Learyho interpersonální typologie
Zjednodušené schéma interpersonálních tendencí dle Learyho.

Dle Learyho je základní motivací našich setkání s druhými redukovat úzkost. Někdo tak činí zvýšenou kritičností až agresivitou vůči druhým, někdo naopak vysoce spolupracujícím, laskavým postojem, aby si všechny naklonil na svou stranu. Někdo tak činí zvýšeným přejímáním zodpovědnosti, někdo naopak silnou podřídivostí až submisí. Přirozené je uchovat si ve vztazích k druhým určitou flexibilitu, mít možnost zaujímat různé role a postoje (adaptivní forma). Někdo se však může zafixovat na jeden strnulý způsob vztahování se k druhým (maladaptivní forma), a není schopen reagovat adekvátně dané situaci.


Míru dominance - submisivity dle rukopisu můžeme zjistit zde.
Afiliace (přátelskost, vstřícnost, tolerantnost, srdčnost, pozitivní emoční ladění vůči druhým, láska) se v písmu projevuje oblými, měkkými tvary, plností, těstovitostí, šířkou, středně velkou střední zónou, použitím girland. Pohyb je celkově plynulý, nenucený, mírný, připomínající ladnou křivku sinusoidy či vodního toku. Hostilita (nepřátelskost, kritičnost, tvrdost až agrese, převládající odtažitý nebo negativní postoj vůči druhým, nenávist) se projevuje naopak ostrostí, hubeností, těsností písma, hranatými tvary, úhly, odpadlými koncovými tahy či naopak tahy tlakově vybíhavými (útočnost), celkově tvrdostí, napjatostí, prudkými přechody.Adaptivní a maladaptivní formy interpersonální interakce

1. Dominantní typ s mírnou afiliací kolísá mezi přirozenou dominancí a hyperdominancí, kdy už tíhne k ovládání svého okolí pod záštitou dobra a lásky.

2. Soutěživý typ, jehož soutěživost nevede k pocitu dosaženého úspěchu, se stává neúnosně egocentrickým či narcistním.

3. Kritický, rázný typ se při maladaptivním způsobu chování stává agresivním, krutým či sadistickým.

4. Rezervovaný, nedůvěřivý typ se může stát rezistentní a za každou cenu oponující, věčným rebelem.

5. Skromný, podřídivý typ, který většinou potlačuje své reakce, se může stát extrémně poníženým až sebetrestajícím, masochistickým (obrací agresi na sebe).

6. Poddajný, učenlivý typ může mít tendenci k přílišné závislosti na druhých lidech a jejich pomoci, vyžaduje péči a podporu.

7. Přátelský, důvěřivý, spolupracující typ se může stát hyperafiliantním (přehnaně, za každou cenu milý a láskyplný), chce být s každým kamarád, za jakoukoli cenu.

8. Přirozeně odpovědný typ se může stát hyperresponsibilním jedincem (přebírá přílišnou odpovědnost za druhé), snaží se příliš, aby každému "bylo dobře".Žádné komentáře: