Úhel

Způsob vázání


K napsání úhlu je třeba, aby se pohyb v bodě obratu s pomocí vůle zabrzdil (zastavil) a pak pokračoval dál v náhlé změně směru, čímž se vytvoří úhel k směru předchozímu. Z toho vyplývá, že ten, kdo píše úhly, nekráčí cestou podle zákonů psacího pohybu ladnou a přirozenou (obloukem, vlnovkou), ale naopak: chce napřímit svou vůli k cíli, demonstrovat sílu, zdolávat překážky, vládnout. Převažuje-li pasivní vůle, hovoříme o odpovědnosti, smyslu pro povinnost, píli, svědomitosti a touze po nezávislosti.

Úhel jakožto tvar působí na pohled špičatě a tvrdě, postrádá vlídnost a měkkost obloučků. S tím souvisí neústupnost, nepoddajnost, nedostatek soucitu, bezohlednost k náhledu a citům druhé strany. V jeho přirozenosti není příliš místa pro vlídnost, empatii a porozumění. Tvar úhlu je neohebný, nepružný, stejně tak je i jeho pisatel.

U osobností s nižší inteligencí bývá úhel příznakem tupé víry v autoritu, která souvisí se zúženým úhlem pohledu. Barvy a odstíny mnohotvárné skutečnosti takový člověk příliš nevnímá; pro něho je klíčový jen jeho úhel pohledu, z něhož potřebuje ostře rozlišovat na (pro něj!) prospěšné a neprospěšné, bílé a černé, tak-nebo tak. Úhly pohledu ostatních nechápe, protože předpokládá, že všichni ostatní by měli vnímat stejně. Úhly najdeme u autoritativních samovládců, ale i u typů úřednických, důsledných, vytrvalých, ale rigidních. U vyspělých osobností je však úhel známkou velké činorodost a pracovitosti.

Jelikož však černobílý způsob vidění nemůže nikdy odpovídat nejen proměnám života, ale i hlubším, nevědomějším vrstvám jeho vlastní osobnosti, je vlastně pistel úhlů i v konfliktu sám se sebou. Je vnitřně rozpolcený, nerozhodný, křečovitý a zaťatý. Svým postojem se odsoudil do života v neustálém napětí a k nepřetržitému boji se světem a vlastním nitrem. Nemůže nikdy dospět k souladu a syntéze. Navenek to může vést k neustálému kritizování až kverulanství. Konflikt násilně rozdělovaných protikladů (buď-anebo) může ústit do rozervanosti neurotika.

Úhel je známkou odolnosti, pevnosti, rozhodnosti a jistoty, ale i citového chladu, tvrdosti a vydražditelnosti.

Napětím koresponduje úhel s fixací IVa a V.

K posouzení konkrétního významu úhlu je důležitá kombinace s ostatními prvky písma!

Interpretace úhlového vázání:
 • činorodost, potřeba vynaložit sílu, potřeba vládnout, mužskost
 • úsilí o nezávislost, potěšení z překonávání odporu
 • neústupnost, nepoddajnost, odvaha, agresivita
 • neshovívavost, bezohlednost
 • smysl pro odpovědnost a spravedlnost
 • přecenění vlastních sil
 • ukázněnost, odpovědnost, smysl pro povinnost, píle, svědomitost, důslednost, vytrvalost, odolnost, pevnost, rozhodnodt
 • nedostatek empatie, citový chlad, nesnášenlivost, tvrdost, životní strnulost, neschopnost vnímat život ve všech odstínech, tupá víra v autoritu
 • schizothymie, napětí bez uvolnění, rozpolcenost, černobílé zúžené vidění, rozhodování "buď - anebo"
 • kritičnost, kverulantství
 • vnitřní rozervanost neurotika, vydražditelnost
 • strnulost schizofrenika

Změklý úhel
 • ochabnutí vnitřního odporu, vnitřní povolnost (oproti vnější demonstraci rozhodnosti), ztráta bojovnosti, "flinta hozená do žita"

Opřený úhel (krycí tah - oba tahy - nahoru a dolů - splývají v jeden)
 • zatajování, přetvářka, maska nepravé síly, potlačování pudů a citů, sklon ke kompromisům, vnější konvence


Smyčkový úhel
 • sebeobdiv, narcismus

Žraločí zub

 • protřelost za maskou vnější ochoty a uhlazenosti ("stylová" arkáda zatajuje dýku schovanou za zády)

Počáteční úhly

 • příkrost, tvrdost na venek, zdánlivá jistota ve vystupování jako obrana proti nejistotě, komplexům (jakoby pisatel ukazoval světu ramena)

Koncové úhly
 • nedostatek vlídnosti a odmítání vlídnosti druhých, příkré chování, strohost

Úhel + pravidelnost:
 • známka silné pasivní vůle: sebeovládání, kázeň; nucenost, strojenost (naprosto chybí spontánnost citů)

Úhel + nepravidelnost
 • slabší sebeovládání - tzn. dráždivost, výbušnost, afektivnost

Úhel + šířka
 • ráznost, radostné směřování přes překážky k cíli a plnění úkolů (aktivní vůle, produktivita)

Úhel + těsnost
 • zvýšená sebekontrola, příkrost, ale i malodušné sobectví (úzkostlivá sebezáchovnost křečkovité povahy)

Úhel + tlak
 • zesiluje význam úhlu: zesílená vůle

Úhel + slabý tlak
 • oslabuje význam úhlu, aktivitu; známka strnulosti, průměrnosti

Úhel + ostrost
 • tvrdost, necitelnost, chlad, útočnost, asociálnost, chladná vypočítavost (ostrost ještě více ubírá mezilidské vřelosti, dodává rozumovosti, pragmatickému kalkulu).