Spojitost - nespojitost


Spojitost vypovídá o kontinuitě psychosomatických procesů, přizpůsobivosti, vyrovnanosti a způsobu myšlenkové práce (analýza - syntéza).

Míra spojitosti je dána tím, kolik písmen je napsáno jedním tahem. U středně spojitého písma je psáno jedním tahem 4-5 písmen.


Spojitost

Pisatel spojitého písma má větší potřebu chápat věci v kontextu a širším měřítku, orientuje se na vztahy
mezi objekty, pohybuje se s větší asociativní lehkostí a vyžaduje logičtější soudržnost pojmů. Lépe a rychleji se adaptuje na vnější podmínky, jde mu o to, aby "byl v obraze". Vidí les, ale přehlíží stromy.
  • má blíže k stabilitě, extroverzi a cyklothymii
  • vnímá více celek než detaily, jde mu o pochopení souvislostí
  • realismus, účelovost
  • logika, systematičnost, plánovitost, zaměření na cíl, důslednost, organizační schopnosti, spolehlivost
  • společenská přizpůsobivost, menší originalita a inovace, jednání ze zvyku
  • touží vplynut do společnosti, zapadnout, kooperovat, vycházet s lidmi, je méně samostatný
  • plynulost duševních procesů, intelektuální lehkost, sofistika
  • nekomplikovanost, sebedůvěra, instinktivní jistota, radost z existence (nehledá tolik problémy, přehlíží nuance)
spojitostVpájená diakritická znaménka
  • u humanitně vzdělaných lidí
  • vyšší inteligence, kombinační schopnosti
  • propojení horní a střední zóny: bleskové intuitivní nápady umožňují vhled a realizaci na praktické úrovni

Spájená místa
  • letování - umělé spojování, lepení spojnic
  • méněcenné projevy vlastní přirozenosti pisatel kompenzuje stylizací ("lakuje realitu"); volí umělý způsob prožívání jako obranu

Spojování slov
  • intrikánství, falešná logika
  • v rukopisu vysoké úrovně: kombinační originalita, spojení věcí velmi vzdálených


Nespojitost

Pisatel nespojitého písma se více koncentruje na detaily, na objekty samé, kontext zůstává mimo jeho zorné pole, způsob jeho myšlení je intuitivnější a více diskontinuální (nespojitý), asociace mezi objekty je více iracionální a hlubinná, vychází z jeho nevědomí. Fascinují ho detaily, které otevírají cestu jeho tvořivé představivosti.


  • odpovídá spíše introverzi a schizothymii
  • diskontinální průběh myšlení a pocitů ->
    • nevyrovnanost, nevyladěnost -> náladovost, obavy, rozpaky, vnitřní konflikty, pocity méněcennosti, labilita, vydražditelnost
    • nekomunikativnost, rozmary, svéhlavost
    • schází logika a důslednost
    • horší přizpůsobivost realitě
  • instinktivní nejistota
  • potíže s rozhodováním
  • individualismus, egoismus, nezávislost; stranění se kolektivu
  • originální myšlení, analytické, intuitivní
  • vtipnost, neřídí se běžnými postupy, improvizuje "podle sebe"
  • dobrý pozorovatel
  • dobrá schopnost koncentrace


Odděleně psaná počáteční písmena
  • opatrnost, promýšlí akci dlouho dopředu a pak teprv jedná
  • + velká, zdůrazněná písmena: patetičnost, nevkusné sebezdůraznění

Mezery v písmu
  • výpadky paměti
  • porucha koncentrace
  • neurotičnost


.