Členitost

Znak vyšší komplexity

Členitost = dobré rozvržení řádků a slov na ploše, systematické uspořádání, organizovanost a strukturovanost textu. Text je přehledný, jasný. Forma slouží myšlence.

Metafora členitosti: dobře urbanisticky navržené město, které jako celek funguje, kde vše má své místo a funkci, kde ulice (mezery mezi slovy a řádky) nejsou příliš velké ani příliš malé. Organizace na základě racionality, hierarchie, pojmů; heuristika. Na úrovni uměleckých stylů: funkcionalismus.

Opakem je nečlenitost: příroda, džungle, která bují svým vlastním životem. Organizace blízká nevědomým procesům, symbolická, asociativní, analogová. Jako počasí, které můžeme metodologicky předvídat jen přibližně. Expressionismus.


Členitost
 • organizační talent, smysl pro řád, kritičnost
 • dobří řečníci mají členité písmo
 • potřeba jasnosti, přehlednosti, systematičnost
 • schopnost abstrakce, teoretické myšlení
 • rozumovost, pojmové rozlišování, důraz na principy
 • estetické hodnoty, smysl pro pořádek
 • hlava jakoby vyčnívala a organizovala, tím se však vzdalovala instinktivnímu životu
 • snaha být nad věcí
 • bližší prototypu vědce, teoretika; usiluje o jasnost a přehled
 • nejistota v instinktivní a citové oblasti, opatrnost
 • pasivní vůle: sebekontrola
 • introverze: sociální izolace, vnitřní odstup, chybí bezprostřednost, osamělost, pocit odcizení
 • suverénní vystupování, nárok na moc, ambice, autoriativnost

(klikni pro zvětšení)
Nečlenitost
 • hlubinná osobnost, závislost na instinktech a emocích
 • vázanost na podvědomí, instinktivní jistota
 • nižší sebeovládání, impulzivnost
 • umění improvizace
 • nižší abstraktní schopnosti
 • lepší názorné myšlení, představivost
 • smyslovost, dojmovost, citovost, potřeba prožitků, citové hodnocení
 • věci přerůstají přes hlavu, hlava jakoby by byla zahlcena instinktivními impulzy, v nich se však člověk cítí jistě a přirozeně
 • bližší prototypu umělce, jemuž by "teoretik" mohl závidět bezprostřední lehkost kontaktu nebo spojení s hlubinnými složkami své bytosti
 • zmatenost, nejasnost
 • nedostatek smyslu pro řád a systém
 • neekonomičnost
 • spontánnost, impulzivnost, bezprostřednost
 • extroverze: potřeba sociálních kontaktů a závislost na nich, smysl pro kolektiv, stádnost, zvědavost, netaktnost, nesamostatnost

Řádkový průplet

 • nejasné myšlení i jednání;
 • zapletenost, subjektivita
 • bezohlednost vůči čtenáři

Velké mezery mezi slovy
 • nedostatečná bezprostřednost
 • izolovanost
+ velké písmo: zvětšený sebecit, distancovanost, blazeovanost

+ těsnost: introverze, plachost


Mezery v textu
 • duševní nepřítomnost
 • duševní poruchy

Náhlé mezery mezi slovy:
 • nespontánnost
 • vnitřní odmlčení
 • výpadky paměti

Písmo místy členité a místy nečlenité:
 • nestálost v myšlení a chování
 • kolísavost v sociálních vztazích
 • kolísavost ve vztahu k osobnímu životnímu prostoru