Zeman vs SchwarzenbergStručný psychologický miniportrét prezidentských kandidátů na základě grafologické analýzy jejich podpisu. (K serióznějšímu rozboru by bylo třeba větší množství textu.)Miloš Zeman Karel Schwarzenberg
vitalita energický a dynamický, ale spíše jednostranně na mentální úrovni: pocitově-imaginační stránka osobnosti může zakoušet určité nervové přepjetí a vyčerpání vedoucí ke snažší vydražditelnosti mírnější, utlumenější, doprovázená pocity nejistoty; vedoucí ke strategii „investovat energii jen tam, kde je to nutné / podstatné“ - jinak stáhnout „senzory“ a zůstat v režimu „offline“
sebepojetí zvýšené: vysoké sebevědomí; zvýšený pocit vlastní sebehodnoty, důležitosti a významnosti  skromný, nepřikládá si důležitosti, je si vědom relativnosti všeho, včetně sebe sama v celkovém řádu věcí
kognitivní styl racionálně-empirický, vědecký, faktický; systematický, konzistentní; bystrý, pohotový; ostře rozlišující buď/anebo; suše-objektivní; pomíjející subjektivní/pocitovou komponentu (která zůstává nevědomá, což neznamená, že se neprojevuje a není patrná); egoobrana: racionalizace  intuitivně-racionální, vycházející z nitra, méně konzistentní, svérázný ("samorostlý"), jde mu o jádro věci řečené ve zkratce, detaily přehlíží, nesoustředí se na ně; zahrnuje i uvědomění pocitové komponenty, kterou však jako introvert přehnaně neprezentuje a když, tak spíše v bližším, důvěrnějším okolí; egoobrana: únik ze situace, ignorování, opomenutí - jakoby si "nevšimne"
sebeprezentace v projevu zdůrazňuje tvrdost, agresi a nekompromisnost, aby odvedl pozornost od subtilnějších komponent své osobnosti zdůrazňuje souvztažnost s vyšším archetypálním řádem, k němuž se odkazuje a vůči němuž je všechno hemžení zde dole jaksi „nicotné“; je si rovněž vědom, že i on sám mu nemusí zcela dostávat
sociabilita extraverze, důraz na vnější objektivní realitu; potřeba se výrazně prezentovat, být viděn a slyšen; dominance spíše introverze, soustředěnost na vnitřní procesy, určitá staženost z vnějšího světa, který jej může „vyčerpávat“, stojí jej více energie; lidmi na bližší úrovni v každodenních záležitostech ovlivnitelný (ale ne v zásadních principech)
afiliace / hostilita hostilní, kritičtější vztah k okolí, přísně diskriminující (rozlišující); nahromaděná energie a tenze je vrhána určitým výpadem proti vnějším objektům; citově vydražditelný, ale navenek se většinou dobře ovládá; nepouští si lidi k tělu relativně přátelský, otevřený vztah k lidem, s určitou zdrženlivostí až plachostí; tolerantní, akceptuje lidi, jací jsou
vztah k ideálům vychází z čistě empirických faktů, „nohama na zemi“, ideály a morálku chápe spíše utilitárně, jako nástroj k argumentační převaze je si vědom určitých ideálů, vychází z nich, ale současně ví, že v praxi není vždy možné se jimi beze zbytku řídit (ochoten ke kompromisu)
MBTI typ ESTP - "dobyvatel": muž činu, hráč, akceschopný, rychle jedná, rychle se rozhoduje; hledá řešení vzniklých problémů; rád riskuje; šarmantní, vtipný, dokáže improvizovat; může druhým dupat na "kuří oka"; umí se prodat, smysl pro drama a styl; vidí do motivů druhých a je před nimi vždy o krok napřed (např. J. F. Kennedy, či agent Wolf z Pulp Fiction); také připadá v úvahu ENTJ INTP – nekonformní, nezávislý, introvertní, kreativní myslitel ignorující formality a byrokratické struktury, které považuje za nelogické; nedůvěřuje autoritám, ani se za ni sám nepovažuje (přestože jej tak někdo může chtít vnímat); improvizace převažuje nad plánováním; vidí vždy věci z vícero úhlů pohledu (např. inspektor Colombo, Einstein nebo Sokrates)


3 komentáře:

Santhire řekl(a)...

Zeman odpovídá spíše typu ENTJ.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Ano, když o tom přemýšlím, jeví se mi to jako pravděpodobnější.

Unknown řekl(a)...

Já jsem slyšel že Miloš Zeman byl nadaným, ale spíše samostatným člověkem, takže by teoreticky mohl být introvert...