Rytmus


Tento obraz namalaovala Merrie Wicks při poslechu Ravelova Bolera.
Slyšíte jeho dynamiku a rytmus?Rytmus se projevuje souladností písma, která se nedá exaktně změřit, ale kterou je třeba vycítit. (Schönfeld). Tím se nedostáváme mimo úroveň přesnosti a exaktnosti. Pouze říkáme, že se zde jedná o kvalitu, nikoli o kvantitu. Ta se nedá změřit pravítkem nebo úhloměrem. Avšak cit, prožívání, vcítění lze také školit, tříbit, zdokonalovat - a to mnohokrát opakovanou zkušeností. Nejpřirozenější příměr se nabízí v hudbě a muzikálnosti. Skladatel, houslista, dirigent rozvíjejí schopnost, která netříbí kvantitu, ale kvalitu. Kvalita není imaginární veličina - jenom není matematicky měřitelná. K její analýze nemůžeme použít čísla, používáme zkušenost, cit a jazyk.

Slovo rytmus má původ v řečtině - "rheein" = téct. Vlnění, pulzace, sinusoida bez ostrých přechodů - neznatelná změna mezi dvěma stavy - se přibližuje podstatě tohoto slova. Rytmus je opakování podobného v určitém časovém intervalu.

Na úrovni technického jazyka bychom mohli použít příměr analogového záznamu - gramofonové desky, která se odlišuje od záznamu digitálního - CD nosiče. Co je odlišuje? Tatáž deska, přehraná na gramofonu, nemůže NIKDY, ani při nekonečném opakování, znít na vlas stejně. Přesto jí bezpochyby rozeznáme jako identickou. Učiníme tak na základě poslechu, citu, dojmu. Logická analýza by nás totiž přivedla ke zjištění, že mechanické podmínky jsou každou vteřinou odlišné. Mechanický povrch desky ani poloha jehly není nikdy při opětovném přehrání skladby mikroskopicky stejná. Možná právě to je důvodem "nostalgie" po gramofonových deskách, které - v jistém smyslu - nemohou CD přehravače nikdy zcela nahradit. Záznam z CD disku zní jakoby příliš čistě a sterilně. Někdy se dokonce do digitálního záznamu vmixovávají šumy - jakýsi pokus matematicky simulovat náhodu, vytvořit uměle dojem autenticity.

Nepravidelnost analogového záznamu je metaforou autenticity, životnosti a rytmu.

I nepravidelné písmo může být rytmické, protože periodické výkyvy nemusí narušit rytmus. (Schönfeld). I lehce zakřivená deska nemusí narušovat hudební zážitek. Při větším zakřivění by už tomu tak být nemuselo, mohlo by nám to být nepříjemné. Objektivní, definovatelná hranice mezi těmito stavy neexistuje; je věcí dojmu. Jeden stav plynule přechází do druhého.


Žádné písmo není zcela rytmické ani zcela arytmické. Jde o vystižení poměru mezi rytmičností a nerytmičností. (Jeřábek)


Další podstatnou složkou rytmu je střídání napětí a uvolnění. V písmu se to projevuje pulzací tlaku do hloubky papíru. (Zkuste si představit třeba milování, v němž bude převládat setrvalé napětí nebo setrvalé uvolnění.) Písmo, kde je přítomno jen napětí, je strnulé a mrtvé, robotické, rigidní. Písmo, které je jen uvolněné (fixace I), je jakoby tekuté, rozplizlé, bez dynamiky. Dynamika vzniká tam, kde pulzuje napětí a uvolnění. Čím větší psycho-fyziologický prostor (kapacita) pro dosažení extrémního napětí a extrémního uvolnění v nějakém časovém intervalu - tím větší dynamika. Řecké slovo "dynamis" znamená síla. Síla je tedy enormní připravenost přejít z klidu do akce a z akce do klidu. Ale dosti metafyzických úvah.


Rytmické písmo


většinou v písmu s II. nebo III. stupně fixace
 • živost,
 • originalita
 • plný projev individuality
 • diferencovanost psychických struktur (Klages)
 • integrovanost a harmoničnost vědomých a nevědomých složek osobnosti
 • touha po seberealizaci a zrání, která vyvěrá z bytostné hloubky

Rytmus
POHYBU

elasticita, opakování pohybových celků
 • elastičnost = přizpůsobivost změnám a novým podmínkám, pružnost
 • opakování pohybových celků = touha po seberealizaci, psychická dynamika
nedostatek rytmu pohybu:
 • nepružnost
 • nedostatečná touha po seberealizaci, slabší psychická dynamika

Rytmus
FORMY

opakující se podobné formy v písmu; jednotlivé formy jsou vnitřně příbuzné (jako se lístky stromu liší v detailech, ale v zásadě mají podobný tvar, podle něhož bezpečně poznáme druh stromu)
 • vědomá touha po seberealizaci a sebezdokonalování
 • aktivita, činorodostextrémně pravidelné opakování forem:

 • dogmatičnost, strnulost
 • prázdný formalismus
 • nedostatečná síla k seberealizaci
 • regrese ve vývoji


Rytmus ČLENĚNÍ


rozdělení podobných úseků písma na psací ploše, které prostor oživuje (je třeba odlišovat od členitosti)
 • snaha působit na své okolí a přetvářet hoSivamani: Rhytm is everything, everywhere


Žádné komentáře: