MBTI Typologie osobnosti

Psychologie, Typologie osobnosti


Jak vznikla typologie MBTI ? Test osobnosti vytvořený Katherine Briggsovou a její dcerou Isabel Myersovou (Myers Briggs Type Indicator), rozšiřuje Jungovu typologii funkcí a škálu extraverze - introverze přidáním další proměnné percieve - judging.

Typologie osobnosti MBTI vznikla rozšířením
Obecných typů C. G. Junga (8 typů) na celkových 16 osobnostích typů.

Zatímco Jungovy osobnostní typy jsou zobecněnou charakteristikou člověka podle jedné dominující kognitivní funkce obrácené navenek nebo dovnitř (2 x 4 = 8), typologie osobnosti MBTI charakterizuje člověka podle hierarchie všech 4 jeho kognitivních funkcí (myšlení, cítění, intuice a vnímání). Je mnohem blíže reálnému životu, protože zřídkakdy se člověk ve svém úsudku tak jednostranně opírá pouze o jednu funkci, obvykle využívá ještě několika funkcí pomocných. (O přesné hierarchii funkcí u každého typu speciální článek zde.)  MBTI typologie navíc pracuje s kategorií perceive a judging (iracionální a racionální typ).  Přidáním proměnné percieve nebo judging nám vznikne 8 x 2 = 16 typů osobnosti.


Vedle typologie MBTI existuje Keirseyho verze, která 16 typů dělí na 4 temperamenty (strážce, hráče, racionály a idealisty). O tomto rozdělení se můžete dočíst zde.

4 preference 
U každého z nás převažuje jedna z polarit:
 • Zaměření energie: Extroverze (ven) nebo Introverze (dovnitř) (podrobnosti)
 • Získávání informací skrze: Intuici nebo Vnímání (podrobnosti)
 • Rozhodování na základě: Cítění nebo Myšlení (podrobnosti)
 • Životní styl: Perceive (flexibilní, improvizační) nebo Judging (strukturovaný, spořádaný)

Označení jednotlivých MBTI typů
Každý z 16ti typů je označen čtyřmi písmeny podle převažující preference v angličtině:
 • extraverzi značíme E, introverzi I
 • intuici N (iNtuiton), vnímání S (sensing)
 • myšlení T (thinking), cítění F (feeling)
 • flexibilní typ P (percieve), strukturovaný J (judging).

Například:

 • ENFP znamená extrovertní, intuitivní, citový (feeling), flexibilní (percieve). 
 • nebo ISTJ - introvertní, vnímavý, myslivý, strukturovaný typ (judging). 
Toto je tedy tajemství oněch na první pohled podivných čtyř písmen.

Životní styl (J/P)
Strukturovaný typ (J)
 • rádi plánují, organizují, dělají věci důkladně, včas (uzavřené problémy)
 • odkládají odpočinek
 • vycházejí problémům vstříc, chtějí všechno vyřešit
 • jejich přístup je strukturovaný, plánující, potřebují přesné modely a časové rozpisy, vyžadují jasně definované problémy, do nichž se mohou pustit
 • neradi mění své plány a rozhodnutí
 • snadno se přizpůsobují řádu a disciplíně
 • primární funkcí je myšlení nebo cítění, což jsou racionální (hodnotící funkce); možná se zdá překvapující, že cítění je racionální funkcí, ale jeho účelem je skutečně pocitově zvažovat hodnotu věcí, jak jsou pro nás významné: cítění zhodnocuje, vynáší pocitový úsudek, stejně jako myšlení dospívá k úsudku logickému; myšlení i cítění jsou zdrojem soudu
 • mají větší tendenci lidi a události posuzovat a hodnotit, jsou kritičtí, vynášejí soudy
Projevy v písmu:

Flexibilní typ (P)
 • flexibilní, spontánní, neplánují, odkládají rozhodnutí, milují neznámo (otevřené problémy)
 • odkládají závazná rozhodnutí a plánování
 • problémům se spíše vyhýbají
 • řídí se okamžikem, spíše plují životem, potřebují volnější režim
 • snadno se přizpůsobují náhlým změnám, ale narážejí tam, kde se očekává pevný řád
 • jsou méně předvídatelní a méně spolehliví
 • věnují se mnoha činnostem, aniž by je dokončili
 • mají svěží a zvídavý přístup
 • jejich produktivita je závislá na náladě
Projevy v písmu:

Dnešní doba a MBTI

Zaměření současné západní společnosti by se dalo charakterizovat jako ESTJ - 1) je obrácená zevně, extravertně, expanzivně; 2) upřednostňuje konkrétní a hmatatelné výsledky, použitelnost, funkčnost, vizuální vjemy, oslovitelnost smysly; 3) zdůrazňuje efektivitu, produktivitu, racionalitu a vědeckost nad lidským faktorem, subjektivním štěstím a osobními vztahy. 4) Převažuje plánování, řízení činnosti, organizovanost, používání osvědčených modelů a opatrné prověřování nových. (Mimochodem, typ ESTJ je v populaci zastoupen nejčastěji a má vedle typu ENTJ nejvyšší průměrný příjem.)

