Psychologie pohybů a chůze

Psychologie

V tomto článku se budeme zabývat psychologickou interpretací tělesných pohybů. Sami si snadno povšimente úzké analogie s grafologií. Následující informace je dokonce možné využít při rozboru rukopisu, neboť lidské písmo není nic jiného než graficky zaznamenaný tělesný pohyb.Test
č.1 : Pokuste se někoho požádat, aby několika slovy nebo příměry charakterizoval vaše pohyby a chůzi. (Může vás i napodobit!) Pak si v tomto textu najděte odpovídající interpretaci.

Test č. 2: Porovnejte váš styl pohybů a chůze - s vaším rukopisem.


Pohyby


1. Rychlost pohybů

 • rychlé pohyby: temperamentnost, pohyblivost, citovost a vůle; životnost, čilost; přičinlivost
 • pomalé pohyby: nedostatek vitality nebo vnitřních popudů, pohrouženost do sebe, chabost, lennost; nedostatek vznětu
 • stejnoměrné, vyrovnané tempo: činnost je prováděna účelně a adekvátně
 • zrychlení pohybu: zvětešná síla popudu
 • zvolnění pohybu: zeslábnutí popudu nebo enegetické zábrany nebo ztráta přitažlivosti cíle

2. Napětí pohybů

 • krátké, mocné napětí:
  • nahromaděná energie a její výdej
  • senzibilita, nervozita, labilita
 • silné, trvající:
  • veselá základní nálada, síla volního napětí; hrdost, umíněnost, neústupnost
  • rozpačitost, ostýchavost, plachost
 • motorické napětí nastává při výkonu vážné práce nebo odstraňování nových překážek
 • postupné a rovnoměrné napětí: vnitřní svoboda + kontrola nad situací
 • přerývané napětí: nejistota a nevyrovnané úsilí vůle
 • náhlé zesílení napětí: vznik nového impulsu vůle; stupňovité narůstání: analogická změna síly psychických popudů
 • cílové napětí: zužuje pole vědomí, neboť se ohraničuje jen na obsahy spojené s cílem činnosti
 • uvolnění pohybu: když při nedostatek nových impulzů nastává možnost odpočinku; mimovolné uvolnění v důsledku únavy, s níž je spojena tíže, pocit vlastní nedostečnosti a bezbrannosti

3. Figurální vlastnosti
 • rázné, energické pohyby: (bezděčně nebo záměrně) upoutávají pozornost okolí; někdy projev mánie
 • malé pohyby: člověk se slabými impulzy nebo vyrovnanost nebo touha neupozorňovat na sebe

4. Směr pohybů
 • pohyb obrácený dopředu: zaujmutí objektem (může být i čistě myšlenkové)
  • každá nový myšlenka vyvolává změnu frontálního postoje
  • slábne-li zájem o objekt, člověk se odvrací (tělem - nebo "prázdným pohledem")
 • různé pohyby směrem k různým objektům v krátkých časových intervalech: zeslabení pozornosti, nejistota, ostražitost
  • delší udržní pozornosti: umocnění zájmu o objekt
 • odvracení hlavy nebo potřásání hlavou: záporný vztah k objektu
 • obrané pohyby, popud k útěku: touha dostat se od objektu, nepoutat na sebe pozornost
 • kolmé pohyby zdola nahoru: pocit velikosti, výraz hrdosti, snění; opačně: pokora
 • pohyb do stran (do šíře): rozšíření (nebo zúžení) sebecitu, hrdosti (nebo pokory)

5. Přetváření pohybů
 • bohatost pohybových forem (škála výrazů): 1) kvalitativní velikost prožitků a citlivost a pohotovost regování na podněty nebo 2) nervozita, labilita, měkkost struktury
  • neustálé objevování nových forem: životní optimismus
 • chudost forem: monotónnost vnitřního života; nuda, lhostejnost, utlumení citů
  • smyslový (jednodušší) typ bez intelektuálních zájmů
  • nebo chladně-kritický intelektuál bez emocí
 • napjaté, ale monotónní pohyby: silná vůle, ale necitovost, chování podřízeno jedné dominantě; psychická těžkopádnost (bradypsychismus), nedostatek psychofyzické elastičnosti; vždy projev snahy o sebeovládání a tlumení pudů a emocí
 • velká pohyblivost + bohatost forem: výjmečná vitalita osobnosti, všestrannost prožitků a aktivity; nastává také při odstranění zábran - při veselé náladě nebo při působení alkoholu
 • značná proměnlivost forem: povrchní, zaujatý, lživý člověk, nekonečný debatér, který prožívá kvanta dojmů, s nimiž si neví rady
 • řídká proměnlivost forem: jako monotónní pohyby; někdy projev deprese, nudy, nasycení, otupělosti, citového znecitilivění

6. Rozsah pohybů
 • indikuje nárok na prostor
  • expanzivní, rozmáchlý pohyb: dominantní, sebeprosazující osobnost
  • redukované pohyby: sebekontrola nebo zabržděnost, nejistota, pocit méněcennosti

7. Linie pohybů
 • rozevláté pohyby: citové zaměření; vyrovnaný vztah mezi "já" a okolím; typicky ženská pohybová forma
 • ohraničené, "jako předepsané": neprůbojnost, ale ne uzavřenost; žádná vztahovačnost
 • oblé, měkké: cylkotýmní temperament, ženská pohybová forma, jemnost; někdy úlisnost, předstírání srdečnosti
 • hranaté, tvrdé: schizotýmná temperament, maskulitnita, rezervovanost, hrubost; někdy společenská neobratnost, nevytříbenost

8. Průběh pohybů
 • plynulý pohyb: silná citová složka, duševní odevzdanost, bezstarostnost
 • neuspořádaný: malá odolnost, měkkost, citlivost, nedostatek volní síly, rozpačitost
 • nedbalý, vlažný: nepatrná vnitřní aktivita, lhostejnost, nezájem
 • nevznosný, chabý: zádumčivost, rezignace, zoufalost; pokora
 • líný: lenost, pohodlnost, nevzletnost, tupost, nepružnost
 • zbrklý: ukvapenost, impulzivnost, vnitřní napětí
 • klidný: vyrovnanost, rozvážnost, jistota

9. Souhra vícero pohybů (souhyby)
 • značné souhyby: čilost, radostná podnikavost, přičinlivost; afektovanost, sebeláska; impulzivnost, rozčilení
 • nepatrné souhyby: vyrovanost, zvládnutost, věcnost, střížlivost; únava, smutek, depresivnost; chladnost; snížená dynamogenie


"Pantomimika je dána pohyby svalového aparátu, tzv. statickými reflexy, které zabezpečují uchování a změnu polohy těla pomocí aktivního tonického svalového napětí. Jsou to tedy pohyby vzniklé pod vlivem aktuálních psychických stavů."

Leni Riefenstahlová, Olympia (1938)Podle Freudovy teorie o komičnu neustále srovnáváme pohyby své a ostatních: tam, kde vidíme větší efektivitu provedení pohybu - nižší energetický výdej a značný výkon (oceňujeme eleganci, zručnost, mistrnost) - tam cítíme obdiv. Tam však, kde vidíme nižší efektivitu, jakýsi marný výdej energie při značné námaze, přepadá nás smích (uvolnění nadbytečné energie vyplývající z rozdílu mezi oběma představami). Na stejném principu stojí podle Aristotela komedie (nápodoba méně dokonalých charakterů) a tragedie (nápodoba více dokonalých charaterů než jsou běžní lidé). /Aristoteles: Poetika/
Typy chůzeklidná a jistá sebevědomí, vyrovnanost; síla vůle
nejistá a trhavá nervozita, tréma, plachost
hlasitá, rázná vitální síla afektivnost; sebezdůraznění, cílevědomost
hlučná, dunivá hrubost, nevytříbenost
tichá sebeovládání, taktnost, opatrnost
plíživá (tichošlápská) vitální slabost; nejistota, plachost; nedůvěřivost; podlézavost
rychlá, spěšná věčný spěch; vnitřní neklid, nervozita; nemoc (hyperfunkce štítné žlázy)
pomalá klidnost, pohodlnost; nemoc
lehká, vznášející se, hopsavá veselá nálada, životný temperament; těkavost, povrchnost
těžká stabilita, odolnost proti zátěži, klid, sebedůvěra; zádumčivost, nepřizpůsobivost
postupující, rázná příprava k lepšímu zrakovému a sluchovému vnímání; cílevědomost a zaměřenost, odhodlanost, odvaha, vytrvalost, stálost, citové pohnutí
drží se zpět, zdrženlivá nejisté nebo nejasné vnímání; slabá vůle, nedostatek vnitřních popudů; citový útlum; neprůbojnost, uzavřenost
rozmáchlá silné vnitřní popudy citové nebo volní, impulzivita, maskulinita
drobné cupitání vitální slabost popudů; úzkoprsé myšlení a cítění; snaživost, přičinlivost, femininita
zabržděná únava; nedbalost, netečnost, lennost
rytmická (do taktu) volní impuls; vitalita, cílevědomost
pružná pozitivní citové hnutí; bohatost popudů myšlenkových i volních; pohotová změna zaměření, přizpůsobivost
tuhá, škrobená citová otupělost; rigidnost, nepružnost, reservovanost, opatrnost, obezřelost; kritičnost, pedanterie; sobectví, pýcha, ješitnost; nemoc


Chůze se proměňuje vlivem aktuálního psychického stavu, při změně myšlenek a nálad.

Akutní úzkost, stísněnost, skleslost, myšlenková námaha způsobuje, že se krok stává těžší, pomalejší a namáhavější.

Radost, optimismus a snadné myšlení se projevuje lehkou a pružnou chůzí.Literatura:

Vladimír Smékal: Přehled psychologie osobnosti, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1985Žádné komentáře: