Sklon

Sklon = úhel mezi linkou a tahy jdoucími k pisateli.
Podle velikosti stupně, rozlišujeme písmo na:

--------------------------------------------------
silně pravosklonné......................... < 45°
výrazně pravosklonné................... 60°
pravosklonné písmo............. 75°

--------------------------------------------------

stojaté písmo (kolmý sklon)...cca 90°
--------------------------------------------------
levosklonné písmo................. > 90°
silně levosklonné písmo............... > 110°
--------------------------------------------------

Pravý sklon písma

Pisatel rukopisu se sklonem doprava je více unášen svými emocemi, míří aktivně směrem k Ty, touží po lidských kontaktech, potřebuje druhé lidi, je schopen nadšení a soucítění, nezůstává lhostejný. Je ochoten spolupracovat a kooperovat.

Je však labilnější, protože je nakloněn směrem mimo sebe sama, ven ze svého těžiště, takže snadno ztrácí stabilitu (hlavně při silném pravosklonu - ležatosti). Méně se ovládá, stává se závislý na citech, vzrušení a společnosti. Podléhá pohnutím (emocím: e-motion, motion = ang. pohyb). Nechává se uvést do pohybu jinými silami, ale je vůči jejich změnám přizpůsobivější. Pluje s proudem.
 • aktivní vůle: energičnost, činorodost
 • pudovost, převaha nevědomých popudů
 • citovost: intenzivní prožívání, závislost na citech, citové hodnocení, vřelost, nadšení
 • labilita: neklid, vzrušivost, náladovost, podléhání okolí, potíže s koncentrací
 • extraverze: družnost, potřeba společnosti, sociální adaptilita
 • altruismus, soucit
 • nesamostatnost, proměnlivé postojeStojaté písmo
(vzpřímené, kolmé)


Naopak pisatel stojatého písma zůstává spíše sám v sobě, brání se pohnutí (citovému, lidskému), tlumí, brzdí svůj projev sebeovládáním a rozumem: jako když jezdec přitahuje opratě a kůň poslušně cválá; nedá se neuváženě, nerozvážně do trysku.

Člověk s kolmým písmem odolává,
jako pevná, kolmá zeď pohybům a tlakům zvenčí. Stojí stále stejně pevně jako strom, navzdory změnám počasí a kapkám deště. Nedotýkají se jeho nitra. Setrvává netečný, indiferentní vůči změnám.

Můžeme se o něj opřít, ale neočekávejme, že jej dojmeme a že se nechá zviklat. Těžiště nachází v sobě. Je spíše stabilní.

 • rozumovost, střízlivost, věcnost, rozvážnost, realismus, skepticismus
 • pasivní vůle: tlumení pudů a emocí, vytrvalost, odolnost
 • zábrany, napjatost, neohebnost
 • individualismus, samostatnost, hrdost, domýšlivost, nezúčastněnost, lhostejnost, distancovanost, izolace, nedostatek účasti a soucitu, k lidem přistupuje rozumově
 • stálost postojů, neovlivnitelnost
 • zodpovědnost, spolehlivost, smysl pro povinnost


Levý sklon písma
Obvykle se objevuje v pubertě, kdy je součástí obrany proti nejistotě a kdy člověk teprve hledá svou identitu a zaměření, kdy se touží odlišovat, vymezit (a proto stojí jakoby v opozici vůči autoritě nebo vůli většiny).

Ve starším věku je známkou nedostatečné adaptace, určitého ustrnutí v obraném, vystrašeném postoji. Navenek může působit přizpůsobivě (maska), ale jeho nevědomí je stále jakoby obráceno zpět. Jakoby ho něco brzdilo nebo jakoby se snažil potlačit své pocity. Můžou převládat příliš silné vazby k rodině, k minulosti a nevyjasněným traumatům, které člověka stahují zpátky a brání mu vykročit do života s důvěrou a optimismem. Takové období však nemusí být trvalé.
 • pasivní vůle: sebeovládání, potlačován í emocí a pudů
 • introverze: pocit ohroženosti ega, strach ze života, nedůvěra, úzkost (narušení základní důvěry)
 • izolace, skrývá se do obranného postoje, nepřístupnost, plachost
 • rigidita: bránění se lidem, životu
 • zpátečnická reakce na okolí: opozičn ost, odmítání autorit, sebezapírání, asketismus
 • nesnášenlivost, křečovitost, ztráta spontaneity
 • přehnané (neurotické) zaměření na sebe: egoismus, sebeláska, ješitnost
 • maska, přetvářka, předstírání, póza
autorka tří posledních ilustrací ("panďuláčků") v tomto příspěvku: Barbora Daušová


Kolísavý sklon

 • zesiluje labilitu, citlivost, přizpůsobivost
 • nepevnost, nerozhodnost, nevypočitatelnost
 • zmítá se (křehce) ve větru

Vzpřímené konce slov

 • opatrnost, nedůvěra, zábrany

Šikmější konce

 • rostoucí důvěra
 • nedbalost, málo vytrvalosti

Šikmější dolní délky
 • smyslová dojmovost
 • podléhá svodům, nedovede se ovládat

Zapřené dolní délky
 • konflikt v pudové oblasti, ambivalentní vztah k sexualitě
 • touží překonat sexuální bloky

Kolísavé dolní délky
 • špatné sebeovládání
 • nezakořeněnost, nevypočitatelnost
 • nedůslednost


.