David Mitchell: Atlas mraků


Když jsem před spaním odkládal tuto knihu na noční stolek, abych zavřel oči a ponořil se do spánku, skutečně mi před očima vyvstávaly chuchvalce mraků, které se spojovaly a rozdělovaly a skrze ně prozařovalo modré, nekonečně bezpečné nekonečno. Měl jsem dojem, že přesně takoví jsme i my, lidé a naše myšlenky. Naše příběhy se prolínají a čím výše nad mraky vystoupáme, tím více nás mrazí úžasem, jak do sebe všechny nepatrné zlomky života přesně zapadají, jakoby je řídila nepředstavitelně nádherná kosmická inteligence.


Zeman vs SchwarzenbergStručný psychologický miniportrét prezidentských kandidátů na základě grafologické analýzy jejich podpisu. (K serióznějšímu rozboru by bylo třeba větší množství textu.)Miloš Zeman Karel Schwarzenberg
vitalita energický a dynamický, ale spíše jednostranně na mentální úrovni: pocitově-imaginační stránka osobnosti může zakoušet určité nervové přepjetí a vyčerpání vedoucí ke snažší vydražditelnosti mírnější, utlumenější, doprovázená pocity nejistoty; vedoucí ke strategii „investovat energii jen tam, kde je to nutné / podstatné“ - jinak stáhnout „senzory“ a zůstat v režimu „offline“
sebepojetí zvýšené: vysoké sebevědomí; zvýšený pocit vlastní sebehodnoty, důležitosti a významnosti  skromný, nepřikládá si důležitosti, je si vědom relativnosti všeho, včetně sebe sama v celkovém řádu věcí
kognitivní styl racionálně-empirický, vědecký, faktický; systematický, konzistentní; bystrý, pohotový; ostře rozlišující buď/anebo; suše-objektivní; pomíjející subjektivní/pocitovou komponentu (která zůstává nevědomá, což neznamená, že se neprojevuje a není patrná); egoobrana: racionalizace  intuitivně-racionální, vycházející z nitra, méně konzistentní, svérázný ("samorostlý"), jde mu o jádro věci řečené ve zkratce, detaily přehlíží, nesoustředí se na ně; zahrnuje i uvědomění pocitové komponenty, kterou však jako introvert přehnaně neprezentuje a když, tak spíše v bližším, důvěrnějším okolí; egoobrana: únik ze situace, ignorování, opomenutí - jakoby si "nevšimne"
sebeprezentace v projevu zdůrazňuje tvrdost, agresi a nekompromisnost, aby odvedl pozornost od subtilnějších komponent své osobnosti zdůrazňuje souvztažnost s vyšším archetypálním řádem, k němuž se odkazuje a vůči němuž je všechno hemžení zde dole jaksi „nicotné“; je si rovněž vědom, že i on sám mu nemusí zcela dostávat
sociabilita extraverze, důraz na vnější objektivní realitu; potřeba se výrazně prezentovat, být viděn a slyšen; dominance spíše introverze, soustředěnost na vnitřní procesy, určitá staženost z vnějšího světa, který jej může „vyčerpávat“, stojí jej více energie; lidmi na bližší úrovni v každodenních záležitostech ovlivnitelný (ale ne v zásadních principech)
afiliace / hostilita hostilní, kritičtější vztah k okolí, přísně diskriminující (rozlišující); nahromaděná energie a tenze je vrhána určitým výpadem proti vnějším objektům; citově vydražditelný, ale navenek se většinou dobře ovládá; nepouští si lidi k tělu relativně přátelský, otevřený vztah k lidem, s určitou zdrženlivostí až plachostí; tolerantní, akceptuje lidi, jací jsou
vztah k ideálům vychází z čistě empirických faktů, „nohama na zemi“, ideály a morálku chápe spíše utilitárně, jako nástroj k argumentační převaze je si vědom určitých ideálů, vychází z nich, ale současně ví, že v praxi není vždy možné se jimi beze zbytku řídit (ochoten ke kompromisu)
MBTI typ ESTP - "dobyvatel": muž činu, hráč, akceschopný, rychle jedná, rychle se rozhoduje; hledá řešení vzniklých problémů; rád riskuje; šarmantní, vtipný, dokáže improvizovat; může druhým dupat na "kuří oka"; umí se prodat, smysl pro drama a styl; vidí do motivů druhých a je před nimi vždy o krok napřed (např. J. F. Kennedy, či agent Wolf z Pulp Fiction); také připadá v úvahu ENTJ INTP – nekonformní, nezávislý, introvertní, kreativní myslitel ignorující formality a byrokratické struktury, které považuje za nelogické; nedůvěřuje autoritám, ani se za ni sám nepovažuje (přestože jej tak někdo může chtít vnímat); improvizace převažuje nad plánováním; vidí vždy věci z vícero úhlů pohledu (např. inspektor Colombo, Einstein nebo Sokrates)


Kandidáti na prezidenta ČR 2013

Jana Bobošíková
ostré, těsné písmo, trojúhelníky v dolní zóně, zdůrazněná horní zóna: bystrá, kritická; disciplinovaná; duševně pružná, rychle reagující; dovede být tvrdá a nekompromisní, i když navenek je uhlazenější; vysoké ambice a orientace na úspěch 

 Jan Fischer

široké, girlandovité písmo s malými délkovými rozdíly, křestní jméno splývá s příjmením: otevřený, přístupný, ovlivnitelný, ochotný ke spolupráci; nemá potřebu věci zásadně měnit; není příliš vůdčí, spíše nabízí všeobecný dialog; osobní život mu splývá s profesním


 Táňa Fischerová

kolmé, těstovité písmo s výraznými úvodními písmeny "T": tolerantní, příjimající, lidsky srdečná; méně kritická; nezávislá a méně ovlivnitelná v úsudku; identifikující se s ochranitelsko-morálně-autoritativním, vlídným jakoby "cyrilo-metodějským" (pravoslavným) archetypemJiří Dienstbier

nitkovitý podpis: intuitivní, přizpůsobivý, méně vyhraněný, diplomatický
 Vladimír Franz

originální písmo, nitky, výrazné začátky a konce: nejexcentričtější (nejméně konformní) kandidát, velmi zranitelný a citlivý, kreativní, přístupný,  navenek se však chránící za určitými mimikry ("kouřová clona"); okázalá sebeprezentace; vzdušné zámky (sny, ideje); identifikace s kolektivně-ochranitelským archetypem (cítí to jako své poslání) Zuzana Roithová

vyrovnané, zralé, střízlivé písmo; uvážlivější, rozumnější a klidnější než ostatní kandidáti; bez jakékoli extrémnosti
Karel Schwarzenberg

drobné, nespojité, rozpadající se písmo, girlandy + nitky, menší střední zóna: svérázně-intuitivní (nesystematický) myslitel postihující věci ve zkratce; ztráta dynamiky, pocity nejistoty, lehce nesoustředěný; neklade důraz na formality a detaily; je si vědom rozdílu mezi ideály a každodenní praxí; skromný, "nic ze sebe nedělá", netrpí pocitem sebedůležitosti; rozšafně zakořeněnýPřemysl Sobotka

plné, kolmé, girlandovité písmo: nezávislý, ale přístupný; lidsky solidní, v soukromí srdečný člověk
Miloš Zeman

ostré, těsné úhlové písmo s prodlouženým koncovým tahem: ostře kritický, racionálně chladně kalkulující, nekompromisní myslitel na hranici mezi brilancí a briskní agresí; útočný, dovede vyhmátnout slabinu protivníka a trefit se do jeho achillovy patyZdeněk Neubauer: Kosmologický rámec astrologie

Vědci dnes stále více cítí potřebu přesvědčovat veřejnost, že astrologie je nesmysl. Poukazují na to, že její tvrzení jsou v rozporu s astronomickými poznatky a že astrologické předpovědi neodpovídají skutečnosti. Zdůrazňují, že neexistuje žádný mechanismus, jehož působením by se mohl uplatnit vliv hvězd na pozemské události a lidské osudy.

Souhlasím, že astrologie je s moderní fyzikální astronomií, astrofyzikou a kosmologií neslučitelná a že její východiska, předpoklady, tvrzení, způsob myšlení, pojmy a představy, kterými operuje, nemají ve vědeckém modelu světa místo. Na druhé straně však mohu dosvědčit, že se astrologií vážně zabývá mnoho mých přátel a známých, a jsou mezi nimi lidé velmi inteligentní a vzdělaní. K těm, kdo pravidelně konsultují horoskopy, patří věhlasní tvůrci, státníci, myslitelé, lékaři, psychologové, teologové. Také mezi přírodovědci znám výborné astrology, dokonce i mezi astronomy — ti si to však obvykle nechávají pro sebe. Z vlastní zkušenosti mohu také dosvědčit, že astrologie se v běžném životě překvapivě dobře osvědčuje – i když to nelze vědecky ověřit. Lidé žasnou, jak jsou astrologické výpovědi a předpovědi přesné a jak znamenitě dokáže astrologie vystihnout povahové rysy osobnosti i povahu situace.


Václav Bělohradský

Pokusil jsem se z youtube vybrat nezajímavější videa s filozofem Václavem Bělohradským. Jeho myšlení se vyznačuje neotřelou a brilantní pronikavostí, přitom je přímočaré, transparentní a snadno srozumitelné. Společenské problémy "nasvěcuje" z úhlů, které by nás normálně nenapadly. Na rozdíl od Slavoje Žižeka nejsou nejsou neseny "emočním patosem", vyznačují se spíše střízlivostí, která však nepopírá vlastní subjektivitu. Jeho hlas mi mezi ostatními hlasy připadá v dnešním světě jakoby vzácný a osamělý. Nesnaží se oslnit, jde mu o to, poctivě dobrati se pravdy. Světlo jeho svíčky je mírné, ale září neochvějně - v temnotách i bouřích. 

Videa jsou seřazena přibližně podle délky od nejkratšího po nejdelší - podle toho, jak mu budete (nebo nebudete) přicházet na chuť.