Pokud obrátíme typ ESTJ v jeho negaci, INFP, zjistíme, že tento typ je 1) skoro nejméně zastoupen, 2) je nazván snílek - jemuž by v literatuře odpovídal například Idiot nebo Malý princ. Tyto postavy symbolicky kompenzují (a léčí) jednostranné zaměření naší civilizace (extrovertně, pragmaticky, racionálně, organizovaně). Přináší pozornost k tomu co nám schází: vnitřní prožitek, cit, otevřené hledání nových cest a možností, neplánovitou radost z přítomného okamžiku. (Mimochodem INFP mají v průměru příjem nejnižší - statistika zde).

Každá historická epocha, kultura nebo styl by se zřejmě dala přiřadit k učité psychologické preferenci podle typologie MBTI. Každá kultura (doba, styl) totiž upřednostňuje určité kognitivní přístupy, jiné zavrhuje. Křesťanství by odpovídalo typu ESFJ - pečovatel, který nadsazuje potřeby ostatních nad své vlastní a trpí pocity viny. Více detailů najdete v článku Typologie MBTI a umělecké slohy.

Tyto příklady uvádím, aby byla patrná šíře a aplikovatelnost této typologie, odvozené z rozlišení kognitivních funkcí C. G. Junga. Ještě bych poukázal na možnost analyzovat vztahy mezi jednotlivými typy - např. vhodné a nevhodné kombinace pro partnerský vztah nebo pro vytvoření synergické skupiny (týmu) na pracovišti - odkazy naleznete na konci tohoto příspěvku.


Stručná charakteristika 16ti typů typologie MBTI
(Níže rozklikněte pro podrobnější charakteristiku.)

ISTJ

Vážní a klidní, se zájmem o jistotu a klidný život. Výjimečně svědomití, odpovědní a spolehliví. Schopní se dobře koncentrovat. Obvykle se zajímají o podporování a udržování tradic a institucí. Svoji práci si umí dobře uspořádat a pracují tvrdě a neúnavně směrem ke svým stanoveným cílům. Obvykle jsou schopni dokončit cokoliv, pro co se jednou rozhodli.

ISTP

Klidní a rezervovaní, zajímají se o to jak a proč věci fungují. Jsou velmi zruční, pokud se týká mechanických věcí. Berou na sebe riziko a žijí současností. Obvykle se zajímají a mají talent na extrémní sporty. Jejich touhy jsou nekomplikované, jsou loajální ke svým partnerům i ke svému vnitřnímu žebříčku hodnot, ale nedělají si velké starosti s dodržováním zákonů a pravidel, pokud leží v cestě něčemu co hodlají udělat. Samostatní a analytičtí, výborní v hledání řešení praktických problémů.

ISFJ

Klidní, laskaví a zásadoví. Mohou být závislí na úspěchu. Obvykle kladou potřeby ostatních nad své vlastní. Stálí a praktičtí, oceňují jistotu a tradice. Mají prostorovou představivost a smysl pro fungování věcí. Jsou dobří pozorovatelé. Výjimečně citliví na pocity druhých lidí, rádi druhým slouží.

ISFP

Klidní, vážní, citliví a laskaví. Nemají rádi konflikty a vyhýbají se dělání čehokoliv, co by mohlo konflikt vyvolat. Loajální a spolehliví. Mají výjimečně vyvinuté smyslové vnímání a cit pro krásu. Nezajímá je vedení nebo kontrolování druhých lidí. Jsou přizpůsobiví a mají otevřenou mysl. Bývají originální a tvořiví. Těší se z přítomnosti.


INFJ

Mírně energičtí, originální a citliví. Mají sklon držet se věcí, dokud nejsou dokončeny. Disponují vynikající intuicí, pokud se lidí týká, soustředí se na jejich pocity. Dobře vyvinutý systém hodnot, kterého se striktně drží. Jsou velmi respektováni, pokud se týká jejich vytrvalosti s jakou dělají věci, které považují za správné. Často individualisté bez ambic ostatní vést nebo je následovat.

INFP

Klidní, přemýšliví a idealističtí. Zajímá je služba lidstvu. Mají dobře vyvinutý systém hodnot, usilují žít v souladu s ním. Výjimečně loajální. Přizpůsobiví. Zdrženliví, pokud jsou ohroženy jejich důsledně zastávané hodnoty. Často talentovaní spisovatelé. Bystří a schopní vidět možnosti. Se zájmem lidem porozumět a pomoci.

INTJ

Nezávislí, analytičtí a rozhodní. Mají výjimečnou schopnost změnit teorie v pevné plány postupu. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a strukturu. Potřebují, aby to co dělají, mělo pro ně smysl. Dalekosáhlí myslitelé. Mají velmi vysoký standard pro svůj výkon i výkon ostatních. Přirození vůdcové, ale nechají se i vést, pokud stávajícím vůdcům věří.

INTP

Logičtí, originální, tvořiví myslitelé. Někdy je mohou velmi vzrušovat teorie a ideje. Mají výjimečnou schopnost a touhu měnit teorie v jasně uchopitelné věci. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a logiku. Tiší a rezervovaní, je těžké je dobře poznat. Individualisté nemající zájem druhé ani vést ani nechat se vést.

ESTP

Přátelští, přizpůsobiví, orientovaní na činnost. Lidé činu, kteří jsou zaměřeni na okamžité výsledky. Žijí teď a tady. Berou na sebe riziko. Jejich životní styl je rychlý. Nesnáší dlouhé diskuse. Výjimečně loajální ke svým partnerům, ale obvykle nerespektují právo ani pravidla, pokud jim stojí v cestě, jestliže chtějí něco udělat. Vynikají znalci lidí.

ESTJ

Praktičtí, mají smysl pro tradice, jsou organizovaní. Pravděpodobně sportovci. Nezájem o teorie a abstraktno pokud nevidí praktické upotřebení. Mají jasnou představu o tom, jaké by věci měly být. Loajální a tvrdí pracanti. Rádi přebírají odpovědnost. Výjimečně schopní činnosti zorganizovat a udržovat v chodu. „Dobří občané“, kteří si cení bezpečí a pokojný život.

ESFP

Zaměření na lidi, mají rádi legraci, těší je dělat věci pro ostatní zábavnější. Žijí současností, milují nové zážitky. Nemají rádi teorie a neosobní analýzy. Rádi pracují pro druhé. Na společenských akcích pravděpodobně budou v centru pozornosti. Mají dobře vyvinutý selský rozum a praktické schopnosti.

ESFJ

Dobrosrdeční, oblíbení a svědomití. Se sklonem klást potřeby ostatních nad své vlastní. Silný smysl pro odpovědnost a povinnost. Cení si tradicí a bezpečí. Rádi pracují pro druhé. Potřebují podporu, aby se dobře cítili. Dobře vyvinutý smysl pro prostor a funkčnost.

ENFP

Nadšení, idealističtí a tvořiví. Schopní dělat cokoliv, co je zajímá. Dobří znalci lidí. Potřebují žít v souladu se svými vnitřními hodnotami. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily. Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností.

ENFJ

Oblíbení a citliví, výjimeční znalci lidí. Orientovaní vně, s opravdovým zájmem o to, co si ostatní myslí a jak se cítí. Obvykle jsou neradi sami. Na vše se dívají z lidského hlediska a nemají rádi neosobní analýzy. Velmi efektivní v řízení lidí a vedení skupinových diskusí. Rádi pracují pro ostatní a pravděpodobně potřeby ostatních kladou nad své vlastní.

ENTP

Tvořiví, vynalézaví a intelektuálně pohotoví. Dobří na širokou škálu věcí. Rádi debatují o věcech. Velmi je vzrušují nové myšlenky a projekty, ale mohou zanedbávat rutinnější stránky života. Všeobecně jsou to lidé otevření a asertivní. Milují lidi a podporují firmu. Mají výbornou schopnost porozumět představám a použít logiku k nalezení řešení.

ENTJ

Asertivní a otevření - mají touhu vést. Výborná schopnost porozumět složitým organizačním problémům a vytvářet celistvá řešení. Inteligentní a dobře informovaní, obvykle vynikají v rétorice. Oceňují znalosti a schopnosti. Často mívají malé pochopení pro neefektivnost nebo nepořádek.
(Stručná charakteristika převzata z wikipedie)


Vzniku typologie osobnosti MBTI předcházel obecný popis typů C. G. Junga, které uvádíme níže. Rozdíl spočívá v tom, že Jungova typologie popisuje charakteristiku člověka podle jedné dominantní funkce a jejího zaměření ven nebo dovnitř, zatímco v praxi se člověk obvykle opírá o druhou nebo třetí pomocnou funkci, což MBTI popisuje lépe. Další rozdíl je v tom, že Jung považoval například introvertně intuitivního člověka utomaticky za "iracionálního", zatímco MBTI by tento typ rozdělilo na další dva: INFP (iracionálního introvertního intuitivce) a INFJ (racionálního introvertního intuitivce) - kde získá na síle cítění jakožto racionální funkce

8 kognitivních stylů - hierarchie funkcí u každého z typů MBTI:

Více na těchto odkazech:

Jungova typologie funkcí
Obecné typy podle Junga (8 typů)
Typologie MBTI a umělecké slohy
Výskyt MBTI v populaci
MBTI a sexualita
MBTI a láska (metaforicky)
MBTI a slavné seriály
(Simpsonovi, Futurama, Sex ve městě, Přátelé...)
České seriály optikou MBTI
(Návštěvníci)

Personality type portraits - podrobně o jednotlivých typech
Socionics.com - skupinová dynamika MBTI typů, vztahy, jejich vizuální podoba
Demografické údaje o MBTI typech
Online MBTI english
Online MBTI test v češtině