Extrovertně intuitivní typ

Intuice obrácená navenek si vybírá ty objekty, jež jsou příslibem nových možností, které otevřou nějaké nové, nepoznané tajemství. Pokud takovouto možnost už neslibují, jsou opouštěny a odhazovány jako nemilá přítěž. Člověka zajímá to, co ho může podnítit a osvobodit, zatímco to, co je už pevně dáno a neslibuje možnost změny a tajemství, je vnímáno jako stereotypní a nudné. Extrovertní intuitivec se tohoto stavu děsí, jakoby to bylo vězení. Stabilní poměry v něm vyvolávají pocity zalknutí.

Tento člověk má jemný čich na to, co klíčí a slibuje budoucnost. Nadšeně se chápe nových projektů a postupů, aby se jich chladnokrevně vzdal, jakmile nedávají tušit další rozvoj. Dokud možnost existuje, dokud tuší "vrátka do jiné dimenze", váže se intuitivec osudovou silou. Jakoby od tohoto okamžiku nežil pro nic jiného. Jakoby našel spásu.

Intuitivec má svou vlastní morálku, jež nevychází ani z rozumu ani z citu, ale z intuice a ochotnému podrobení se její moci. Na okolí příliš nehledí, nebere ohledy na pocity ostatních, stejně jako nebere ohledy na svoje pocity, je-li strhnut intuicí. Proto bývá okolím považován za amorálního dobrodruha.

Volí si rád povolání spojená s nejistotou, rizikem, kde mnohostranně rozvine své schopnosti. Tak je tomu obvykle u mužů. U žen se projeví spíše sociálními schopnostmi. Takové ženy jsou obratné v navazování kontaktů, vyhledávají muže "nabízející možnosti" - ale pro nějakou jinou možnost se ho zase snadno vzdají.

Tento člověk je zdrojem inspirace a nadšení, je zaměřený spíše na lidi než na věci, dokáže vytušit jejich potenciál. Může se však stát, že žije příliš pro druhé, rozdrobuje se, takže plnost života šíří, ale nežije ji. Problém je v tom, že u ničeho dlouho nevydrží. Pole, která osel, nechává sklízet druhým.

Potlačené reálné vjemy (nevědomé vnímání) se manifestují jako zkreslené domněnky o druhých lidech nebo jako tendence neuváženě si vybírat partnera, protože extrovertní intuitivec podlehne archaické vjemové sféře - z toho plyne např. nutkavá vazba na objekt, který je beznadějný.

Tento typ se velmi podobá extrovertnímu percepčnímu typu, protože se neřídí rozumem ani citem, ale vnímáním náhodných možností. Taktéž propadá nevědomému tlaku rozumování a pedanterie a nutkavé snaze po vjemu objektu. Z objekty zachází svévolně: je hrdý na to, že vidí a vnímá věci jinak - po svém - a tak s nimi zachází. Na rozdíl od percepčního typu však vidí "duši" objektu, nejen jeho fasádu. Nevědomé vnímání se projevuje také v podobě hypochondrických myšlenek, fobií a všemožných tělových vjemů.

Percepční i intuitivní extrovertní typ označuje Jung za iracionální: preferují totiž život v jeho nepostižitelnosti a nahodilosti a právě v tom, tvrdí, nalézají lidskost.

Odpovídající typ v typologii MBTI: ENTP (Vizionář) nebo ENFP (Novinář)

Grafologicky: velmi rychlé písmo, pravý sklon, šířka (hl. sekundární šířka), nitka, spojitost, zběžná, naznačená originalita vazeb, vpájení diakritiky, horní zóna; slabší tlak; volnější zacházení s prostorem; převaha pohybu nad formou, velká proměnlivost, náhlé nepravidelnostiHelena Petrovna Blavatská, zakladatelka Theosofické společnosti
.

Žádné komentáře: