Pohyb a Forma

Komplexní dojmové znaky

Pohyb i forma jsou nedělitelně zastoupeny v každém rukopisu. My záměrně abstrahujeme tyto dvě kategorie, abychom je mohli zkoumat podrobněji.

Písmo s převahou pohybu působí pohyblivě, přirozeně, uvolněně, ale i neforemně, neohraničeně a neohrabaně.

Pohyb je projevem naší nevědomé, instinktivní a biologické podstaty. Převažuje-li v písmu pohyb nad formou, je pisatel více ovládán emocemi, instinkty a vitalitou. Jeho dynamická složka vítězí nad společensky danými normami a hodnotami, které jsou vyjádřeny formou. Není závislý na společnosti, ale na svých nevědomých motivacích a bezprostředních zážitcích.Zdůrazněná
forma v písmu vyvolává dojem foremnosti, názornosti, prokreslení, umělosti a záměrnosti.

Forma je chtěná, záměrná, vědomá. Současně je odvozena z konvenčních symbolů písma. V rukopisu, kde převažuje forma, převládá společenská a kulturní orientace, zatímco pudy a emoce jsou potlačovány. Pisatel je schopen se lépe kontrolovat a ovládat, není tolik strháván svými nevědomými pohnutkami, spíše se jim brání. Je kladen důraz na stylizovanost a vnějškovost (fasádu), dochází k předstírání, formálnosti, znormování, závislosti na dobových představách (konvencích), zvláště při nízkém stupni individuálnosti. Při vyšším stupni individuálnolsti odráží více vlastní představy o seberealizaci, projevuje se tvořivěji, nacházíme vynalézavější provedení formy; pisatel vědomě vytváří určitý tvar, který vtiskuje prostředí.


Pokuste se slovy popsat, jak je u těchto ornamentů a ukázek designu zastoupen 1) pohyb, 2) forma. Co převažuje? V jakém jsou poměru a vztahu? Existuje čistý pohyb bez formy nebo čistá forma bez pohybu?

.