Ostrost - těstovitost


Už v samém charakteru čáry se otvírá pochopení pro její
psychologický význam: Pisatel těstovité čáry se vpíjí do života, odevzdává se, je životem, dojmy a tělesnými popudy trpně přemáhán, zatímco pisatel ostrého písma si uchovává distanci od povrchu, po němž se pohybuje: snaží se z tého distance vytěžit svobodu a nadhled ducha, ale už si nemůže uchovat původní přirozenost a spontaneitu, zůstává v trvale kritickém napětí ke skutečnosti.

Těstovitá čára má stále přibližně stejnou šířku, zatímco šířka ostré čáry se rytmicky proměňuje a diferencuje mezi tenkým vlasovým tahem směrem k silnějšímu tahu stínovému. Ostré písmo může být také psáno výhradně tence nebo výhradně tvrdě. Těstovité písmo působí naopak více měkce a nerozlišeně (jakoby někdo psal fixou), čára se více vpíjí do podložky. Změny směru jsou oblejší.


Appolón
Ostrost
 • duchovně - abstraktní založení
 • slabší vitalita, silnější spiritualita
 • distance k tělesnosti, pudům a prožívání
 • citlivost, zranitelnost, vydražditelnost, jež má původ v křehkosti a a bystré opozičnosti
 • převažuje pojmové myšlení nad vizuálním
 • vyhraněné (ostré) postoje
 • zodpovědnost, důraz na etiku a principy (stavovství ducha)
 • usiluje o kázeň a sebeovládání; brání se unesení, podlehnutí; rozum si chce ponechat autonomii v každé situaci
 • je více kritický, rozlišující, neshovívavý, nepříjmající až útočný
 • skepse
 • pozornost k detailu (ostře rozlišuje)
 • větší rozhodnost
 • nenápadnost, stydlivost; menší spontánnost
 • koresponduje se schizothymním temperamentem

 • bez tlaku: vzrušivost, senzibilita
 • s tlakem a úhly: chladná bezskrupulózní vypočítavost
 • dýkovité tahy: útočnost, zloba
 • špičaté konce slov: ostrovtip, bystrostDionýsos

Těstovitost
       • smyslovost, vitalita, optimismus
       • radostné a bezprostřední užívání si života, touha po zážitcích a silnější vztah k přírodě
       • "žít a nechat žít"
       • přátelský, srdečný, něžný a vřelý
       • vizuální, plastické vnímání a myšlení v obrazech převažuje nad pojmovým a analytickým
       • vyskytuje se u malířů, umělců: nebrání se přímému doteku se skutečností, naopak se nechává unášet
       • je blíže životu vezdejšímu a tělesnému
       • přirozenost, spontaneita
       • bezstarostnost, pohodlnost
       • měkkost, ulpívavost
       • nedostatečně rozlišuje (v oblasti mravní), je poněkud nekritický, více příjmá
       • nemá příliš silnou sebekázeň
       • nerozhodnost.