Poruchy osobnosti

Přestože se některé náznaky poruchy osobnosti mohou projevovat už od dětství, diagnóza poruchy osobnosti je možná až od osmnácti let, do té doby se člověk stále vyvíjí.

Jádro poruchy osobnosti je dáno geneticky, nicméně je ovlivněvno zkušenostmi, sociálním prostředím a výchovou.

Lehké poruchy osobnosti

(základní symptomy)

Akcentovaná osobnost

 • má jeden nadměrně vyvinutý povahový rys ("akcentovaný"), např. vznětlivost nebo lítostivost
 • v zátěžové situaci díky této akcentované vlastnosti reaguje neadekvátně
 • v jiných ohledech je "v pořádku", tj. jde o celkem běžnou osobnost s nějakým přehnaně zdůrazněným rysem

Depersonalizace

 • má pocit, že se nehodí do tohoto světa, cítí se jiný, odcizený
 • prožívá život jakoby se děl v jakémsi filmu
 • svět i sebe pozoruje jakoby z dálky, jakoby byl neskutečný, vzdálený, plochý, bez účasti, bez zážitku
 • někdy se připojuje ztráta emocí, motivace, chuti do života
 • jeho prožívání je odlišné od většiny lidí, ale chování je naprosto normální, tzn. navenek není nic poznat
 • nastává po drogových zážitcích nebo spánkové deprivaci
 • nejčastěji se objevuje poprvé mezi 16-22 lety
 • příčinou depersonalizace může být obrana před traumatickými zážitky (zneužívání), citovým vydíráním (vyhrožování, manipulace, přehnaná kritika, vtíravá kontrola, ponižování) či ztráta partnera nebo jiná bolestná událost

Deprivace

 • vzniká při nedostatku podnětů a nedostatku uspokojení základních a emocionálních potřeb v dětství
 • není to porucha jako taková, je to spíše rys (symptom) charakteristický pro zanedbávané nebo týrané děti
 • "deprivant" má narušenou emocionální složku osobnosti (např. otupělost, agresivita, nedůvěřuje lidem, neurotické potíže)
 • deprivovanému dítěti scházely optimální podmínky pro rozvoj jeho osobnosti, takže se rozvíjelo pomaleji než děti jeho věku
 • může to přetrvat i do dospělosti např. v podobě problémů s partnerskými vztahy, zvládáním rodičovské role či větší náchylností k trestným činnům

Depravace

 • depravace = "zpustlost, zkaženost"
 • nerespektování běžných společenských norem, závazků a pravidel
 • větší tendence k delikventním činům a asociálním rysům osobnosti
 • v dětství se projevuje např. šikanováním, záškoláctvím, potížím s autoritami, "nenapravitelnou zlobivostí" (vychovatel nic nezmůže)

Osobnost primitivní

 • neznamená snížené IQ
 • spíše osobnost, jež neměla možnost se úplně sociálně rozvinout, nebyla dostatečně vychována a vzdělána
 • proto se chová "jednoduše" v kontrastu s potenciálem, který by byl rozvinut v optimálnějších sociálních podmínkách


Středně těžké poruchy osobnosti

Transformace osobnosti

 • přesvědčení, že jsem někým jiným
 • neuvědomuji si skutečnou vlastní identitu, tu projikuji na někoho jiného
 • vzácná porucha
a) Apersonalizace
 • část identity zůstává zachována + objevují se další "imaginární" osobnosti, které spolu "koexistují"
b) Dezintegrace osobnosti
 • osobnost se v podstatě rozpadne, rozloží natolik, že zůstává pouze ono bazální (sociálně nezkorigované) jádro
 • rozpad sociálních vztahů
 • ztráta zájmů
 • narušená kontinuita vl. "já", vyhasínání, zapomínání
 • vyskytuje se jako symptom u schizofrenie nebo demence

Alterace osobnosti

 • "mnohočetná" osobnost
 • člověk jakoby "přepíná" dvě osobnosti, dvě identity, dvě "já", které spolu jakoby nemají nic společného a jedno o druhém neví
 • každá tato identita má svůj typický slovník, verbální projev, gesta
 • změna z jednoho "já" do druhého přichází náhle a nečekaně
 • těchto alterací může být více než dvě, např. a -> b -> c -> a
 • příčinou je obvykle zneužívání v dětství, druhá vytvořená identita slouží jako ochrana před bolestnou vzpomínkou: to druhé "já" si na onu bolest nepamatuje
 • vykazuje řadu podobností s histriónskou poruchou osobnosti (lidově "hysterií")
 • tato porucha vzniká podvědomě, neúčelně, nezáměrně, člověk za to nemůže
 • při poznámkách o tom, že "včera byl někým jiným" nebude vědět o čem je řeč a s nejčistším svědomím to bude popírat
 • léčí se psychoterapií
 • při soudních procesech tuto poruchu osobnosti mnohý člověk pouze "předstírá", aby mu byl snížen trest

Rozštěp osobnosti

 • zlom v životní linii
 • zásadní změna povahových rysů po traumatickém zážitku nebo intoxikaci
 • emoce a vnímání je změněno, člověk se stává "jinou" osobností
 • jen některé rysy staré osobnosti přetrvávají i v "nové" osobnosti
 • intelekt však zůstává zachován

Poruchy osobnosti

(konkrétní diagnózy při určitém souboru symptomů)

Paranoidní porucha osobnosti

 • též "fanatická" porucha osobnosti
 • hl. rysy: nastraženost, podezíravost, nedůvěřivost
 • kverulantství (ustavičné stěžování si na něco, nic mu stále není dost dobré)
 • zvýšená přecitlivělost na své "já": na domnělé přehlížení, zanedbávání, kritiku, urážku apod. - to vše je pro takovou osobnost palčivě zraňující
 • nedůtklivost, vztahovačnost
 • nadměrná citlivost na domnělé nezdary a domnělé urážky
 • menší smysl pro humor
 • sklon vyvolávat konflikty
 • složité intepersonální vztahy
 • jinak vnímná "normálně" - netrpí bludy; není to psychóza

Schizoidní porucha osobnosti

 • velmi uzavřený, ztažený ve svém vlastním světě
 • zůstává neustále jen v prostoru vlastních emocí
 • nepotřebuje sociální zázemí jako "normální" lidé - je mu tak dobře, vzathy jsou tím však narušeny a okolí strádá
 • vždy je silně introvertní, nikdy extrovertní
 • neschopnost prožívat radost

Disociální porucha osobnosti

 • asociální rysy
 • vychází z depravace (viz. výše)
 • nedostatečně zvnitřněné normy
 • přecitlivělost na své "já" - vede k úporným reakcím
 • neschopnost empatie
 • neprožívání pocitů viny
 • obvykle delikventní chování

Emočně nestabilní osobnost

 • emoce mají sklon k impulzivitě (nepřiměřené odezvy, neadekvátní emoční projev, přecitlivělosti, velká senzitivita na vlastní já, na výtky)
 • problémem jsou emoční složky – jsou nestabilní
 • před 18 může mít akcentované rysy

Anankastická porucha osobnosti

 • perfekcionisté, puntičkáři, preciznost, potřebují mít vše v pravidlech/řádech, neuplatňují to jen vůči sobě, ale i po svém okolí (vyžadují po okolí, aby dodržovalo pravidla, které on sám stanoví), citlivý na detaily
 • pokud okolí tyto pravidla nedodržuje, bude ho to zúzkostňovat, popř. to bude po ostatních opravovat; regují přecitlivěle, nespokojeně, úzkostně

Úzkostná (anxiózní) porucha osobnosti = vyhýbavá

 • dominující porušená složka emocí, úzkostnost, obavy ("tak se bojím,že to radši neudělám a vyhnu se tomu", nechci zodpovědnost, rozhodovat se)
 • na běžné věci reaguje nepřiměřenou úzkostí

Závislá osobnost

 • závislost na někom,něčem – udělám to tak, aby ten dominantní byl spokojen
 • odmítání zodpovědnosti a přesouvání zodpovědnosti na druhého
 • typické pro týrané ženy


Následujícím poruchám osobnosti jsou věnovány samostatné články:

Narcistická porucha osobnosti

Histriónská porucha osobnosti (hysterie)

Schizofrenie  (psychotické onemocnění)


Jak se poruchy osobnosti projevují v rukopisu se dozvíte zde:

Poruchy osobnosti v grafologii


.

Žádné komentáře: