Samael (Mars) • astrologická symbolika: akceschopnost, vůle k činu, výkonnost, odvaha, mužnost, udatnost, síla, tvrdost, boj, agrese, krutost, destrukce
 • přírodní prvky: železo, síra
 • analogie v přírodě: zvířata a hlavně dravci, predátoři
 • barva: červená, rudá (v samaelských obdobích je to nejčastější barva tvořící pozadí na plátnech)
 • lidské tělo: krev, hemoglobin (obsahující železo zabarvující krev do ruda)
 • fyzikální proces: hoření (i na úrovni lidského těla souvisejíící s distribucí kyslíku vázaného na hemoglobin)
 • ezoterický význam: skrze železo je finalizováno plné vtělení ducha do hmoty umožňující jeho tvůrčí i destruktivní akceschopnost, aktivní dobývání a přetváření světa; v mužském těle je prý duch více vtělen ve hmotě než v ženském - ženský duch zůstává více spojen s kosmem, což prý odpovídá i většímu stopovému množství železa v mužském organismu
 • vývojová psychologie: krize středního věku mezi 42. a 49. rokem, menopauza, psychologická smrt či životní obrat, emoce rozladění a vzteku
 • analogická božstva: Sutech (Egypt), Nergal (Babylón), Hefaistos či Vulkán (jeho kreativní aspekt v Řecku a Římě), Rudra (Indie), Athéna (bohyně rozvážné války udržující mír za použití vojenského potenciálu), Aššur (Asýrie), Huitzilopochtli (Aztékové), Aukayok (Inkové)
 • symbolická zvířata: orel, orlice (Římané), jaguár (Aztékové), vlk (Mongolové, Osmané)
 • rostliny: žahavé, pálivé a se špičatými listy: kopřiva, česnek, cibule (obsahující větší množství síry nebo železa)
 • nemoci: mor ("černá smrt") a jeho epidemie (1348 = střed samaelského období - umírá 40% evropské populace)
 • mytologický obraz charakterizující samaelská období: apokalypsa

A. Bocklin: Válka

 • samaelská období přinášejí úbytek populace ve všech civilizacích paralelně (1250 má Čína 120 mil. obyvatel, 1350 už jen 50 mil.)
 • jídelníček: enormní obliba masa a rozmanitého koření (obliba hořkého a pálivého, koření se stává luxusním artiklem)
 • pevnosti: v samaelských časech roste stavba pevností, hradů, opevnění všeho druhu (reakce na globálně zvýšenou hladinu agrese); totéž se děje s brněním (těžkooděnci, těžká jízda, později tanky)
 • časová periodizace - velké cykly
  • 3789 - 3435 př.n.l. - v Mezopotámii nalezeny nejstarší hradby na světě z tohoto období
  • 1309 - 955 př.n.l. (v tomto období se na českém území "najednou" nacházejí stopy po lidských obětech - ve spojení s tzv. Knovízskou kulturou), 
  • 1171 - 1525 (!)
 • malé (72 leté) cykly: 334-405, 675-603, 837-909, 1341-1413, 1917-89
 • civilizace, národy a kulturní epochy inspirované Samaelem:
  • Trojská válka (1194 - 1184 př.n.l.)
  • Mahábharáta (1400-1000 př.n.l.)
  • ve Evropě začíná doba bronzová (13. st. př.n.l.), ve středomoří doba železná
  • dobývání Kenanu Izraelity od dobytí Jericha (1200) po krále Šalamouna (900)
  • zničení Mykénské a Mínojské civilizace (12. st.)
  • velké stěhování národů kol 1200 př.n.l.
  • vpád Hyksósů 1179-1107 př.n.l.
  • Řím (vyvolený samaelův národ, orlice jako symbol legií)
  • Srbové se taktéž cítí propojeni skrze samaelsko-martického ducha (zatímco Chorvaté skrze jupiterského); vrchol Srbské expanze (1331-1335) za Štěpána Silného, po té poroba Osmany a vzkříšení až za sjednocené komunistické Jugoslávie (1918-1990)
  • Sparta (Dórové)
  • Asyřané (jejich ústřední božstva byli Aššur / Mars a Sína / Luna)
  • Spartakovo povstání / Husitské povstání (Táborité)
  • křižácké výpravy
  • rytířské řády (1128 templáři, 1198 teutonští rytíři, 1202 rytíři meče)
  • rytířská kultura vznikem a zánikem kopíruje samaelská léta 1171 - 1525 (jen v Polsku přesluhuje déle)
  • reconquista
  • vpád Hunů (malé samaelské období 334-405) startující stěhování národů
  • Avaři, Maďaři
  • vpád Tatarů (1237-1242) a turků (1356-1526)
  • Vikingové (násilné nájezdy vrcholí 837-909); v tomtéž údobí úpadek Mayské říše, konec dynastie Tchang v Číně
  • stoletá válka, husitské války, válka růží, přeznívání do 30tileté války
  • Mongolové (jako uragán se prohnali Euroasií: 1206 sjednoceni Džingischánem, 1242 ve střední
   Evropě, 1292 Borneo, 1297 Indie - jejich říše rozlohou nemá v dějinách obdoby; 1320 vypuká v Gobi mor, 1351 na něj umírá třetina Číny)
  • Japonský šogunát (1185 zhroucení centraliz. vlády, ještě před vpádem Mongolů; nastává období mocenských rozbrojů podobající se dění v Evropě)
  • Mamelukové v Egyptě (1250-1517) a jejich vojenský režim plný převratů
  • vojenský režim v Koreji (1170)
  • Karel IV: Páleš tvrdí, že Karel IV. jakožto zasvěcenec tajemství Grálu držel nad českými zeměmi ochranou ruku, která způsobila, že nás mor za jeho vlády jakoby "obtekl" a české země (do konce jeho vlády) zůstaly nedotčeny epidemií
  • Aztékové (jejich říše trvá od 12. st. do 1525, kdy je zničena Cortésem) jsou prý taktéž vedeni samaelským duchem (nazývají jej Huitzilopochtli), libují si v prolévání krve, lidských obětech a pěstují nepřetržitý válečný stav
  • v Severní Americe většina indiánských kultur rozkvétá v rafaelském období 800-1171; tytéž kultury v samaelském čase (1171-1525) přecházejí do kolapsu, dávno před příchodem conquistadorů
  • Zimbabwe - největší pevnost v Africe (1200-1450)
  • Timurská říše (Tamerlánův život 1336-1405 kopíruje menší 72letý martický cyklus 1341-1413), Tamerlán sám sebe vyhlašuje za "druhého Džingischána", lidské lebky používá za číše
  • 20. století jako století diktatur a světových válek (martické období 1917-1989 následuje po optimistickém slunečním 1878-1917)
  • komunismus pod rudou martickou vlajkou kopíruje exaktně tytéž roky vytvářející militantní organizaci (a potlačováním intelektuálně-kulturní složky) podobající se Spartě (pořádající "Spartakiády"); genocidy a čistky
 • záliby: lov zvěře jako sport, rytířské turnaje (zač. 12. a 13. st.)

Ucello: Bitva na San Romano

 • jména králů: častější výskyt přídomku "smělý" než v jiných periodách
 • filozofické proudy: abstraktní komunistický idealismus (vyprázdněná hesla a konstrukty), voluntarismus (když něco chceme, tak to bude - "poručíme větru, dešti")
 • věda a objevy: válečné technologie, zbraně, metalurgie
 • umělecké směry: futurismus, expresionismus
 • tanec: tango (Mars) jako protiklad sladkého valčíku (Venuše)
 • gotické písmo: ostré, lomené tvary analogické lomenému oblouku v architektuře
 • architektura: plaménková gotika (špičaté tvary vzlínající k nebesům připomínající plameny) - objevuje se v Evropě, Rusku, Číně i Thajsku (14.st.); minarety připomínající kamenné svíce; sochy Buddhy mají v JV Asii obdobné tvarové prvky
 • móda: ukázkově mužská - krátké, těsné, přiléhavé oděvy zvýrazňující tělesné proporce; ramena a hruď se vycpávají; ostré špičaté tvary nebo tvar trojúhelníkovitý (klobouku a bot); nošení zbraní se stává součástí módy (nůž u pasu); i ženy přebírají mužskou módu; "Také v tom hrešie, jenž ze sebe dělají obrazy; jako ten, jenž kabátu vlny přidává, aby byl prsatý a tak silný a smělý." (Jan Hus)
 • gotická móda: dámský henin ve tvaru špičatého kužele (v Japonsku analogický tateeboši), úzké boty s prodlouženou špičkou, kukla s kapucou, dlouhé cípy na rukávech a kapucích; Mongolové také měli zálibu ve špičatých botách a čapkách; stejné estetické preference najdeme u Chetitů (kteří měli prvenství ve výrobě železa)
 • evoluce druhů: rozvoj dinosaurů připomíná tankové bitvy - zesílené pancíře, palcáty, zuby a ostny (100-60 mil. let: tyrannosaurus, ankylosaurus apod.) - "Druhohorní křída byla gotikou evoluce." (Páleš, str. 284)
Žádné komentáře: