Vše o typologi MBTI - víkendový seminář


SO + NE 12. - 13.11.

Typologie MBTI je velmi účinný nástroj poskytující plastické modelování osobnosti, včetně určení jejích silných a slabých stránek. Jsme schopni klientovi poradit, v jaké profesní oblasti by se mohl nejlépe realizovat, co by ho bavilo a jaký životní styl by mu vyhovoval. MBTI typ můžeme zjistit pomocí testu - ale zrovnat tak za použití grafologie. Písmo může mít oproti testu určité výhody: k určení osobnostního MBTI typu za pomoci písma nám stačí několik vteřin nebo minut. Rovněž získáváme určitý model partnerského vztahu, protože můžeme odhadovat na jakých styčných a konfliktních plochách se budou odehrávat partnerské interakce a v jakých rolích se budou partneři navzájem doplňovat. Typologie MBTI vychází z klasických jungovských funkcí doplněním škály perceive - judging a introverze - extraverze. Seznámíme se s ní do hloubky na dvoudenním víkendovém semináři.

Budeme si moci přinést vlastní rukopisy a procvičovat si na nich určování funkcí a MBTI typů. Vyzkoušíme si také hypotetické modelování partnerských vztahů. Příklady typů a jejich interakcí si zábavně a odlehčeně ukazujeme na českých a amerických seriálech (Nemocnice na kraji města, Homolkovi, MASH).

Pro koho je kurz určen?
 • pro zájemce o psychologii a osobní rozvoj
 • pro milovníky MBTI, kteří chtějí tento nástroj do hloubky pochopit
 • pro grafology na jakékoli úrovni (pro pochopení typologie nejsou však nutné žádné grafologické znalosti)
 • pro personalisty 
Co se na semináři naučíme?
 • umět charakterizovat 16 osobnostních typů MBTI
 • jak jednotlivé funkce a typy umět rozpoznávat podle rukopisu
 • orientovat se v tom, jaký okruh povolání se hodí pro který typ
 • budeme chápat detailní hierarchii funkcí (Fi, Ne, Si atd.) u každého typu a jak si ji umět odvodit
 • pochopíme osobní růst jednotlivých typů a funkcí během života vzhledem k věku
 • jak fungují partnerské interakce mezi typy

Začátek a konec: 10.00 - 17.00 ( So + Ne ), s hodinovou přestávkou na oběd
Lektor: Vojtěch Franče
Cena: 1600,- kč (za celý víkend)
Místo konání: Biskupská 1, Praha 1
K dispozici: voda, káva, čaj

Přihlášení: aridsun@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek a doba splatnosti kurzu: 6. 11.
Platba: převodem na účet: 670100-2207603326/6210. Zpráva pro příjemce: "Vaše jméno + MBTI"

Astro Insight Class

Astrologický workshop - procvičování výkladu horoskopu a umění syntézy

Záměr:
 • vytvořit malou procvičovací astrologickou skupinu o počtu 3 - 6 osob
Pro koho je kurz určen?
 • pro laické zájemce o astrologii, kteři si chtějí nechat vyložit větší soubor horoskopů od skupiny astrologů pod supervizí lektora (a  přitom nemusejí vůbec o astrologii nic vědět); stačí znát data narození (datum, hodina a místo narození)
 • pro mírně pokročilé studenty astrologie, kteří se chtějí procvičit ve výkladu horoskopu - především v umění syntézy - uchopení celku - a chtějí být schopni interpretovat horoskopy pro druhé lidi v praktickém životě

Pět stupňů firemní kultury (Zrození kmenového vůdce)

Autoři knihy Zrození kmenového vůdce přicházejí (po 20ti letech výzkumů) s konceptem, že každá skupina („kmen“) se nachází na určitém stupni vývoje (1 až 5) a podle toho je nutné k ní přistupovat a vést ji. Kmenem se rozumí  skupina o 20-150 lidech - může se jednat o celou firmu, ale i popř. jen o její nějakou část (oddělní). (Část skupiny tak může fungovat na jedné úrovni, zatímco jiná část na druhé.) Stupeň kultury daného kmene lze prý dobře rozpoznat podle komunikačních projevů (převládajících výrazů a slovních spojení). Frekvence těchto výrazů je snadno měřitelná, nejedná se o pouhý „dojem“. Nicméně jednotlivá stádia jsou kvalitativně tak daleko od sebe, že jsou vcelku rychle rozeznatelná i neškoleným pozorovatelem, neboť se od sebe nápadně liší.Reflexe textu Edmunda Husserla: Ideje k čisté fenomenologii I

V následujícím textu procházím krok po kroku Husserlův filosofický text z roku 1913 a pokouším se jej vysvětlit, tak jej já sám chápu, pokouším se jej sám pro sebe i pro druhé učinit co nejsrozumitelnější. Jedná se o text svým způsobem průlomový, jelikož dekonstruuje, rozkládá a demaskuje základní postoj pozitivistické vědy. Z touto dekonstrukcí se otvírají dveře pro odlišné přístupy poznávání, které už nemusí být postavené pouze na zúženém naturalisticko - empirickém výkladu reality, který nepřipouští jakékoli jiné (Husserlovými slovy) "danosti". Nicméně, přestože se nacházíme více než sto let po této myšlenkové revoluci, neznamená to, že by se stín pozitivistického ducha chodbami univerzit přestal plížit. Je to ale opravdu jen stín, kmitající se jen tam, kde světlo Husserlovy pochodně dosud neproniklo. Lze k tomu dospět poctivým přemýšlením a kladením prostých otázek, jak tomu činí Husserl.

Terorismus z pohledu sociální psychologie

Na problematiku terorismu se můžeme dívat z mnoha různých úhlů pohledu. Např. z hlediska psychologie osobnosti, (jaké vlastnosti má mít typický terorista? Lze jej diagnostikovat?) – anebo z hlediska sociální psychologie: jaké sociální podmínky, procesy a vlivy připravují potenciálního teroristu na jeho „dráhu“? Jak uvidíme, ukáže se ten druhý pohled jako o něco plodnější a v tomto textu se jím budeme zabývat o něco více. Využijeme mj. interpretace, kterou nabízí symbolický interakcionismus.


Astro Selfconnection 2016

Rád bych vám představil svůj nový kurz, který se chystám zahájit 3.10.

Učím astrologii již 5 let, ale zjistil jsem, že astrologie se nejlépe předává osobním prožitkem. Existuje spoustu skvělých knih o astrologii, ale nic vám nevynahradí osobní prožitek, kdy víte a cítíte, jaké to je stát v pozici té které planety. Kdy jí doslova jste, její energie vámi protéká - to je za tisíc slov. Vnímáte svět z její perspektivy. Cítíte její tíži či lehkost, sílu či eleganci, vnímáte její démonické, božské či každodenní projevy. Hovořím o archetypech, o nichž si můžete číst - nebo se s nimi přímo spojit. Podobně jako můžete o dracích či koních číst - či na nich jezdit.

Zvu vás na tuto "archetypální jízdu" všemi planetami naší sluneční soustavy.


MBTI a civilizace

Kognitivní styly civilizačních okruhů


Jedná se o hypotetickou mapu, která může sloužit jako podnět k diskuzi pro milovníky typologie MBTI. Označení na mapě se pokouší vystihnout typickou ústřední mentalitu, která dané civilizaci vládne. Při hledání souvislostí mezi kulturami jsem volně vycházel z knížek Stanislava Komárka: Zápisky z Okcidentu a Zápisky z Orientu.

Sedm statečných okem astrologa

Autor textu: Marek Vavřinec 

Napsáno v srpnu 2016 k narozeninám Vojty Franče jako pocta jeho astrologicko-psychologicko-konstelačním bádáním v tajuplných vodách historie, mýtů, pohádek i aktuálních politicko-společenských tématech. Díky za odvážné, inspirativní i bláznivé pohledy pod povrch skutečnosti!

Díky Marku za věnování, jak vidíš, tak si toho vážím, takže ti to otiskuju na svym blogu. Protože jsem shodou okolností na oba filmy (Sedm statečných a Sedm samurajů) nedávno koukal, tak ti to drze doplním o pár poznámek kurzívou, pokud jde o Kurosawových Sedm samurajů, abysme to měli po kupě. (Vojta Franče)
Sedm planet, sedm dnů v týdnu, sedm tónů stupnice, sedm čaker, sedm statečných. Sedmička je klíčové číslo všech esoterních a náboženských tradic, nejlépe vyjádřené starodávnou sedmicí planet, které po svých drahách putují kolem země a svými polohami a vzájemnými vztahy tajuplně utvářejí naše osudy. Do 18. století určovala sedmička kompendium archetypů bez výjimky a i když byl později objeven Uran, Neptun a Pluto, neztratila mnoho ze své reputace. Sedm planet středověké astrologie stále utváří ty nejzákladnější tendence a potřeby člověka, jeho charakter, citlivost, schopnost komunikace, lásky, bojovnost, touhu po vzdělání a expanzi, smysl pro disciplínu a práci. Ony tři transsaturnské planety souvisí mnohem více s celospolečenskými tématy a s jistou nadsázkou lze říci, že jako sedmice utváří osud člověka, tak transsaturny (kdoví, kolik jich vlastně je) modelují osud lidstva.

Tajemství železa - druhá vlna

Prožitková mužská skupina
8. 10. - 5. 11. 2016Prožitková mužská skupina. Sebeobjevující a sebeodhalující dobrodružství za tím, kdo opravdu jsem. Cesta ke své přirozenosti a síle.

Kdy: 
 1. setkání SOBOTA  8. 10. 2016
 2. setkání SOBOTA + NEDĚLE 22. - 23. 10. (dvoudenní program)
 3. setkání SOBOTA 5. 11.
Kde: Praha (konkrétní místo bude upřesněno)
S kým: Kruh 5-9ti mužů
Lektor: Vojtěch Franče
Cena: 8.000,- kč

Refefence a feedback účastníků první vlny naleznete zde. Možná vám pomůže si ujasnit, zda je kurz určen pro vás.

Metaforické vyjádření obsahu kurzu naleznete v článku: Jako kdy se zažehne plamen!


Třetí princ

Poselství pohádky

Třetí princ je příběhem, který ukazuje mužskou cestu ve třech úrovních vědomí. První princ je nejméně zkušený, druhý je o něco zkušenější, ale stále ještě ne dostatečně, aby dospěl do cíle, a třetí jako kdyby integroval zkušenosti svých dvou předcházejících bratrů. Jsou to jakoby tři vrstvy, tři folie přeložené přes sebe. Jsou to také tři roviny, které se nacházejí v psychice každého muže.

V našem výkladu, který vznikl jako výsledek konstelačního procesu, pracujeme se zjednodušenou podobou filmové pohádky Třetí princ, která je košatější, než Erbenův originál Dva bratři. Nerozebíráme všechny detaily děje, jde nám o postihnutí celkového smyslu pohádky.
Souboj Titánů aneb 5 mocenských archetypů Homérského Řecka

Chtěli jsme se konstelačně podívat na symboliku mýtu o Perseovi - který putuje za Medůzou, aby osvobodil Andromedu ze spárů Krakena, zkrotí Pegase atd. (Analýza či amplifikace jednoho řeckého mýtu bez vztahu ke všem ostatním se podobá pokusu popsat velký ornamentální koberec analýzou jediného jeho vlákna.) Vyšlo nám, že se na tento příběh lze samozřejmě dívat z mnoha různých úhlů pohledu. Ale jeden z možných je, že v době vzniku tohoto mýtu se středomoří ocitalo ve specifické atmosféře, kterou se pokoušel na rozkmitaných perutích své rozvášněné obrazotvornosti zachytit právě slepý básník Homér.


Šlo mj. o mocenský střet, zápas mezi několika frakcemi, které v té době bojovaly o rozparcelování světa – v zemi i nad zemí, venku i uvnitř. Bylo jich pět. (Pět se mimochodem řekne řecky „penta“, což je slovo, které dodnes používáme pro označení některých mocenských uskupení.) Ve stručnosti si řekneme, o jaké frakce šlo. Z podoby dnešního světa si lze odvodit, jak tento souboj Titánů tehdy dopadl a že stále v různých variacích pokračuje.

Na psychologické rovině jde o pět archetypů moci nebo o pět symbolických řádů, které nějak interpretují svět a které můžete na úrovni určité inklinace zaznamenat i v sobě. Svět nemusíte ovládnout vojensky jako Alexandr nebo Napoleon, ale lze tak možná učinit expanzí symbolického řádu - toho, v co lidé věří a co žijí, protože to považují ve své mysli za skutečnost. Tento způsob vlády je možná daleko účinnější. Lidé na ní participují automaticky a bez pochybování, aniž by od této interpretace reality (brýlí) byli schopni odhlédnout. Jako se cítí ryba ve vodě, jako pták ve vzduchu, tak lidé žijí v daném symbolickém řádu (kultu, víře, soustavě memů, matrixu) apod., aniž by o tom měli potuchy.

Souboj Titánů lze interpretovat i jako souboj pěti paradigmat v období tzv. temné, předklasické antiky (12-9.st. př.n.l.)

Perseus symbolizuje cestu jednotlivce, který kráčí vlastní cestou, navzdory jakémukoli mocenskému zápolení své doby. To je pro cestu hrdiny podružné. Žádná doba není tak zlá, aby nebylo možné kráčet hrdě po vlastní cestě. V každé době budou probíhat boje, na něž nemáme vliv. Podmínky světa by se neměly stát výmluvou, proč nám něco nejde nebo proč něco nemůžeme.