Exkurz do dějin grafologie

(Constantin Grege)


 • 4. st.př.n.l. Aristoteles vyslovuje názor, že mezi rukopisem a vlastnostmi člověka existují zajímavé souvislosti.
 • 1.st.př.n.l. Suetonius, římský historik, zkoumá rukopis císaře Augusta.
 • 6. století: Za císaře Justiniána působí soudní znalci písma.
(doba temna)
 • 1570 Francie: založení sdružení soudních znalců písma, které Ludvík XV. povýší na akademii.
 • 1609 Soudní znalec Francois Demelle: Návod k posuzování padělaných písem neboli k srovnání písma z podpisem.
 • 1622 Bolognský lékař Camillo Baldo: Trattao come da una lettera missiva si congnoscano la natura e qualita dello scrittore (Pojednání o tom, jak lze z listu poznat pisatelovu přirozenost a povahu) - první pokusy o rozbor písma
 • 1650 Profesor anatomie a chirurgie v Neapoli, Marcus Aurelius Severinus: Vaticinator, sive tracatus de divinatione literia (Prorok neboli pojednání o předpovídání z písma)¨- nedokončeno, zemřel na mor
 • 18. století, vývoj v Německo - Leibnitz, Goethe, Grohmann. Tito myslitelé se noří do studia písma.
 • 1779 Švýcar Johann Kaspar Lavater: Fyziognomické fragmenty k podpoře lidského poznání a lásky k lidem. Jeho dílo oslovuje především francouzské myslitele.
 • 1812 spisovatel Edouard Hocquard : L'art de juger de l'espirit et du caractére des hommes et des femmes sur leur écriture (Umění, jak podle písma posuzovat na ducha a povahu mužů i žen)
 • 1875 Jean Hippolit Michon: Systeme de Graphologie - pojem "graphologie" vymyslel abbé Flandrin. (řec. grafein = psát) První vědecko-mechanistické uchopení předmětu, rozkládá písmo na jednotlivé znaky, jež mají být stálým znakem příslušného povahového rysu.
 • 1889 Michon v Paříži zakládá Societé de Graphologie.
 • 1895 světovou proslulost získává teprv Michonův žák Jules Crépieux-Jamin: Traité pratique de Graphologie, La Graphologie en examples (1899)a L'Age et le Sexe dans l'Ecriuture (1924). Určuje tzv. primární a z nich odvozené sekundární vlastnosti. Poději shledána tato teorie nevyhovující.
 • 1851-55 Adolf Hentze uveřejňuje v Leipziger Illustrierte Zeitung přes 4000 grafologických rozborů. Vyvolal rozruch svými jadrnými metaforami, jimiž líčil povahu lidí, nicméně nevypracoval žádný systém, který by ovlivnil další vývoj grafologie.
 • zakladatelé německé grafologie: Wilhelm Langenbruch, Hans H. Busse, profesor fyziologie Willhelm Preyer, psychiatr Georg Meyer a filozof Ludwig Klages. Poslední tři jmenovaní zakládají Deutsche graphologische Gesellschaft (trvá do 1908). Je prokázáno, že psací impulzy jsou výkonnem mozkovým, nikoli svalovým: rukopis je tedy mozkopis. Německá škola stojí v protikladu k Michonově francouzské škole. Německá škola se odvrací od interpretaci značek, soustředí se na zákonitosti psacího pohybu. Obrat od znaku ke komlexu symptomů.
 • 1901 psychiatr Georg Meyer: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Graphologie. První spojení mezi utvářející se vědeckou grafologií a oficální psychologií. Demonstrace poruch a afektů v písmu.

Později se vývoj grafologie přibližuje psychologii výrazu, ke tvarovému, celostnímu chápání Písma (gestalt).


(Vilém Schönfeld: Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky, Praha 2000, str. 14-16)

http://www.grafolog.cz/historie.php
http://grafologie.unas.cz/historie.html


Žádné komentáře: