Rafael (Merkur)


  • ve vývojové psychologii souvisí se školním věkem, kdy se učíme konkrétním logickým operacím (Piaget) a nejsme příliš sužováni rozvířenou emocionalitou a pudovostí, takže vše v klidu a s nadhledem rozumově chápeme; méně vášní, méně konfliktů, více míru; rozvoj symbolického myšlení (písmena, čísla, znaky)
  • rafaelská a hermetická symbolika: cestování, léčení, řečnictví, vynálezectví, matematika, řemesla; intelekt, písmo, přenášení informací, propojování, výměna, obchod, komunikace, mentální i manuální hbitost
  • ezoterický význam: éterické síly utvářející do sedmi let růst živého hmotného těla nyní uvolňují svou kapacitu a energii pro čisté myšlení
  • analogická božstva: Hermés, Thovt, Asklépios, Quetzalcoatl (Toltékové)
  • přírodní prvky: 
    • rtuť - jediný kov, jenž nepodlehl zemské tíži: co nikdy nepodlehne gravitaci a zániku, co je věčně mladé (odtud symbol panny jakožto věčné svěžestí, což vlastně nemá spojitosti se sexualitou)
    • uhlík - je schopen se vázat sám se sebou, vrstvit se za sebou, čímž vytváří nekonečné kombinace látek dávajících možnost vzniku organické přírodě
  • Rafael souvisí s flórou, s rostlinami jako takovými: symbolicky mu odpovídají nejvíc kapradě, konvalinky, jilmy; ze zvířat jsou to hadi, plazi, ještěrky, kobylky 
  • mysterium panenského početí: ti tvorové, jejichž všichni příslušníci jsou ženského rodu se jednoduše "kopírují" panensky - bez zásahu mužského prvku; titíž tvorové jsou také schopni se snadno regenerovat - chybějící části jim prostě zase dorostou; jde o fázi evoluce, než kosmický design dospěl k párové polaritě druhů 
  • lidské tělo: síť nervových spojení mající analogii v síti cest mezi sídly v krajině; plíce, žebra umožňující dýchání: výměnu plynů mezi tělem a okolím (rytmus a pohyb); jako se strukturují žebra, tak se strukturuje uhlík i žebroví katedrál, tak se strukturují i knoflíky na rafaelském kabátě - je to princip utváření žebříku, kde jedno patro následuje druhé; vše je provzdušněné, odlehčené, rytmické a ornamentální jako u rostlin
móda 12. století
  • globální účinek: růst populace, zlepšování sítě cest, nemocnic a obchodu, prosperita, touha po poznání, relativní období klidu, období náboženských poutí (Evropa: 38 mil. v 950, 73 mil. v 1300; srovnej pak se samaelským poklesem na 45 mil. v 1400; totéž se děje v Číně: 58 mil. v 850, 115 mil. v 1200 a 60 mil. v 1350)
  • rozvoj vzdělanosti a zakládání univerzit /Al Azhar (920), Bagdád, Damask, Káhira, Salerno, Paříž, Oxford, Vicenza, Siena, Valencia, Padova, Toulouse, Cambridge, Lisabon (1290) atd./
  • časová periodizace: 
    • 1663 - 1309 př.n.l., 817 - 1171
    • 1701 - 1773

  • civilizace, národy a kulturní epochy inspirované Rafaelem:
    • první města a státní útvary v Chalkolitu (5. a 4. tisíciletí př.n.l., které byly ve znamení blíženců)
    • Féničané (propojující celé středomoří, východ a západ)
    • Staří Řekové (Achaiové, Iónové)
    • Byzanc (se spolupůsobením Zachariela / Jupitera; vrchol 405-1197)
    • městské státy jako Benátky nebo severoněmecká hanzovní města
    • arabské obchodní karavany a lodní doprava v Indickém oceánu v 11. a 12. století
    • v Číně dynastie Sung (vynález papírové měny, rozmach čínského loďstva)
    • kult Panny v gotice
    • Amarna za Achnatona (kombinace velkého i malého rafaelského cyklu)
    • Toltékové a jejich kult opeřeného hada Quetzalcoatla (jiná podoba Rafaela)
    • Putunové jako analogie Féničanů v indiánském světě
    • chrámové město Angkor v dnešní Kambodži


  • nejčastější přídomek králů a královen: zbožný, pobožný, svatý
  • filozofické proudy: vitalismus, osvícenství (otřásající církevní autoritou), racionalismus
  • věda: medicína (Galénos, Hippokratés), botanika
  • objevy: 
    • vznik hláskového písma u Féničanů
    • urbanizace v 10.-12. st., 1701-1773
  • sakrální architektura: období vztyčování vertikálních, žebrovitých a pagodovitých tvarů nahorů do výšky - gotické katedrály (Notre-Dame), Angkor Wat, Purgam v Barmě, v Japonsku období Heian, sochy na velikonočním ostrově; rafaelská architektura se vyznačuje výškou, dekorativností, lehkostí, rytmem a pohybem a odpoutáním od pozemského
  • umělecké směry: gotika, novogotika, barokní hudba
  • umělecké formy: štíhlé, dlouhé, odhmotněné tvary (Byzantské ikony, Achnatonovo období v Egyptě)
  • móda: rokoko (kol. r. 1700 - prolínání gabrielských a rafaelských prvků)Žádné komentáře: