirského emailu dr.alashirao1@gmail.com whatsap +2348034395438
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
{2} Pokud chcete být velmi úspěšní
(3) Pokud hledáte práci
(4) Chcete být povýšen ve vaší kanceláři.
(5) Chcete, aby ženy / muži běžely po vás.
(6) Pokud chcete dítě.
(7) Chcete být bohatí.
(8) chcete získat Ženatý kouzla
(9) Odstraňte nemoci z kouzla svého těla
(10) Obchodní kouzlo
(11) Vítězná čísla z loterie
(12) Přineste zpět ztracenou lásku, abyste snížili hmotnost
a mnoho dalších …… .email dr.alashirao1@gmail.com whatsap +2348034395438

Dr Alashira řekl(a)...

všichni, kdo jsem tady, abych se podělil o svá svědectví o velkém muži, muži míru a lásce domácímu restaurátorovi, jmenuji se (paní Julian), mám zdravotní problém (obezita). Jako obézní vážil jsem 176 kg všechno možné, abych zvládl svou váhu, ale bez úspěchu "Vzal jsem si všechny způsoby čínského čaje Liptonový čaj, zelený čaj i australský čaj a některé související potravinové doplňky moje váha mějte prudce stoupající ke dni, kdy jsem kontaktoval mnoho lékařů a přátel o pomoc, ale všichni využili „Isaw svědčí o muži, který byl prostý (HIV) za pomoci lékaře Alashiry a mnoha dalších svědectví, jako je dáma, kterou Dr. Alashira pomáhá při obnově jejího domu, řekl jsem si, ať mi to zkusím a kontaktoval jsem ho a když jsem se zbavil svého stavu, hetold me, neměl bych si dělat starosti, můj stav by už nezůstal stejný. Pak se mě zeptá, jestli věřím a řekl jsem ano, věřím, řekl mi, co mám dělat, a řekl, že pošle nějaké bylinky, co budu brát , hle, jen pár dní jsem viděl nějaké změny, které byliny začaly fungovat g na mě, začal jsem zhubnout, teď vážím 100 kg ,,, jsem zde, abych ocenil dobrotu doktora Alashiry za jeho skvělou práci. Slibuji, že za svou intervenci na mé váze sdílím dobrou práci světu, -mail mu dr.alashirao1@gmail.com nebo WhatsApp +2348034395438 prosím věřte, že vám pomůže v jakékoli situaci manželství problémy, podnikání, moc bohatství rozšíření péro a mnoho dalších E-mail dr.alashirao1@gmail.com WhatsApp + 2348034395438. jenkontaktujte, že vám pomůže .. Děkuji ...

Dr Alashira řekl(a)...

Ahoj diváci, jsem tu, abych se podělil o skvělou práci alashiry ... Viděl jsem post ženy, která sdílela její svědectví v říjnu - 12. - 2018, o tom, jak alashira jí pomáhá budovat její rodinu zpět. Byl jsem tak ohromen, že jsem zůstal mnoho let bez práce .. Věci byly pro mě tak drsné, požádaly o práci v mnoha společnostech, zdá se, že se nic neděje, než jsem viděl jinou ženu, která sdílela další svědectví, jak jí alashira pomohla za pouhé 2 měsíce, co hledala, „Udržel jsem onetestimony a já jsem se ho rozhodl zapojit a řekl jsem mu všechno, co jsem prošel důkladně, a řekl, že bych se neměl bát, že to udělá pro mě, že bych měl uvěřit a řídit se jeho pokyny, a já ano, věřím a doufám s pevným víra, že to bude, po slyšení je dobrá práce a život měnící svědectví lidí, na začátku 1 měsíce jsem ho kontaktoval, dostal jsem mail z Dubaje na zahraniční zaměstnání, o které jsem nikdy nepožádal, později, v týdnu, Igot zavolá z velké zásoby od někoho, koho jsem nikdy nevěděl, byl jsem zmatený d, následující týden jsem dostal přednáškovou práci na soukromé univerzitě, kterou žádám o online online v Číně, abych se naučil angličtinu ... protože jsem pokračoval v přednáškové práci, i když to není snadné, ale práci miluji, zapečetil jsem dubajskou práci a začal jsem tuto jinou nabídku gavea přítel, který to má na starosti ..truly Alashira je skvělý muž a Bůh poslal..triple udělal v mém životě ... děkuji doktore alashira..kontaktujte ho za pomoc dr.alashirao1@gmail.com nebo WhatsApp +2348034395438 … Děkuji za přečtení ... Paní Jude kodjo…

Unknown řekl(a)...

Prosím, přečtěte si a také kontaktujte dr. Isikolo, pokud potřebujete silné kouzlo lásky k vyřešení vašeho rozbitého vztahu.

Když jsem byla šest měsíců těhotná se svým druhým dítětem, rozvedla jsem se s manželem. Od chvíle, kdy bylo počato naše první dítě, jsme se hádali a hádali jsme nonstop, už od něj už nemilovala žádnou lásku ani důvěru, takže mě rozvedl. A všechny tyto whiles, snažil jsem se všechny různé prostředky, jak ho dostat zpět, také jsem vyzkoušel několik různých kouzla kolečka v mé zemi pobytu, ale žádný z nich nemohl přivést Andro zpět ke mně. Byl to jen doktor Isikolo, který mi zaručil naléhavé obsazení 48 hodin kouzlem, a ujišťuje mě, že můj manžel bude znovu se mnou. Píšu, abych vám poděkoval a děkuji vám za dodržení vašich slibů a za to, že jste využili své nadané a velké síly, abyste ho přivedli zpět domů. Byl jsem nadšený, když jsem věděl, že se specializujete na sloučení Loversů. Děkuji vám, pane, že jste mi pomohl v nejhorších dobách mého života, že jsem byl tak velkým kouzelníkem kouzel a že mi dal kouzlo lásky, které mi přineslo tolik radosti v mém manželství. Můj manžel je zpět a slibuji, že už mě nikdy neopustím. Pokud pochybujete o jeho schopnosti, věřte mi. Měli byste mít šanci. Vyplatí se způsoby, které jste si ani nedokázali představit. Pokud jste právě teď silnější a potřebujete silné a urgentní milostné kouzlo, abyste přivedli zpět své laskavé kontaktování dr. ​​Isikola, právě teď je jedinou odpovědí, jak obnovit váš rozbitý vztah nebo manželství. isikolosolutionhome@gmail.com nebo Whatsapp ho na +2348133261196. Děkuji.

Regina řekl(a)...

JAK ZÍSKÁM EX EXUS HANDBAND ZPĚT S POMOCÍ SKUTEČNÉHO A EFEKTIVNÍHO SPLAVU OD DR Sunny Jmenuji se Cindy Alex, nikdy jsem si nemyslel, že se znovu usmívám. Můj manžel mě nechal s dvěma dětmi po dobu jednoho roku Myslel jsem, že ho znovu neuvidím, dokud jsem se nestretl s lady jménem Maria, která mi vyprávěla o kouzelníkovi jménem Dr.Sunny, dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu, kontaktovala jsem ho a ujistil mě, že 48 hodin, můj manžel se vrátí ke mně, Za méně než 48 hodin se můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění, že je to práce ďáblů, takže jsem až dosud překvapen tímto zázrakem, nemohl jsem si představit, ale jakmile kouzlo bylo obsazeno, otěhotněla jsem a porodila mé třetí dítě, pokud potřebujete jakoukoli pomoc od něj, můžete se na něj obrátit prostřednictvím e-mailu: drsunnydsolution1@gmail.com Nebo WhatsApp nebo mu zavolejte: +2349030731985
.
Dr.Sunny také léčí:
1. HIV / AIDS
2. HERPES 1/2
3. RAKOVINA
4. ALS (Lou Gehrigova nemoc)
5. Hepatitida B
6. těhotenství

Ruža Tomašić řekl(a)...

Chci se podělit o své úžasné svědectví o tom, jak jsem se vrátil zpět mému manželovi mého života, chci říct lidem na světě, že existuje opravdové kouzlo online a je mocné a opravdové, jmenuje se Baba Wale Wiseman, pomáhal Nedávno jsem se sešel, abych se spojil se svým manželem, který mě vyhodil. Když jsem se obrátil na Wisemana, vrhl na mě milostné kouzlo a můj manžel, který řekl, že se mnou nemá nic společného, ​​mi zavolal a začal mě prosit. Kdokoli, kdo čte tento článek a potřebuje jakoukoli pomoc, může Wiseman nabídnout jakékoli typy pomoci, jako je Sjednocení manželství a vztahu, Léčení všech typů nemocí, Soudní případy, Těhotenství, nyní jsme se svým vlastním já velmi spokojeni. Wiseman ho nutí uvědomit si, jak moc se milujeme a potřebujeme. Tento muž je skutečný a dobrý. Může vám také pomoci vyřešit váš narušený vztah. Měl jsem svého manžela zpět! Bylo to jako zázrak! Žádné manželské poradenství a v našem milostném životě se nám daří velmi dobře. Kontaktujte tohoto velkého muže, pokud máte nějaký problém s trvalým řešením
prostřednictvím e-mailu: babaidadawiseman01@gmail.com
WhatsApp: +2348136951551

Anonymous řekl(a)...

Toto je web, který jsem četl o doktoru Ilekhojie a kontaktoval jsem ho, aby mi pomohl dostat mého bývalého přítele zpět, aby si mě vzal během měsíce května tohoto roku, a vrátil jsem se sem, abych o něm napsal příspěvek. Doktor Ilekhojie vám pomůže vyřešit váš problém bez ohledu na to, čím procházíte. Příspěvek o kouzelníkovi je pro mě velmi podivný, protože jsem nikdy nevěřil, že budu moci říci, že mi kouzelník pomohl přivést mého bývalého přítele zpět po 3 letech bez kontaktu. Četl jsem o doktoru Ilekhojie z jiných webových stránek a kontaktoval jsem ho, aby mi pomohl. Za méně než 48 hodin mi můj bývalý přítel zavolal a byl jsem rád, že se ke mně chce vrátit. Potkali jsme se v pátek a on mi navrhl ... Byl to nejkrásnější prsten. Prosím všechny zde, kontaktujte doktora Ilekhojie, aby vám vyřešil váš problém a učinil vás spokojeným s vaším vztahem, který vás bolí. Láska je ten nejlepší pocit, jaký kdy zažil. Pošlete mu e-mail na adresu gethelp05@gmail.com nebo přímo na aplikaci App 2348147400259

Anonymous řekl(a)...

