Rafael (Merkur)


 • ve vývojové psychologii souvisí se školním věkem, kdy se učíme konkrétním logickým operacím (Piaget) a nejsme příliš sužováni rozvířenou emocionalitou a pudovostí, takže vše v klidu a s nadhledem rozumově chápeme; méně vášní, méně konfliktů, více míru; rozvoj symbolického myšlení (písmena, čísla, znaky)
 • rafaelská a hermetická symbolika: cestování, léčení, řečnictví, vynálezectví, matematika, řemesla; intelekt, písmo, přenášení informací, propojování, výměna, obchod, komunikace, mentální i manuální hbitost
 • ezoterický význam: éterické síly utvářející do sedmi let růst živého hmotného těla nyní uvolňují svou kapacitu a energii pro čisté myšlení
 • analogická božstva: Hermés, Thovt, Asklépios, Quetzalcoatl (Toltékové)
 • přírodní prvky: 
  • rtuť - jediný kov, jenž nepodlehl zemské tíži: co nikdy nepodlehne gravitaci a zániku, co je věčně mladé (odtud symbol panny jakožto věčné svěžestí, což vlastně nemá spojitosti se sexualitou)
  • uhlík - je schopen se vázat sám se sebou, vrstvit se za sebou, čímž vytváří nekonečné kombinace látek dávajících možnost vzniku organické přírodě
 • Rafael souvisí s flórou, s rostlinami jako takovými: symbolicky mu odpovídají nejvíc kapradě, konvalinky, jilmy; ze zvířat jsou to hadi, plazi, ještěrky, kobylky 
 • mysterium panenského početí: ti tvorové, jejichž všichni příslušníci jsou ženského rodu se jednoduše "kopírují" panensky - bez zásahu mužského prvku; titíž tvorové jsou také schopni se snadno regenerovat - chybějící části jim prostě zase dorostou; jde o fázi evoluce, než kosmický design dospěl k párové polaritě druhů 
 • lidské tělo: síť nervových spojení mající analogii v síti cest mezi sídly v krajině; plíce, žebra umožňující dýchání: výměnu plynů mezi tělem a okolím (rytmus a pohyb); jako se strukturují žebra, tak se strukturuje uhlík i žebroví katedrál, tak se strukturují i knoflíky na rafaelském kabátě - je to princip utváření žebříku, kde jedno patro následuje druhé; vše je provzdušněné, odlehčené, rytmické a ornamentální jako u rostlin
móda 12. století
 • globální účinek: růst populace, zlepšování sítě cest, nemocnic a obchodu, prosperita, touha po poznání, relativní období klidu, období náboženských poutí (Evropa: 38 mil. v 950, 73 mil. v 1300; srovnej pak se samaelským poklesem na 45 mil. v 1400; totéž se děje v Číně: 58 mil. v 850, 115 mil. v 1200 a 60 mil. v 1350)
 • rozvoj vzdělanosti a zakládání univerzit /Al Azhar (920), Bagdád, Damask, Káhira, Salerno, Paříž, Oxford, Vicenza, Siena, Valencia, Padova, Toulouse, Cambridge, Lisabon (1290) atd./
 • časová periodizace: 
  • 1663 - 1309 př.n.l., 817 - 1171
  • 1701 - 1773

 • civilizace, národy a kulturní epochy inspirované Rafaelem:
  • první města a státní útvary v Chalkolitu (5. a 4. tisíciletí př.n.l., které byly ve znamení blíženců)
  • Féničané (propojující celé středomoří, východ a západ)
  • Staří Řekové (Achaiové, Iónové)
  • Byzanc (se spolupůsobením Zachariela / Jupitera; vrchol 405-1197)
  • městské státy jako Benátky nebo severoněmecká hanzovní města
  • arabské obchodní karavany a lodní doprava v Indickém oceánu v 11. a 12. století
  • v Číně dynastie Sung (vynález papírové měny, rozmach čínského loďstva)
  • kult Panny v gotice
  • Amarna za Achnatona (kombinace velkého i malého rafaelského cyklu)
  • Toltékové a jejich kult opeřeného hada Quetzalcoatla (jiná podoba Rafaela)
  • Putunové jako analogie Féničanů v indiánském světě
  • chrámové město Angkor v dnešní Kambodži


 • nejčastější přídomek králů a královen: zbožný, pobožný, svatý
 • filozofické proudy: vitalismus, osvícenství (otřásající církevní autoritou), racionalismus
 • věda: medicína (Galénos, Hippokratés), botanika
 • objevy: 
  • vznik hláskového písma u Féničanů
  • urbanizace v 10.-12. st., 1701-1773
 • sakrální architektura: období vztyčování vertikálních, žebrovitých a pagodovitých tvarů nahorů do výšky - gotické katedrály (Notre-Dame), Angkor Wat, Purgam v Barmě, v Japonsku období Heian, sochy na velikonočním ostrově; rafaelská architektura se vyznačuje výškou, dekorativností, lehkostí, rytmem a pohybem a odpoutáním od pozemského
 • umělecké směry: gotika, novogotika, barokní hudba
 • umělecké formy: štíhlé, dlouhé, odhmotněné tvary (Byzantské ikony, Achnatonovo období v Egyptě)
 • móda: rokoko (kol. r. 1700 - prolínání gabrielských a rafaelských prvků)Žádné komentáře: