Sexualita v písmu

Výčet znaků dolního pásma, jimiž se v písmu projevuje sexualita
Obraz sexuality člověka najdeme především v oblasti dolní zóny (která obecně souvisí s tím, co je v nás pod hranicí vědomí - symbolicky v písmu to, co se nachází pod linkou). Sexuální pud se však u některých lidí manifestuje jako zvýšená touha po uznání nebo majetku (hovoříme o sublimaci libida).

Při interpretaci dolní zóny musíme zahrnout její vztah ke střední zóně, zjistit, do jaké míry se odlišuje sklonem nebo stupněm fixace, jak "rezonuje" se zbytkem písma. Nízké sebevědomí nebo jiné bloky mohou projev sexuálního pudu modifikovat. (Sexualita nezačíná a nekončí souloží).

Obecně můžeme říci, čím větší, výraznější, tlakovější a plnější jsou dolní smyčky (relativně k jiným částem písma), tím výraznější je zájem daného člověka o oblast sexuality, tím mocněji je ovládán nejen sexualitou, ale nevědomými, instinktivními silami obecně, což však musíme vždy posuzovat ve vztahu k dalším znakům písma. Teprve v kontextu dalších znaků lze interpretovat sexuální chování pisatele.

Rychlé, velké, výrazně obohacené písmo může souviset s koketérií a ustavičnou potřebou pozornosti (styl "hérečky") - bez ohledu na potlačené dolní zóny. Na druhou stranu mocné dolní délky v písmu, které je silně pravidelné, což svědčí o dobrém sebeovládání, bude signalizovat, že navenek se to v chování pisatele nemusí nijak projevovat (umí se "udržet na uzdě"). Síla libida je spojována také obecně s tlakem a dalšími projevy vitality. Varující bývá bobtnavý tah, který souvisí s jakousi věčnou libidózní neuspokojitelností a afektivními vzplanutími pistatele, který není schopen dospět k uspokojivému klidu - stále není vybouřený - chce stále víc.


Stupně fixace v dolní zóně


I.
smyčky jsou velké, rozbředlé, nekontrolované, nepravidelné, rozvolněné, kolísavé: sexualita labilní, infantilní, pisatel žije pro zdánlivý pocit svobody ("můžu přeci vše", "proč bych se měl ovládat?"); pisatel se teprve "hledá"; neřízená střela; nevyhraněná sexuální role (neurčitá rozmanitost forem v dolním pásmu); střídání partnerů, nezralost, dětinskost

II.
spontánnost, erotická fantazie; sexualita už částečně podléhá volní kontrole; hladké, elastické, spojité smyčky vracející se ladným, lehkým obloukem zpátky na řádku svědčí o radosti ze života a smyslnosti; odpovídá mládí

III.
zralé vztahy, stabilita; odpovídá psychické a sociální zralosti

IV.a
napjatost, tvrdost; potlačení pudů; soustředí se na výkon; prototyp dominantního "samce - stroje"; napětí je obvykle ventilováno ve zvýšeném pracovním výkonu a ambicích (pudové napětí jako vnitřní motor)

IV.b
nejistota v sexuální roli; odmítání tělesnosti; zábrany, útlum; tradičně ženská, submisivní role
(pod fixaci IV.b spadají i zkrácené a chybějící spodní délky)

V.
agresivita, napětí v pudové oblasti (typická pro adolescenci): období hledání sexuální role, odpoutávání se od rodičů; experimentování, rebelie; náhlé podléhání pudům a jejich silné energii
(razance, trojúhelníky v dolních smyčkách)

Uvedené stupně fixaxe se v praxi mohou prolínat.


Tvarové zvláštnosti dolních délek
 • odváté smyčky = podléhání pudům, jemuž se nelze ubránit (erotické svody); egocentrismus; závislost na matce; sebelítost (pisatel se podvědomě jakoby vrací do oblasti dětství = doleva)
 • zapření doprava = boj s vlastní pudovostí: sexuální bloky, ale současně snaha prolomit zábrany extrémnějším způsobem, protože podstatou bloků je odmítání pudů nebo tělesnosti
 • dolní smyčka má podobu dýky namířené vůči sobě = vydražditelnost pod tlakem viny obrácené na sebe (Leonardo da Vinci)
 • zesílený tlak a ostré tvary (trojúhelníky) = sexuální neuspokojenost; ambivalentní vztah k matce, materii, zemi: přitahuje i odpuzuje -> vnitřní neklid; natlakovaná agrese často člověka pohání do oblasti sebeuplatnění (silný hnací motor, "drive") - typické pro workoholiky; u mladistvých naznačuje fázi individuace a odpoutání se (v nevědomí se hromadí energie, jež má mladého člověka "vystřelit"), u dospělých naopak značí, že nevědomá bitva stále trvá
 • levoběžnost v dolních délkách (velké, plošné, tlakové, ke střední zóně nedotažené , případně zavinuté smyčky) = nevědomý egocentrismus
 • pravoběžnost (zahnutí doprava) = nevědomá extrovertní tendence; pohotovost k pomoci bližnímu
 • plošnost = erotická fantazie, smyslnost
 • nadměrně zvětšené, obohacené = nutkavě se vnucující sexuální představy; při elasticitě a dotažení do střední zóny vypovídá o potenci sexuální a umělecké
 • hubenost (zúžené smyčky, kostry, krycí tahy) = úzkost v sexuální oblasti, sevřenost, odmítání, potlačení (v důsledku traumat nebo přísné výchovy)
 • kostry = racionalizace sexuality, vpád rozumu do oblasti pudů (+ citová chudoba v pudové oblasti)
 • průnik dolních smyček do oblasti horní zóny následujícího řádku = pudy nevědomě modifikují myšlení, ideje a ideály člověka; "materializace ducha"
 • zatarasený písmový obraz (vertikální charakter písma bez horizotnálního pnutí + těsnost, kolmost, strnulost; v dolním pásmu zapření doprava) = neschopnost dospět k partnerovi; příliš mnoho zábran, obav; zaseknutí se v sobě; blokovaný průběh libida
 • slabý tlak + zkrácení v dolních délkách = sublimace pudové energie, např. do ctižádosti; toto přemístění libida vyčerpává vitalitu jedince; reverzně činí člověka na pudech závislých(!); ale může být také jen známkou krajní únavy (je třeba znát situaci)
 • tlakové přemístění = posun ve využití pudové energie; nepřirozenost; póza navenek (Leonardo da Vinci)
 • bobtnavý tah = afektivnost, sexuální vydražditelnost, neuspokojenost, nestabilita; může odrážet hormonální nestabilitu, klimakterium, menstruaci, adolescenci); nahromaděné, blokované libido proráží v afektech; nekonečná, neuspojitelná touha po zážitcích
 • dlouhé a těžké smyčky = pudová zakořeněnost; příliš prodloužené = frustrace pudových potřeb
 • zdůrazněné dolní délky bez tlaku = trpná závislost na materiální a pudové oblasti
 • rostoucí šikmost dolních délek = marná snaha o seberegulaci
 • kolísavý sklon = pudová nezakotvenost; nevypočitatelnost, nerozhodnost
 • nalomeniny = narušený pudový život, neukojená přání, zklamání
 • zdůrazněná dolní zóna + krátká písmena propadlá do oblasti dolních délek + ochablý tlak = závislost na nevědomí
 • zdůrazněné dolní délky se silným tlakem = pudovost; hmotné zájmy; panovačnost; vitalita

Mgr. Helena Kolářová: Základy grafologie, přednáška č. 11, skripta pro 2. semestr; Calix 1996-2005
Vilém Schonfeld: Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky, Praha 2000


1 komentář:

Martina Kraus řekl(a)...

Jak se vyznačuje III. a IV.a ve stupních fixace?
Děkuji za odpověď