Rád sdílím své svědectví o tomto skvělém kouzelníkovi. Je mi 34 let, oženil jsem se ve věku 25 let. Mám dítě a šťastně jsem žil s rodinou. po dobu 9 měsíců jsem sledoval, jak se moje manželské chování stalo tak podivným a já opravdu nechápu, co se děje, zabalil se z domu do jiné ženy, která ho tak miluji, že jsem ho nikdy nesnívala o jeho ztrátě, zkusím své co nejlépe se ujistit, že se můj manžel vrátí ke mně, ale bezvýsledně, plaču a pláču o pomoc, diskutoval jsem o tom se svým nejlepším přítelem MARGERETem a slibuje mi, že mi pomůže. Řekla mi o muži jménem DR AJAYI, řekla mi, že je velmi mocný muž, kterému lze důvěřovat a že v otázkách lásky neexistuje nic, co by nedokázal vyřešit, a řekla mi, jak pomohl nesčetnému počtu lidí při obnovování jejich vztahů. Byl jsem opravdu přesvědčen a rozhodl se to zkusit, takže jsem kontaktoval jeho e-mailovou adresu na drajayi1990@gmail.com
Vysvětluji mu celý svůj problém, řekl mi, že bych se neměl bát, že všechny mé problémy budou vyřešeny okamžitě. Řekl mi, co mám dělat, abych dostal svého manžela zpět, a řekl jsem, řekl, že po 3 dnech se můj manžel vrátí ke mně a začne žebrat, a opravdu se to stane, když řekl, byl jsem velmi překvapen, to je tak úžasné. Jsem velmi rád, že můj vztah je nyní velmi těsný a oba znovu žijeme šťastně. Pokud máte podobný problém, kontaktujte ho hned
(DRAJAYI1990@GMAIL.COM) NEBO Whatsapp na +2347084887094 a nechte svůj problém vyřešit jednou provždy. Jsem o tom živým svědectvím.

Unknown řekl(a)...

JAK ZÍSKÁM EX EXIFUJEM ZPĚT S POMOCÍ DR ODION ...... Ahoj všichni, jmenuji se Robert Jason, po 15 letech manželství jsem já a moje manželka žili šťastně spolu, milovali jsme se navzájem tolik a miloval jsem moje rodina byla moje nejvyšší priorita, až do jednoho rána jsem měl se svou ženou malý argument, o kterém vím, že všechny páry mají, protože v tomto světě neexistují dokonalé páry po argumentu, který jsem šel do práce, když jsem se vrátil domů, nemohl jsem najít moji manželku a naše děti, také si sbalila tašky a ta dětí a odešla jsem ji zkusil zavolat, ale nemohl jsem se k ní dostat, šel jsem do domu její kamarádky, ale nemohli mi říct, kde ji najít, byl jsem frustrovaný Nevěděl jsem, co mám dělat, začal jsem pít alkohol každý den a noc jsem přestal chodit do práce to pro mě bylo těžké, protože ona a moje děti pro mě znamenají všechno, je to jako součást mého těla fungují dobře, jednoho dne jsem procházel internet, když jsem viděl svědectví někoho, kdo svědčí o muži zavolal doktor ODION a jak přivedl svou ženu zpět do 3 dnů, nepřemýšlel jsem o tom dvakrát, poslal jsem mu zprávu a řekl mu všechno, co se stalo mezi mnou a mou ženou, a řekl, že pro mě je jeho problém velmi snadný také mi řekl, abych mu věřil, že se moje žena vrátí, a řekl jsem mu, že mu věřím a požádal o nějaké informace, které jsem mu dal, o 3 dny později se moje žena vrátila domů s dětmi, byla jsem tak překvapená, že ji viděla jako sen pro mě začala plakat a omlouvat se mi Řekl jsem jí, že je v pořádku, odpouštím jí, že jsem šťastný, že je zpět, že teď žijeme šťastně spolu. Pokud máte zlomené srdce, protože vás opustila vaše manželka nebo manžel, v případě jakéhokoli druhu smrtelného kouzla, ochranného kouzla a také pro vyřešení soudních případů kontaktujte tohoto mocného kouzelníka jménem Dr. ODION, kontaktujte ho prostřednictvím jeho e-mailu; (drodion60@yandex.com) nebo můžete také WhatsApp ho na +2349060503921.

Anonymous řekl(a)...

Cítím se znovu požehnaný v mém manželství poté, co doktor Akpabio přivedl mého manžela, který se se mnou rozdělil, na jeden dobrý rok. Jsem z Islandu. I když mám po celém těle ústa, nestačí poděkovat doktoru Akpabiovi za jeho pomoc v mém životě. Můj manžel se mnou oddělil po dobu jednoho roku a bez něj byl v bolestech a agónii. Takže jsem hledal pomoc všude, ale nic nefungovalo, dokud jsem nemyslel doktora Akpabia. Vysvětlil jsem mu svou situaci a slíbil, že se můj manžel ke mně vrátí do 24 hodin, dokud mi ho srdce bije. Věřil jsem v něj a on pro mě připravil kouzlo a můj manžel mi volal přesně, když řekl doktor Akpabio. Prosil a řekl, že mě potřebuje zpátky, a nyní žijeme šťastně znovu za posledních 9 měsíců. Každý, kdo tam čte můj článek, který potřebuje pomoc, by se měl s ním spojit. E-mail: akpabiospells@gmail.com Můžete také Whatsapp ho na +23489064238004

Unknown řekl(a)...

Prosím, přečtěte si a také kontaktujte DR ISIKOLO, pokud potřebujete silné kouzlo lásky k vyřešení vašeho rozbitého vztahu.
Když jsem byla šest měsíců těhotná se svým druhým dítětem, rozvedla jsem se s manželem. Od chvíle, kdy bylo počato naše první dítě, jsme se hádali a hádali jsme nonstop, už od něj už nemilovala žádnou lásku ani důvěru, takže mě rozvedl. A všechny tyto whiles, snažil jsem se všechny různé prostředky, jak ho dostat zpět, také jsem vyzkoušel několik různých kouzla kolečka v mé zemi, ale žádný z nich nemohl přivést Richard zpět ke mně. Bylo to jen DR ISIKOLO, který mi zaručil naléhavé obsazení 48 hodin kouzlem, a ujišťuje mě, že můj manžel bude znovu se mnou. Píšu, abych vám poděkoval a děkuji vám za dodržení vašich slibů a za to, že jste využili své nadané a velké síly, abyste ho přivedli zpět domů. Byl jsem nadšený, když jsem věděl, že se specializujete na sloučení Loversů. Děkuji vám, pane, že jste mi pomohl v nejhorších dobách mého života, že jsem byl tak velkým kouzelníkem kouzel a že mi dal kouzlo lásky, které mi přineslo tolik radosti v mém manželství. Můj manžel je zpět a slibuji, že už mě nikdy neopustím. Pokud pochybujete o jeho schopnosti, věřte mi. Měli byste mít šanci. Vyplatí se způsoby, které jste si ani nedokázali představit. Pokud jste právě teď jejich a potřebujete silné a naléhavé milostné kouzlo, které vám přinese zpět laskavý kontakt s DR ISIKOLO, právě teď je jedinou odpovědí, jak obnovit váš rozbitý vztah nebo manželství. isikolosolutionhome@gmail.com nebo jeho WhatsApp: +2348133261196

Unknown řekl(a)...

Dnes se cítím tak radostně, protože jsem součástí těch, kteří se radují ze všeho kvůli pomoci, kterou mi doktor Isikolo poskytl za to, že mi vrátil manžela. Byl jsem ženatý 6 let a bylo to tak hrozné, protože můj manžel na mě podváděl a hledal rozvod. Ale když jsem narazil na doktora Isikola E-mail (isikolosolutionhome@gmail.com.com) na internetu zaslaného paní, rozhodl jsem se s ním kontaktovat, vysvětlil jsem mu svou situaci a poté jsem hledal jeho pomoc, ale největší překvapení mi řekl, že mi pomůže s mým případem, protože bez řešení není problém. Řekl mi, co mám dělat, co jsem udělal, a pracoval pro mě a můj manžel se vrátil zpět k vám po 2 dnech, jak slíbil. Tady oslavuji, protože můj manžel je doma a opravdu si užívám manželství a skvělou oslavu. Budu svědčit na internetu, protože doktor Isikolo je opravdu pomocník, kterého Bůh poslal, aby nám všem pomohl. Proč nekontaktujte doktora Isikola teď, pokud čelíte jakýmkoli výzvám ve svém vztahu. Můžete kontaktovat jeho e-mailovou adresu: isikolosolutionhome@gmail.com.com nebo jeho WhatsApp na: +2348133261196.

Anonymous řekl(a)...

Sedm let jsem byl ženatý bez dítěte, proto se můj manžel začal chovat divně, v poslední době se vrátil domů a už se mnou trávil čas a rozvedl mě. Takže jsem se stal velmi smutným a ztraceným v životě, protože můj lékař mi řekl, že pro mě neexistuje způsob, jak otěhotnět, což pro mě opravdu činí život mizerným. dokud jsem nenarazil na přítele, který mi řekl o DR AJAYI z internetu, jak pomohl mnoha ženám s podobnými problémy, kterými procházím, tak jsem ho kontaktoval na: drajayi1990@gmail.com a vysvětlil mu. řekl mi všechno, co mám poskytnout, než mohl seslat kouzlo shledání, aby přivedl mého manžela zpět, což jsem udělal, a poslal silnou modlitbu, kterou jsem musel říci o půlnoci, když vrhal kouzlo lásky. Byl to zázrak, o 48 hodin později se můj jediný manžel vrátil ke mně a omluvil se za vše, co udělal, a řekl mi, že je plně připraven mě podpořit ve všem, co chci. Rychle zavolám DR AJAYI a řekl jsem mu, co se v té chvíli děje, a také mi připravil a poslal bylinný lék, který řekl, že vyléčí všechny nežádoucí nemoci nebo infekce, které mi brání v otěhotnění, a poté mě poučil, jak používat před setkáním s mým manželem. Hle, po použití těchto nativních bylin a kořenů, o několik týdnů později jsem začal pociťovat známky těhotenství po celém mně, opravdu jsem byl těhotný, právě jsem porodil chlapečka 1. dne tohoto měsíce. Zavazuji se informovat celý svět o DR AJAYI za záchranu mého vztahu a za to, že mi dá děti, mohu dnes pyšně nazvat vlastní. Pro každou ženu, která to považuje za nemožné, je zde příležitost, abyste se usmál a přinesli štěstí své rodině laskavě kontaktujte DR AJAYI e-mailem na: drajayi1990@gmail.com nebo oslovte své WhatsApp NEBO číslo Viber: +2347084887094 Opravdu, on je Bůh poslaný, aby přivedl zpět ztracené milence a přinesl vám štěstí.

Elena Branko řekl(a)...

Dr Edo nejlepší kouzlo online obnovit můj rozbitý vztah a já vřele doporučuji Dr Edo každému, kdo potřebuje pomoc!
Můj manžel mě opustil pro jinou ženu před 3 měsíci a od té doby se můj život naplnil bolestmi smutkem a zlomeninami srdce, protože on byl moje první láska, se kterou jsem strávil celý svůj život. Moje kamarádka mi řekla, že viděl několik svědectví o kouzelnici jménem Dr Unity, že dokáže během několika dní vrátit milence, zasmál jsem se a řekl, že mě nezajímá, ale kvůli lásce, kterou pro mě měl můj přítel, konzultoval můj kněz jménem mého a k mému největšímu překvapení po 2 dnech mě můj manžel poprvé volal po třech měsících, že mi chybí a že je tak líto za všechno, co mě donutil projít. Vrátil se a teď jsme spolu šťastní. Stále tomu nemohu uvěřit, protože je to velmi neuvěřitelné. Děkuji vám doktore Edo, že jste mi přivedl zpět svého milence a také mého milého přítele, který se za mě přimlouval, za kohokoli, kdo by mohl potřebovat pomoc tohoto velkého kněze, je e-mailová adresa: edolovespelltemple@gmail.com, můžete mu také zavolat nebo jej přidat na WhatsApp: +2348159452497

Unknown řekl(a)...

Moje cesta k obnovení manželství začala před 3 dny, když mě moje 22letá žena změnila o muže mladšího 10 let. Je mi 57 a je jí 55. Prošel jsem pouští a na své cestě jsem našel doktora Isikola. Bůh ho použil k tomu, aby uzdravil mé zlomené srdce a odstranil mé bolesti kouzlem Mocná láska. Bylo to pro mě těžké, jak se ji bez úspěchu pokusit dostat zpět domů, a pro mé děti a já se to stalo agónii. Věřím Pánu a vím, že mi chce obnovit manželství. Vysvětlil jsem mu všechno a on mi řekl, co mám dělat, co jsem udělal, a udělal svou část a moje žena se vrátila domů ke mně a našim dětem za méně než 48 hodin. Potřebujeme víru. Víra je ujištění věcí, v které doufáme, a přesvědčení o věcech, které nevidíme. Muži a ženy se prosím nevzdávejte, Bůh může použít doktora Isikola k obnovení vašeho manželství nebo vašeho vztahu. Neztrácejte naději. Musíte se zamilovat do Pána.
Kontaktujte doktora Isikola Pro mocné milostné kouzlo poslané od Boha. e-mailem isikolosolutionhome@gmail.com.com nebo jeho WhatsApp na: +2348133261196

Elena Branko řekl(a)...

Můj přítel mě nechal pro jinou dívku. Zoufale jsem ho potřeboval, protože jsem ho tolik miloval. Velmi jsem se bál a potřeboval pomoc. Když jsem procházel internet, narazil jsem na konkrétní svědectví o tomto dobrém doktoru Edovi, který mi pomohl rychle se vrátit zpět a zastavit rozvod nebo rozchod atd. Takže jsem cítil, že bych ho měl vyzkoušet. Kontaktoval jsem ho a on mi řekl, co mám dělat, a udělal jsem to, pak pro mě udělal (návrat Love kouzla). O 28 hodin později se můj přítel vrátil ke mně a volal a prosil o mé odpuštění. Dnes jsem tak šťastný a chci doporučit toto skvělé kouzlo komukoli, kdo opravdu potřebuje naléhavé řešení svých zlomených vztahů a manželství, napište mu na adresu: edolovespelltemple@gmail.com. Jednoduše kontaktujte velkého „dr. Edo“ Pokud máte nějaký problém, kontaktujte ho a garantuji vám, že vám pomůže. Děkuji vám doktore Edo, že jste mi zachránil přerušené vztahy a přivedl mého přítele zpět! “Napište mu na adresu: edolovespelltemple@gmail.com, můžete mu také zavolat nebo přidat na WhatsApp: +2348159452497

Jessica Luis řekl(a)...

Hej, jsem tak nadšená, že moje rozbité manželství bylo obnoveno a můj manžel je zpět poté, co mě opustil a naše 2 děti pro jinou ženu. Po osmi letech manželství jsme se s manželem dostali do jedné hádky nebo do té druhé, dokud mě nakonec neopustil a přestěhoval se do Kalifornie, abych byl s jinou ženou. Cítil jsem, že můj život skončil a mé děti si myslely, že už nikdy neuvidí svého otce. Snažil jsem se být silný jen pro děti, ale nemohl jsem ovládat bolesti, které trápí mé srdce, moje srdce bylo plné bolestí a bolestí, protože jsem byl do svého manžela opravdu zamilovaný. Každý den a noc na něj myslím a vždycky si přeji, aby se ke mně vrátil, byl jsem opravdu naštvaný a potřeboval jsem pomoc, takže jsem hledal pomoc online a narazil jsem na web, který navrhl, že Dr. Mohammed může pomoci získat zpět zpět rychle . Cítil jsem, že bych ho měl vyzkoušet. Kontaktoval jsem ho a řekl mi, co mám dělat, a udělal jsem to, pak pro mě udělal (kouzlo lásky). O 28 hodin později mi můj manžel opravdu volal a řekl mi, že mi a dětem tolik chybí, tak úžasné !! Tak se vrátil ten samý den se spoustou lásky a radosti a omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou způsobil mně a dětem. Od toho dne bylo naše manželství silnější, než jak tomu bylo dříve, díky děkuji doktoru Mohammedovi. je tak mocný a já jsem se rozhodl podělit se o svůj příběh na internetu, že Dr. Mohammed skutečné a mocné kouzlo, které se budu vždy modlit, aby žilo dlouho, aby pomohlo svým dětem v době potíží, pokud jste tady a potřebujete Ex zpět Nebo se váš manžel přestěhoval do jiné ženy, už neplakejte, kontaktujte nyní tohoto mocného kouzla. Zde je jeho kontakt: Pošlete mu e-mail na adresu: monicaspiritualtemple@gmail.com, můžete mu také zavolat nebo přidat na Whats-app: +2348134493948

Unknown řekl(a)...

I'm Mrs Brigitte torsten from the france I want to share a testimony of my life to each one. I was married to my husband Muller, I love him so much that we have been married for seven years with two children. When he went on holiday to America, he started talking to a woman named Ashley, he then told me that he is no longer interested in our marriage. I was so confused and looking for help, I do not know what to do until I met my friend Christine and I told her my problem. She told me not to worry about her having a similar problem before and introduce me to a man named Prophet kofo who cast a spell on her ex-boyfriend and brought him back to her after 3 days. Christine asks me to communicate with the Prophet kofo. I contacted him to help me bring my husband back and he asks me not to worry that the gods of his ancestors fight for me. He told me that after three days he would join me and my husband together. Truly after three days my husband called me and told me that he was looking for things with me again that I should please meet up with him or he would come see me anywhere I am, he surprised me when I saw him immediately he went down on his knees started to cry for forgiveness. At this time I am the happiest woman in the world by what this great prophet did for me and my husband with this I decided to share my comment you can contact his email: (prophetkofofranklin@gmail.com) .or whatsapp .. him in this number. (+2348071473639). Please contact him about any problem you have and you will be blessed.

Anonymous řekl(a)...

VAhoj přátelé, tohle je moje svědectví. jsme manželé 5 let a společně 9 let. byli jsme odděleni 4 měsíce. Chce ven a nechce naše manželství zachránit. Byli jsme skvělý pár (alespoň tomu jsem věřil) a zřídka se hádáme. Měsíce předtím, než odešel z domova, byl tak neaktivní a hodně spal. Uvědomil jsem si, že s někým měl emoční vztah a potvrdil, že je přitahován k ní. Pak řekl, že se ke mně už nemiluje a nemůže se mnou žít. Prosil jsem, plakal atd. Měsíce. Potřeboval jsem tolik pomoci a já chci, aby se můj manžel vrátil ke mně, procházel jsem internet, když jsem viděl svědectví dámy o tom, jak dr. Ajayi, velká kouzelnice, která pomohla vyléčit myomy, dokázala mít své vlastní dítě, které v otočte obnovený mír v domácnosti. upustí jeho kontakt a zkopíroval jsem ho, nejprve jsem byl skeptický ohledně kontaktování, ale opravdu potřebuji trvalé řešení mého problému, takže mu pošlu zprávu vysvětlující moji situaci, řekl mu, abych byl ujištěn, že můj manžel přijde zpět ke mně, kdybych měl dělat, co sám nařídil, udělal jsem všechno, co mi řekl, abych udělal, a čtvrtého dne jsem dostal od něj omluvný text, že neví, co se nad ním stalo, toho večera se vrátil domů a prosil za všechna jeho špatná jednání a od té doby byla naše láska a manželství silnější. Chtěl bych zvlášť poděkovat velkému kouzlovému kouzelníkovi Dr Ajayai za jeho dobrou práci a za to, že jsem v životě opět šťastný. Pokud máte stejný manželský problém nebo máte jiné problémy, které vás tlačí dolů, kontaktujte Dr. Ajayi dnes na e-mailu: Drajayi1990@gmail.com nebo Whatsapp number: +2347084887094. Je schopen vykonávat jakékoli kouzlo, na které si vzpomenete, jsem živé svědectví.


Unknown řekl(a)...

Ja sam gospođa Brigitte torsten iz Francuske, želim podijeliti svjedočanstvo svog života sa svakim. Bila sam udana za svog muža Mullera, toliko ga volim da smo u braku sedam godina s dvoje djece. Kad je otišao na odmor u Ameriku, počeo je razgovarati sa ženom po imenu Ashley, a onda mi je rekao da ga više ne zanima naš brak. Bila sam toliko zbunjena i tražila pomoć, ne znam što da radim dok nisam upoznala svoju prijateljicu Christine i rekla joj svoj problem. Rekla mi je da se ne brinem zbog toga što je ranije imala sličan problem i upoznala me s čovjekom po imenu Poslanik kofo koji je bacio čaroliju na njenog bivšeg dečka i vratio ga k sebi nakon 3 dana. Christine me moli da komuniciram s prorokovim kofoom. Kontaktirao sam ga kako bi mi pomogao vratiti muža i on me moli da se ne brinem da se bogovi njegovih predaka bore za mene. Rekao mi je da će se nakon tri dana pridružiti meni i mom mužu. Zaista, nakon tri dana, suprug me nazvao i rekao mi da ponovno traži stvari sa mnom da se molim da se sretnem s njim ili će me doći vidjeti bilo gdje da jesam, iznenadio me kad sam ga vidio da je odmah sišao. koljena su mu počela plakati za oproštajem. U ovom trenutku sam najsretnija žena na svijetu zbog onoga što je ovaj veliki prorok učinio za mene i mog muža. Odlučio sam podijeliti svoj komentar. Možete se obratiti njegovom e-mailu: (Prosetkofofranklin@gmail.com). Ili whatsapp .. njega u ovaj broj. (2348071473639). Molimo kontaktirajte ga u vezi s bilo kojim problemom i bit ćete blagoslovljeni.

Cynthia William řekl(a)...

Když jsem našel doktora Johna, zoufale jsem potřeboval přivést svého bývalého milence zpět. Nechal mě pro jinou ženu. Stalo se to tak rychle a já jsem v situaci vůbec neřekl. Po čtyřech letech mě prostě vyhodil bez vysvětlení. Kontaktuji Dr.Johna prostřednictvím jeho webových stránek a řekl mi, co musím udělat, než mi může pomoci, a udělal jsem to, co mi řekl, poté, co jsem poskytl to, co chtěl, vrhl milostné kouzlo, aby nám pomohl dostat se zpět dohromady . Krátce poté, co udělal své kouzlo, můj přítel mi začal znovu posílat textové zprávy a cítil se hrozně za to, co mi právě dal. Řekl, že jsem nejdůležitější osobou v jeho životě, a to ví teď. Vstoupili jsme spolu a on byl vůči mně otevřenější než předtím a pak začal trávit více času než dříve. Od té doby, co mi Dr. John pomohl, je můj partner velmi stabilní, věrný a blíž ke mně než dříve. Vřele doporučuji Dr. John každému, kdo potřebuje pomoc. E-mail: drjohnsoco@gmail.com, zavolejte mu nebo přidejte jej na WhatsApp prostřednictvím: +2348147766277

Unknown řekl(a)...

Jsem velmi překvapen zázračným zážitkem a zázraky dr. Isikola, které se šířily na internetu i po celém světě. Jak úžasně pomohl lidem na celém světě obnovit zpět své ztracené milence, kontaktoval jsem ho poté, co jsem prošel tolika svědectvím různých lidí, jak on mi pomohl přivést zpět milence zpět, řekl jsem mu o svém manželovi, který mě opustil asi před 8 měsíci, a odešel z domu se vším, co jsem měl, byl jsem zmatený, když mi jen řekl, abych se usmíval a měl klid, který mě ujistil, že zvládne vše za pouhých 48 hodin. Po druhém dni, kdy mi můj manžel zavolal, jsem byl tak šokován, vybral jsem hovor a nemohl uvěřit svým uším, opravdu mě prosil, abych mu odpustil a slíbil telefonicky, Vrátil se domů a také mi dal velmi pěkné dárky, jen aby pro něj dokázal svou lásku ke mně, byl jsem tak šťastný, že jsem musel zavolat doktorovi Isikolovi a poděkovat mu, jen mi řekl, abych sdílel dobré zprávy po celém světě „No, pokud potřebujete efektivní a skutečné kouzlo pro každého problém ve svém životě můžete kontaktovat Dr. Isikolo na jeho e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com.com nebo jeho WhatsApp/Viber ho na: +2348133261196.

Unknown řekl(a)...

Jsem velmi překvapen zázračným zážitkem a zázraky dr. Isikola, které se šířily na internetu i po celém světě. Jak úžasně pomohl lidem na celém světě obnovit zpět své ztracené milence, kontaktoval jsem ho poté, co jsem prošel tolika svědectvím různých lidí, jak on mi pomohl přivést zpět milence zpět, řekl jsem mu o svém manželovi, který mě opustil asi před 8 měsíci, a odešel z domu se vším, co jsem měl, byl jsem zmatený, když mi jen řekl, abych se usmíval a měl klid, který mě ujistil, že zvládne vše za pouhých 48 hodin. Po druhém dni, kdy mi můj manžel zavolal, jsem byl tak šokován, vybral jsem hovor a nemohl uvěřit svým uším, opravdu mě prosil, abych mu odpustil a slíbil telefonicky, Vrátil se domů a také mi dal velmi pěkné dárky, jen aby pro něj dokázal svou lásku ke mně, byl jsem tak šťastný, že jsem musel zavolat doktorovi Isikolovi a poděkovat mu, jen mi řekl, abych sdílel dobré zprávy po celém světě „No, pokud potřebujete efektivní a skutečné kouzlo pro každého problém ve svém životě můžete kontaktovat Dr. Isikolo na jeho e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com.com nebo jeho WhatsApp/Viber ho na: +2348133261196.

juiletpeter řekl(a)...

Když jsem našel doktora Johna, zoufale jsem potřeboval přivést svého bývalého milence zpět. Nechal mě pro jinou ženu. Stalo se to tak rychle a já jsem v situaci vůbec neřekl. Prostě mě po 3 letech vyhodil bez vysvětlení. Kontaktuji Dr.Johna prostřednictvím jeho webových stránek a řekl mi, co musím udělat, než mi může pomoci, a udělal jsem, co mi řekl, poté, co jsem poskytl to, co chtěl, vrhl milostné kouzlo, aby nám pomohl dostat se zpět dohromady . Krátce poté, co udělal své kouzlo, můj přítel mi začal znovu posílat textové zprávy a cítil se hrozně za to, co mi právě dal. Řekl, že jsem nejdůležitější osobou v jeho životě, a to ví teď. Vstoupili jsme spolu a on byl vůči mně otevřenější než předtím a pak začal trávit více času než dříve. Od té doby, co mi Dr. John pomohl, je můj partner velmi stabilní, věrný a blíž ke mně než dříve. Vřele doporučuji Dr. John každému, kdo potřebuje pomoc. E-mail: drjohnsoco@gmail.com, zavolejte mu nebo přidejte jej na WhatsApp prostřednictvím: +2348147766277

GarrY ScotT řekl(a)...

Ahoj, tohle je skutečné svědectví kouzelnického lékaře, který mi pomohl přivést zpět mého snoubence, který opustil já a děti po dobu 10 měsíců. Ztratil jsem veškerou naději, že se můj snoubenec vrátí domů. pokud prožíváte těžký čas ve svém manželství nebo vztahu, nebo chcete zpět své Ex. kontaktujte ho na drjohnsoco@gmail.com nebo whatapp +2348147766277

GarrY ScotT řekl(a)...

LÁSKA OČEKÁVÁ, ŽE PRÁCE
Sdílím toto svědectví partnerům trpícím v jejich vztazích, protože existuje trvalé řešení.
Můj manžel mě a naše 2 děti opustil po dobu 4 let pro jinou ženu. Snažil jsem se být silný jen pro své děti, ale nemohl jsem ovládat bolesti, které trápí mé srdce. Byl jsem zraněný a zmatený. Potřeboval jsem pomoc, takže jsem provedl průzkum na internetu a narazil jsem na stránku, kde jsem viděl, že Dr. John kouzelník kouzel může pomoci získat zpět milence. Kontaktoval jsem ho a udělal pro mě zvláštní modlitbu a kouzla. K mému překvapení se můj manžel po několika dnech vrátil domů. Tak jsme se znovu sešli a v rodině bylo hodně lásky, radosti a míru.
Také můžete kontaktovat Dr. Johna, mocného kouzelníka pro řešení jeho kontaktů, drjohnsoco@gmail.com nebo přímo na Whats App: +2348147766277

Alice Foster řekl(a)...

Ahoj pěkný den.
Jsem tu, abych vám pomohl vyřešit vaše duchovní a fyzické problémy pomocí předků, které jsem zdědil po dědečkovi. Pomůžu vám sjednotit se se svými bývalými, obnovit vaše manželské problémy, léčit HIV (aids) a jakékoli nemoci. Můj e-mail můžete dnes kontaktovat na adrese: okosunhomeofsolution@gmail.com, aby vám pomohl přinést zpět vaši ztracenou lásku a také seslat následující kouzlo jako rozvodové kouzlo, kouzlo manželství, vazebné kouzlo, zastavit podvádění kouzla, ochranné kouzlo, pomstu a kouzlo smrti.

Alice Foster řekl(a)...

Ahoj pěkný den.
Jsem tu, abych vám pomohl vyřešit vaše duchovní a fyzické problémy pomocí předků, které jsem zdědil po dědečkovi. Pomůžu vám sjednotit se se svými bývalými, obnovit vaše manželské problémy, léčit HIV (aids) a jakékoli nemoci. Můj e-mail můžete dnes kontaktovat na adrese: okosunhomeofsolution@gmail.com, aby vám pomohl přinést zpět vaši ztracenou lásku a také seslat následující kouzlo jako rozvodové kouzlo, kouzlo manželství, vazebné kouzlo, zastavit podvádění kouzla, ochranné kouzlo, pomstu a kouzlo smrti.

Unknown řekl(a)...

můj příběh je velmi zvláštní a jedinečný, protože se nepodobá četné reklamě, kterou vždy vidíte online, a také vám chci být 100% upřímný a pravdivý, že nikdy nemůže existovat žádné jiné online kouzlo, které vám může pomoci přivést zpět vaše EX ZPĚT na vás jiné než DR ISIKOLO, protože on sám je stoprocentně efektivní, dynamický a velmi spolehlivý, protože 99,9% jiných kouzelníků není skutečných a nikdy vám nepomůže vyřešit vaše problémy, místo toho zkomplikují váš současný stav OK SO Buďte moudří a získejte a kontaktujte DR ISIKOLO DNES. MOJE VLASTNÍ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH / ZKUŠENOSTI: Jmenuji se Niko Dominik. Chci se podělit o svá svědectví s širokou veřejností o tom, co pro mě tento muž jménem Dr. ISIKOLO právě udělal, tento muž mi právě přinesl zpět své ztracené Ex WIFE se svým velkým kouzlem. Byl jsem ženatý s touto ženou Julie, protože jsme byli spolu déle než 4 roky a milovali jsme se, ale nemohl jsem ji otěhotnět a také jí dát vše, co potřebuje. Opustila mě a řekla mi, že už nemůže dál pokračovat. Nyní jsem hledal způsoby, jak ji dostat zpět, dokud mi moje přítelkyně neřekla o tomto muži a nedala jeho kontaktní e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp ho na +2348133261196. K KONTAKTU SE MŮŽETE POUŽÍVAT ŽÁDNOU Z TĚCH, a tomu nebudete věřit. Když jsem kontaktoval tohoto muže kvůli mým problémům, připravil toto kouzlo, přivedl Juileta zpět ke mně a po měsíci pro mě otěhotněla.

Unknown řekl(a)...

Slíbil jsem, že budu svědčit po celém světě, jakmile se můj muž vrátí ke mně a můj manžel přišel přesně tak, jak mi řekl DR ISIKOLO, když mi pomáhal. Rozhodl jsem se správně kontaktovat DR ISIKOLO, velkého kouzla, který vám pomůže vyřešit vaše problémy. Můj muž mě nechal trpět a nikdy jsem nevěřil, že se ke mně vrátí, ale když jsem kontaktoval DR ISIKOLO, ujistil mě, že můj muž přijde znovu. dal mi seznam věcí, které bych si mohl koupit, ale nemohl jsem je získat v mé zemi, a tak jsem mu peníze poslal a on si je koupil a připravil dokonalé milostné kouzlo. Manžel ke mně běžel zpět za 48 hodin a prosil o odpuštění TOTO JE SKUTEČNÉ A GENUINE. Byl jsem tak překvapený, že kouzlo fungovalo přesně tak, jak mi řekl. To je tak úžasné a chci, abys věřil, protože DR ISIKOLO je tak reálný a žádám ho, abys ho teď kontaktoval na jeho e-mailu, aby ti také mohl pomoci, jak mi pomohl. e-mail je isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp ho na +2348133261196

Unknown řekl(a)...

JAK ZÍSKAT EX LOVER ZPĚT BEZ PANIKU. Jsem Leona Rafael. Chci svědčit o mocném doktorovi Isikolou za záchranu mého vztahu. Musím být jedním z mála, kteří nemají potíže s tím, že někomu ukážu a řeknu, jak jsem vděčný za to, že jsem svůj vztah učinil melodickým a hladkým vztahem. Snažil jsem se být ve svém vztahu se svým přítelem pozitivnější, zdá se, že to trvalo věčně. Další dáma vzala Fiancee ode mě a oba se přestěhovali. Plakala jsem a hledala ho, aby se vrátil, ale on odmítl přijmout moje hovory ani vrátit mé zprávy. Můj přítel mě seznámil s mocným kouzelníkem jménem Isikolo, který mi pomohl vrhnout velmi silné milostné kouzlo, které mi vrátilo mého snoubence za 48 hodin. Byl jsem ohromen a překvapen, když mě moje snoubenka volala, abych mě všechny prosila o odpuštění kvůli mocnému milostnému kouzlu doktora Isikola. Pokud máte nějaké problémy s manželstvím nebo vztahem, nezapomeňte kontaktovat doktora Isikola následujícím způsobem. Jeho e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com nebo můžete také Whatsapp ho na +2348133261196

Winner Pat řekl(a)...

dr.ologhodospellwork@gmail.com vám pomůže získat zpět vaši bývalou manželku nebo bývalého manžela nebo někoho blízkého, kdo vás opustil a chce se vrátit takové osobě, stačí kontaktovat drologhodo se svými podrobnostmi 2348156911977. s pomocí své černé magie, kterou může návrat láska jeden zpět. Kontaktoval jsem ho, aby mi pomohl vyřešit problém, a bylo to snadné jako navždy a on pracoval pro mě, aby mi vrátil lásku.
Díky dr.ologhodospellwork to opravdu funguje a funguje zázraky.

Winner Pat řekl(a)...

Ve své práci je nejlepší a dělá to jako žádný jiný, pomohl mi přivést zpět moji ženu, která mě před několika měsíci opustila. Hledal jsem způsob, jak ji vrátit zpět k ničemu, až jsem narazil na svědectví tohoto velkého kouzla. Kontaktoval jsem ho a přišel ke mně a ujistil mě, že moje žena se vrací za dva dny, když dokončil práci, a dal jsem mu veškerou podporu, kterou jsem potřeboval, a za dva dny, když řekl, že se moje žena vrátila. můžete kontaktovat chubygreat s jeho podrobnými údaji 2348165965904 nebo e-mailem chubygreat@gmail.com.

Jessica L. Smith řekl(a)...

Velké poděkování Dr. Wealthymu, že nikdy nevěřím, že po všech těch letech zklamání z obrovských spamerů na internetu, kteří chodí po podvodných lidech, stále existuje opravdové kouzlo smrti, dokud jsem nebyl vhodný setkat se s dr. Wealthy skutečným kouzlem kouzel, přes blízkého přítele jménem Jennifer, kterého mi Dr. Wealthy předtím pomáhal, když jsem ho kontaktoval se svým e-mailem na wealthylovespell@gmail.com, vysvětluji, jak mi můj bývalý manželé dávají problém v mém manželství, nikdy mi nedovolila chvilku klidu a Musím to ukončit tím, že ji zabiju, a nechci využít vraha, protože to bude riskantní, tak jsem to musel udělat duchovně, proto jsem se ho rozhodl kontaktovat, ujistil mě, že se nebudu bát Kontaktoval jsem správnou osobu ve správný čas, spolupracoval jsem s ním a za méně než týden byla moje ex mrtvá, spala a nikdy se neprobudila díky Dr. Wealthy, opravdu je to opravdu skromný muž. můžete kontaktovat dr. Wealthyho s jakýmkoli smrtelným kouzlem, jako je zabít svého nadřízeného v kanceláři a zaujmout jeho místo, kouzlo smrti zabít svého otce a zdědit jeho bohatství, smrtelné kouzlo zabít každého, kdo vás v minulosti obětoval, kouzlo pro zvýšení mezd, kouzlo pro povýšení v kanceláři, kouzlo, aby se váš bývalý milenec vrátil, pokud věci ve vašem životě nefungují dobře, pak ho musíte kontaktovat nyní e-mailem wealthylovespell@gmail.com zavolejte nebo přidejte jej na WhatsApp +2348105150446.

Unknown řekl(a)...

Ahoj všichni, tohle je ta nejúžasnější věc, jakou jsem kdy zažil, a musím sdílet toto skvělé svědectví. Chtěl bych jen poděkovat díky DR ISIKOLO, že jste si udělali čas a pomohli mi obsadit kouzlo, které mi vrací mého bývalého milence, který najednou ztratil zájem o mě po šesti měsících zasnoubení, ale dnes jsme ženatí a šťastnější než nikdy předtím. Když jsem pro mě udělal práci, byl jsem opravdu otřesený a šokován a za 48 hodin se Kris vrátil do mého domu a začal prosit o odpuštění a o to, abych ho přijal zpět. Opravdu nemám slov a nevím jak moc ti mohu vyjádřit své uznání DR ISIKOLO, jsi Bůh poslaný k obnovení porušeného vztahu. Hluboko si užívá pomoci lidem dosáhnout jejich touhy, najít pravou lásku, získat zpět své bývalé milence, zastavit hrubé vztahy, najít úspěch, přilákat štěstí, najít spřízněné duše a další. Kontaktujte ho ještě dnes a dovolte mu, aby vám ukázal zázraky a úžas jeho systému Love Spell. Dosahuje nejlepších výsledků v reálném kouzlení. Pošlete e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp ho na +2348133261196.

Dr Alashira řekl(a)...

Díky bohu Dr. Alashirovi musím poděkovat za uzdravení za to, že na mě přinesl mor vředů. Asi pět let jsem trpěl velmi vážným vředem. Šel jsem do nemocnice za léčbou, to všechno ... teprve před několika měsíci jsem viděl svědectví o ženě s diabetem, jak jí pomáhá Dr. alashira ... a kontaktuji doktora Alashiru poté, co vysvětlil věci, Dralashirainstruovánmohlavým způsobem ..odo mě posílám nějaké tekuté byliny do malé láhve Idrank s vírou odjel to, bolest vředu se úplně zastavila a jsem úplně svobodný. Bože, Dr. Alashira obnovil své zdraví, jsem volný a už utrácí peníze za léky. Za to musím poděkovat Dr. Alashira za to, že to byla skvělá práce. bratr a sestra. Můžete ho také kontaktovat pro pomoc ..dr.alashirao1 @ gmail.com nebo + 2348034395438 ..

Dr Alashira řekl(a)...

JAK JSEM EX-WIFE ZPĚT S POMOCÍ DR ALASHIRA ...... Ahoj všichni, jmenuji se Robert Jason, po patnácti letech manželství jsme s manželkou žili šťastně spolu, tolik jsme se milovali a milovali jsme rodinu "Byla to moje priorita, až do rána, kdy jsme se svou manželkou měli trochu argumentu, že všechny páry dobře vědí, protože po argumentu, že jsem šel do práce, když jsem se vrátil domů, jsem nemohl najít manželku a děti. Také ji zabalila a to dětí a odešla. Snažil jsem se jí zavolat, ale nemohl jsem se k ní dostat. Šel jsem do domu její přítelkyně, ale nemohli mi říct, kde ji najít. Byl frustrovaný. Nevěděl, jak moc todo. Začal jsem pít alkohol každý den a v noci jsem přestal chodit do práce. Bylo to pro mě obtížné, protože ona a moje děti pro mě znamenaly, že to bylo, jako by mi byla část mého těla ponechána. Jednoho dne se mi nepodařilo dobře procházet, když jsem viděl svědectví někoho svědčí o člověku c řekl doktor Alashira andhowhebr o jeho manželce zpět za 3 dny, nemyslel jsem na to dvakrát. Poslal jsem mu zprávu a řekl mu všechno, co se stalo mezi mnou a mojí ženou a řekl, že našel můj problém velmi řešit, uzdravit totrusthim, žežena Vrátil jsem se a řekl jsem mu, že mu důvěřuji a požádal o informace, které jsem mu dal. Tři dny později se moje žena vrátila domů s dětmi. Byl jsem tak překvapený, že jsem to viděl, že se mi za to potřásl, zašklebil se a omluvil se, že jsem v pořádku "Odpouštím jí, že jsem ráda, že je zpět, nyní žijeme šťastně spolu. Pokud je tvoje srdce zlomené, protože tě opustila tvoje manželka nebo tvůj manžel, kouzlo, ochrana spelland alsoto resolvea případ, kontaktujte tohoto mocného kouzla obhájeného doktora ALASHIRA, kontaktujte ho e-mailem ; (dr.alashirao1@gmail.com) nebo můžete také použít itsap +2348034395438

Dr Alashira řekl(a)...

Zdravím všechny. Je to s velkou radostí v mém srdci, že jsem přišel sdílet toto svědectví o světě. Byl jsem ženatý 7 let bezdětný, ale dnes mám pár dvojčat s pouhým setkáním s Dr. ALASHIRA

Viděl jsem na internetu různá svědectví o tomto muži. Někteří svědčili o tom, jak to pomohlo zachránit jejich rozbité manželství, jiní o propagaci na jejich pracovišti. Nebyl jsem si příliš jistý, abych ho kontaktoval, protože můj případ (nepřítomnost dětí) nebyl součástí toho, co se stalo, udělal akt víry a kontaktoval ho e-mailem. Krátce mi můj doktor řekl, že nemůžu mít děti, protože moje vejce bylo příliš malé, ale Dr. ALASHIRA mi pomohla s bylinnými medicínskými a modlitbami. děkuji také mému manželovi za jeho trpělivost a lásku ke mně.

Toto svědectví je jedním z mých slibů, pane ... Doufám, že to uvidíte i všichni ostatní lidé, kteří to potřebují

jedna nebo druhá pomoc.

Jeho e-mail je dr.alashirao1@gmail.com

a WhatsApp je: +234 8034395438

Prosím, pomozte chlapům sdílet tento příběh, dokud se nedostane k ... Děkuji vám ...

Lorena Marko řekl(a)...

Díky DR ISIKOLO za záchranu mého manželství !!! Jmenuji se Helena Lukasová, jsem 7 let ženatý s manželem, máme spolu 2 děti a naše manželství bylo skvělé. Jsem velmi rád, že mohu každému říct své svědectví. Další žena musela ode mě vzít svého milence a můj manžel mě opustil a děti a my jsme trpěli 2 roky, dokud jsem nenarazil na místo, kde tento muž jménem DR ISIKOLO pomohl mnoha lidem a rozhodl jsem se mu dát odpověď na jeho E-mail, pokud mi může pomoci přivést mého milence zpět domů, a zeptá se mě na nějaké informace, které mu posílám, a informace mého manžela, a po 48 hodinách, jak mi řekl, jsem viděl auto vjíždělo do domu a hle, bylo to moje manžel a on přišel ke mně a dětem plakat a prosit o odpuštění, a proto jsem dnes šťastná. Také osvobodil mého přítele od HIV DR ISIKOLO opravdu učinil ženu, kterou jsem dnes pro kohokoli, kdo hledá, jak získat jeho nebo její ex zpět nebo jakýkoli problém, který vám poradím, DR ISIKOLO je řešením všech problémů. Můžete ho kontaktovat s touto e-mailovou adresou: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp ho na +2348133261196

Unknown řekl(a)...

Jaké nádherné a rovné kouzlo, které mi přineslo radost a štěstí do mého života! Dávám toto svědectví, protože jsem tak šťastný, chci poděkovat DR ISIKOLU za skvělou věc, kterou udělal v mém životě, přinesl štěstí zpět do mého života, nikdy jsem nevěřil v kouzla, dokud se můj život nerozpadl, když můj milenec 6 roky se rozhodli nazvat to quit téměř když jsme se chtěli oženit. Byl jsem tak emocionální zhroucení do té míry, že jsem nemohl udělat nic rozumného znovu, po 2měsících v bolesti, než mě můj starý přítel představil kouzlu na linii s názvem Dr. Iwisa, to bylo poté, co jsem byl scammed různými falešnými kouzly . Představil jsem mi DR ISIKOLA jako pravého kouzla. Za méně než 48 hodin jsem viděl zázraky, můj milenec se ke mně vrátil a můj život se vrátil jako dokončená hádanka, a po 1 měsíci jsme se oženili a bylo to pro mě jako sen, protože jsem si myslel, že jsem ho navždy ztratil . Děkuji DR ISIKOLO za pomoc, ale především za vaši upřímnost a rychlé přesné výsledky. email: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp ho na +2348133261196.

Winner Pat řekl(a)...

Chci ocenit tohoto velkého kouzla, kterého jsem kontaktoval kvůli problému, který mě opustila moje žena. když jsem ho poprvé kontaktoval, myslel jsem si, že nemůže nic dělat, ale snažil jsem se mu dát šanci vidět, jak to chodí, a mé surorise poté, co udělal vše, co chtěl udělat, řekl mi, abych se vrátil domů, že do 24 hodiny se moje žena vrátí. Šel jsem domů, když řekl, že Hopig je pravdivý, a k mému úžasnému překvapení další ráno někdo zaklepal na mé dveře, než jsem odešel z domu do práce, a když jsem otevřel dveře, hle, byla to moje manželka, kterou jsem viděl, když mi říkal, že je všem líto a že se vrátila, byl jsem šokován, protože se všechno stalo tak rychle. Řeknu vám to teď, že byste měli kontaktovat chubygreata o pomoc, protože řeší každý problém. ty, které vám říká, že je to tak, to je, jak to chodí. můžete kontaktovat chubygreat s následujícími detaily
chubygreat@gmail.com nebo Whatsapp 2348165965904
děkuji chubygreat.

Emma Hugo řekl(a)...

Jsem velmi vděčný, že jsem se setkal s velkým duchovním kouzelníkem, jako je tento! Můj manžel se ke mně právě vrátil domů za 48 hodin a všechno se stalo přesně tak, jak řekl, že jsem tak šťastný, že jsem kontaktoval DR ISIKOLO a teď mám svého manžela zpět do své rodiny. Pokud jste ho všichni nezkoušeli, musíte tak učinit a splnit vaše touhy srdce. Přestaň být pochybný, vyzkoušel jsem DR ISIKOLO a teď jsem naplněná žena. DR ISIKOLO LOVE SPELL JE V AKCI velmi VELKÉ A VÝKONNÉ. DĚKUJEME ZA ŽÁDOST, KTEROU PŘEŠLI MĚ, DR ISIKOLO. Můžete se k němu dostat, pokud potřebujete Jeho pomoc, kontaktoval jsem mocného kněze e-mailem: isikolosolutionhome@gmail.com a konečně jsem zjistil, že je opravdu pravdivý duchovní kouzelník a tak mocný, a dal mi informace o tom, jak pracovat pro mě, co udělal poté, co jsem se podřídil, a můj manžel mě teď tak moc miluje a nyní odhodil svou milenku do práce. Jsem tak šťastný, že je zpět k našemu 7letému dítěti, vždy budu svědčit o tvém skvělém jménu DR ISIKOLO. E-mail znovu: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp ho na +2348133261196

Unknown řekl(a)...

Moc děkuji DOCTOR ISIKOLO za to, že se můj bývalý přítel vrátil ke mně. Píšu toto úžasné svědectví o tomto muži. Splnil všechna moje přání. Můj přítel a já jsme chodili déle než 3 roky, ačkoli jsme měli tolik hádek, ale nikdy jsme nenapadlo na rozchod. Jednoho dne mi zavolal telefonem a řekl mi, jak je unavený vztahem a nikde nevidí, kam směřujeme. Uplynuly měsíce a můj přítel už mě nekontaktoval a já jsem o něm už neslyšel a jeho mobilní telefon byl odpojen. Věděl jsem, že musím hledat pomoc, protože tolik lásky k němu mám. Kontaktoval jsem tohoto velkého kouzla, protože jsem ještě nikdy nikoho nekontaktoval a říkám vám, že po dvoudenním kontaktu mě zavolal můj bývalý přítel a požádal mě, aby mě viděl, a příštího rána mi na prstenu nosil prsten. Jsem velmi šťastný, protože brzy budu vdaná za pomoci tohoto velkého kouzelníka jménem DOCTOR ISIKOLO. Slíbil jsem, že projevím vaše díla všem, a prosím kontaktujte tohoto muže, aby vám pomohl na isikolosolutionhome@gmail.com nebo jeho WhatsApp ho na: +2348133261196.

Mary Gab řekl(a)...

Chci vám poděkovat chubygreat za pomoc. Moje žena mě opustila před několika měsíci a v životě jsem jí potřeboval, protože ji tolik miluji. Kontaktoval jsem chubygreat, když jsem o něm v Google četl, jak vrací milostné. Dal mi ujištění a řekl mi, že bude potřebovat věci, které jsem poskytl, a během následujících dvou dnů po vrhnutí kouzla se moje žena vrátila ke mně. Děkuji chubygreat. Můžete ho kontaktovat s následujícími údaji. Chubygreat@gmail.com nebo Whatsapp +2348165965904

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych se s vámi podělit o své svědectví od všech lidí na světě. Sandra z Anglie Bara the Finder, oženil jsem se s manželem před dvěma lety a my jsme začali mít doma problémy, přestali jsme spát ve stejné posteli o malých věcech, které se vždycky vracejí domů pozdě v noci, pijí příliš a vždy spí s ostatními ženy na boku. Nikdy jsem nemiloval nikoho kromě něj v mém životě. Je otcem mého dítěte a já ho nechci ztratit, protože jsme společně pracovali tak tvrdě, abychom se stali tím, co dnes máme. před několika měsíci je nyní sladěn, aby žil se mnou a dítětem, protože osamělý rodič může být někdy obtížný, takže nemám nikoho
Otočil jsem se a byl jsem zlomený. moje srdce volalo mámě a všechno jí vysvětlil, moje matka mi řekla o dr. další tři a půl roku, a byl to zázrak, vraceli se k sobě. Byl poslán na Dr.pellar na svou e-mailovou adresu: drpellar@gmail.com
a vysvětlil mu vše, co mi slíbil, že se nebudu bát, že by byl fascinován a přivedl věci zpět k tomu, jak moc milujeme, a byl to další ženský duch, který ovládal mého manžela. můj problém bude vyřešen do dvou dnů, pokud si myslím, že jsem řekl ok. Takže mi dal kouzlo ao dva dny později se moje láska vrátila a požádala mě o odpuštění. proto jsem se rozhodl podělit se o své zkušenosti se všemi, kteří mají problémy s kontaktováním Dr.pellara, na jeho e-mailu uvolnil spoustu aut: drpellar@gmail.com
(1) Pokud chcete získat své bývalé.
(2) pokud máte vždy špatné sny.
(3) Chcete být povýšen do vaší kanceláře?
(4) Chcete, aby ženy / muži po vás utekly?
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete být bohatí?
(7) Chcete svázat svého manžela / manželku
navždy tvoje?
(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.
(9) Péče o rostliny
(10) vyhrává loterii

Anonymní řekl(a)...

Prosím, můj drahý příteli, omlouvám se za přečtení tohoto příspěvku, jako je tento, vidím jen její způsob, jak pomoci tomu, kdo bude potřebovat pomoc, kterou mám. nezapomeňte si přečíst toto mé svědectví až do konce, že se jedná o životní příběh, protože je to svědectví, které řeknu každému, aby slyšel. Byl jsem ženatý po dobu 3 let, a po čtvrtý rok mého manželství, další žena vzala mého milence, a můj manžel opustil mě a mé děti, a my jsme trpěli po dobu 2 let, dokud jsem se setkal místo, kde se muž jménem Velekněz Dr.Sango pomohl, že jsem se pokusil pomoci mu přivést jeho milence domů a věřte mi, že mu pošlu svou fotku a jeho podrobnosti k němu a tomu manželovi a po 2 dnech, když mi řekl, jsem viděl auto, jel jsem do dům a viděl, že to byl můj manžel a on přišel ke mně a dětem, a proto jsem rád, že vidím každého z vás, jako bych se setkal s tímto mužem, protože ti nemohu přísahat. Velmi silné kouzlo a jeho kouzlo fungují velmi dobře bez jakýchkoli vedlejších účinků, pokud chcete více podrobností o knězi Dr.Sango Opravdu trpíte ve svém vztahu teď? Chcete, aby zásah velekněze Dr.Sango ve vašem vztahu pomohl opravit váš vztah? pak ho dnes kontaktujte prostřednictvím e-mailu: spellspecialistcaster937@gmail.com
pokud máte v následující otázce nějaký problém
(1) Pokud chcete svého bývalého navrátilce
(2) pokud máte vždy špatné sny.
(3) Chcete být povýšen do vaší kanceláře.
(4) Pokud chcete dítě.
(5) Bylinná péče
(6) Chcete být bohatí.
(7) Chcete navázat svého manžela / manželku navždy.
(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.
(9) Nechte lidi poslouchat vaše slova a vyjádřit vaše přání
(10) E.T.C Case Solution
Kontaktujte je na svém e-mailovém chrámu spellspecialistcaster937@gmail.com
a vyřešit všechny vaše problémy

Anonymní řekl(a)...

Prosím, můj drahý příteli, omlouvám se za přečtení tohoto příspěvku, jako je tento, vidím jen její způsob, jak pomoci tomu, kdo bude potřebovat pomoc, kterou mám. nezapomeňte si přečíst toto mé svědectví až do konce, že se jedná o životní příběh, protože je to svědectví, které řeknu každému, aby slyšel. Byl jsem ženatý po dobu 3 let, a po čtvrtý rok mého manželství, další žena vzala mého milence, a můj manžel opustil mě a mé děti, a my jsme trpěli po dobu 2 let, dokud jsem se setkal místo, kde se muž jménem Velekněz Dr.Sango pomohl, že jsem se pokusil pomoci mu přivést jeho milence domů a věřte mi, že mu pošlu svou fotku a jeho podrobnosti k němu a tomu manželovi a po 2 dnech, když mi řekl, jsem viděl auto, jel jsem do dům a viděl, že to byl můj manžel a on přišel ke mně a dětem, a proto jsem rád, že vidím každého z vás, jako bych se setkal s tímto mužem, protože ti nemohu přísahat. Velmi silné kouzlo a jeho kouzlo fungují velmi dobře bez jakýchkoli vedlejších účinků, pokud chcete více podrobností o knězi Dr.Sango Opravdu trpíte ve svém vztahu teď? Chcete, aby zásah velekněze Dr.Sango ve vašem vztahu pomohl opravit váš vztah? pak ho dnes kontaktujte prostřednictvím e-mailu: spellspecialistcaster937@gmail.com
pokud máte v následující otázce nějaký problém
(1) Pokud chcete svého bývalého navrátilce
(2) pokud máte vždy špatné sny.
(3) Chcete být povýšen do vaší kanceláře.
(4) Pokud chcete dítě.
(5) Bylinná péče
(6) Chcete být bohatí.
(7) Chcete navázat svého manžela / manželku navždy.
(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.
(9) Nechte lidi poslouchat vaše slova a vyjádřit vaše přání
(10) E.T.C Case Solution
Kontaktujte je na svém e-mailovém chrámu spellspecialistcaster937@gmail.com
a vyřešit všechny vaše problémy

Anonymní řekl(a)...

Chci aktivovat vaši zkoušku
jmenuji se Sheri z USA
Musí to být svědectví, které si musí každý přečíst, jsem tu, aby celý svět věděl o člověku, který mi zachránil vztah, a jméno tohoto velkého muže je Dr.Pellar. Bylo pro mě skvělou prací přivést mého bývalého milence, který mě opustil, a slíbil, že se ke mně už nikdy nevrátí. Díky tomu jsem si uvědomil, že uvedení podrobností o Dr. Pelarovi přineslo světu mnoho výhod pro ty, kteří pro něj rozbili domy nebo vztahy, kteří vám pomohou opravit tento rozbitý vztah nebo vaše manželství. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím jeho e-mailové adresy: drpellar@gmail.com Kontaktujte ho a uvidíte, jak bude váš problém vyřešen do 24 hodin. Specializuje se také na následující čísla
(1) Chcete svoji ex.
(2) Chcete být povýšen do vaší kanceláře.
(3) Chcete být doprovázeni muži / ženami.
(4) Chceš dítě.
(5) Jste podnikatel a chcete vyhrát smlouvy
(6) Chcete, aby váš manžel byl navždy váš
(7) Potřebujete duchovní pomoc.
(8) Byli jste podvedeni a chcete získat zpět své ztracené peníze.
(9) Ukončit rozvod
(10) Označení rituálu peněz
(11) Vyhrajte volby
pokud potřebujete pomoc, kontaktujte dr. Pellara e-mailem a on je ten, kdo mi zachránil manželství, a teď jsem opravdu šťastný, že jeho e-mail je drpellar@gmail.com

Tina Petersen řekl(a)...

Ahoj, jmenuji se "Tina Petersen" Jsem z Odense v Dánsku. Byl jsem ženatý 9 let s Oliverem a oba jsme měli spolu dva (2) syny. Oliver byl můj milenec na střední škole, můj vysněný muž a já jsme ho milovali víc, než dokážou vyjádřit slova. Najednou můj manžel začal spát a dávat různé omluvy, proč se nemůže vrátit domů. Děti, které byly zvyklé být vždycky kolem svého otce, ho teď vidí ječmen. Začal mít vnější vztahy s jinými ženami a neuvažoval, jak se budou děti nebo já cítit.

Celý můj svět byl otřesen a zdá se mi, že jsem ztratil jediného člověka, kterého jsem kdy miloval. To se ještě zhoršilo v okamžiku, kdy požádal o rozvod ... Snažil jsem se, co mohl, aby mu změnil názor a zůstal se mnou a dětmi, ale veškeré úsilí bylo marné. Prosil jsem a zkoušel všechno, ale nic nefungovalo.

Průlom nastal, když mě někdo představil tomuto nádhernému, velkému kouzelníkovi, který mi nakonec pomohl ... Nikdy jsem nebyl fanouškem takovýchto věcí, ale prostě jsem se rozhodl neochotně vyzkoušet, protože jsem byl zoufalý a nezbylo mi na výběr ... Udělal zvláštní modlitby a použil kořeny a byliny ... Během dvou dnů mi Oliver zavolal a byl mi líto všech emocionálních traumatů, které mi způsobil, přestěhoval se zpět do domu a nadále šťastně žijeme jako jedna velká rodina. co úžasný zázrak doktor Zuzu udělal pro mě a moji rodinu. Pomohl mi také vyřešit můj problém s artritidou, se kterým se zabývám celá léta

Představil jsem mu spoustu párů s problémy po celém světě a měli dobré zprávy ... Pevně ​​věřím, že někdo tam potřebuje pomoc. Pro naléhavou pomoc jakéhokoli typu kontaktujte lékaře Zuzu nyní prostřednictvím jeho e-mailu: doctorzuzutemple@gmail.com nebo WhatsApp ho na 2347013499818 a také kontaktujte lékaře Zuzu na Viber prostřednictvím +2347013499818

Anonymous řekl(a)...

Jak jsem se dokázal se svým manželem smířit pomocí dr. ​​Ajayi, kouzelníka, jsem 47 let se třemi dětmi, jednou ráno asi před 8 měsíci, se můj manžel právě probudil z postele a další věc, kterou řekl, byla měli bychom se rozvést, že se už o naše manželství nezajímá, ta slova mě vyvedla z rovnováhy a málem jsem omdlel, prosil jsem s ním a zeptal se, co se pokazilo, ale ten samý měsíc odmítl něco říct děti a být upřímný, nebylo to pro mě snadné, dokonce jsem řekl své sestře, aby mi pomohl prosit ho, aby mi odpustil, když jsem ho nevědomky špatně omyl a všechny důvody upadly na hluché ucho. Hledal jsem pomoc z jiné platformy, ale všechno selhalo, dokud jsem nečetl článek o duchovním muži, kouzelníkovi jménem Aj Aji, vysvětlil jsem mu svůj problém a řekl mi, abych mu poskytl nějaké informace, které jsem mu dal, řekl mi manžel není ve svém správném rámci, že je manipulován jinou ženou, proto hledá rozvod, ale řekl mi, abych se nebál toho, že za tři dny všechny moje starosti skončí a po mém největším překvapení po kouzlo bylo obsazeno velkým doktorem Ajayim, můj manžel říkal, že míří zpět domů, a dokonce se mě ptal, jak dlouho už byl od domu, jsem opravdu šťastný, že moje manželství zachránilo velké kouzlo s názvem Dr Ajayi, rozvod se nikdy nestane, mám povýšení na pracovišti, všechno v mém životě se obrací k dobrému a skvělému kouzelníkovi Dr. Ajayimu za to musí poděkovat. Pokud máte manželský problém, pokud hledáte ovoce dělohy, chcete-li získat zpět svého bývalého milence, pokud chcete šťastná čísla pro loterii, pokud potřebujete ochranné kouzlo, kouzlo pro bohatství atd ... Můžete se obrátit na doktora Ajayiho s žádným druhem kouzelné práce a budete za to navždy skvělí, protože budou splněny všechny vaše touhy srdce. Můžete ho kontaktovat na e-mailu: drajayi1990@gmail.com nebo Whatsapp +2347084887094.

Anonymní řekl(a)...

DR JOHN je neuvěřitelný! Můj bývalý manžel a já jsme se smířili minulý týden poté, co jsme se rozvedli na dva roky. V současné době pomáháme poradenstvím pro páry a jsme odhodláni se znovu oženit příští měsíc po období obnovy DR JOHN. Před smíření jsme měli několik nesprávných startů; DR JOHN je však věrný a stalo se „náhle“. Krásná část je, že po našem posledním falešném startu jsem zapůjčil pomocnou ruku a tuto situaci jsem úplně dal do rukou DR JOHN a později jsem o tom moc nepřemýšlel. Najednou se ke mně přiblížil a zeptal se, jestli bychom se mohli vrátit spolu. Opět je DR JOHN tak věrný a tak dobrý. Dodržuje všechny své sliby. je skvělý pomocník. Pošlete mu e-mail (drjohnsoco@gmail.com) nebo zavolejte NEBO co
+2348147766277

Anonymous řekl(a)...

Už jste slyšeli o velkém muži jménem Dr. Ajayi, že je kouzelníkem, problém, který jsem měl v manželství, mě k němu dovedl. Je mi 51 let, moje manželství bylo kdysi v ponurém stavu, protože jsem byl sňatek po dobu 15 let, aniž bych byl schopen otěhotnět, pak jednoho večera mi řekl, že se chce rozvést, že se večer večer přestěhoval z domu vybíral jsem některé z jeho věcí, prosil jsem s ním, ale všechny mé prosby padly na hluché ucho a to mi zlomilo srdce, protože jsem hledal pomoc z různých zdrojů, ale nic pro mě nefungovalo. Procházel jsem facebookovou stránku, když jsem viděl svědectví ženy o tom, jak jí kouzelník jménem Aj Aji pomohl získat zpět svého muže po 5 letech odloučení, jeho kontakty pustila paní, vzala jsem je a kontaktovala kouzla , neodpověděl okamžitě, ale když jsem to konečně udělal, vysvětlil jsem mu a také mi položil několik otázek, na které jsem odpověděl po sekci, řekl mi, co je třeba udělat, a slib mi, že se můj manžel vrátí domů do 72 hodin, jakmile budou provedeny potřebné věci, vyhověl jsem všemu, jak mi bylo řečeno, věřte mi, že jsem byl překvapen, když se můj manžel vrátil domů po měsících odloučení a uzavřel to všechno Dr. Ajayi z mě udělal bylinnou medicínu, porodila jsem dvojčata, tohle opravdu já a mého manžela a všechno díky děkuji dr. Ajayimu za jeho skvělé kouzelné schopnosti a také zjistím, že pomohl mnoha dalším lidem, takže pokud ve svém vztahu prožíváte nějaký těžký čas a chcete trvalý řešení kontaktujte Dr. Ajaye i velké kouzlo kolečko přes WhatsApp: +2347084887094 nebo e-mail: drajayi1990@gmail.com

Anonymní řekl(a)...

Nikdy nevěřím v milostný poměr, dokud jsem se nesetkal s kamarádkou, která mi vyprávěla všechno o Dr.Pellarovi, který přišel s jejím bývalým přítelem, i když mi řekla, že jí nevěřím, protože jsem si myslel, že bude mít stejné falešné kolo vzít mé peníze. I když jsem jí dal příležitost vysvětlit vše, co má o Dr.Pellarové říct, řekl jsem jí, že existuje mnoho podvodníků, kteří chtějí vzít naše peníze, a já se jim nikdy nestanu obětí, i když by se mnou snoubenec měl vzít. mě pár měsíců pryč, trpělivě jsem čekal na jiného chlapa, ale moc jsem ho milovala. Řekla mi, že tento Dr.Pellar není falešný, že má pravdu, a pomohl mnoha znovu získat jeho lásku, zeptám se jí, jak tato pravopisná práce a jaké požadavky musím splnit, aby mohl hodit svou lásku. mě? Řekla mi, že mu pošlu e-mail na drpellar@gmail.com a měla bych mu říct, co chci. Vlastně jsem ho poslal a řekl jsem mu, že toho bývalého chlapa potřebuji znovu a řekl mu, že mě k němu vedl můj přítel, proč pochybuji o jeho práci? Řekl, že jeho práce je stoprocentně bezpečná a zajišťuje, že nikdo nikdy nepřijel do svého chrámu a je stejný. Řekl mi, že jsem byl nad jeho slovy zmatený a napadlo mě, jak to vím o všem, o čem jsme předtím mluvili. Než mohl stačit na mě, řekl, že mu musím uvěřit, důvěřovat mu a nechat na mě další pravopisné šachy a trpělivě na mě čekat, že pokud mohu říci, že to všechno udělám, dostanu své dítě zpět za 72 hodin. Řekl jsem v pořádku, slibuji, že s tebou budu spolupracovat sám, pak mi dal formulář, který jsem vyplnil jako já, a poslal mi ho se svými fotografiemi a fotografiemi mého bývalého milence. Odpověděl mi o 30 minut později a řekl mi, že jeho bohové potřebují něco, aby na mě kouzlo bylo, a můj problém je velmi snadný, pokud mohu tyto věci nabídnout. Když jsem se ho zeptal, jak to mohu získat a jak mu mohu poslat, aby házel milostnou hru, řekl mi, že bych se neměl starat o to, že by prodávající byl ve své vlastní zemi. si to pro mě. Pak se ho zeptám, kolik to stojí koupit všechny tyto produkty? Řekl mi, co jsem mu poslal s plnou důvěrou. Po hodině mi zavolal a řekl mi, že můj problém byl vyřešen, takže čekám 72 hodin, než se za mě bude milovat modlitba, jako jsem to dělal podle jeho slov, když mi v následujících třech dnech bylo asi šest, zavolal mi můj manžel a řekl, že je doma, chce mě rychle vidět. Řekl jsem mu, že doufá, že je všechno dobré, že řekl ano, když jsem mu řekl, že může přijít, můj bývalý chlap se ke mně vrátil a požádal o odpuštění, že věděl, co se s ním děje. Teď jsem tak šťastný, že jsem znovu získal svého milence a brzy si naplánujeme líbánky, zavolal jsem Dr.Pellarovi a moc mu děkuji a zeptal jsem se ho, co pro něj udělat jako poděkování, řekl mi, abych zapomněl a nechal si peníze, že není po penězích, ale aby pomohl lidem, kteří tam potřebují pomoc, vše, co musí udělat, je dát o něm více svědectví, aby lidé tam, kteří potřebují pomoc, mu také poslali, co je důvod, proč den, aby mi dal svědectví. Kéž mu váš dobrý pán nadále žehná a dá mu dlouhý život a moudrost. TOTO JE Dr.Pellar E-mailová adresa drpellar@gmail.com

Anonymní řekl(a)...

MUSÍTE SI přečíst:
Ahoj, já jsem Michael Traversa Po 3 letech s Helenou se rozešla se mnou, udělala jsem všechno, abych ji přivedla zpět, ale všechno bylo zbytečné. Tolik jsem ji chtěl kvůli lásce, kterou k ní mám, prosil jsem a slíbil jí, ale ona odmítla. Vysvětlil jsem svůj problém svému příteli a navrhl, že bych se měl raději spojit s kouzelníkem, který by mi mohl pomoci seslat kouzlo, abych ho přivedl zpět, ale já jsem ten typ, který nikdy předtím v kouzla nevěřil, neměl jsem jinou možnost než vyzkoušejte, kontaktoval jsem kouzla na jeho e-mailu a řekl mi, že není problém, že všechno bude v pořádku do 24 hodin, že můj bývalý se ke mně vrátí do 24 hodin po obsazení kouzla, odhodí kouzlo a překvapivě do 24 hodin to bylo kolem 16,00 07.02,2020. Helena (moje bývalá) mě volala, byl jsem tak překvapený, že jsem zvedl telefon a jen řekl, že jí bylo tak líto všeho, a ona souhlasila, že bude se mnou znovu. Byl jsem velmi šťastný a šel jsem k ní, takže jsme spolu začali šťastně žít. Od té doby jsem slíbil, že každý, koho znám, kdo má problém se vztahem, pomůže takové osobě tím, že je nasměruje na jediné skutečné a silné kouzlo, které mi pomohlo s mým problémem. Kontaktujte doktora Sanga na e-mailu spellspecialistcaster937@gmail.com

Anonymní řekl(a)...

S velkou radostí v mém srdci chci vyprávět tento svět o doktoru Pellarovi, který mi pomohl obnovit mého milence pomocí mého mocného kouzla, mého ex a mě, když jsem měl nedorozumění, které vedlo k našemu oddělení, i když jsem ho prosil. několikrát požádat o odpuštění a vzít mě zpět, protože vím, že jsem se urazil, ale pokaždé, když jdu, vždycky cítím hlubší bolest a utrpení, protože vždy ke mně chodí a neposlouchal, co musím říct, ale já, věrný den, když jsem procházel, jsem dostal svědectví ženy, jejíž problém nebyl jen můj, ale také problém doktora Pellara. Doktor Pellarr jí pomohl s kouzlem, že jsem byl šťastný, a také jsem kontaktoval e-mail s nápovědou doktora Pellara a poté mu vyprávěl její příběh, ale jediné, co řekl, bylo to, že jsem tě setřel slzami, že jsem měl štěstí, že tě mám v pořádku, když on slíbil, a teď jsem získal své snoubence a oba jsme šťastně žili navždy. není nic, co by doktor Pellar nemohl udělat se svým kouzlem, a jen slíbením si budu on-line svědčit, jak mi doktor Pellar pomohl. Ať už je váš problém větší než můj nebo menší, dávám vám 100% záruku, že to Dr.Pellare nakonec udělá, kontaktujte doktora Pellara, aby se s ním spojil, aniž by mu musel poslat e-mail; drpellar@gmail.com

Anonymní řekl(a)...

"Můj život je zpátky !!! Po 14 letech přerušeného manželství mě manžel opustil a naše dvě dvojčata. Cítil jsem, že můj život skončil, téměř jsem spáchal sebevraždu, byl jsem emocionálně depresivní na velmi dlouhou dobu, ale díky kouzla casting Doctor Sango, kterého jsem se jednoho dne věrnost online setkal při prohlížení internetu a hledal dobré kouzlo casting, které by mohlo vyřešit mé problémy, narazil jsem na mnoho svědectví o tomto konkrétním kouzlení casting. Někteří svědčili, že obnovil jejich milence Ex, jiní svědčili o tom, že obnovil dělohu, vyléčil Herpes a další nemoci, jiní svědčili o tom, že by mohl vrhnout kouzlo k zastavení rozvodu atd. Také jsem narazil na jedno zvláštní svědectví, které se týkalo ženy jménem Sonia, svědčil o tom, jak přinesl doktor Sango její milenka Ex za méně než 7 dní a zvrátila rakovinové účinky svých malých chlapců a na konci svědectví jsem upustila e-mailovou adresu doktora Sanga. Po přečtení všech jsem se rozhodla vyzkoušet doktora Sangona. Kontaktovala jsem ho e-mailema vysvětlil mu můj problém. Za pouhé 3 dny se ke mně manžel vrátil a vyřešili jsme naše problémy a jsme ještě šťastnější než dříve. Doktor Sango je opravdu talentovaný muž a já ho nepřestanu publikovat, protože je to skvělý muž ... Pokud máte problém a hledáte skutečné kouzlo, které by vyřešilo všechny vaše problémy. Vyzkoušejte doktora Sanga kdykoli, může to být odpověď na vaše problémy. Zde je jeho kontakt spellspecialistcaster937@gmail.com