Šířka - těsnost

Významem šířky je, jak se pisatel chová v sociálním prostředí, míra jeho uvolněnosti a expanze oproti sevřenosti a sebekontrole.

Primární šířka
= šířka písmen n, m, u. Je-li poměr šířky a výšky těchto písmen 1 : 1, hovoříme o střední hodnotě šířky. Je-li poměr 2 : 1, jedná se už o velmi široké písmo. A naopak, 1 : 2 představuje výrazně těsné písmo (písmena n, u, jsou 2x vyšší než širší).

široké písmo

Sekundární šířka = mezery mezi sousedními písmeny ve slově; šířka spojovacích tahů.

Sekundární šířka vypovídá o prostoru, který pisatel nechává druhým, zatímco primární šířka, kolik prostoru poskytuje sobě, proto bychom je měli poměřovat relativně vůči sobě.


Šířka

 • aktivní vůle: energičnost, dynamičnost, činorodost, iniciativa, ctižádost, rozhodnost, potřeba sebeprosazení, živost, horlivost, nadšení
 • chybí naopak pasivní vůle, rozvaha, koncentrace; spontánnost převažuje nad plánováním
 • extroverze: družnost, potřeba společnosti, potřeba změny, touha po poznání, zvídavost, spontánnost, lehkost až lehkovážnost
 • netaktnost, dotěrnost, mnohomluvnost
 • povrchnost ve vztazích, nepřesnost, nedůkladnost, horší koncentrace, netrpělivost (chce být hned někde jinde, v rukopise spěchá doprava)
 • otevřenost, optimismus, touha po svobodě a rozletu, velkorysost, marnotratnost, ledabylost
 • orientace na budoucnost
 • sebedůvěra


Sargent: Rosina, 1878
nadměrná šířka
 • nadměrné nároky a potřeby, nenasytnost, chamtivost
 • vyplývá z frustrace potřeb

primární těsnost + sekundární šířka
 • navenek se chová uvolněně, ale vnitřně se ovládá, protože je řízen etickou normou

rozšířené konce slov
 • rostoucí extroverze (jakoby se časem více "odvázal")
 • nedostatek vytrvalosti a sebekontrolyTěsnost

Vermeer: Švadlena, 1669/70

 • pasivní vůle: sebeovládání, vytrvalost, píle, stálost, odolnost, důkladnost, pořádkumilovnost
 • svědomitost, spolehlivost
 • nepoddajnost, horší přizpůsobivost změnám
 • ekonomočnost: šetrnost, vyšší plánovitost, prozíravost až vypočítavost, ke které je veden úzkostí z nedostatku
 • introverze: uzavřenost, zdrženlivost, introspekce, plachost, vážnost, zásadovst, přemýšlivost
 • rozumovost: kritičnost, koncentrace
 • těsný okruh nejbližších, vztahy prožívá do hloubky
 • pesimismus, skepse
 • větší míra úzkosti
 • v zajetí minulosti a vzpomínek, obavy z budoucnosti
 • konzervatismus, dodržování norem
 • přísnost, sevřenost, formalismus; menší tvořivost, je blokována
 • neupřímnost, tajnůstkářství, více skrývá, protože nedůvěřuje svému okolí
 • snížená schopnost navazovat kontakty
 • zranitelnost kompenzuje vyšší potřebou sebeúcty
těsnost

zúžení konců slov
 • na poslední chvíli převáží opatrnost


krycí tah
= extrémní forma těsnosti; tah nahoru a dolů splývá v jeden.
 • neupřímnost, tajnosti, skrývání, potlačování pocitů jako důsledek úzkosti, neurotické nedůvěry vůči okolí.