Zachariel (Jupiter) • ve vývojové psychologii souvisí se zralým věkem života (49-56 let), kdy by měl člověk dospět k rozvaze a nadhledu prostého jednostranností; člověk má bohaté zkušenosti a je schopen uplatňovat svůj společenský vliv a sdílet ze své exponované pozice svoji moudrost
 • astrologická symbolika: signuje privilegované vládce, politiky a lidi vysoko postavené, dává bohatství, úspěch, benevolenci, velkorysost, čestnost, spravedlnost, vnitřní a vnější pravdivost, principielní filozofické a etické uvažování, myšlení, které není účelové jako u Merkura, ale směřuje do hloubky (Merkur žvatlá a kombinuje, kdežto Jupiter loví pravdu ze světa mlčení)
 • ezoterický význam: otec éteru, pán nebeské klenby a světových idejí, společenskotvorná síla, náboženská i státnická
 • přírodní prvky: cín - vnáší do všech živých systémů formotvorné síly myšlenkové i hmotné, vztahuje se k mozkové činnosti
 • barva: zlatá a zelená; purpur
 • přírodní symbolika: javor
 • lidské tělo: hlava - přední mozek; "vznešené jupiterské čelo"; končetiny a čelisti (jakožto končetiny hlavy) / brada (vůle prosazující se na hmotné úrovni)
 • analogická božstva: Perun, Zeus, Thor - Donar (Germáni), Amon (silně propojen s bohem Slunce - Ra); Sofie jako ženský atribut, Piru (Inkové), Adad (Aramejci), Tešub (Chetité), Marduk (Babylón), Indra (Indie), Neit (analogie Athény)
 • časová periodizace: 
  • 2017 - 1663 př.n.l., 463 - 817
  • menší cykly: 605 - 531 (Pythágorovy časy)
 • civilizace, národy a kulturní epochy inspirované Zacharielem:
  • Mínos, Manu, Mání, "mind, mysl" = syn Jupiterův
  • expanze Indoevropanů z původní pravlasti v Asii do celého světa (na jehož počátku byl údajný Manu, jenž lidi naučil svobodnému myšlení a nezávislosti na službě bohům)
  • zrod Evropy (Evropa je bystostně Jupiterská, stejně jako Mars je nejvíc vázán na střední Asii, kde žijí Mongolové)
  • Babylón (1894 - 1595 Babylón inspirován Zacharielem - Mardukem) a Novobabylónská říše se opět vynořuje (605-539) v menším zacharielském cyklu
  • stavba labyrintů jako metafora pro mozkové procesy
  • Mínojská Kréta (sekera Labris jako Jupiterův atribut, jiná podoba Perunova kladiva)
  • vzestup Théb (Amonovi kněží)
  • Sajská renesance v Egyptě za 26. dynastie 
  • Starověké Řecko (capital: Athény)
  • Mayové (zenit 300-900)
  • Byzanc
  • dvůr Karla Velikého, král Artuš
  • Renesance (capital: Florencie)
 • věda: 
  • filozofie jako taková charakteristická pro řecké Athény
  • matematika (Sumer; Pythágorás; Indové, Arabové a Mayové činí zásadní matematické objevy v zacharielských letech 406-817; pak ještě Arabové v 10. st.)
  • astronomie
  • geometrie
  • kartografie a geografie
 • objevy: 
  • domestikace koně (souvisí s expanzí Indoevropanů)
  • šachy jako královská hra
  • Evropská integrace (jak po r.1989, tak pokusy o ní nejrůznějšími státníky v minulosti)
  • humanistické písmo s oblými tvary (antikva) vytlačuje tvary gotické 

   Palma Nuova, 1593
 • architektura: 
  • karolínská, otonská a byzantská - používá podvojnost mající analogii v javorové nažce (symetrická dvojnost)
  • osmiboké centralizované stavby a další mnohostěny
  • čtvercové ornamenty (renesance), šachovnicovité uspořádání měst, ulic apod.
  • převaha centralizované horizontály oproti gotické vertikále, zdůraznění šířky oproti výšce
  • jupiterské stavby jsou analogií květu nebo plodu rostliny, který expanduje do šířky okolo centralizovaného prostoru (zatímco gotické stavby mají analogii v expanzi stonku do výšky)
  • oproti jednoznačné dynamické vertikále gotiky působí renesanční stavby dojmem soběstačnosti, spočívají sami v sobě; člověk je sám sobě středem (antropocentrismus oproti teocentrismu); posvátné není nahoře, ale v nás, a do stran se rozbíhá myriáda možností; renesance je kosmpolitní, všestranná; sakrální a profánní splývá; pravda je vztahována k její využitelnosti v širém světě (v horizontále)
 • renesanční móda: 
  • široké pokrývky hlavy nebo dvourohý henin (javor. nažka), barety;
  • pravoúhlý výstřih oproti "véčku"; 
  • vodorovné pruhy (horizontála)
  • široké, papučovité boty
  • celková silueta působí pozemsky stabilizovaně a rozšafně ("vládnu zemi na níž stojím")
Žádné komentáře: