Bazální struktura autopsychické regulace dle Mikšíka

Bazální psychická autoregulace osobnosti (lidově "temperament") je integrovaná slitina vrozených a osvojených strategií, jimiž se subjekt v procesu své reálné životní praxe dynamicky vyrovnává s různorodými variantami situčních komplexů. (Mikšík)

Tato typologie působí jednoduše, ale skvěle vystihuje základní strategii vyrovnávání se s proměňujícími se životními okolnostmi - zkuste si dosadit sebe, své partnery a rodinné příslušníky. Pak pochopíte.

Škály
Návod k použití této typologie: U následujících čtyřech proměnných si určete, zda spíše převažuje plus nebo mínus. Tím získáte posloupnost (např. KO+, EM-, RE- a AD+), kterou si po té vyhledáte v příslušných 16ti typech. Tato typologie není hypotetickým konstruktem, ale vzešla z pozorování na vzorku 40 000 lidí. Je to pokus o co nejobecnější a nejpoužitelnější typologii základních (bazálních) životních strategií.

1. kognitivní variabilnost (KO)
+ vysoká kvantita, komplexnost a dynamika zpracovávání informací, zvídavost, hltá nové informace a rychle je zpracovává
- nízká informační průchodnost, nevyhledává nové informace a podněty, stačí mu důvěrně známé

2. emocionální variabilnost (EM)
+ emocionální dynamika, vzrušivost, citovost, snadná nabuditelnost, vzplanutí, proměnlivost prožitků nahoru a dolu (labilita)
- emocionální stabilita, vyrovnanost, stálost, snížená citlivost až citový chlad (stabilita)

3. regulační variabilnost (RE)
+ spontaneita, nedostatečná korigovanost jednání, nezvažuje důsledky svého jednání (neplánovitost, dělá to, co ho právě napadne)
- interakční rigidita, neustále zvažuje následky svého jednání a promýšlí je dopředu (plánovitost, zadržuje své reakce ve vztahu k možným důsledkům)

4. adjustační variabilnost (AD)
+ flexibilita, přizpůsobivost a vpravitelnost do nových situací a okolností pomocí nových aktivit (přizpůsobí se okolí, je schopen pružně reagovat na změny)
- adjustační rigidita, navzdory tlakům se přidržuje zaběhlých přístupů, činností a schémat (okolí se musí přizpůsobit jemu, chce aby věci byly, jak je zvyklý)


Typy
Z kombinací předchozích 4 škál (proměnných) získáme (4 x 4 ) 16 typů temperamentu. Jedná se o částečně vrozenou, částečně naučenou základní životní strategii a reaktivitu na nové životní situace.

A. Klidné a vyrovnané typy 
(EM-, RE- méně emotivní a více dlouhodobě plánující)

adjustativní
KO+ EM- RE- AD+
dynamicky reagující a přizpůsobivý, dobře zvládá stres (otevřený informacím, emočně stabilní, plánovitý, přitom flexibilní)

odolný
KO- EM- RE- AD+
stabilní v interakcích, rezistentní, konzervativní, nepříjmá nové, ale je emočně velmi stálý a dokáže se aktivně vyrovnávat se životem, nenechá se rozhodit žádnými změnami

cílesměrný
KO+ EM- RE- AD-
bystrost, dynamické zpracování nových situačních proměnných, přitom však enormní vnitřní stálost vede k tendenci prosadit v životě sebe sama a vyžadovat od okolí mnoho (jde si neotřesitelně za svým, okolí se musí přizpůsobit jemu)

rigidní
KO- EM- RE- AD-
extrémně stažená osobnost, obtížně ovlivnitelná, nevyvratitelné postoje, rigidní, uzavřená (zůstává například nepřiměřeně dlouho v nevyhovujícím vztahu či pracovní pozici, nelze s ním pohnout, neumí se pro cokoliv nadchnout)

B. Spontánní, snadno vzrušivé typy
(EM+, RE+ vysoce emotivní bez regulace)

bohémský
KO+ EM+ RE+ AD+
kontaktní, exibicionistický, nevázaný, dynamický, sám aktivně stimuluje své okolí (naprostý opak rigidního typu); potřebuje vzrušení, takže pokud není, sám si ho "vytváří" v interakcích s okolím (provokuje, dráždí, aby si vyrobil vzrušení ve svém prostředí)

bezprostřední
KO- EM+ RE+ AD+
snížená schopnost kognitivních schopností vede k submisivní a bezprostřední přizpůsobivosti vůči tlakům okolí (jakoby v rámci své flexibility ustoupí ihned jakýmkoli požadavkům zvenku)

vznětlivý
KO+ EM+ RE+ AD-
vyhledává akci a vzrušení, reaguje bezprostředně, neplánovitě, přičemž však (pro svou rigiditu) vehementně prosazuje vůči okolí vždy své zájmy a motivace (musí být po jeho, jinak dochází k cholerickému vzplanutí)

neregulovaný
KO- EM+ RE+ AD-
nízká kognitivná variabilita, vysoká emoční variabilita a spontaneita vede k hlavní motivaci ventilovat své napětí; zkratkovitá schémata úniku z tlaků a situací, jež považuje za nepřehledné (záchvaty paniky, pocit bezvýchodnosti ve stresových situacích, napětí vybíjí, odreagovává náhradní činností)

C. Méně motoricky aktivní, ale silně prožívající typy
(EM+)

předvídavý
KO+ EM+ RE- AD+
vstřebává nové informace, změny a prožitky a rozvážně promýšlí důsledky svých dalších potenciálních aktivit, aby se včas přizpůsobil - sleduje možnosti a dlouhodobě předjímá, vyhodnocuje ("skenuje" možné budoucí vývoje); je tedy přizpůsobivý, vnímavý, ale potřebuje čas, aby se vypořádal ze změnou a své prožitky zpracoval (po emočním zahlcení potřebuje pauzu, aby vše "strávil" a poté je zas flexibilně připraven)

opatrnický
KO- EM+ RE+ AD+
pro menší kognitivní variabilitu, ale vyšší emoční labilitu se snaží jednat obezřetně, nenarážet a vyhýbat se konfliktům a stresům

úzkostný
KO+ EM+ RE- AD-
kognitivní a emoční variabilita (labilita) s vysokou plánovitostí a životní rigiditou vedou k přehnanému předjímání toho, jak by věci mohly dopadnout, což vede k typicky úzkostnému prožívání - domýšlí příliš mnoho, fabuluje nad rámec reality, takže se přehnaně děsí svých budoucnostních očekávání

depresivní
KO- EM+ RE- AD-
podobné jako u předchozího, ale díky neschopnosti rychle kognitivně vyhodnocovat vede k pocitům bezvýchodnosti, neboť dotyčný těžko získává nový náhled na stresující situaci, uzavírá se vhledům do aktuálních kontextů, protože je zahlcen přílišnými emocemi (EM+), tím se dostává do bezvýchodné situace, dokud se jeho emoční hladina opět neuklidní (má jakoby dlouhodobě zahlcený "emoční procesor" bez možnosti nahlédnout na situaci jinak, aby mohlo dojít k přeuspořádání, čímž se "emoční procesor" stále více zahušťuje a dochází k zacycklení)

D. Reaktivní, dynamické, ale méně emocionální typy
(EM-, RE+ neemoční, ale spontánní)

improvizující
KO+ EM- RE+ AD+
otevřenost informacím, emoční stabilita, neplánovitost a flexibilita vede k pohotovým, bezprostředním vhledům a nápadům, tvořivosti a spontaneitě v interakci; natolik spoléhá na improvizaci, že není schopen se příliš přidržovat nějakých funkčních zásad a mechanismů, takže si musí jakoby vše "osvojovat" znovu, neumí příliš rozvrhovat čas a plánovat, čeká, že to vždycky nějak zvládne; jelikož to vskutku vždy nějak zvládne, utvrzuje si, že tato "lehkonohá" strategie je optimální a dál v ní pokračuje

pragmatický
KO- EM- RE+ AD+
spontaneita a přizpůsobivost při emoční stabilitě a uzavřenosti vůči informacím vede k realistickému a přirozeně aktivnímu přístupu k životu, kdy člověk příliš neřeší nad rámec toho, co slouží k zajištění jeho existence

sebeprosazující
KO+ EM- RE+ AD-
ambiciózní typ toužící uspět a vyniknout, prosadit své "já" (přizpůsobit hřiště světa svým ambicím při intelektuální otevřenosti a spontaneitě nezatížené přílišnými city)

invariabilní
KO- EM- RE+ AD-
"neřízená střela" - vysoká spontaneita při emoční, kognitivní a rigidní invariabilitě vede k neuměřeným a nevhodným reakcím, touze budit pozornost, sociální nezařaditelnosti

Oldřich Mikšík: Psychologická charakteristika osobnosti, Karolinum 2007

Žádné komentáře: